HGM1340/2001
ID intern unic:  295793
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
GUVERNUL
HOTĂRÎRE Nr. 1340
din  04.12.2001
cu privire la Comisia pentru Situaţii Excepţionale
a Republicii Moldova
Publicat : 11.12.2001 în Monitorul Oficial Nr. 150-151     art Nr : 1387
    HG831 din 21.06.02, MO95/01.07.02 art.936

    NOTĂ:
   
în tot textul hotărîrii şi al anexelor, cuvintele „Serviciul Protecţiei Civile şi Situaţiilor Excepţionale”, la orice caz gramatical, se substituie cu cuvintele „Inspectoratul General pentru Situaţii de Urgenţă”, la cazul gramatical corespunzător prin HG162 din 23.02.18, MO67/28.02.18 art.192
    în textul hotărîrii şi al anexelor, cuvintele „Departamentul Situaţii Excepţionale” se substituie cu cuvintele „Serviciul Protecţiei Civile şi Situaţiilor Excepţionale al Ministerului Afacerilor Interne”, la cazul respectiv prin HG1499 din 29.12.08, MO3-6/16.01.09 art.10

   În temeiul art.17 din Legea nr.271/1994 cu privire la protecţia civilă (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1994, nr.20, art.231), Legii nr. 107/2016 cu privire la energia electrică (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2016, nr.193-203, nr.413) şi art.4 alin.(1) lit.g) din Legea nr.108/2016 cu privire la gazele naturale (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2016, nr.193-203, nr.415), Guvernul HOTĂRĂŞTE:
    [Clauza de emitere în redacția HG149 din 07.03.19, MO111-118/29.03.19 art.216; în vigoare 29.04.19]
    [Preambulul modificat prin HG162 din 23.02.18, MO67/28.02.18 art.192]
    [Preambulul în redacția HG827 din 08.10.14, MO319-324/24.10.14 art.898]
    [Preambulul modificat prin HG1499 din 29.12.08, MO3-6/16.01.09 art.10]
    1. Se aprobă:
    Componenţa Comisiei pentru Situaţii Excepţionale a Republicii Moldova,  conform anexei nr.1;
    Regulamentul Comisiei pentru Situaţii Excepţionale a Republicii Moldova, conform anexei nr.2.
   
[Pct.1 modificat prin HG162 din 23.02.18, MO67/28.02.18 art.192]
    2. Se stabileşte că la depistarea pericolului sau la declanşarea diferitelor situaţii excepţionale alte comisii guvernamentale nu se creează.
   
[Pct.2 modificat prin HG1499 din 29.12.08, MO3-6/16.01.09 art.10]
    3. Pentru exercitarea atribuţiilor sale Comisiei pentru Situaţii Excepţionale a Republicii Moldova i se pun la dispoziţie un punct de comandă de bază în municipiul Chişinău şi un punct de comandă de rezervă în afara oraşului.
   
[Pct.3 modificat prin HG1499 din 29.12.08, MO3-6/16.01.09 art.10]
    4. Conducătorii organelor administraţiei publice centrale şi locale, ai instituţiilor, organizaţiilor şi agenţilor economici cu orice formă organizaţional-juridică şi tip de proprietate, conform funcţiilor deţinute, sînt preşedinţi ai comisiilor pentru situaţii excepţionale în structurile respective şi vor crea, în termen de o lună, numitele comisii, aprobînd regulamentele de funcţionare ale acestora.
   
[Pct.4 modificat prin HG1499 din 29.12.08, MO3-6/16.01.09 art.10]
    5. Instruirea membrilor comisiilor pentru situaţii excepţionale se va efectua de către Inspectoratul General pentru Situaţii de Urgenţă al Ministerului Afacerilor Interne în conformitate cu indicaţiile metodico-organizatorice privind pregătirea anuală a protecţiei civile.
    [Pct.5 în redacţia HG1499 din 29.12.08, MO3-6/16.01.09 art.10]
    6. Inspectoratul General pentru Situaţii de Urgenţă al Ministerului Afacerilor Interne va asigura ţinerea lucrărilor de secretariat a Comisiei pentru Situaţii Excepţionale a Republicii Moldova.
    7. Se abrogă:
    Hotărîrea Guvernului Republicii Moldova nr.648 din 26 noiembrie 1996 "Cu privire la Comisia pentru Situaţii Excepţionale a Republicii Moldova" (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1997, nr.12, art.39);
    Hotărîrea Guvernului Republicii Moldova nr.1078 din 23 octombrie 1998 "Cu privire la modificarea Hotărîrii Guvernului Republicii Moldova nr.648 din 26 noiembrie 1996" (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1998, nr.100-102, art.1041);
    punctul 11 din anexa nr.3 la Hotărîrea Guvernului Republicii Moldova nr.214 din 6 martie 2000 "Privind componenţa unor comitete, comisii, consilii" (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2000, nr.31-33, art.315).

