HGM1202/2001
ID intern unic:  295740
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
GUVERNUL
HOTĂRÎRE Nr. 1202
din  08.11.2001
cu privire unele măsuri pentru reglementarea
utilizării bazinelor acvatice
Publicat : 15.11.2001 în Monitorul Oficial Nr. 136-138     art Nr : 1257
HG13/15.01.04, MO16-18/23.01.04 art.136
HCC17/05.08.03, MO177/15.08.03 art.15

    NOTĂ:
    În textul hotărîrii  sintagma “Concernul Republican pentru Gospodărirea Apelor “Apele Moldovei” se substituie prin sintagma “Agenţia “Apele Moldovei” prin     HG904 din 09.08.07, MO127-130/17.08.07 art.942

Examinînd modul de utilizare a bazinelor acvatice şi în scopul ameliorării condiţiilor de activitate pentru agenţii economici ocupaţi cu creşterea peştelui, Guvernul Republicii Moldova HOTĂRĂŞTE:
1. Ministerul Agriculturii şi Industriei Alimentare (Agenţia “Apele Moldovei”), în comun cu Agenţia de Stat Relaţii Funciare şi Cadastru, Agenţia de Stat pentru Silvicultură "Moldsilva", Academia de Ştiinţe a Moldovei, Asociaţia "Piscicola" şi autorităţile administraţiei publice locale, în termen de şase luni:
va efectua inventarierea tuturor lacurilor de acumulare, altor bazine acvatice de suprafaţă, precum şi a construcţiilor hidrotehnice şi va evalua starea lor tehnică;
va elabora un program complex de măsuri privind reparaţia construcţiilor hidrotehnice, folosirea raţională a resurselor acvatice şi exercitarea controlului asupra acestora.
2. Serviciul "Hidrometeo" va efectua monitoringul regimurilor hidrologic şi hidrochimic la toate bazinele acvatice de folosinţă complexă de importanţă naţională, organizînd în acest scop, în comun cu utilizatorii bazinelor acvatice, posturi de supraveghere.
3. Agenţia de Stat pentru Silvicultură "Moldsilva" va elabora măsuri de împădurire a fîşiilor riverane de protecţie a bazinelor acvatice de folosinţă complexă.
[Pct.4-5 abrogate prin HG13/15.01.04, MO16-18/23.01.04 art.136]
4. Se aprobă:
Lista bazinelor acvatice piscicole proprietate publică a statului, atribuite în folosinţă întreprinderilor piscicole ale Asociaţiei "Piscicola" în scopul creşterii puietului de peşte şi a peştelui de consum (anexa nr. 1);
Lista bazinelor acvatice piscicole proprietate publică a statului, atribuite în folosinţă Societăţii vînătorilor şi pescarilor din Moldova pentru organizarea pescuitului sportiv şi de amatori, creşterii puietului de peşte şi a peştelui de consum (anexa nr. 2).
5. Se obligă Asociaţia "Piscicola" să reactualizeze în modul stabilit titlul de stat de folosinţă separată a bazinelor acvatice, specificate în anexa nr. 1.
[Pct.4 declarat neconstituţional prin HCC17/05.08.03, MO177/15.08.03 art.15]
6. Autorităţile administraţiei publice locale:
vor elabora programe de exploatare şi ameliorare a stării tehnice a bazinelor acvatice, aflate la balanţa primăriilor, care se vor realiza din contul bugetelor locale;
vor efectua inventarierea şi paşaportizarea obiectivelor acvatice, aflate la balanţa primăriilor, şi vor elabora în modul stabilit regulile de exploatare a lor;
[Pct.6 al.3 abrogat prin HG13/15.01.04, MO16-18/23.01.04 art.136]
vor anula deciziile de transmitere în arendă a bazinelor acvatice proprietate publică a statului.
[Pct.6 al.3 declarat neconstituţional prin HCC17/05.08.03, MO177/15.08.03 art.15]
7. Se obligă utilizatorii de apă:
să obţină în termen de un an titlul de stat de folosinţă separată a apelor în modul stabilit;
să efectueze din contul mijloacelor financiare proprii lucrările de reparaţie curentă şi capitală a construcţiilor hidrotehnice şi de consolidare a malurilor în limitele acvatoriului obiectelor acvatice.
8. Deţinătorii bazinelor acvatice sînt responsabili de starea tehnică a digurilor, construcţiilor hidrotehnice şi fîşiilor riverane de protecţie.
[Pct.9 abrogat prin HG13/15.01.04, MO16-18/23.01.04 art.136]
9. Valorificarea piscicolă a bazinelor acvatice (din anexa nr. 1) se efectuează numai în baza unui contract aprobat de Ministerul Agriculturii şi Industriei Alimentare, cu determinarea cantitativă şi calitativă a populărilor cu specii piscicole valoroase, conform tehnologiilor avansate.
10. Valorificarea piscicolă a bazinelor acvatice care aparţin primăriilor, Societăţii Vînătorilor şi Pescarilor din Moldova şi altor deţinători se efectuează cu autorizaţia Serviciului Piscicol.
Serviciul Piscicol în comun cu autorităţile administraţiei publice locale vor determina în termen de 6 luni bazinele acvatice artificiale aparţinînd primăriilor şi altor deţinători, care urmează a fi atribuite pentru piscicultură, şi va prezenta Guvernului lista lor pentru aprobare.
[Pct10 al. 1-2 modificate prin HG13/15.01.04, MO16-18/23.01.04 art.136]
10. Valorificarea piscicolă a bazinelor acvatice care aparţin primăriilor, Societăţii Vînătorilor şi Pescarilor din Moldova şi altor deţinători se efectuează cu autorizaţia Serviciului Piscicol şi avizul Asociaţiei "Piscicola.
Serviciul Piscicol în comun cu Asociaţia "Piscicola" şi autorităţile administraţiei publice locale vor determina în termen de 6 luni bazinele acvatice artificiale aparţinînd primăriilor şi altor deţinători, care urmează a fi atribuite pentru piscicultură, şi va prezenta Guvernului lista lor pentru aprobare.
[Pct.10 al.1sintagma "şi avizul Asociaţiei "Piscicola" declarat neconstituţional prin HCC17/05.08.03, MO177/15.08.03 art.15]
[Pct.10 al.2 sintagma "Asociaţiei "Piscicola" şi" declarat neconstituţional prin HCC17/05.08.03, MO177/15.08.03 art.15]
11. Autorităţile administraţiei publice locale şi Agenţia de Stat Relaţii Funciare şi Cadastru vor introduce modificările respective în documentaţia cadastrală, autentificînd drepturile noilor deţinători ai bazinelor acvatice.
12. În scopul corelării legislaţiei şi contracarării acţiunilor ilicite în domeniu, Ministerul Agriculturii şi Industriei Alimentare va prezenta în termen de două luni propuneri pentru modificarea legislaţiei în vigoare.

