HGM1284/2002
ID intern unic:  295772
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
GUVERNUL
HOTĂRÎRE Nr. 1284
din  02.10.2002
despre aprobarea Regulamentului privind modul
de desfăşurare a concursului pentru obţinerea licenţei de
comercializare a resturilor şi deşeurilor de metale feroase
şi neferoase, de baterii deacumulatoare uzate, inclusiv în
 stare prelucrată, către agenţii economici aflaţi pe teritoriul
Republicii Moldova şi care nu au relaţii fiscale cu istemul
ei bugetar, precum şi exportul acestora
Publicat : 03.10.2002 în Monitorul Oficial Nr. 135-136     art Nr : 1407
MODIFICAT
    HG327 din 17.04.18, MO126-132/20.04.18 art.369
    HG522 din 06.07.17, MO244-251/14.07.17 art.616
   
HG276 din 10.04.09, MO75-77/17.04.09 art.326
    HG669 din 06.06.08, MO102/10.06.08 art.666
    HG1165 din 07.11.05, MO151-153/11.11.05 art.1242
   
HG1513 din 15.12.03, MO254/25.12.03 art.1573   
În conformitate cu art. 8 alin. (21) din Legea nr. 451-XV din 30 iulie 2001 privind reglementarea prin licenţiere a activităţii de întreprinzător (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2001, nr.108-109, art.836), cu modificările şi completările ulterioare, Guvernul HOTĂRĂŞTE:
    [Preambulul modificat prin HG276 din 10.04.09, MO75-77/17.04.09 art.326]
    [Preambulul în redacţia HG669 din 06.06.08, MO102/10.06.08 art.666]
1. Se aprobă:
Regulamentul privind modul de desfăşurare a concursului pentru obţinerea licenţei de comercializare a resturilor şi deşeurilor de metale feroase şi neferoase, de baterii de acumulatoare uzate, inclusiv în stare prelucrată, către agenţii economici aflaţi pe teritoriul Republicii Moldova şi care nu au relaţii fiscale cu sistemul ei bugetar, precum şi exportul acestora (se anexează);
Componenţa nominală a Comisiei de organizare a concursului pentru obţinerea licenţei de comercializare a resturilor şi deşeurilor de metale feroase şi neferoase, de baterii de acumulatoare uzate, inclusiv în stare prelucrată, către agenţii economici aflaţi pe teritoriul Republicii Moldova şi care nu au relaţii fiscale cu sistemul ei bugetar, precum şi exportul acestora, conform anexei.
2. Se stabileşte că, în cazul eliberării membrilor Comisiei din funcţiile publice deţinute, atribuţiile acestora în cadrul Comisiei vor fi exercitate de persoanele nou-confirmate în funcţiile publice respective, fără emiterea unei noi hotărîri de Guvern.
[Pct.2 introdus prin HG1513/15.12.03, MO254/25.12.03 art.1573]

PRIM-MINISTRU
AL REPUBLICII MOLDOVA                              Vasile TARLEV
Contrasemnată:
Prim-viceprim-ministru                                           Vasile Iovv
Viceprim-ministru,
ministrul economiei                                                 Ştefan Odagiu
Ministrul industriei                                                  Mihail Garştea
Ministrul justiţiei                                                     Ion Morei

Chişinău, 2 octombrie 2002.
Nr. 1284.

