HGA1247/2002
ID intern unic:  295756
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
GUVERNUL
HOTĂRÎRE Nr. 1247
din  24.09.2002
cu privire la unele măsuri pentru revitalizarea
complexului avicol în anii 2002-2010
Publicat : 03.10.2002 în Monitorul Oficial Nr. 135-136     art Nr : 1385
HG967 din 06.08.03, MO177/15.08.03 art.1009

În scopul revitalizării ramurii avicole, Guvernul Republicii  Moldova HOTĂRĂŞTE:
1. Se aprobă Programul de redresare şi ameliorare a ramurii avicole pe anii 2002-2010  (se anexează).
2. Ministerul Agriculturii şi  Industriei  Alimentare în termen de o lună:
va fonda Întreprinderea  de Cercetare şi Producere  "Avicola - Moldova" şi va elabora şi aproba  statutul ei în conformitate  cu legislaţia în vigoare;
va transmite acţiunile statului din societăţile pe acţiuni specializate în producţia avicolă în administrarea noii formaţiuni.
3. Se acceptă propunerea Ministerului Agriculturii şi  Industriei Alimentare cu privire la înfiinţarea a trei centre de reproducere a găinilor de rase grele şi rase uşoare în baza Întreprinderii de Stat "Anina", raionul Anenii Noi, Societăţii pe Acţiuni "Avicola Abaclia" din raionul Basarabeasca şi  Societăţii pe Acţiuni "Avicola  Brînzenii  Noi" din  raionul Teleneşti.
   
[Pct.3 modificat prin HG967 din 06.08.03, MO177/15.08.03 art.1009]

4. Ministerul Agriculturii şi Industriei Alimentare va diviza Întreprinderea de Stat "Anina" şi va iniţia convocarea adunărilor generale ale membrilor societăţilor pe acţiuni menţionate în pct. 3 al prezentei hotărîri pe problemele divizării, creării şi înregistrării centrelor de reproducere a materialului biologic, găinilor de rase grele şi rase uşoare.
   
[Pct.4 modificat prin HG967 din 06.08.03, MO177/15.08.03 art.1009]

5.  Se stabileşte că Programul de redresare şi ameliorare a ramurii avicole pe anii 2002-2010, în partea ce se referă la înfiinţarea a două centre de reproducere a găinilor de rase grele şi  rase uşoare, se va implementa din contul creditelor acordate de băncile comerciale, cu  subvenţionarea dobînzii bancare de către stat din Fondul de subvenţionare şi stimulare a creditării de către băncile comerciale şi asociaţiile de economii şi împrumut ale agenţilor economici producători de producţie agricolă.
6. Se recomandă Băncii de Economii a Moldovei să acorde centrelor nou create de reproducere  a găinilor de rase grele şi rase uşoare  un credit pe termen lung în sumă  de pînă la 15 mil.lei.
7. Ministerele şi departamentele de resort şi autorităţile administraţiei publice locale vor întreprinde acţiunile necesare pentru implementarea programului  aprobat prin pct. 1 al  prezentei hotărîri.
8. Controlul asupra executării prezentei hotărîri se pune în sarcina dlui D.Todoroglo, viceprim-ministru, ministrul  agriculturii şi industriei alimentare.

PRIM-MINISTRU
AL REPUBLICII MOLDOVA                         Vasile TARLEV
Contrasemnată:
Viceprim-ministru,
ministrul agriculturii
şi industriei alimentare                                       Dmitrii Todoroglo
Viceprim-ministru,
ministrul economiei                                            Ştefan Odagiu
Ministrul finanţelor                                            Zinaida Grecianîi
Ministrul justiţiei                                                Ion Morei

Chişinău, 24 septembrie 2002.
Nr. 1247.
Aprobat
prin Hotărîrea Guvernului
Republicii Moldova nr. 1247
din 24 septembrie 2002
Program
de redresare şi ameliorare a ramurii avicole pe anii 2002-2010
1. Situaţia actuală şi necesitatea redresării şi ameliorării complexului  avicol
Complexul agroindustrial  al Republicii  Moldova constituie baza economiei  naţionale.