     
PRIM-MINISTRU
AL REPUBLICII MOLDOVA                                         Vasile TARLEV
Contrasemnată:
Viceprim-ministru,
ministrul economiei                                                             Andrei Cucu
Viceprim-ministru,
ministrul agriculturii şi
industriei alimentare                                                           Dmitrii Todoroglo
Ministrul finanţelor                                                             Mihail Manoli
Ministrul justiţiei                                                                 Ion Morei
Ministrul ecologiei,
construcţiilor şi
dezvoltării teritoriului                                                          Gheorghe Duca

Chişinău, 8 noiembrie 2001.
Nr. 1202.

[Anexele 1-2 abrogate prin HG13/15.01.04, MO16-18/23.01.04 art.136]
Anexa nr. 1
la Hotărîrea Guvernului
Republicii Moldova nr.1202
din 8 noiembrie 2001
L I S T A
bazinelor acvatice piscicole proprietate publică a satului,
atribuite în folosinţă întreprinderilor piscicole ale Asociaţiei "Piscicola"
în scopul creşterii puietului de peşte şi a peştelui consum

Nr. d/o Denumirea bazinului acvatic Suprafaţa totală, ha Nr. d/o Denumirea bazinului acvatic Suprafaţa totală, ha
1 2 3 1 2 3
  Judeţul Edineţ        
1 Bazinul acvatic Plopi 95,3 96 Bazinul acvatic Neamţul de Jos 14,0
2 Bazinul acvatic Maramonovca 105,39 97 Bazinul acvatic Iabloana 25,0
3 Bazinul acvatic Mîndîcul de Sus 78,88 98 Bazinul acvatic Nicolaevca de Sus 16,0
4 Bazinul acvatic Hlinoaia 35,2 99 Bazinul acvatic Nicolaevca de Jos 8,4
5 Bazinul acvatic Şofricani-4 20,0 100 Bazinul acvatic Danu de Sus 10,5
6 Bazinul acvatic Şofricani-5 22,0 101 Bazinul acvatic Balanul de Sus 12,0
7 Bazinul acvatic Bleşteni-1 10,0 102 Bazinul acvatic Balanul de Jos 28,0
8 Bazinul acvatic Bleşteni-2 12,0 103 Pepeniera piscicolă Balan 5,5
9 Bazinul acvatic Tîrnova 101,0 104 Bazinul acvatic Nicolaevca 37,8
10 Bazinul acvatic Trinca 12,0 105 Bazinul acvatic Valea Rădoaiei 33,78
11 Bazinul acvatic Burlăneşti 15,0 106 Bazinul acvatic Ezărenii Vechi 133,0
12 Bazinul acvatic Zăbriceni-1 20,0 107 Bazinul acvatic Lazo 110,0
13 Bazinul acvatic Zăbriceni-2 25,0 108 Bazinul acvatic Roşiori 7,8
14 Bazinul acvatic Edineţ 8,0 109 Pepeniera piscicolă Lazo 76,0
15 Pepeniera piscicolă Edineţ 13,0 110 Bazinul acvatic Soci 26,0
16 Bazinul acvatic Grinăuţi 15,0 111 Bazinul acvatic Răzlog 19,5
17 Bazinul acvatic Corestăuţi-1 25,0 112 Bazinul acvatic Nicolaevca 9,0
18 Bazinul acvatic Corestăuţi-2 30,0 113 Bazinul acvatic Biliceni 63,0
19 Bazinul acvatic Corestăuţi-3 6,0 114 Bazinul acvatic Coda-Iazului 19,0
20 Bazinul acvatic Alexăndreni 8,0 115 Bazinul acvaticBruma 13,6