    PRIM-MINISTRU
    AL REPUBLICII MOLDOVA                              Vasile TARLEV

    Chişinău, 4 decembrie 2001.
    Nr. 1340.

Anexa nr. 1
la Hotărîrea Guvernului
nr.1340 din 4 decembrie 2001


COMPONENŢA
Comisiei pentru Situaţii Excepţionale a Republicii Moldova
    Prim-ministru  – preşedinte al Comisiei
    Viceprim-ministru  – vicepreşedinte al Comisiei
    Viceprim-ministru  – vicepreşedinte al Comisiei
    Ministru al economiei şi infrastructurii
    Ministru al afacerilor externe şi integrării europene
    Ministru al afacerilor interne  – vicepreşedinte al Comisiei
    Şef al Inspectoratului General pentru Situaţii de Urgenţă al Ministerului Afacerilor Interne  – vicepreşedinte al Comisiei
    Secretar general al Guvernului
    Ministru al finanţelor
    Ministru al agriculturii, dezvoltării regionale şi mediului
    Ministru al educaţiei, culturii și cercetării
    Ministru al sănătăţii, muncii și protecției sociale
    Ministru al justiţiei
    Ministru al apărării
    Director general al Agenţiei Relaţii Funciare şi Cadastru
    Director general al Agenţiei Rezerve Materiale
    Director al Agenţiei „Moldsilva”
    Director al Centrului Naţional Anticorupţie
    Procuror general
    Director al Serviciului de Informaţii şi Securitate
    Preşedinte al Academiei de Ştiinţe a Moldovei
    Guvernator al unităţii teritoriale autonome MGăgăuzia (Gagauz-Yeri)
    Şef al Direcţiei operaţii a Direcţiei generale planificare, coordonare şi operaţii a Inspectoratului General pentru Situaţii de Urgenţă al Ministerului Afacerilor Interne – secretar al Comisiei
    Director general al Agenţiei Naţionale pentru Reglementare în Energetică
    Director al Serviciului național unic pentru apelurile de urgență 112
    Preşedinte al Consiliului de Administraţie al Societăţii pe Acţiuni „Moldovagaz”
    Director general al Întreprinderii de Stat „Moldelectrica”
    [Anexa nr.1 în redacţia HG162 din 23.02.18, MO67/28.02.18 art.192]
    [Anexa nr.1 în redacţia HG827 din 08.10.14, MO319-324/24.10.14 art.898]
    [Anexa nr.1 modificată prin HG149 din 14.03.11, MO40-42/18.03.11 art.180]
    [Anexa nr.1 în redacţia HG234 din 07.04.10, MO52-53/14.04.10 art.299]
    [Anexa nr.1 în redacţia HG1499 din 29.12.08, MO3-6/16.01.09 art.10]
    [Anexa nr.1 în redactia HG831 din 21.06.2002 MO95/01.07.2002 art.936]

Anexa nr. 2
la Hotărîrea Guvernului
Republicii Moldova nr. 1340
din 4 decembrie 2001
R E G U L A M E N T U L
Comisiei pentru Situaţii Excepţionale
a Republicii Moldova
    1. Regulamentul Comisiei pentru Situaţii Excepţionale a Republicii Moldova determină sarcinile principale, modul de organizare şi funcţionare al Comisiei pentru Situaţii Excepţionale a Republicii Moldova (în continuare - Comisia).
    2. Comisia este creată pentru exercitarea unor măsuri, menite să reducă riscul declanşări situaţiilor excepţionale, iar în cazul producerii acestora - pentru organizarea lichidării consecinţelor lor şi asigurarea protecţiei populaţiei şi teritoriului.
    [Pct.2 modificat prin HG1499 din 29.12.08, MO3-6/16.01.09 art.10]
    3. Preşedinte al Comisiei este desemnat Prim-ministrul Republicii Moldova, iar vicepreşedinţi sînt viceprim-miniştrii, ministrul afacerilor interne şi şeful Inspectoratului General pentru Situaţii de Urgenţă al Ministerului Afacerilor Interne.
    Se stabileşte că, în cazul eliberării membrilor Comisiei din funcţiile publice deţinute, atribuţiile lor în cadrul acesteia vor fi exercitate de persoanele nou-desemnate în funcţiile respective, fără emiterea unei noi hotărîri de Guvern.
    Pentru soluţionarea anumitor sarcini privind protecţia populaţiei şi teritoriului împotriva situaţiilor excepţionale, organele centrale de specialitate ale administraţiei publice, alte autorităţi administrative centrale creează subcomisii şi grupuri de lucru de profilurile corespunzătoare.
    