Rolul agriculturii în economia naţională rezultă din ponderea veniturilor  obţinute din  sectorul agroalimentar  şi din venitul naţional.
Dezvoltarea în salturi a aviculturii Moldovei se datorează faptului că subcomplexul avicol este orientat în două direcţii diferite: ca element al pieţei postsovietice de comandă şi ca verigă principală a pieţei locale, ce se constituie treptat.
Sectorul avicol prezintă o importanţă strategică în dezvoltarea economiei naţionale, deoarece are o singură destinaţie - satisfacerea necesităţilor populaţiei în produse alimentare şi asigurarea întreprinderilor industriale cu  materie primă.
Conform tradiţiilor şi necesităţilor, o bună parte a  populaţiei rurale este antrenată în producţia avicolă pentru satisfacerea  necesităţilor proprii în  produse alimentare şi pentru valorificarea  surplusului pe piaţa internă.
Starea nesatisfăcătoare a aviculturii din ultimii ani poate fi explicată, conform investigaţiilor efectuate, prin mai multe cauze, una dintre cele principale fiind reducerea considerabilă a efectivului de păsări. În anii 1990-2000 efectivul lor s-a  redus de la 24,6 la 10,7 mil. capete, inclusiv în sectorul intensiv-industrial - de la 10,7 la 4,3 mil. capete.
Cauzele ce au condiţionat reducerea efectivului de păsări în sectorul privat nu corelează cu cauzele reducerii efectivului din sectorul intensiv-industrial, deşi sectorul privat depinde direct de sectorul intensiv. Sectorul  privat este mai bine asigurat cu nutreţuri, însă nu  dispune de o bază de reproducţie şi creştere industrială a păsărilor.
Reducerea efectivului de păsări în Republica  Moldova a condus ulterior la micşorarea producţiei de ouă cu 50 la sută, carne de pasăre - de 2 ori faţă de indicii anilor '80.
Diminuarea substanţială a producţiei avicole în ţară şi, mai cu seamă, în sectorul intensiv-industrial a generat scăderea considerabilă a consumului. Dacă în anul 1985 pe cap de locuitor se consumau 256 ouă şi 7 kg carne de pasăre, în anul 2000 acest indice s-a redus la 150 de ouă şi la 4 kg carne,  populaţia urbană consumînd  astăzi doar 94 ouă şi 1-3 kg carne de pasăre anual. Deosebit de redus este  consumul în unele zone de sud şi sud-est ale ţării.
O altă cauză a dezechilibrului dintre producerea şi consumul de producţie avicolă este repartizarea efectivului de păsări pe zone, suburbii şi judeţe. Repartizarea teritorială a efectivului de păsări se datorează proceselor de concentrare pe zone şi specializare a producţiei zootehnice în funcţie de particularităţile biologice ale animalelor şi păsărilor, precum şi de condiţiile de întreţinere.
Această repartizare, însă, nu este în concordanţă cu aspectele economice, organizatorice şi tehnice, determinate în mare măsură şi de factorii social-economici. Ca urmare a neglijării sau necunoaşterii acestor factori, în unele zone s-au concentrat efective enorme de păsări, iar în alte zone şi subzone densitatea  efectivului s-a redus considerabil.
Dezvoltarea aviculturii în complexul agroindustrial  al  Moldovei  în anii 1993-2000 nu a corespuns nici necesităţilor, nici tendinţelor contemporane  ale sectorului zootehnic  al   ţărilor  cu  avicultură avansată.
Numai în ultimii trei ani (1997-2000) producţia avicolă mondială, conform datelor FAO, a crescut cu 3,9 la sută, inclusiv producţia de carne - cu 13,  de  ouă -  cu  9 la sută.
Nu a fost organizată corect nici privatizarea, care a avut loc în baza bonurilor patrimoniale, prin concursuri  investiţionale şi negocieri directe, însă netransparente. Astfel, au fost privatizate întreprinderile avicole solvabile din punct de vedere  economico-financiar  şi nu acelea, activitatea economică şi de producţie  a cărora era stopată din motive financiare.
