HGM1204/2004
ID intern unic:  295742
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
GUVERNUL
HOTĂRÎRE Nr. 1204
din  05.11.2004
cu privire la instituirea Comitetului de supraveghere
a Proiectului de îmbunătăţire a sistemelor de aprovizionare
cu apă în şase localităţi ale Republicii Moldova, finanţat
de către Fondul Kuweitian de Dezvoltare Economică Arabă
Publicat : 12.11.2004 în Monitorul Oficial Nr. 205-207     art Nr : 1402
MODIFICAT
   
HG465 din 06.08.09, MO124-126/14.08.09 art.529
    HG1244 din 30.11.05, MO164-167/09.12.05 art.1346

În scopul gestionării şi monitorizării procesului de implementare a Proiectului de îmbunătăţire a sistemelor de aprovizionare cu apă în şase localităţi ale Republicii Moldova, finanţat de către Fondul Kuweitian de Dezvoltare Economică Arabă, Guvernul HOTĂRĂŞTE:
1. Se instituie Comitetul de supraveghere a Proiectului de îmbunătăţire a sistemelor de aprovizionare cu apă în şase localităţi ale Republicii Moldova finanţat de către Fondul Kuweitian de Dezvoltare Economică Arabă, şi se aprobă componenţa lui nominală, conform anexei nr.1.
Se stabileşte că, în caz de eliberare a membrilor Comitetului din funcţiile deţinute, atribuţiile acestora în cadrul Comitetului vor fi exercitate de persoanele nou-desemnate în funcţiile respective, fără a fi emisă o nouă hotărîre de Guvern.
[Pct.1 al.2 introdus prin HG1244/30.11.05, MO164/09.12.05 art.1346]
2. Se aprobă Regulamentul Comitetului de supraveghere a Proiectului de îmbunătăţire a sistemelor de aprovizionare cu apă în şase localităţi ale Republicii Moldova, finanţat de către Fondul Kuweitian de Dezvoltare Economică Arabă, conform anexei nr. 2.
3. Controlul asupra executării prezentei hotărîri se pune în sarcina Agenţia „Apele Moldovei”.
   
[Pct.3 modificat prin HG465 din 06.08.09, MO124-126/14.08.09 art.529]
    [Pct.3 modificat prin HG1244/30.11.05, MO164/09.12.05 art.1346]

PRIM-MINISTRU                                        Vasile TARLEV
Contrasemnează:
Ministrul economiei                                        Marian Lupu
Ministrul finanţelor                                         Zinaida Grecianîi

Chişinău, 5 noiembrie 2004.
Nr. 1204.

Anexa nr. 1
la Hotărîrea Guvernului
nr. 1204 din 5 noiembrie 2004
COMPONENŢA NOMINALĂ
a Comitetului de supraveghere a Proiectului de îmbunătăţire
a sistemelor de aprovizionare cu apă în şase localităţi ale
Republicii Moldova, finanţat de către Fondul Kuweitian
de Dezvoltare Economică Arabă

    IORDAN Veaceslav            – director general al Agenţiei „Apele Moldovei” 
                                                – viceministru al economiei şi comerţului
    APOSTOL Ion                    – viceministru al ecologiei şi resurselor naturale 
    CĂRUŢĂ Radu                   – viceministru al administraţiei publice locale
    PERJU Ion                          – viceministru al agriculturii şi industriei alimentare
    BÎNZARU Valerian             – şef al Direcţiei finanţele economiei naţionale
                                                  şi investiţii publice,  Ministerul Finanţelor
    CHETRARU Anatolie         – preşedinte al raionului Hînceşti 
    BOTEZATU Nina               – preşedinte al raionului Făleşti
    ROBU Nicolae                    – preşedinte al raionului Străşeni
    PLAGOV Vasile                 – preşedinte al raionului Taraclia
    CÎRMA Gheorghe               – şef adjunct al Direcţiei industrie,
                                                  construcţii şi servicii publice,
                                                 Consiliul raional al unităţii teritorial
                                                 autonome Găgăuzia
    UDREA Dumitru                – consultant naţional în domeniul
                                                 coordonării asistenţei externe
[Anexa nr.1 în redacţia HG465 din 06.08.09, MO124-126/14.08.09 art.529]
    [Anexa nr.1 în redacţia HG1244/30.11.05, MO164/09.12.05 art.1346]