[Pct.3 modificat prin HG162 din 23.02.18, MO67/28.02.18 art.192]
    [Pct.3 în redacţia HG1499 din 29.12.08, MO3-6/16.01.09 art.10]
    4. Activitatea Comisiei este reglementată de Constituţia şi legislaţia Republicii Moldova, hotărîrile Parlamentului, decretele Preşedintelui Republicii Moldova şi hotărîrile Guvernului, de prezentul Regulament şi de alte acte normative, inclusiv internaţionale, ratificate de Republica Moldova.
    În acţiunile impuse de situaţiile excepţionale documentul operativ de bază al Comisiei este Planul Protecţiei Civile a Republicii Moldova în situaţii excepţionale și, respectiv, Planul de acțiuni pentru situații excepționale pe piața gazelor naturale, în cazul situațiilor excepționale declanșate pe piața gazelor naturale, precum și Planul de acțiuni pentru situații excepționale pe piața energiei electrice, în cazul situațiilor excepționale declanșate pe piața energiei electrice.
   
[Pct.4 modificat prin HG207 din 03.04.19, MO148-158/26.04.19 art.260; în vigoare 26.05.19]
    [Pct.4 modificat prin HG149 din 07.03.19, MO111-118/29.03.19 art.216; în vigoare 29.04.19]
    [Pct.4 modificat prin HG1499 din 29.12.08, MO3-6/16.01.09 art.10]
    5. Sarcinile de bază ale Comisiei sînt:
    conjugarea eforturilor administraţiei publice centrale şi locale, întreprinderea şi orientarea acestora spre prevenirea situaţiilor excepţionale;
    verificarea capacităţii de intervenţie a structurilor de conducere, gradului de pregătire a forţelor şi mijloacelor necesare, folosirea acestora cu maximă eficienţă în situaţiile excepţionale;
    asigurarea protecţiei populaţiei, teritoriului, mediului ambiant şi patrimoniului în caz de pericol sau cazul declanşării situaţiilor excepţionale.
    [Pct.5  modificat prin HG1499 din 29.12.08, MO3-6/16.01.09 art.10]
    6. Comisia exercită conducerea generală a activităţii de prevenire şi reacţionare în situaţii excepţionale în scopul evitării sau reducerii pericolului declanşării acestora.
    Atribuţiile Comisiei sînt:
    realizarea programelor de lungă durată şi a măsurilor de prevenire a situaţiilor excepţionale şi lichidarea consecinţelor acestora, sporirea gradului de protecţie a populaţiei şi teritoriului, siguranţei funcţionării stabile a economiei şi obiectelor potenţial periculoase;
    crearea sistemului de stat de prevenire şi lichidare a consecinţelor situaţiilor excepţionale, menţinerea în stare de pregătire a forţelor şi mijloacelor acestuia;
    analiza cauzelor şi consecinţelor situaţiilor excepţionale, a eficacităţii măsurilor de protecţie aplicate, generalizarea şi popularizarea experienţei de lichidare a consecinţelor;
   