Aprobat
prin Hotărîrea Guvernului
Republicii Moldova nr. 1284
din 2 octombrie 2002
Regulamentul
privind modul de desfăşurare a concursului pentru obţinerea
licenţei de comercializare a resturilor şi deşeurilor de metale feroase
şi neferoase, de baterii de acumulatoare uzate, inclusiv în stare prelucrată,
către agenţii economici aflaţi pe teritoriul Republicii Moldova şi care nu au
relaţii fiscale  cu sistemul ei bugetar, precum şi exportul acestora
I. Dispoziţii generale  
1. Prezentul Regulament este elaborat în temeiul art. 8 alin. (21) din Legea nr. 451-XV din 30 iulie 2001 privind reglementarea prin licenţiere a activităţii de întreprinzător (Monitorul Oficial al  Republicii Moldova, 2001, nr.108-109, art.836), cu modificările şi completările ulterioare.
    [Pct.1 modificat prin HG276 din 10.04.09, MO75-77/17.04.09 art.326]
    [Pct.1 modificat prin HG669 din 06.06.08, MO102/10.06.08 art.666]
2. Prezentul Regulament stabileşte modul de desfăşurare a concursului pentru obţinerea licenţei de comercializare a resturilor şi deşeurilor de metale feroase şi neferoase, de baterii de acumulatoare uzate, inclusiv în stare prelucrată, către agenţii economici aflaţi pe teritoriul Republicii Moldova şi care nu au relaţii fiscale cu sistemul ei bugetar, precum şi exportul acestora (în continuare - concursul).
II. Modul de organizare a concursului
3. Concursul se organizează de către Comisia pentru organizarea concursului pentru obţinerea licenţei de comercializare a resturilor şi deşeurilor de metale feroase şi neferoase, de baterii de acumulatoare uzate, inclusiv în stare prelucrată, către agenţii economici aflaţi pe teritoriul Republicii Moldova şi care nu au relaţii fiscale cu sistemul ei bugetar, precum şi exportul acestora (în continuare-Comisia).
4. Preşedintele  Comisiei are următoarele atribuţii:
asigură exercitarea funcţiilor ei;
stabileşte locul şi data desfăşurării concursului;
conduce şedinţele de lucru ale Comisiei;
semnează deciziile şi scrisorile, emise în procesul de activitate a Comisiei.
5. Obligaţiile de funcţie ale secretarului Comisiei sînt:
pregătirea agendei de lucru şi a materialelor ce urmează a fi examinate în cadrul şedinţei şi distribuirea lor către membrii Comisiei;
informarea în scris a membrilor Comisiei despre data şi locul şedinţei;
înregistrarea şi evidenţa documentelor depuse de către participanţii la concurs şi a deciziilor emise de Comisie;
punerea la dispoziţia membrilor Comisiei a informaţiilor solicitate referitoare la participanţii la concurs;
înregistrarea corespondenţei Comisiei;
întocmirea şi semnarea proceselor-verbale ale şedinţelor Comisiei;
arhivarea contestaţiilor participanţilor la concurs, a proceselor-verbale ale şedinţelor Comisiei şi a deciziilor emise de aceasta.
6. Comisia organizează concursul cel puţin o dată pe an.
7. Comisia anunţă desfăşurarea concursului prin intermediul publicării unui aviz în Monitorul Oficial al Republicii Moldova. Anunţul privind desfăşurarea concursului şi condiţiile acestuia se publică  cu cel puţin 30 zile calendaristice înainte de termenul fixat pentru desfăşurarea lui, indicîndu-se data şi ora limită a depunerii ofertelor.
8. Cererea de participare la concurs şi documentele anexate se prezintă Comisiei cu cel puţin 10 zile calendaristice înainte de data desfăşurării concursului.
III. Condiţiile de participare la concurs
9. La concurs pot participa  persoane juridice deţinătoare de licenţe pentru colectarea şi/sau păstrarea resturilor şi deşeurilor de metale feroase şi neferoase şi care activează în acest domeniu cel puţin 7 ani, conform prevederilor statutului întreprinderii.
10. Pentru a participa la concurs, agenţii economici trebuie:
a) să dispună de:
suprafeţe utilate, inclusiv încăperi închise pentru păstrarea şi prelucrarea resturilor şi deşeurilor de metale feroase şi neferoase, dispozitive de încărcare (descărcare), utilaj specializat de prelucrare, aparate de  măsurare şi cîntare, alte utilaje şi echipamente (conform anexei la prezentul Regulament);
cel puţin trei filiale, care se ocupă cu colectarea şi/sau păstrarea resturilor şi deşeurilor de metale feroase şi neferoase;
cadre calificate în domeniu;
capital statutar în mărime de cel puţin trei milioane lei, confirmat prin prezentarea documentelor  corespunzătoare;
b) să prezinte următoarele documente:
cererea de participare, care va conţine următoarele date:
denumirea, forma juridică de organizare, adresa juridică, sediul şi codul fiscal al întreprinderii, locul amplasării filialelor sau a altor subdiviziuni ale întreprinderii, copiile certificatului şi statutului de înregistrare a întreprinderii autentificate în modul stabilit de legislaţie;
certificatul eliberat de Serviciul Fiscal de Stat, ce confirmă lipsa datoriilor faţă de bugetul consolidat şi bugetul asigurărilor sociale de stat;  
schema de încadrare, lista personalului scriptic, copiile diplomelor de studii superioare sau medii speciale (pentru specialişti) şi copiile certificatelor de atestare tehnico-profesională în domeniu (pentru muncitori);
autorizaţiile sau certificatele eliberate de organele sanitare, antiincediare, ecologice şi de protecţie a muncii;
actul de provenienţă a deşeurilor şi de casare a instalaţiilor şi utilajelor, în două exemplare;
contractul cu partenerul străin;
avizele Ministerului Afacerilor Interne şi Camerei de Comerţ şi Industrie, ce confirmă existenţa resturilor şi deşeurilor şi respectarea regulilor de colectare a acestora;
caracteristica tehnică a resturilor şi deşeurilor;
documentele ce confirmă dreptul de proprietate asupra bunurilor indicate în anexa la prezentul Regulament (copiile actelor, contractelor de cumpărare-vînzare, copiile facturilor fiscale autentificate în modul stabilit etc.);
business-planul acestuia, ce cuprinde volumul investiţiilor preconizate, concepţia de dezvoltare durabilă a întreprinderii, numărul locurilor de muncă şi posibilitatea de a crea noi locuri de muncă, prognoza de comercializare şi export, volumul preconizat al producţiei etc.
   
