HGM1224/1998
ID intern unic:  295751
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
GUVERNUL
HOTĂRÎRE Nr. 1224
din  21.12.1998
privind aprobarea Regulilor provizorii de exploatare a
locuinţelor, întreţinere a blocurilor locative şi teritoriilor aferente
în Republica Moldova
Publicat : 14.01.1999 în Monitorul Oficial Nr. 003     art Nr : 28
MODIFICAT
HG525/26.06.01, MO75-77/06.07.01
Note:
Note:
În tot textul Regulilor sintagma "în mod abuziv" se substituie prin sintagma "fără autorizaţia organelor abilitate", prin HG525/26.06.01, MO75-77/06.07.01
Guvernul Republicii Moldova HOTĂRĂŞTE:
1. Se aprobă   Regulile  provizorii  de  exploatare  a  locuinţelor, întreţinere  a blocurilor locative şi teritoriilor aferente în Republica Moldova (se anexează), care se pun în aplicare de la data publicării.
2. Organele administraţiei  publice  locale  vor  aduce  actele  lor normative în conformitate cu regulile nominalizate.
3. Se abrogă   Hotărîrea   Consiliului   de   Miniştri   al   R.S.S. Moldoveneşti  nr. 105 din 30 martie 1984 "Privind aprobarea Regulilor de utilizare  a  încăperilor de locuit, întreţinere a caselor de locuit  şi teritoriilor  alăturate  în R.S.S. Moldovenească şi Contractului-tip  de închiriere  a încăperii de locuit în casele fondului locativ de stat  şi obştesc al R.S.S. Moldoveneşti" (Veştile R.S.S.M., 1984, nr. 4, art. 39).
PRIM-MINISTRU
AL REPUBLICII MOLDOVA                                Ion CIUBUC
Chişinău, 21 decembrie 1998.
Nr. 1224.
APROBATE
prin Hotărîrea Guvernului
Republicii Moldova nr. 1224
din 21 decembrie 1998
REGULI PROVIZORII
de exploatare a locuinţelor, întreţinere a blocurilor locative
şi teritoriilor aferente în Republica Moldova
I. DISPOZIŢII GENERALE
1. Regulile provizorii  de  exploatare a locuinţelor, întreţinere  a blocurilor  locative  şi teritoriilor aferente în Republica Moldova  (în continuare  -  Reguli) stabilesc modul de exploatare a  locuinţelor  din blocurile  locative  cu multe apartamente (2 şi mai multe  apartamente), întreţinere  a blocurilor locative şi teritoriilor aferente,  drepturile şi  obligaţiunile chiriaşului, proprietarului şi arendaşului  locuinţei, precum şi ale organului căruia îi aparţine blocul locativ respectiv.
2. Exploatarea  locuinţei în blocul locativ cu multe apartamente  se efectuează conform documentului ce confirmă dreptul la ocuparea acesteia.
3. În prezentele Reguli se utilizează următorii termeni:
PROPRIETAR - statul, organul administraţiei publice locale, persoana fizică sau juridică ori un grup de persoane, ce posedă, folosesc, dispun de imobilul său în conformitate cu legislaţia în vigoare;
CHIRIAŞ - persoană  fizică  căreia i se acordă cu  chirie  locuinţa, conform contractului de închiriere, pe un termen stabilit sau nelimitat, contra  plată,  în  conformitate cu actele legislative şi  normative  în vigoare;
ARENDAŞ - persoană  fizică  sau  juridică care, în  conformitate  cu contractul  de  arendă,  contra plată, posedă şi foloseşte  locuinţa  ce aparţine închirietorului;
GESTIONAR - întreprinderea municipală de exploatare a fondului de locuinţe, direcţia de producţie a gospodăriei locativ-comunale, cooperativa de construcţie a locuinţelor, asociaţia coproprietarilor în condominiu, asociaţia de proprietari ai locuinţelor privatizate, alţi agenţi economici, la balanţa sau în gestionarea cărora se află fondul de locuinţe;
[Pct.3 alineatul introdus prin HG525/26.06.01, MO75-77/06.07.01]
DESERVIREA TEHNICĂ  A BLOCULUI LOCATIV - include toate lucrările  de întreţinere  şi reparaţie a elementelor constructive, sistemelor interne de  aprovizionare cu căldură, apă, energie electrică şi de canalizare, a obiectelor  de  amenajare, de plantare a spaţiilor verzi, de curăţare  a  locurilor de uz comun ale blocurilor locative şi terenurilor aferente;
REPARAŢIA URGENTĂ  - determinată de necesitatea lichidării urgente a defecţiunilor şi deteriorărilor din elementele constructive şi sistemele inginereşti,   neînlăturarea  cărora  ar  comporta  deteriorarea   altor elemente ale clădirii sau deteriorarea integrală a clădirii, precum şi a imobilului cetăţenilor.
II. DREPTURILE CHIRIAŞULUI, PROPRIETARULUI,
ARENDAŞULUI LOCUINŢEI
4. Chiriaşul, proprietarul, arendaşul sînt în drept:
în cazul neexecutării  de  către  proprietarul  blocului  locativ  a obligaţiunilor  contractuale  vizînd efectuarea în termen  a  reparaţiei elementelor  constructive, utilajului ingineresc al blocului locativ, să efectueze  lucrările de reparaţii urgente pe cont propriu, întocmind  în prealabil  în  modul  stabilit  un  contract  cu  proprietarul  blocului locativ,  în  care să fie stipulat modul de compensare  a  cheltuielilor suportate de către chiriaş, proprietar, arendaş;
să monteze geamuri la balcoane, loggii, conform actelor normative în vigoare.