exercitarea funcţiilor Comisiei de supraveghere a situaţiilor excepţionale pe piața energiei electrice și a gazelor naturale, stabilite în conformitate cu Legea nr.107/2016 cu privire la energia electrică și în Legea nr. 108/2016 cu privire la gazele naturale.
    [Pct.6 modificat prin HG149 din 07.03.19, MO111-118/29.03.19 art.216; în vigoare 29.04.19]
    [Pct.6 modificat prin HG162 din 23.02.18, MO67/28.02.18 art.192]
    [Pct.6 modificat prin HG827 din 08.10.14, MO319-324/24.10.14 art.898]
    [Pct.6 modificat prin HG1499 din 29.12.08, MO3-6/16.01.09 art.10]
    7. În caz de pericol şi declanşare a situaţiilor excepţionale, Comisia:
    coordonează activitatea sistemului de stat de prevenire sau lichidare a situaţiilor excepţionale;
    analizează datele recepţionate privind situaţia creată, studiază caracterul, cauzele declanşării şi proporţiile situaţiei excepţionale, adoptă decizii cu privire la aplicarea unor măsuri urgente, precum şi unor măsuri ulterioare de protecţie a populaţiei, teritoriului şi patrimoniului, localizarea şi lichidarea consecinţelor situaţiilor excepţionale. Organele administraţiei publice centrale şi locale informează Comisia despre situaţia creată prin intermediul Inspectoratului General pentru Situaţii de Urgenţă al Ministerului Afacerilor Interne;
    controlează şi analizează modul de desfăşurare a lucrărilor de salvare şi de intervenţie urgentă, adoptă măsuri pentru asigurarea lor oportună cu forţele şi mijloacele necesare;
    în caz de necesitate, decide evacuarea populaţiei din zonele afectate;
    audiază rapoartele factorilor de decizie privind desfăşurarea lucrărilor de salvare-deblocare şi acordare a ajutorului necesar sinistraţilor;
    asigură informarea populaţiei, prin intermediul mass-media, despre cauzele şi proporţiile situaţiilor excepţionale, măsurile întreprinse de Guvern pentru prevenirea şi lichidarea consecinţelor acestora, protecţia populaţiei şi teritoriului, familiarizarea populaţiei cu regulile de comportament în situaţii excepţionale;
    aduce la cunoştinţa conducătorilor ţărilor limitrofe despre declanşarea situaţiei excepţionale de categoria transfrontalieră pe teritoriul Republicii Moldova, caracterul pericolului existent pentru mediul ambiant şi populaţia acestor ţări şi măsurile întreprinse de către Guvernul Republicii Moldova pentru lichidarea acestuia, iar în cazul declanşării situaţiei excepţionale de mari proporţii lansează apelul internaţional de acordare a ajutorului cu forţe de salvare, resurse materiale şi financiare, în caz de necesitate coordonează cu ţările menţionate acţiunile de lichidare a consecinţelor situaţiei excepţionale create.
   
[Pct.7 modificat prin HG1499 din 29.12.08, MO3-6/16.01.09 art.10]
    8. În baza decretului Preşedintelui Republicii Moldova sau Hotărîrii Parlamentului Republicii Moldova cu privire la instituirea stării de urgenţă pe teritoriul republicii Comisia aduce în stare de alertă sistemul de stat de prevenire şi lichidare a situaţiilor excepţionale sau unele verigi concrete ale acestui sistem conform necesităţilor.
   