[Pct.10 lit.b) modificată prin HG522 din 06.07.17, MO244-251/14.07.17 art.616]
11. Comisia este în drept să verifice documentele prezentate, în teren.
IV. Desfăşurarea şi rezultatele concursului
12. Concursul se desfăşoară prin examinarea şi estimarea la şedinţele Comisiei a cererilor şi documentelor prezentate de solicitanţi.
13. Şedinţa Comisiei este deliberativă, dacă la ea sînt prezenţi cel puţin 2/3 din  membrii ei.
14. Decizia Comisiei se adoptă cu majoritatea de voturi ai membrilor participanţi la şedinţă în baza unui proces-verbal semnat de preşedinte. În caz de paritate de voturi, votul preşedintelui Comisiei este decisiv.
15. Comisia adoptă decizia privind totalul concursului în termen de pînă la 5 zlie.
16. Decizia Comisiei privind totalul concursului se publică în Monitorul Oficial al Republicii Moldova şi în baza acestei decizii Agenţia Servicii Publice eliberează licenţa reperfectată persoanei juridice, învingător al concursului.
   
[Pct.16 modificat prin HG327 din 17.04.18, MO126-132/20.04.18 art.369]
V. Responsabilităţi
17. Rezultatele concursului pot fi contestate în conformitate cu legislaţia în vigoare.

Anexă
la Regulamentul privind modul de desfăşurare a
concursului pentru obţinerea licenţei de comercializare
a resturilor şi deşeurilor de metale feroase şi neferoase,
de baterii de acumulatoare uzate, inclusiv în stare
prelucrată, către agenţii economici  aflaţi pe teritoriul
Republicii Moldova şi care nu au relaţii fiscale
cu sistemul ei bugetar, precum şi exportul acestora
LISTA
mijloacelor  de care trebuie să dispună participantul la concursul
pentru obţinerea licenţei de comercializare  a resturilor şi deşeurilor
de metale feroase şi neferoase, de baterii de acumulatoare uzate, inclusiv
în stare prelucrată, către agenţii economici  aflaţi pe teritoriul
Republicii Moldova şi care nu au relaţii fiscale cu sistemul ei bugetar,
precum şi exportul acestora