5. În cazul divizării  în modul stabilit a unei locuinţe compuse din cîteva  camere,  fiecărui  chiriaş  i se  eliberează  ordin  separat  de repartiţie,  încheindu-se cu aceştia contracte separate de închiriere  a locuinţei.
6. În cazul în  care dreptul de chiriaş al locuinţei se transmite în modul stabilit altui membru al familiei domiciliat în locuinţa în cauză, proprietarul  blocului  locativ deschide cont personal pentru  chiriaşul nou, cu care se încheie contractul de închiriere a locuinţei şi achitare a plăţilor pentru serviciile locativ-comunale.
7. Chiriaşul,  proprietarul,  arendaşul  poate  efectua  lucrări  de îmbunătăţire  şi resistematizare a locuinţei sale, dacă atare acţiuni nu comportă  încălcări ale capacităţii portante a elementelor  constructive ale   clădirii,   a  încăperilor  altor  chiriaşi  sau  proprietari,   a comunicaţiilor   inginereşti  şi  în  cazul  existenţei  posibilităţilor tehnice.
Resistematizarea   locuinţei   se   va   efectua,   cu   permisiunea proprietarului  blocului  locativ,  conform  documentaţiei  de  proiect, elaborată de către specialiştii atestaţi, în baza expertizei tehnice, şi coordonată cu Inspecţia de stat în construcţii.
Proprietarul  blocului locativ nu este în drept să autorizeze sau să legalizeze    resistematizarea   locuinţei   (blocului   locativ)   dacă documentaţia de proiect nu a fost coordonată cu inspecţia sus-menţionată.
8. Chiriaşul, proprietarul, arendaşul care a efectuat resistematizarea locuinţei abuziv cu încălcarea cerinţelor punctului  8 al  prezentelor  Reguli,  a  strămutat aparatele de  încălzire  şi  cele tehnico-sanitare,  este obligat să aducă locuinţa în starea  anterioară, pe  cont propriu, în termenul stabilit de proprietarul blocului locativ.
În cazul neexecutării acestor cerinţe, litigiile se soluţionează pe cale judiciară.
9. În locuinţa  ocupată de cîteva familii toţi chiriaşii au drepturi egale la folosirea încăperilor auxiliare şi sistemelor inginereşti.
10. Proprietarul este în drept să înfăptuiască asupra locuinţei sale orice  acţiuni care să nu contravină legislaţiei şi actelor normative în vigoare.
11. Arendaşul  foloseşte locuinţa conform contractului de arendă  şi actelor legislative şi normative în vigoare.
[Pct.12 exclus prin HG525/26.06.01, MO75-77/06.07.01, pct.13-29 devin 12-28]
[Pct.12 exclus prin HG525/26.06.01, MO75-77/06.07.01, pct.13-29 devin 12-28]
12. Arendaşul  locuinţei  este în drept să ceară de la  proprietarul blocului   locativ  micşorarea  plăţii  pentru  arenda  locuinţei,  dacă condiţiile  de  exploatare, prevăzute de contract, ori starea  locuinţei s-au agravat esenţial din motive de care arendaşul nu poartă răspundere.
III. OBLIGAŢIUNILE CHIRIAŞULUI,
PROPRIETARULUI, ARENDAŞULUI LOCUINŢEI
12 Chiriaşul,  proprietarul, arendaşul şi persoanele care  locuiesc împreună cu el sînt obligaţi:
să folosească locuinţa conform destinaţiei;
să asigure integritatea  locuinţei,  comportarea  grijulie  faţă  de utilajul  tehnico-sanitar  şi  alt utilaj, elementele  constructive  ale blocului locativ, faţă de obiectele de amenajare şi plantaţiile verzi;
să menţină curăţenia şi să respecte ordinea pe scări (în coridoare), în  cabinele  ascensoarelor şi în alte locuri de uz comun  ale  blocului locativ, să respecte cerinţele prezentelor Reguli;
să economisească  energia  termică,  electrică, apa, gazele,  să  nu admită scurgeri şi folosirea lor neraţională;
depistînd defecţiuni   în  locuinţă,  la  utilajul  ingineresc,   să întreprindă  măsuri  urgente  pentru înlăturarea lor, iar în  cazuri  de necesitate   să  anunţe  serviciul  de  dispecerat  pentru  avarii   sau nemijlocit proprietarul blocului locativ;
să respecte regulile   securităţii   antiincendiare   la   folosirea aparatelor electrice, cu gaze, tele, radio etc.;
în cazul în care  în  blocul locativ lipseşte conducta de gunoi,  să evacueze  în mod regulat gunoiul din locuinţă în locul special  destinat pentru atare scopuri;
să menţină curăţenia pe scări (în coridoare), dacă aceste lucrări nu sînt  incluse în tarifele pentru chirie sau pentru deservirea tehnică  a blocului;
cu un preaviz   de   5   zile,  să  permită  accesul   în   locuinţă reprezentanţilor  proprietarului  blocului  locativ,  atunci  cînd  este necesar  să se inspecteze, să se repare sau să se înlocuiască elementele constructive  comune  la care se poate avea acces numai  din  respectiva locuinţă. Fac excepţie de la această prevedere cazurile de urgentă, cînd nu  este posibilă notificarea prealabilă (avarii, scurgeri din  reţelele inginereşti şi utilaj);
în caz de schimb (înstrăinare) a locuinţei, să achite în mod obligatoriu datoriile  pentru serviciile comunale şi alte servicii, precum şi pentru întreţinerea blocului locativ;
[Pct.12 al.10 modificat prin HG525/26.06.01, MO75-77/06.07.01]
[Pct.12 al.10 modificat prin HG525/26.06.01, MO75-77/06.07.01]
în caz de schimb (vînzare) a locuinţei, să achite în mod obligatoriu datoriile  pentru serviciile comunale şi alte servicii, precum şi pentru întreţinerea blocului locativ;
în cazul în care  întreaga  familie  a  chiriaşului  trece  în  altă locuinţă,  el  este  obligat să elibereze şi să predea  conform  actului locuinţa   ocupată   anterior  şi  utilajul  ei,  conform   prevederilor contractului de închiriere şi prezentelor Reguli.