În procesul privatizării nu s-a luat în considerare faptul că, în conformitate cu Legea privind selecţia şi reproducţia în zootehnie (art.3, pct.2), întreprinderile avicole de selecţie şi reproducţie, care constituiau patrimoniul  naţional al Republicii  Moldova, nu trebuiau supuse privatizării. Deşi aceste întreprinderi au fost privatizate, procesul de distrugere a  ramurii avicole nu a fost stopat şi, ca urmare, a fost nimicit fondul genetic.
Situaţia creată  şi necesitatea elucidării cauzelor menţionate impun instituirea unei noi structuri, care să reglementeze  producerea şi comercializarea producţiei  avicole destinate consumului şi  activitatea de selecţie, reproducere şi hibridizare în avicultură, precum şi să asigure agenţii economici cu orice formă de proprietate cu material biologic - ouă de incubare şi tineret avicol cu un potenţial genetic valoros.
2. Structura organizaţională a complexului avicol. Sarcinile şi funcţiile de bază ale subdiviziunilor complexului avicol
Noua structură prevede înfiinţarea Întreprinderii de Cercetare şi Producere "Avicola-Moldova", care va crea condiţii economico-organizatorice, sociale şi politice de funcţionare dinamică şi stabilă a complexului avicol. Scopul final este creşterea eficienţei ramurii prin sporirea volumului de producţie competitivă şi comercializarea la preţuri convenabile a producţiei avicole pe pieţele internă şi  externă.
Revitalizarea complexului avicol, promovarea unei politici eficiente în dezvoltarea ramurii pe o perioadă îndelungată pot fi asigurate prin intermediul noii structuri, care va întruni funcţiile de coordonator, cercetare, coordonare şi prestare a serviciilor de management şi marketing în ramura avicolă.
Întreprinderea de Cercetare şi Producere "Avicola-Moldova" îşi va desfăşura activitatea economico-financiară sub formă organizatorică de întreprindere de stat  şi va include Centrul Naţional al Fondului Genetic de Ordinul 1 (bunici), Centrul de Reproducere, Selecţie şi Hibridizare Găini Rase Grele (Abaclia 1) şi Centrul de  Reproducere, Selecţie şi Hibridizare Găini Rase  Uşoare (Brînzenii Noi 1).
Noua structură va promova politica economică de producere şi comercializare a producţiei avicole, de ameliorare a calităţii ei, va  asigura  procesul activităţii de reproducere, selecţie şi hibridizare a  raselor de păsări şi va administra acţiunile statului din societăţile pe acţiuni specializate în producţia avicolă.
Organigrama complexului avicol din  Republica  Moldova prevede următorul principiu de activitate (fig. nr.1).
Obiectivul principal al activităţii Întreprinderii de Cercetare şi Producere "Avicola-Moldova" va  fi coordonarea şi aplicarea în practică a cunoştinţelor şi tehnologiilor avansate, a principiilor dezvoltării durabile a aviculturii, creşterii eficienţei complexului  avicol prin aprovizionarea agenţilor economici, indiferent de forma de proprietate, cu material biologic obţinut în baza reproducerii, selecţiei, cercetării şi testării în condiţiile locale, cu participarea savanţilor din cadrul Asociaţiei.
Întreprinderea de Cercetare şi Producţie "Avicola-Moldova"  va  asigura necesarul de nutreţuri combinate echilibrate, adausuri de minerale vitamino-proteice (premixuri), şrot de soia, va elabora raţiile pentru diverse vîrste şi rase de păsări ale complexului avicol, va presta servicii de marketing şi management agenţilor economici din ramură şi va acorda asistenţă în chestiunile de tehnologie a creşterii şi întreţinerii păsărilor.
În baza secţiilor de incubaţie şi creştere a tineretului din societăţile pe acţiuni "Avicola Brînzenii Noi", judeţul Orhei,  şi  "Avicola Abaclia", judeţul Lăpuşna, în care cota statului constituie respectiv, 65 şi 95 la  sută, vor fi create, prin divizarea lor, centre de reproducţie, selecţie şi hibridizare a găinilor de rase grele şi rase uşoare.