21 Bazinul acvatic Gordineşti 5,0 116 Bazinul acvatic Itic 3,9
22 Bazinul acvatic Cepeleuţi 20,0 117 Bazinul acvatic Mîndreşti-2 2,7
23 Pepeniera piscicolă Bădragii-Vechi 41,0 118 Bazinul acvatic Drăgăneşti 20,0
24 Bazinul acvatic Hlinoaia 7,6 119 Bazinul acvatic Sacarovca 24,0
25 Bazinul acvatic Clocuşna 16,0 120 Bazinul acvatic Rădoaia 24,0
26 Bazinul acvatic Bădragii-Vechi 160,0 121 Bazinul acvatic Cotiujeni 22,4
27 Bazinul acvatic Bulboaca 22,85 122 Bazinul acvatic Gura-Oituz 8,8
28 Bazinul acvatic Trebisăuţi 17,66 123 Bazinul acvatic Fundoaica 5,4
29 Bazinul acvatic Tabani 32,4 124 Bazinul acvatic Zavedcanovca 31,0
30 Bazinul acvatic Bălcăuţi 36,0   Judeţul Ungheni  
31 Bazinul acvatic Mărcăuţi 48,5 125 Bazinul acvatic Călimăneşti 36,0
32 Bazinul acvatic Cotiujeni 31,28 126 Bazinul acvatic Gruzeşti 19,0
33 Bazinul acvatic Trestieni 12,24 127 Bazinul acvatic Cîrneşti 14,0
34 Bazinul acvatic Colincăuţi 58,88 128 Bazinul acvatic Soltăneşti 17,0
35 Bazinul acvatic Grozniţa 10,0 129 Bazinul acvatic Vînători 10,0
36 Bazinul acvatic Mihăileni 16,0 130 Bazinul acvatic Călăraţi-1 18,8
37 Bazinul acvatic Halahora 24,0 131 Bazinul acvatic Călăraţi-3 10,2
  Judeţul Soroca   132 Bazinul acvatic Zăgulenii Noi 79,58
38 Bazinul acvatic Mîndîc 46,31 133 Pepeniera piscicolă Zăgulenii Noi 14,8
39 Bazinul acvatic Slonina 78,88 134 Bazinul acvatic Hristoforovca 30,87
40 Bazinul acvatic Vila 18,8 135 Bazinul acvatic Grăseni 64,48
41 Bazinul acvatic Cotova 123,0 136 Bazinul acvatic Todireşti 23,77
42 Bazinul acvatic Zguriţa 127,0 137 Bazinul acvatic Petreştii de Sus 36,56
43 Bazinul acvatic Ştefăneştii de Sus 23,2 138 Bazinul acvatic Semeni 51,23
44 Bazinul acvatic Ştefăneştii de Jos 14,2 139 Bazinul acvatic Medeleni 57,34
45 Bazinul acvatic Sîrbeşti 16,35 140 Bazinul acvatic Cetireni 28,0
46 Bazinul acvatic Domulgeni 28,3 141 Bazinul acvatic Tighira 56,49
47 Bazinul acvatic Prodăneşti 29,4 142 Bazinul acvatic Bumbăta 15,88
48 Bazinul acvatic Cotiujenii de Sus 15,0   Judeţul Orhei  
49 Bazinul acvatic Cotiujenii de Jos 42,0 143 Bazinul acvatic Verejeni 150,42
50 Bazinul acvatic Alexeevca 9,6 144 Pepeniera piscicolă Verejeni 55,65
51 Bazinul acvatic Rădulenii Vechi 23,3 145 Bazinul acvatic Zahareuca 39,38
52 Bazinul acvatic Fîntîniţa 11,1 146 Bazinul acvatic Chiştelniţa 40,05
53 Bazinul acvatic Putineşti 50,0 147 Bazinul acvatic Brînzeni 52,32
  Judeţul Bălţi   148 Bazinul acvatic Mîndreşti 63,66
54 Bazinul acvatic Cozeşti 27,50 149 Bazinul acvatic Hirişeni 25,31
55 Bazinul acvatic Zgărdeşti 23,20 150 Bazinul acvatic Teleşău 26,0
56 Bazinul acvatic Dumbrăviţa 82,70 151 Bazinul acvatic Ivancea de bază 29,8