13. Conform contractului    de   închiriere   (arendă)    chiriaşul, (arendaşul)  este  obligat să efectueze în termenele stabilite, pe  cont propriu, reparaţia curentă a locuinţei.
Pe contul chiriaşului   (arendaşului)   se  efectuează   următoarele lucrări  de  întreţinere şi reparaţie a locuinţei:  văruirea,  vopsirea;
lipirea  tapetului  pe pereţi, pereţii despărţitori şi poduri;  vopsirea podelelor,   uşilor  şi  ferestrelor;  reparaţia  căptuşelii  pereţilor;
montarea  geamurilor;  schimbul  şi reparaţia dispozitivelor  de  fixare pentru   uşi  şi  ferestre,  prizelor,  duliilor  şi   întrerupătoarelor electrice; schimbul şi reparaţia   robinetelor,   amestecătoarelor, lavoarelor,   chiuvetelor,  spălătoarelor,  rezervoarelor,  vaselor   de clozet;  
reparaţia şi schimbul altor elemente constructive din  locuinţă ce  au  ieşit  din funcţie din vina chiriaşului,  precum  şi  demontarea aparatelor  suplimentare  de  încălzire şi a secţiunilor  de  radiatoare montate abuziv.
14. În cazul  mutării dintr-o locuinţă în alta, reparaţia curentă ce necesită  să fie efectuată pe cont propriu de către chiriaş şi nu a fost executată,  precum  şi elementele constructive şi  utilajul  ingineresc, deteriorate din vina lui, se consemnează în actul predării locuinţei.
La cererea închirietorului,  chiriaşul  este  obligat  să  efectueze reparaţia  curentă  şi  să lichideze deteriorările, în termen de  40  de zile, iar apoi să predea locuinţa în modul stabilit.
Actul de predare  a locuinţei se întocmeşte şi se semnează de  către reprezentantul închirietorului şi chiriaş.
În caz de neexecutare   a   cererii  închirietorului  în   termenele stabilite,  costul reparaţiei şi lichidării deteriorărilor se  încasează de la chiriaş pe cale judiciară.
Proprietarul  de  asemenea  este  obligat  să  asigure,  pe  propria cheltuială,  întreţinerea cuvenită şi reparaţia locuinţelor ce-i aparţin şi  să  participe  la  cheltuielile  pentru  întreţinerea  şi  reparaţia proprietăţii comune din blocul locativ.
15. Nefolosirea  de  către proprietar a locuinţei ce-i aparţine  sau refuzul  de  a  se folosi de proprietatea comună din blocul  locativ  nu constituie   temei  pentru  a-l  elibera,  total  sau  parţial,  de   la participarea  la  cheltuielile  comune  de întreţinere  şi  reparaţie  a bunurilor  comune  din blocul locativ şi de obligaţiunile  prevăzute  de contract şi prezentele Reguli.
16. După expirarea termenului contractului de arendă, arendaşul este obligat  să  predea proprietarului locuinţa în aceeaşi stare, în care  a primit-o (ţinîndu-se cont de uzura naturală), sau în starea prevăzută de contract.
În caz de înrăutăţire  a  stării tehnice a locuinţei,  arendaşul  va compensa  proprietarului în mod obligatoriu pagubele pricinuite din vina sa sau a membrilor familei sale.
17. Absenţa temporară  a  chiriaşului (proprietarului,  arendaşului) locuinţei  nu  îl  eliberează de obligaţiunile prevăzute  de  prezentele Reguli, precum şi de obligaţiunile contractuale.