Materialul  biologic pentru demararea activităţii Centrului de Reproducere, Selecţie şi Hibridizare Găini Rase Grele  (Abaclia 1)  va fi procurat prin concurs cu participarea firmelor avicole din ţările europene cu avicultură avansată.
Ca material biologic se vor procura puicuţe de  rasa  Plymouth-Roch alb biliniar (mama  hibridului) şi cocoşei de rasa Cornish biliniar (tatăl hibridului). Materialul pentru reproducerea hibrizilor finali de găini rase grele va fi crescut pînă la vîrsta de 154-155 zile separat, apoi  se vor forma familii în raport de 10:1 pentru producerea hibrizilor finali.
Centrul de Reproducere, Selecţie şi Hibridizare va furniza, în bază de contract, agenţilor economici cu orice formă de proprietate material  biologic - ouă incubabile şi pui de o zi.
Centrul de Reproducere, Selecţie şi Hibridizare Găini Rase Uşoare (Brînzenii Noi 1) îşi va începe activitatea în baza materialului biologic, procurat,  de asemenea,  prin  concurs, care se va constitui din puicuţe  şi cocoşei  de rasă Rodailand, Red şi Silver, crescuţi separat, conform unei tehnologii deja aprobate,  pînă  la  vîrsta  de 140- 145 zile, din care  se vor forma familii în raport de 10:1, pentru  producerea  ouălor   incubabile.
Centrul va comercializa pe piaţa internă atît ouă incubabile pentru obţinerea hibrizilor finali, cît şi hibrizi finali, în vîrsta de o zi, în funcţie de cerere şi ofertă.  
Crearea centrelor de reproducere va asigura ştiinţific ramura avicolă, care va pune baza creării fondului genetic naţional.
Asigurarea  ştiinţifică a ramurii avicole va îmbina cercetările în sectoarele  industriale intensiv şi extensiv de reproducere a hibrizilor. Va fi fundamentat ştiinţific  şi sistemul  de furajare a păsărilor în funcţie  de vîrstă.
Savanţii din cadrul Întreprinderii de Cercetare şi Producere "Avicola-Moldova" vor cerceta şi vor implementa tehnologii avansate atît la creşterea tineretului, cît şi la întreţinerea  efectivului  adult. Vor fi cercetate şi instalate noi sisteme de ventilaţie  şi  iluminare.
Într-o perioadă de 7-8 ani, savanţii din cadrul ICP "Avicola-Moldova" vor crea, prin selecţie, cercetare şi testare, baza materialului biologic pentru Centrul Naţional Genetic de Ordinul 1.
Pentru realizarea  programului este necesară  suma de 16 mil. lei,  care vor fi folosiţi pentru restabilirea fondurilor fixe, procurarea materialului biologic prin concurs, cu participarea firmelor avicole din ţările cu avicultură avansată, procurarea nutreţurilor combinate îmbogăţite cu micro, macro-elemente, vitamine, proteină vegetală şi animală.
Pentru ambele sisteme de producţie  avicolă, baza furajeră va constitui peste 600 mii tone de furaje combinate. Industria furajeră va fi orientată spre soluţionarea a două probleme-îmbunătăţirea calităţii nutreţurilor şi satisfacerea necesarului de energie şi proteine pentru efectivul de păsări.
Sectorul agrar va beneficia de fondurile necesare pentru asigurarea nutriţiei păsărilor cu amestecuri de cereale-furajere (porumb, grîu, orz şi soia),  soluţionînd  o bună parte din problemele ce ţin de comercializarea cerealelor de către ţărani.  Centrul de nutriţie a păsărilor va fi concentrat în  Societatea pe Acţiuni "Mărculeşti-Combi",  în care cota statului constituie peste 70 la sută.
Totodată, va continua importul de proteine vegetale şi adausuri de minerale vitamino-proteice (premixuri) pentru producerea  nutreţurilor  combinate  echilibrate.
Sistemul economic extensiv tradiţional se va dezvolta în baza elaborării unor miniproiecte de ferme avicole, bazate pe tehnologii avansate, adaptate la condiţiile reale, cărora li se va asigura asistenţa veterinară  necesară.