57 Bazinul acvatic Ghiliceni 98,16 152 Pepeniera piscicolă Ivancea 32,0
58 Bazinul acvatic Ledoveni 217,76   Judeşul Chişinău  
59 Bazinul acvatic Mălăeşti 100,48 153 Bazinul acvatic Malovata 206,0
60 Bazinul acvatic Boroseni 38,55 154 Bazinul acvatic Malcoci 50,6
61 Bazinul acvatic Mihăileni-1 21,0 155 Bazinul acvatic Nimoreni 61,3
62 Bazinul acvatic Progon-1 5,4 156 Bazinul acvatic Suruceni-1 63,2
63 Bazinul acvatic Progon-2 1,2 157 Bazinul acvatic Suruceni-2 22,5
64 Bazinul acvatic Progon-3 2,5 158 Pepeniera piscicolă Nimoreni 23,6
65 Bazinul acvatic Progon-4 17,6 159 Bazinul acvatic Dăncenii de Sus 132,6
66 Bazinul acvatic Ilie Bălan-1 4,2 160 Bazinul acvatic Ialoveni 365,0
67 Bazinul acvatic Ilie Bălan-2 15,1 161 Bazinul acvatic Costeşti 304,0
68 Bazinul acvatic Ilie Bălan-3 5,2 162 Pepeniera piscicolă Costeşti 30,0
69 Bazinul acvatic Romazani-2 12,6 163 Bazinul acvatic Răzeni 349,0
70 Bazinul acvatic Romazani-3 20,3 164 Bazinul acvatic Ulmu 116,0
71 Bazinul acvatic Romazani-4 22,5   Judeţul Tighina  
72 Bazinul acvatic Bulgac 10,8 165 Bazinul acvatic Palanca-1 200,0
73 Pepeniera piscicolă Bulgac 4,3 166 Bazinul acvatic Palanca-2 204,0
74 Bazinul acvatic Făgădău 55,0 167 Bazinul acvatic Caplani 185,0
75 Bazinul acvatic Risipeni Cneazi 30,0 168 Bazinul acvatic Ceaga 187,0
76 Bazinul acvatic Pînzărenii Vechi 20,0 169 Pepeniera piscicolă Ceaga 31,49
77 Bazinul acvatic Bocani 30,0 170 Bazinul acvatic Zvezdocica 15,5
78 Bazinul acvatic Hitreştii de Jus 33,0 171 Bazinul acvatic Elenovca 19,7
79 Bazinul acvatic Elenovca-3 30,0   Judeţul Lăpuşna  
80 Bazinul acvatic Elenovca-2 20,0 172 Bazinul acvatic Mingir 315,0
81 Bazinul acvatic Călugăr 89,59 173 Bazinul acvatic Cneazevca 95,0
82 Pepeniera piscicolă Călugăr 43,15 174 Bazinul acvaticSărata-Nouă 154,0
83 Bazinul acvatic Cepar 25,24 175 Bazinul acvatic Lăpuşna 78,0
84 Bazinul acvatic Moldovanca 20,17   Judeţul Taraclia  
85 Bazinul acvaticLogofteni 47,91 176 Pepeniera piscicolă Taraclia 200,0
86 Bazinul acvatic Franţuz 31,17 177 Bazinul acvatic Taraclia 1626,0
87 Bazinul acvatic Odăi 10,0   U.T.A. Găgăuzia  
88 Bazinul acvatic Ilenuţa 18,6 178 Bazinul acvatic Etulia 94,94
89 Bazinul acvatic Albineţ 35,01 179 Pepeniera piscicolă Cişmichioi 29,14
90 Bazinul acvatic Gîrla 143,20 180 Bazinul acvatic Congaz 579,0
91 Bazinul acvatic Sovhozul Moldovanca 20,0 181 Bazinul acvatic Comrat 174,0
92 Bazinul acvatic Ustia 57,04 182 Pepeniera piscicolă Comrat 14,0
93 Bazinul acvatic Limbenii Noi 92,8 183 Bazinul acvatic Ialpug 23,0
94 Bazinul acvatic Fundurii Noi 24,6   Judeţul Cahul  
95 Bazinul acvatic Neamţul de Sus 47,7 184 Pepeniera piscicolă zonală Cahul 1486,49