18. Chiriaşului    (proprietarului,   arendaşului)   locuinţei    şi persoanelor ce locuiesc împreună cu el li se interzice:
să blocheze balcoanele,  loggiile,  trecerile antiincendiare  de  pe balcoane,  coridoarele comune, casele scărilor şi ieşirile de rezervă cu obiecte  de  uz  casnic, să întreţină în atare locuri  animale,  păsări, albine etc.;
să păstreze în  locuinţe,  subsoluri,  casele scărilor,  loggii,  pe balcoane materiale şi substanţe uşor inflamabile, explozive, radioactive şi toxice;
să efectueze   în   locuinţă  lucrări  care  provoacă   deteriorarea încăperilor sau încalcă condiţiile normale de trai ale altor locatari;
să instaleze  pe acoperişurile blocurilor locative, fără permisiunea proprietarului  blocului  locativ, antene individuale  pentru  aparatele tele şi radio, captatoare solare şi alte instalaţii;
să sădească arbori   şi   arbuşti  în  locurile  pozării   reţelelor inginereşti  subterane  de apă, canalizare, termoficare  şi  gazificare, cablurilor electrice şi telefonice;
să divizeze şi să îngrădească teritoriul aferent blocurilor locative în  scopul  folosirii  lui drept grădini individuale. Teritoriul  de  pe lîngă  blocul  locativ este destinat pentru folosirea în comun de  către toţi locatarii blocului locativ;
să construiască  fără autorizaţia organelor abilitate şoproane, garaje, beciuri,  balcoane, loggii şi alte construcţii de folosire individuală;
să ţină în curtea   blocului  locativ,  exceptînd  locurile  special amenajate, orice tip de mijloace de transport, să efectueze reparaţia şi spălarea  lor,  precum  şi să instaleze stîlpi şi  alte  îngrădituri  pe carosabilul teritoriilor aferente;
în caz de mutare dintr-o locuinţa în alta, să demonteze aparatele şi instalaţiile sanitare, aducînd locuinţa în starea iniţială;
să se folosească  de aparatele tehnico-sanitare, în caz de înfundare a reţelei de canalizare, pînă la curăţarea acesteia, precum şi să arunce în reţeaua de canalizare obiecte care ar pricinui astuparea ei;
să monteze fără autorizaţia organelor abilitate în loggii sau pe balcoane cazane de încălzire, radiatoare sau  să  majoreze suprafaţa de încălzire a acestora, să monteze fără autorizaţia organelor abilitate în ele robinete pentru sustragerea apei fierbinţi, precum şi să închidă accesul la ele;
[Pct.18 al.11 modificat prin HG525/26.06.01, MO75-77/06.07.01]
[Pct.18 al.11 modificat prin HG525/26.06.01, MO75-77/06.07.01]
să monteze în loggii sau pe balcoane cazane de încălzire, radiatoare sau  să  majoreze  în mod abuziv suprafaţa de încălzire a  acestora,  să monteze fără autorizaţia organelor abilitate în ele robinete pentru sustragerea apei fierbinţi, precum şi să închidă accesul la ele;
să regleze fără autorizaţia organelor abilitate alimentarea cu căldură a blocului  locativ la  nodurile  elevatoare,  precum şi să modifice schemele  reţelelor  de apeducte, încălzire, canalizare şi altor reţele;
să arunce în   tubulatura   de  evacuare  a  gunoiului  obiecte   de dimensiuni  mari, să toarne diverse lichide, să arunce mucuri de  ţigară şi   chibrituri  nestinse,  alte  obiecte  care  pot  provoca  astuparea tubulaturii ori aprinderea gunoiului;
să folosească,  între  orele  23.00  şi  8.00,  în  locuinţă  şi  pe teritoriul  aferent  aparate radio şi televizoare cu nivelul ridicat  al intensităţii sonore, alte aparate ce tulbură liniştea;
să ocupe în mod  individual încăperile destinate folosirii în  comun de către toţi locatarii.
IV. OBLIGAŢIUNILE PROPRIETARULUI GESTIONARULUI BLOCULUI LOCATIV
[Denum. cap.IV modificat prin HG525/26.06.01, MO75-77/06.07.01]
[Denum. cap.IV modificat prin HG525/26.06.01, MO75-77/06.07.01]
IV. OBLIGAŢIUNILE PROPRIETARULUI BLOCULUI LOCATIV
19. Proprietarul gestionarul blocului locativ este obligat:
[Pct.19 modificat prin HG525/26.06.01, MO75-77/06.07.01]
[Pct.19 modificat prin HG525/26.06.01, MO75-77/06.07.01]
19. Proprietarul blocului locativ este obligat:
să acorde locuinţa  chiriaşului  (arendaşului)  în stare satisfăcătoare, conform cerinţelor tehnice;
[Pct.19 alin.2 abrogat prin HG525/26.06.01, MO75-77/06.07.01]
[Pct.19 alin.2 abrogat prin HG525/26.06.01, MO75-77/06.07.01]
să asigure blocurile locative cu aparate de evidenţă a consumului de apă şi energie termică în conformitate cu legislaţia şi actele normative în vigoare, exploatarea respectivă a acestor aparate şi evidenţa corectă a consumului de apă şi energie termică;
conform Regulilor  şi  normelor  de exploatare  tehnică  a  fondului locativ,  să  examineze  cu  regularitate starea  tehnică  a  blocurilor locative  şi,  în  baza rezultatelor examinării, să  efectueze  la  timp reparaţia necesară;
anual, în termenele  stabilite, să pregătească blocurile locative şi utilajul ingineresc către perioada de toamnă-iarnă;
să asigure funcţionarea  neîntreruptă  a  utilajului  ingineresc  al blocurilor locative, întreţinerea respectivă a scărilor, altor locuri de uz comun şi a teritoriilor aferente;
să lichideze  operativ avariile şi scurgerile din sistemele  interne de  asigurare cu apă şi căldură, de canalizare, precum şi  deteriorările reţelelor electrice;
să informeze   întreprinderile   de  exploatare  respective   asupra avariilor  şi scurgerilor din reţelele externe de apeducte,  canalizare, încălzire etc.;
să întocmească în timp util materialele necesare privind tragerea la răspundere   a   persoanelor  care  nu  respectă   prevederile   actelor legislative şi normative în domeniul gospodăriei locativ-comunale.