La centrul, sudul şi nordul republicii se vor crea condiţii pentru  reluarea producerii nutreţurilor combinate la fabricile  de prelucrare a culturilor  furajere în scopul satisfacerii depline a necesităţilor în furaje ale  întreprinderilor de tip industrial - intensiv, iar la nivel de judeţ (sector) -  la secţiile   de pregătire a urluielilor  furajere pentru sectorul economic  tradiţional  şi  individual. Asigurarea unei nutriţii echilibrate  pentru păsări în  gospodăriile auxiliare se va efectua de sine stătător prin  utilizarea  concentratelor vitamino-proteico-minerale speciale pentru diverse specii de păsări.
În anul 2004 se va finaliza  procesul de integrare a complexului avicol. Ramura  va  funcţiona ca un sistem unitar închis, indiferent de structura organizaţională şi forma de proprietate. Rolul principal în dirijarea economică, şi nicidecum  administrativă, a complexului avicol trebuie să-i revină Întreprinderii de Cercetare şi Producere "Avicola-  Moldova".
Activitatea I.C.P. "Avicola-Moldova" va fi orientată şi spre sistematizarea  pieţei  angro şi cu amănuntul. Vor  fi determinate volumele de producere şi distribuire a producţiei   pe piaţa internă,  cît şi pentru export.
Pentru susţinerea economică a  producătorilor  avicoli  va fi elaborat şi fundamentat sistemul de aplicare a cotelor de producţie avicolă agenţilor economici antrenaţi  atît în procesul de producţie avicolă,  cît şi în importul ei. Va fi creat sistemul  de asigurare a achiziţiilor publice pentru aprovizionarea cu carne şi ouă a structurilor statale  (armată, poliţie etc.). Volumele achiziţiilor publice se vor repartiza agenţilor economici prin concurs.
3. Etapele  realizării  programului
Programul de ameliorare şi redresare a complexului avicol  va  fi implementat în 3 etape:
Prima etapă cuprinde anii          -   2002 - 2004
A doua etapă        -   2005 - 2007
A treia  etapă       -   2008 - 2010
Implementarea etapizată a programului va asigura obţinerea  următorilor  indici  de  producţie:

  2004 2007 2010
Populaţia ţării:      
(mil. persoane), 3,65 3,8 3,8
inclusiv urbană 1,5 1,6 1,7
Normele de consum      
ouă (buc.) 230 240 250
crne (kg) 15 18 20
Necesarul:      
ouă (mil.buc.) 840,0 912,0 950,0
crne (mii tone) 55,0 68,0 76,0
Volumul producţiei în gospodăriile specializate      
ouă (mil.buc.) 410,0 477,0 530,0
crne (mii tone) 30,0 40,0 49,0
Volumul producţiei în sectorul extensiv      
ouă (mil.buc.) 400,0 410,0 420,0
crne (mii tone) 11,0 18,0 27,0
Deficitul      
ouă (mil.buc.) 30,0 25,0 0,0
crne (mii tone) 14,0 10,0 0,0

La  prima etapă  politica în domeniul dezvoltării aviculturii urmează să fie orientată spre crearea condiţiilor economico- organizatorice, sociale şi politice de funcţionare dinamică şi stabilă a complexului avicol. Scopul final este creşterea eficienţei ramurii prin sporirea volumului de producţie competitivă şi comercializarea la preţuri convenabile a producţiei avicole pe piaţa internă şi pe cea  externă.
În această etapă se prevede crearea a două centre de reproducere, selecţie  şi  hibridizare a găinilor de rase grele şi uşoare la nivel de părinţi.
Implementarea programului în prima fază va permite sporirea în toate categoriile de gospodării a producţiei de carne pînă la 41,0 mii tone, a producţiei de ouă -  pînă la 810,0 mil. bucăţi.
Redresarea aviculturii naţionale în baza relaţiilor de piaţă cuprinde un sistem integru de măsuri organizatorice, tehnologice şi juridice. Acest sistem  diferă de la un domeniu la altul, de la o ramură la alta. Redresarea aviculturii, ca parte componentă a redresării complexului  agroindustrial în ansamblu, se bazează pe trei principii fundamentale:
1)  cooperarea şi specializarea gospodăriilor în condiţiile relaţiilor marfă-bani;
2) pronosticul dezvoltării ramurii;
3) specificul constituirii  pieţei en-gros şi elaborarea planului de afaceri.