Utilaj specializat (în funcţiune)de prelucrare a metalului uzat:
Autocamioane
pentru transportarea metalului uzat                 - cel puţin 20 unităţi
Macarale pe autocamioane pentru
încărcare (descărcare) a metalului uzat           - cel puţin 3 unităţi
Cîntare pentru camioane
cu  capacitatea de circa 30 tone                    - cel puţin 4 unităţi
Tambur magnetic de cernut                           - cel puţin 1 unitate
Foarfece pentru metale neferoase                  - cel puţin 1 unitate
Utilaj de concasare
a aşchiilor de metal feros                               - cel puţin 1 unitate
Presă staţionară pentru împa-
chetarea metalului neferos uzat                       - cel puţin 1 unitate
Presă mobilă pentru împa-
chetarea metalului neferos uzat                       - cel puţin 1 unitate
Macarale GPC-5                                          - cel puţin 4 unităţi
Estacadă de pod                                           - cel puţin 2 unităţi
Macarale de pod MG 5/5                             - cel puţin 4 unităţi
Presă  SPA-400                                            - cel puţin 1 unitate
Cuptoare, maşini şi utilaj
pentru obţinerea lingourilor
din aluminiu                                                    - cel puţin 1 unitate
Laborator înzestrat cu utilaj
şi aparate speciale testate                               - cel puţin 1 unitate
Autoîncărcător (cu capacitatea
de trei şi cinci tone)                                        - cel puţin 2 unităţi
Şaibă magnetică M-45, M-42,
M-22 (capacitatea de cinci tone)                   - cel puţin 10 unităţi
Electrotelfer cu cărucior
(capacitatea de cinci tone)                             - cel puţin 2 unităţi
Bloc punct SAP                                            - cel puţin 1 unitate
Excavator autopropulsat
hidraulic FUX (cu capacitatea de
cinci tone) pentru neferoasele uzate               - cel puţin 1 unitate
Buldozer T-130 pentru
feroasele uzate                                             - cel puţin 1 unitate
Staţie de oxigen pentru
feroasele uzate                                             - cel puţin 1 unitate
Rezervor subteran de gaze
pentru feroasele uzate                                  - cel puţin 1 unitate
Teren industrial specializat (suprafeţe cu acoperire de beton (asfalt), cu aria de cel puţin 30 mii m.p., iar filialele - terenuri cu acoperire tare), dotat cu utilaj tehnic (macarale de pavaj, şaibe magnetice şi alte mecanisme şi agregate, utilizate în procesul tehnologic pentru sortarea, prelucrarea, încărcarea (descărcarea) deşeurilor de metale feroase şi neferoase).
Anexă
la Hotărîrea Guvernului nr.1284
din 2 octombrie 2002
COMPONENŢA NOMINALĂ
a Comisiei de organizare a concursului pentru obţinerea licenţei de
 comercializare a resturilor şi deşeurilor de metale  feroase şi neferoase,
 de baterii de acumulatoare uzate, inclusiv  în stare prelucrată, către
agenţii  economici aflaţi pe teritoriul  Republicii Moldova şi care
nu au relaţii fiscale cu  sistemul ei bugetar,
precum şi exportul acestora

    Dodon Igor               - prim-viceprim-ministru, ministru al economiei
                                       şi comerţului, preşedinte al Comisiei
    Chistruga Zinaida      - director general al Camerei de Licenţiere
    Echim Ion                 - vicedirector general al Agenţiei Naţionale
                                      pentru Protecţia Concurenţei
    Vulpe Vasile             - şef al Direcţiei juridice, Ministerul
                                      Economiei şi Comerţului
    Candu Ion                 - şef de secţie în Direcţia delicte transfrontaliere
                                      şi informaţionale, Ministerul Afacerilor Interne
    Donoagă Oleg           - şef al Direcţiei licenţierea în industrie, transport
                                      şi construcţii, Camera de Licenţiere
    Caleinic Natalia          - şef al secţiei analiză, planificare strategică şi
                                      integrare europeană, Serviciul Vamal
    [Anexa în redacţia HG669 din 06.06.08, MO102/10.06.08 art.666]
    [Anexa în redacţia HG1165 din 07.11.05, MO151/11.11.05 art.1242]
    [Anexa modificat prin HG1513 din 15.12.03, MO254/25.12.03 art.1573]