20. Din contul  mijloacelor  financiare ale proprietarului gestionarului blocului locativ  se finanţează următoarele lucrări de exploatare şi reparaţie  a blocului locativ:
reparaţia şi schimbul construcţiilor deteriorate (temeliilor, pereţilor, planşeelor, acoperişurilor, scărilor,   ascensoarelor, tubulaturii de evacuare a gunoiului etc.);
înlocuirea, reparaţia reţelelor inginereşti şi utilajului de uz comun din interiorul blocului locativ;
reparaţia în  interiorul locuinţelor, determinată de nelichidarea în termen  a  unor  deteriorări ale elementelor constructive  ale  blocului locativ, sistemelor şi utilajului ingineresc ale acestuia.
[Pct.20 modificat prin HG525/26.06.01, MO75-77/06.07.01]
[Pct.20 modificat prin HG525/26.06.01, MO75-77/06.07.01]
20. Din contul  mijloacelor  financiare ale proprietarului blocului locativ  se finanţează următoarele lucrări de exploatare şi reparaţie  a blocului locativ:
reparaţia şi schimbul construcţiilor deteriorate (temeliilor, pereţilor, planşeelor, acoperişurilor, scărilor,   ascensoarelor, tubulaturii de evacuare a gunoiului etc.);
schimbul reţelelor inginereşti şi utilajului de uz comun;
reparaţia în  interiorul locuinţelor, determinată de nelichidarea în termen  a  unor  deteriorări ale elementelor constructive  ale  blocului locativ, sistemelor şi utilajului ingineresc ale acestuia.
21. Întreţinerea   terenului   aferent   se  efectuează   de   către proprietarul  blocului locativ sau de către organizaţiile  specializate, pe bază de contract bilateral.
22. Pe teritoriul liber aferent se amenajează:
terenuri pentru  uscarea albiturilor, curăţarea covoarelor şi  altor obiecte   de  uz  casnic,  precum  şi  terenuri  pentru  necesităţi  ale proprietarului blocului locativ, care nu incomodează exploatarea casei;
terenuri sportive;
terenuri de joacă pentru copii;
terenuri pentru plimbarea animalelor domestice;
parcări auto  pentru  vehiculele locatarilor din  blocul  respectiv, conform cerinţelor actelor normative în vigoare contra plată.
[Pct.22 al.5 modificat prin HG525/26.06.01, MO75-77/06.07.01]
[Pct.22 al.5 modificat prin HG525/26.06.01, MO75-77/06.07.01]
parcări auto  pentru  vehiculele locatarilor din  blocul  respectiv, conform cerinţelor actelor normative în vigoare.
V. PLATA PENTRU SERVICIILE LOCATIV-COMUNALE
23. Chiriaşul,  proprietarul  şi arendaşul sînt obligaţi  să  achite plata  pentru  serviciile  comunale şi alte servicii  prestate,  conform legislaţiei  şi actelor normative în vigoare şi condiţiilor contractelor bilaterale respective.
Plata pentru serviciile comunale se încasează, de asemenea, şi de la locatarii  temporari  şi  membrii familiilor  acestora,  anexîndu-se  la contul persoanl al chiriaşului o inserţie conţinînd datele respective.
24. Repartizarea     cheltuielilor    comune    pentru    serviciile locativ-comunale,  reparaţia  şi întreţinerea locuirlor de uz  comun  în locuinţa  ocupată  de  cîţiva  chiriaşi,  proprietari  sau  arendaşi  se efectuează prin înţelegere comună între aceştia, pe bază de contract. În cazul unor divergenţe, litigiile se soluţionează pe cale judiciară.
25. Plata pentru serviciile comunale nu se încasează pentru perioada efectivă  în care locatarii au lipsit timp de 15 şi mai multe zile,  iar după întoarcere au prezentat actul ce confirmă lipsa (deplasare, plecare la  lucru,  studii, în instituţii curativ-sanatoriale, la odihnă  etc.).
Persoanele  ce  au  lipsit  nu se eliberează  de  plata  pentru  chirie, deservirea   tehnică   a  blocului  şi  încălzire,  iar  în   locuinţele privatizate  -  şi  de achitarea cheltuielilor  pentru  necesităţile  de reparaţie-exploatare şi alte necesităţi.
26. Pentru neachitarea   în   termenele  stabilite   a   serviciilor locativ-comunale  şi altor servicii proprietarii, chiriaşii şi arendaşii poartă răspundere în modul stabilit de legislaţie.