Principiile  şi cerinţele cooperării şi specializării gospodăriilor în condiţiile relaţiilor marfă-bani rezultă din formele organizatorico-juridice de proprietate, din nivelul tehnico-tehnologic al ramurii, din capacitatea personalului de  a utiliza potenţialul  ştiinţifico-practic.
Formele  de organizare şi de cooperare a ramurii avicole în condiţiile economice noi necesită noi tipuri şi subtipuri de gospodării, precum şi secţii specializate, conform unei  tehnologii unice şi specifice de producţie. Pornind de la principiul  specializării,  în sens larg, menţionăm că anume specializarea aprofundată a producţiei creează condiţii economico-financiare favorabile pentru dezvoltarea competitivă a aviculturii.
În paralel se vor dezvolta şi alte direcţii ca:
industria furajeră
industria biochimică
industria de prelucrare a cărnii.
Se  vor  crea  9850  de locuri de muncă. Ca rezultat,  la finele primei etape statul va  beneficia de un flux considerabil de mijloace în bugetul consolidat.
La etapa  a doua  producţia avicolă va fi concentrată în proporţie de 70 la sută în întreprinderile de tip industrial.
Producerea cărnii de pasăre în Republica Moldova se va  efectua în sistemul intensiv de întreţinere a păsărilor, care dispune de priorităţi economice, tehnologice şi biologice. Aceasta va permite aviculturii să utilizeze eficient  întregul potenţial, în comparaţie cu crescătorii de alte animale  productive, obţinînd produse cu un consum mai mic de nutreţuri şi de alte resurse la o unitate de producţie, care să fie comercializate la preţuri rezonabile.
Principalii  indici economici la producerea cărnii prin întreţinerea puilor-broiler la sol, faţă de cei crescuţi în baterii,  sînt: greutatea medie corporală a puilor-broiler la vîrsta de 45 zile, crescuţi  pe aşternut permanent,  atinge cel puţin  2,2 kg,  în timp ce   în baterii  cu cuşti - 1,8 kg, sporul mediu zilnic în greutate este de  cel puţin  45,5 faţă de 35,0 g în baterii, viabilitatea păsărilor - 97,5 la sută  faţă de 96 la sută; consumul  de nutreţuri la  1 kg spor în greutate corporală - pînă la 2 kg unităţi nutritive.
În Republica Moldova în prima perioadă de realizare a prezentului  program se vor folosi în producţia de carne  trei hibrizi finali ai crosurilor: Coob; Ross  Habert; în producţia de ouă  - se vor utiliza hibrizii finali ai crosurilor  Rosso, Tetra şi Hailain. Pînă în anul 2004 asigurarea cu material biologic: ouă incubabile şi hibrizi  finali în vîrstă de 1-2 zile se va efectua din import.
Treptat,  începînd cu anul  2004,  întreprinderile avicole  vor achiziţiona material biologic produs la Centrele de Reproducere, Selecţie şi Hibridizare Abaclia 1 şi Brînzenii Noi 1.
În paralel, trebuie dezvoltat sistemul de producere a  cărnii şi ouălor prin cooperare şi integrare cu întreprinderile de prelucrare a cărnii,  care, la  rîndul lor, în baza unor contracte, trebuie să avanseze creşterea puilor de carne cu cel puţin  30 la sută din preţul de comercializare pe un termen de cel puţin  40 de zile. La aceste întreprinderi  puii de carne vor fi sacrificaţi şi supuşi prelucrării tehnologice în scopul producerii crenvurştilor, salamurilor şi altor produse din carne.
În etapa a doua  trebuie să se creeze  condiţiile  economice, tehnologice, financiare, sociale şi politice pentru funcţionarea Centrului Republican de Reproducţie  de Ordinul 1 (bunici).
Conform pronosticului, producţia de carne va constitui 58 mii tone, iar  de ouă - 877 mil.buc.