Pe durata stării de urgenţă, Comisia, suplimentar la atribuţiile prevăzute în prezentul Regulament, are următoarele obligaţii:
    a) emite dispoziţii privind aplicarea măsurilor de protecţie a populaţiei şi bunurilor, de localizare şi lichidare a consecinţelor situaţiilor excepţionale, de apărare a statului de drept şi de menţinere sau restabilire a stării de legalitate;
    b) controlează activitatea comisiilor pentru situaţii excepţionale ale autorităţilor administraţiei publice locale şi analizează modul de desfăşurare a operaţiunilor de salvare şi de intervenţie, adoptă măsuri pentru asigurarea oportună a acestor comisii cu forţele şi mijloacele necesare;
    c) exercită dreptul exclusiv de a interzice desfăşurarea adunărilor, manifestaţiilor publice şi a altor acţiuni de masă;
    d) coordonează activitatea mijloacelor de informare în masă privind informarea populaţiei despre cauzele şi proporţiile situaţiei excepţionale, despre măsurile întreprinse de Guvern pentru prevenirea pericolului, lichidarea urmărilor acestei situaţii şi protecţia populaţiei, precum şi privind familiarizarea populaţiei cu regulile de comportament în timpul situaţiei excepţionale;
    e) dispune, în caz de necesitate, sistarea temporară a livrării gazelor, energiei electrice şi a apei potabile;
    f) limitează sau interzice comercializarea băuturilor alcoolice;
    g) stabileşte procedura de numire în funcţie şi de destituire a conducătorilor agenţilor economici şi ai instituţiilor publice, în cazurile cînd este permisă demisia lucrătorilor;
    h) stabileşte regimul special de folosire a spaţiului aerian.
    [Pct.8 modificat prin HG1499 din 29.12.08, MO3-6/16.01.09 art.10]
    9. Comisia pentru Situaţii Excepţionale are dreptul:
    să adopte, în limitele competenţei sale, decizii şi să le emită sub formă de dispoziţii. Dispoziţiile Comisiei sînt obligatorii pentru conducătorii tuturor organelor centrale de specialitate ale administraţiei publice, altor autorităţi administrative centrale, autorităţilor administraţiei publice locale, instituţiilor, organizaţiilor şi agenţilor economici, indiferent de forma de organizare juridică şi tipul de proprietate; 
    să adopte decizii privind utilizarea mijloacelor financiare şi materiale pentru lichidarea consecinţelor situaţiilor excepţionale şi acordarea ajutorului sinistraţilor;
    să controleze lucrul comisiilor pentru situaţii excepţionale ale organelor administraţiei publice centrale şi locale şi să examineze în şedinţele sale  rapoartele conducătorilor acestor comisii;
    să efectueze controale şi expertize, cu antrenarea instituţiilor şi specialiştilor în materie, în vederea prevenirii situaţiilor excepţionale, depistării cauzelor şi consecinţelor acestora, sporirii siguranţei protecţiei populaţiei, mediului ambiant şi stabilităţii funcţionării economiei naţionale; 
    în situaţii excepţionale să antreneze forţele şi mijloacele necesare, indiferent de apartenenţa lor, precum şi populaţia republicii aptă pentru muncă la desfăşurarea lucrărilor de salvare, deblocare şi altor lucrări de urgenţă;
    să prezinte Guvernului propuneri cu privire la perfecţionarea forţelor şi modernizarea mijloacelor protecţiei civile a Republicii Moldova.
   
[Pct.9 modificat prin HG1499 din 29.12.08, MO3-6/16.01.09 art.10]
    10. Comisia activează în baza planului anual. Şedinţele de lucru ale Comisiei se convoacă ori de cîte ori este necesar, dar cel puţin o dată în semestru.
    Chestiunile examinate la şedinţele Comisiei şi deciziile adoptate se consemnează în procese-verbale, semnate de preşedintele ei, şi se publică în Monitorul Oficial al Republicii Moldova.
   
La şedinţele Comisiei, pe lîngă membrii Comisiei, la decizia preşedintelui Comisiei, pot fi invitate şi alte persoane, reieşind din specificul situaţiei create sau problemelor abordate (experţi, specialişti în diferite domenii).
    Membrii Comisiei prezintă Inspectoratului General pentru Situaţii de Urgenţă al Ministerului Afacerilor Interne, trimestrial şi la numirea în funcţie a persoanelor noi, informaţii actualizate privind datele de contact (telefoane de serviciu, de la domiciliu, mobile, fax, adrese electronice etc.), precum şi informaţiile de contact ale persoanelor care pot participa la şedinţele Comisiei, în caz de absenţă a membrilor titulari.
    [Pct.10 modificat prin HG162 din 23.02.18, MO67/28.02.18 art.192]
    [Pct.10 modificat prin HG1499 din 29.12.08, MO3-6/16.01.09 art.10]
    11. Formele principale de pregătire a membrilor Comisiei pentru acţiuni în situaţii excepţionale sînt antrenamentele planice, care se desfăşoară cel puţin de două ori pe an.
    12. Asigurarea financiară şi materială a activităţii Comisiei se realizează conform legislaţiei Republicii Moldova.
   
13. În condiţii de pericol, declanşare sau lichidare a consecinţelor situaţiilor excepţionale, activitatea Comisiei este asigurată de Centrul de dirijare în situaţii excepţionale, format pe lîngă
Inspectoratul General pentru Situaţii de Urgenţă al Ministerului Afacerilor Interne.
    La solicitarea
Inspectoratului General pentru Situaţii de Urgenţă, organele centrale de specialitate ale administraţiei publice, alte autorităţi administrative centrale, instituţii, organizaţii vor detaşa reprezentanţi în Centrul de dirijare în situaţii excepţionale pentru desfăşurarea activităţilor de cooperare, consultare, schimb de informaţii pe toată durata desfăşurării lucrărilor respective.
    [Pct.13 introdus prin HG1499 din 29.12.08, MO3-6/16.01.09 art.10]