VI. RESPONSABILITATEA PENTRU ÎNCĂLCAREA PREZENTELOR REGULI
27. Persoanele vinovate de:
încălcarea prezentelor Reguli;
reutilarea şi   resistematizarea  abuzivă  a  blocului  locativ  sau locuinţei şi folosirea acesteia în alte scopuri decît destinaţia, precum şi  de  montarea  pe balcoane sau în loggii a  cazanelor  de  încălzire, montarea suplimentară a aparatelor de încălzire sau majorarea suprafeţei de încălzire a acestora fără autorizaţia organelor abilitate;
neachitarea la timp a plăţilor pentru serviciile locativ-comunale şi alte servicii;
încălcarea Regulilor  şi  normelor de exploatare tehnică a  fondului locativ;
deteriorarea  blocului locativ, a locuinţei, utilajului,  obiectelor de amenajare şi plantaţiilor verzi, - poartă răspundere penală, administrativă sau altă răspundere conform legislaţiei în vigoare.
Actele vizînd  încălcarea  prezentelor Reguli se întocmesc de  către reprezentanţii  proprietarului blocului locativ în prezenţa  persoanelor vinovate.
28. Persoanele,  care au cauzat pagube blocului locativ,  locuinţei, utilajului  ingineresc, obiectelor de amenajare şi plantaţiilor verzi de pe  teritoriile aferente, precum şi bunurilor locatarilor, sînt obligate să compenseze pagubele cauzate, în conformitate cu legislaţia în vigoare.
Anexă
la Regulile provizorii de
exploatare a locuinţelor,
întreţinere a blocurilor
locative şi teritoriilor
aferente în Republica Moldova
CONTRACTUL
de închiriere a locuinţei
în blocul locativ de stat cu mai multe apartamente
Or.________________                                   "____"______________19___
______________________________________________________________________
(denumirea proprietarului blocului locativ)
în persoana _____________________________________________________________
(funcţia, numele, prenumele)
denumit în continuare    "Închirietor",   pe   de   o   parte,    şi cetăţeanul ________________________________
denumit în continuare "Chiriaş", pe de altă parte, în baza ordinului de repartiţie în apratamentul nr.___________ seria nr.__________________
eliberat de către Primăria or. __________ la "___" _____________19__     au încheiat prezentul Contract privind următoarele:
1. Închirietorul  acordă Chiriaşului şi membrilor familiei sale spre folosire  pe  un termen nelimitat apartamentul  nr.______cu______camere, suprafaţa totală________mp, inclusiv spaţiu locuibil ______mp, în blocul nr._____din str.________________________.
Caracteristica  şi  starea  tehnică  a locuinţei  sînt  indicate  în Paşaportul anexat la prezentul Contract.
I. OBLIGAŢIUNILE ÎNCHIRIETORULUI
2. Închirietorul este obligat:
să acorde Chiriaşului locuinţa în stare satisfăcătoare;
să asigure blocurile  locative  cu  aparate de evidenţă  a  gazelor, apei,  energiei  electrice şi termice în conformitate cu  legislaţia  şi actele normative în vigoare, exploatarea respectivă a acestor aparate şi evidenţa corectă a consumului de gaze, apă, energie electrică şi termică;
conform Regulilor  şi  normelor  de exploatare  tehnică  a  fondului locativ  să  examineze  cu  regularitate  starea  tehnică  a  blocurilor locative,  utilajului  ingineresc  interior  şi,  în  baza  rezultatelor acestor examinări, să efectueze la timp reparaţia necesară;
să lichideze   operativ   scurgerile   din  sistemele   interne   de aprovizionare cu căldură, apă rece şi caldă, canalizare pe cont propriu, precum şi deteriorările reţelelor electrice;
să asigure funcţionarea  neîntreruptă  a  utilajului  ingineresc  al blocului  locativ, întreţinerea cuvenită a scărilor, altor locuri de  uz comun ale blocului şi teritoriului aferent;
anual, în termenele  stabilite, să pregătească blocurile locative şi utilajul ingineresc al acestora către perioada de toamnă-iarnă;
să întocmească  la  timp  materialele necesare privind  tragerea  la răspundere a persoanelor care nu respectă cerinţele Regulilor provizorii de  exploatare  a  locuinţelor,  întreţinere a  blocurilor  locative  şi teritoriilor  aferente în Republica Moldova şi altor acte legislative şi normative în vigoare.
Pentru nerespectarea condiţiilor prezentului Contract, Închirietorul poartă  răspundere  conform punctelor 36-37 ale Regulilor provizorii  de exploatare   a   locuinţelor,  întreţinere  a  blocurilor  locative   şi teritoriilor  aferente în Republica Moldova şi altor acte legislative şi normative în vigoare.