Anexa nr. 2
la Hotărîrea Guvernului
Republicii Moldova nr.1202
din 8 noiembrie 2001
L I S T A
bazinelor acvatice piscicole proprietate publică a satului,
atribuite în folosinţă Societăţii vînătorilor şi pescarilor din Moldova
pentru organizarea pescuitului sportiv, creşterii puietului de peşte şi a peştelui consum

Nr. d/o Denumirea bazinului acvatic Suprafaţa totală, ha Nr. d/o Denumirea bazinului acvatic Suprafaţa totală, ha
1 2 3 1 2 3
  Judeţul Edineţ     Judeţul Cahul  
1 Bazinul acvatic Edineţ 28 21 Bazinul acvatic Vulcăneşti 100
2 Bazinul acvatic Briceni 30 22 Bazinul acvatic Corten 110
3 Bazinul acvatic Lipcani 23 23 Bazinul acvatic Sadîc 70
4 Bazinul acvatic Sahalin 15   Judeţul Orhei  
  Judeţul Chişinău   24 Bazinul acvatic Orhei 40
5 Bazinul acvatic Ghidighici 740 25 Bazinul acvatic Crăsnăşeni-1 32
6 Bazinul acvatic Cimişeni 80 26 Bazinul acvatic Crăsnăşeni-2 36
7 Bazinul acvatic Geamăna 30 27 Bazinul acvatic Tahnăuţi 20
8 Bazinul acvatic Găleşti 17   Judeţul Ungheni  
  Judeţul Bălţi   28 Bazinul acvatic Ungheni 120
9 Bazinul acvatic Hitreştii de Sus 30 29 Bazinul acvatic Nisporeni 56
10 Bazinul acvatic Hitreştii de Sus 18 30 Bazinul acvatic Pituşca 12
11 Bazinul acvatic Bălţi 45   Judeţul Soroca  
12 Bazinul acvatic Dobruja Veche 13 31 Bazinul acvatic Hîrtop 12
13 Bazinul acvatic Sturzeni-2 22 32 Bazinul acvatic Antonovca 15
14 Bazinul acvatic Cazacu 20 33 Bazinul acvatic Sănătăuca 3
  Judeţul Lăpuşna   34 Bazinul acvatic Cunicea 22
15 Bazinul acvatic Cenac 50   Judeţul Tighina  
16 Bazinul acvatic Japari 12 35 Bazinul acvatic Gangura 29
17 Bazinul acvatic Tomai 35   U.T.A. Găgăuzia  
18 Bazinul acvatic Sărăteni 16 36 Bazinul acvatic Tomai 60
19 Bazinul acvatic Hînceşti 15      
20 Bazinul acvatic Sadaclia 30   Total 2008

[Anexele 1-2 declarate neconstituţionale prin HCC17/05.08.03, MO177/15.08.03 art.15]