În etapa respectivă va lua amploare procesul de retehnologizare, reutilare a complexelor avicole. Vor fi reutilate cu echipament avicol halele care au fost înzestrate cu tehnologii pentru creşterea şi  îngrăşarea  suinelor şi taurinelor.
În această  perioadă statul trebuie să adopte măsuri urgente privind elaborarea actelor legislative, care să prevadă acordarea de credite agenţilor economici din această ramură.
În paralel,  la centrele de reproducere pentru părinţi  savanţii şi specialiştii din cadrul întreprinderii  de Cercetare şi Producere "Avicola-Moldova" vor efectua lucrări de selecţie şi reproducere pentru crearea unor crosuri noi, aclimatizate şi  testate în condiţiile noastre.
La prima şi a doua etapă de activitate a centrelor de reproducere, selecţie şi hibridizare se va pune baza financiară şi materială pentru crearea şi funcţionarea Centrului Republican de Reproducere a Fondului Genetic.
La  etapa a treia  ramura avicolă va căpăta autonomie şi va activa integral  în spaţiul republican fără a importa material biologic atît la nivel de părinţi,  cît şi la nivel de bunici.
La această etapă în complexul avicol din republică vor intra atît  industria de pregătire a furajelor, cît şi industria biochimică, va asigura  cu capacităţi de sacrificare întregul  efectiv pentru carne, care va constitui în anul  2010  circa  76  mii  tone.
Întreprinderile specializate în producţia de ouă pentru consum vor produce şi vor comercializa 950 mil. ouă.
Concomitent, la etapa a treia trebuie se va relua producerea cărnii de curcan, care este solicitată de consumatorul autohton şi din străinătate, prin procurarea, la prima etapă, a ouălor incubabile de peste hotare, urmînd să fie  fondată o întreprindere de producere a tineretului de o zi la nivel de părinţi.
Reproducerea palmipedelor (boboci de raţe şi gîşte) va satisface cererea pieţei interne şi necesităţile populaţiei.
Întreprinderile specializate în creşterea palmipedelor vor fi preocupate de reproducerea tineretului de gîşte şi raţe de calitate înaltă, viabil în condiţii de casă şi rezistent la maladiile  aviare.
Producţia obţinută  de la creşterea gîştelor şi raţelor este destul de diversificată şi se caracterizează prin cheltuieli de hrană relativ mici - aceste păsări pot fi întreţinute în  încăperi  uşor adaptabile.
Efectivul de reproducere la nivel de părinţi este  concentrat la Societatea pe Acţiuni "Avicola Codru", "Avicola Băneşti", la o  întreprindere  individuală  din judeţul Edineţ, o gospodărie individuală din Dănceni  etc.
Aceste întreprinderi, precum şi cele ce vor activa în sistemul extensiv,  vor menţine genurile de activitate şi spre sfîrşitul anului 2010 vor comercializa populaţiei circa  5,0 - 8,0  mil. pui de o zi.
Avicultura  Republicii  Moldova se va dezvolta în următorii zece ani prin promovarea întreprinderilor avicole de tip industrial şi a sistemului tradiţional extensiv de creştere a păsărilor.
4. Aspectul politic, social şi economic
Implementarea în  economia reală a prezentului program va permite:
sub aspect politic:
asigurarea securităţii alimentare a populaţiei;
asigurarea populaţiei cu producţie avicolă la nivelul normativelor  recomandate;
funcţionarea în regim autonom a complexului  avicol;
sub aspect social:
crearea a  pînă la 10 mii locuri de muncă;
îmbunătăţirea  condiţiilor  de muncă şi de  trai  ale celor  peste 20 mii lucrători din complexul avicol;
sub aspect  economic:
reducerea cheltuielilor de valută convertibilă pentru importul materialului biologic;
majorarea  producţiei de ouă cu 58% şi de carne - de peste 2 ori faţă de anul 2001;
majorarea impozitelor  directe în bugetul de stat şi fondul social cu zeci de milioane lei. Sporirea defalcărilor  în bugetul consolidat şi a impozitelor indirecte, de pe urma cărui fapt vor avea de cîştigat producătorii şi consumatorii din Republica Moldova.