II. OBLIGAŢIUNILE CHIRIAŞULUI
3. Chiriaşul  şi  persoanele  care  locuiesc  împreună  cu  el  sînt obligaţi:
să folosească locuinţa conform destinaţiei;
să asigure integritatea  locuinţei,  comportarea  grijulie  faţă  de utilajul  tehnico-sanitar  şi  alt utilaj, elementele  constructive  ale blocului locativ, faţă de obiectele de amenajare şi plantaţiile verzi;
să menţină curăţenia şi să respecte ordinea pe scări (în coridoare), în  cabinele  ascensoarelor şi în alte locuri de uz comun  ale  blocului locativ,  să  respecte  cerinţele  regulilor  provizorii  menţionate  la punctul 2 al prezentului Contract;
să economisească  energia  termică,  electrică, apa, gazele,  să  nu admită scurgeri şi folosirea lor neraţională;
depistînd defecţiuni   în  locuinţă,  la  utilajul  ingineresc,   să întreprindă  măsuri  urgente  pentru înlăturarea lor, iar în  cazuri  de necesitate   să  anunţe  serviciul  de  dispecerat  pentru  avarii   sau nemijlocit proprietarul blocului locativ;
să respecte regulile   securităţii   antiincendiare   la   folosirea aparatelor electrice, cu gaze, tele, radio etc.;
în cazul în care  în  blocul locativ lipseşte conducta de gunoi,  să evacueze  în mod regulat gunoiul din locuinţă în locul special  destinat pentru atare scopuri;
să menţină curăţenia pe scări (în coridoare), dacă aceste lucrări nu sînt  incluse în tarifele pentru chirie sau pentru deservirea tehnică  a blocului;
cu un preaviz   de   5   zile,  să  permită  accesul   în   locuinţă reprezentanţilor  proprietarului  blocului  locativ,  atunci  cînd  este necesar  să se inspecteze, să se repare sau să se înlocuiască elementele constructive  comune  la care se poate avea acces numai  din  respectiva locuinţă. Fac excepţie de la această prevedere cazurile de urgenţă, cînd nu   este  necesar  nici  un  preaviz  (avarii,  scurgeri  din  reţelele inginereşti şi utilaj);
în caz de schimb   al  locuinţei,  să  achite  în  mod   obligatoriu datoriile  pentru serviciile comunale şi alte servicii, precum şi pentru întreţinerea blocului locativ;
să efectueze  pe  cont  propriu, în termenele  stabilite,  reparaţia curentă  a  locuinţei, iar în caz de eliberare să o predea prin  act  în stare cuvenită.
Pe contul Chiriaşului   se   efectuează   următoarele   lucrări   de întreţinere  şi  reparaţie  a  locuinţei:  văruirea,  vopsirea;  lipirea tapetului pe pereţi, pereţii despărţitori şi poduri; vopsirea podelelor, uşilor   şi   ferestrelor;  reparaţia  căptuşelii  pereţilor;   montarea geamurilor; schimbul şi reparaţia dispozitivelor de fixare pentru uşi şi ferestre, prizelor, duliilor şi întrerupătoarelor electrice; schimbul şi reparaţia   robinetelor,   amestecătoarelor,  lavoarelor,   chiuvetelor, spălătoarelor,  rezervoarelor, vaselor de clozet; reparaţia şi  schimbul altor  elemente  constructive din locuinţă ce au ieşit din  funcţie  din vina  Chiriaşului,  precum  şi  demontarea  aparatelor  suplimentare  de încălzire şi a secţiunilor de radiatoare montate abuziv.
În cazul mutării dintr-o locuinţă în alta, Chiriaşul este obligat să efectueze, la cererea Închirietorului, reparaţia necesară şi să înlăture deteriorările din locuinţa ocupată anterior, în termen de 40 de zile.
În caz de neexecutare   a   cererii  Închirietorului   în   termenul stabilit,  costul  reparaţiei  şi  al  înlăturării  deteriorărilor   se încasează de la Chiriaş pe cale judiciară.
4. Absenţa temporară  a  Chiriaşului locuinţei nu îl  eliberează  de obligaţiunile prevăzute de prezentul Contract.
5. Chiriaşului  locuinţei şi persoanelor ce locuiesc împreună cu  el li se interzice:
să blocheze balcoanele,  loggiile,  trecerile antiincendiare  de  pe balcoane,  coridoarele comune, casele scărilor şi ieşirile de rezervă cu obiecte  de  uz  casnic, să întreţină în atare locuri  animale,  păsări, albine etc.;
să păstreze în  locuinţe,  subsoluri,  casele scărilor,  loggii,  pe balcoane materiale şi substanţe uşor inflamabile, explozive, radioactive şi toxice;
să efectueze   în   locuinţă  lucrări  care  provoacă   deteriorarea încăperilor sau încalcă condiţiile normale de trai ale altor locatari;
să instaleze  pe acoperişurile blocurilor locative, fără permisiunea proprietarului  blocului  locativ, antene individuale  pentru  aparatele tele şi radio, captatoare solare şi alte instalaţii;
să sădească arbori   şi   arbuşti  în  locurile  pozării   reţelelor inginereşti  subterane  de apă, canalizare, termoficare  şi  gazificare, cablurilor electrice şi telefonice;
să construiască  în mod abuziv şoproane, garaje, beciuri,  balcoane, loggii şi alte construcţii de folosire individuală;
să ţină în curtea   blocului  locativ,  exceptînd  locurile  special amenejate, orice tip de mijloace de transport, să efectueze reparaţia şi spălarea lor;
în caz de mutare dintr-o locuinţă în alta, să demonteze aparatele şi instalaţiile sanitare sau să le schimbe, chiar dacă au fost instalate de el însuşi în locuinţa ocupată anterior;
să se folosească  de aparatele tehnico-sanitare, în caz de înfundare a reţelei de canalizare, pînă la curăţarea acesteia, precum şi să arunce în reţeaua de canalizare obiecte care ar pricinui astuparea ei;
să monteze în  loggii, pe balcoane radiatoare sau să majoreze în mod abuziv  suprafaţa  de încălzire a acestora, să monteze în  ele  robinete pentru sustragerea apei fierbinţi, precum şi să închidă accesul la ele;
să regleze în  mod abuziv alimentarea cu căldură a blocului  locativ la  nodurile  elevatoare,  precum şi să modifice schemele  reţelelor  de apeducte, încălzire, canalizare şi altor reţele;
să arunce în   tubulatura   de  evacuare  a  gunoiului  obiecte   de dimensiuni  mari, să toarne diverse lichide, să arunce mucuri de  ţigară şi   chibrituri  nestinse,  alte  obiecte  care  pot  provoca  astuparea tubulaturii ori aprinderea gunoiului;
să folosească,  între  orele 2300 şi 800, în locuinţă şi pe  terenul aferent  aparate radio şi televizoare cu nivelul ridicat al intensităţii sonore, alte aparate ce tulbură liniştea;
să ocupe în mod  individual încăperile destinate folosirii în  comun de către toţi locatarii.