Anexa nr. 2
la Hotărîrea Guvernului nr. 1204
din 5 noiembrie 2004
Regulamentul
Comitetului de supraveghere a Proiectului de îmbunătăţire
a sistemelor de aprovizionare cu apă în şase localităţi ale
Republicii Moldova, finanţat de către Fondul Kuweitian
de Dezvoltare Economică Arabă

    Notă
   
Anexa nr. 2, sintagma „Agenţia pentru Dezvoltare Regională” se substituie prin sintagma „Agenţia „Apele Moldovei”, la cazurile respective prin HG465 din 06.08.09, MO124-126 din 14.08.09 art.529
În anexa nr. 2 sintagma "Departamentul Construcţiilor şi Dezvoltării Teritoriului" se substituie prin sintagma "Agenţia pentru Dezvoltare Regională", la cazul respectiv prin HG1244/din 30.11.05, MO164/09.12.05 art.1346

1. Comitetul de supraveghere a Proiectului de îmbunătăţire a sistemelor de aprovizionare cu apă în şase localităţi ale Republicii Moldova, finanţat de către Fondul Kuweitian de Dezvoltare Economică Arabă (în continuare Comitetul de supraveghere), reprezintă organul suprem de conducere a implementării proiectului în localităţile Hînceşti, Străşeni, Taraclia, Carbolia, Risipeni şi Sărata Veche şi are următoarele atribuţii:
conducerea generală a implementării proiectului;
apărarea intereselor beneficiarilor de proiect;
asumarea rolului conducător în soluţionarea problemelor majore privind realizarea proiectului şi coordonarea activităţilor interdependente;
asigurarea transparenţei în utilizarea fondurilor;
urmărirea proceselor de desfăşurare a concursurilor şi tenderelor pentru selectarea firmelor de construcţie, precum şi transmiterea sistemelor construite în cadrul proiectului autorităţilor administraţiei publice locale;
atragerea de mijloace suplimentare pentru asigurarea activităţii Serviciului de implementare a proiectului în cadrul „Agenţiei „Apele Moldovei”;
examinarea şi aprobarea rapoartelor semestriale şi anuale privind evoluarea implementării proiectului;
prezentarea semestrială în adresa Guvernului a rapoartelor şi proceselor-verbale ale şedinţelor Comitetului de supraveghere;
coordonarea deciziilor ce ţin de nivel naţional şi local, precum şi a activităţilor în cadrul proiectului, inclusiv informarea populaţiei în localităţile în care urmează a fi implementat proiectul, participarea sectorului privat în alimentarea cu apă şi canalizare a localităţilor antrenate în proiect;
alte activităţi ce ţin de implementarea proiectului.
2. Întru îndeplinirea funcţiilor ce îi revin, Comitetul de supraveghere are dreptul să solicite de la „Agenţia „Apele Moldovei”, de la organele administraţiei publice centrale şi locale, după caz, rapoarte şi informaţii lunare, semestriale şi anuale.
3. Şedinţele Comitetului de supraveghere se convoacă cel puţin o dată în trimestru sau de cîte ori este nevoie, la propunerea a cel puţin trei membri ai Comitetului. Şedinţele Comitetului de supraveghere sînt deliberative dacă la ele sînt prezenţi 2/3 din membri. Votarea la şedinţele Comitetului de supraveghere are loc după principiul: un membru - un vot. Deciziile Comitetului de supraveghere se adoptă prin simpla majoritate de voturi a membrilor prezenţi. Anularea deciziilor poate fi efectuată de Guvern.
4. La şedinţele Comitetului de supraveghere se întocmeşte lista membrilor prezenţi, în care se indică numele şi prenumele fiecărui membru sau al reprezentantului acestuia. Lista se anexează la procesul-verbal al şedinţei.
5. Lucrările de secretariat, prezidarea, pregătirea şi desfăşurarea şedinţelor Comitetului de supraveghere, precum şi executarea deciziilor Comitetului de supraveghere, conducerea operativă a activităţii Serviciului de implementare a proiectului revin Agenţiei „Apele Moldovei”.
   
[Pct.5 în redacţia HG465 din 06.08.09, MO124-126/14.08.09 art.529]