6. Chiriaşul   şi  Închirietorul  se  bucură  de  toate   drepturile prevăzute   de   Regulile  provizorii  de  exploatare   a   locuinţelor, întreţinere  a blocurilor locative şi teritoriilor aferente în Republica Moldova şi alte acte legislative în vigoare.
III. RESPONSABILITATEA PĂRŢILOR
7. Părţile vinovate de:
încălcarea Regulilor   provizorii   de  exploatare  a   locuinţelor, întreţinere  a blocurilor locative şi teritoriilor aferente în Republica Moldova, precum şi clauzelor prezentului Contract;
reutilarea şi resistematizarea abuzivă a blocului locativ, locuinţei şi  folosirea  acesteia  în  alte scopuri decît  destinaţia,  precum  şi demontarea   suplimentară  a  aparatelor  de  încălzire  sau   majorarea suprafeţei de încălzire a acestora în mod abuziv;
neachitarea la timp a plăţilor pentru serviciile locativ-comunale şi alte servicii;
încălcarea Regulilor  şi  normelor de exploatare tehnică a  fondului locativ;
deteriorarea  blocului locativ, a locuinţei, utilajului,  obiectelor de amenajare şi plantaţiilor verzi, - poartă răspundere  penală, administrativă sau altă răspundere conform legislaţiei în vigoare.
IV. CONDIŢII SPECIALE
8. Prezentul  Contract intră în vigoare din momentul semnării şi  se reînnoieşte peste fiecare 5 ani.
9. În cazul plecării  Chiriaşului şi membrilor familiei lui în  altă localitate  în vederea locuirii permanente sau în cazul mutării în  altă locuinţă din aceeaşi localitate, contractul de închiriere a locuinţei se consideră anulat din ziua plecării sau mutării.
10. O dată cu  anularea  contractului de închiriere, se anulează  şi contractul de subînchiriere.
În cazul în care subchiriaşii, precum şi locatarii provizorii refuză să  elibereze  locuinţa, aceştia se supun evacuării pe  cale  judiciară, fără a li se acorda o altă locuinţă.
11. Contractul  de închiriere a locuinţei poate fi anulat la cererea Închirietorului numai în temeiurile stabilite de lege.
12. Arendaşul locuinţei este în drept să ceară de la proprietarul blocului locativ micşorarea plăţii pentru arenda locuinţei, dacă condiţiile de exploatare, prevăzute în contract, ori starea locuinţei s-au agravat esenţial din motive de care arendaşii nu poartă răspundere.
[Pct.12 introdus prin HG525/26.06.01, MO75-77/06.07.01, pct.12-15 devin 13-16]
13. În Contract  pot fi stipulate unele condiţii suplimentare,  care să nu contravină actelor legislative şi normative în vigoare.
14. Chestiunile neprevăzute de prezentul Contract se soluţionează în conformitate cu legislaţia în vigoare.
15. Litigiile dintre părţi privind cerinţele prezentului Contract se soluţionează pe cale judiciară.
16. Prezentul  Contract  este întocmit în două  exemplare  identice, cîte un exemplar pentru fiecare parte.
La Contract se anexează Paşaportul locuinţei.
  Închirietorul                            Chiriaşul
____________________________         _____________________
        (funcţia, numele, prenumele)             (numele, prenumele)
Anexă
la Contractul de închiriere a
locuinţei în blocul locativ de
stat cu mai multe apartamente
PAŞAPORTUL
locuinţei nr._______, blocul nr._______din
str. ______________________________________________________________
or._______________________________________________________________.
Blocul locativ aparţine ________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
Caracteristica locuinţei
Locuinţa constă  din _____ camere, cu suprafaţa totală de  ________ mp, inclusiv spaţiu locuibil________ mp.
Suprafaţa camerelor şi încăperilor auxiliare:
nr.1___________________mp
nr.2___________________mp
nr.3___________________mp
nr.4__________________ mp etc.
bucătăria (separată, comună) _________mp,
aragaz cu _____ ochiuri/ maşină de gătit electrică cu ________ ochiuri
camera de baie________________________mp
blocul sanitar________________________mp
coridor_______________________________mp
dulapuri înzidite ____________________mp
cămări ______________________________ mp
balcoane______________________________mp
loggii________________________________ mp etc.
Locuinţa este dotată cu: ____________________________________________________
(încălzire centrală, gaz, apă rece şi caldă,
_______________________________________________________________________
canalizare, electricitate, telefon, reţele teleradio etc.).
Blocul locativ  este  dotat cu ascensoare, tubulatură de evacuare  a gunoiului, sistem antiincendiar şi de evacuare a fumului.
Blocul a fost dat în exploatare "______"___________19__.