HGM1425/2003
ID intern unic:  295821
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
GUVERNUL
HOTĂRÎRE Nr. 1425
din  02.12.2003
privind modul şi condiţiile de acordare a permisiunii
de folosire a denumirii oficiale sau istorice a statului
în marca de produs şi/sau de serviciu, precum şi în
desenul sau modelul industrial
Publicat : 12.12.2003 în Monitorul Oficial Nr. 244-247     art Nr : 1483

   
MODIFICAT
    HG104 din 10.02.14, MO35-41/14.02.04 art.119
   
HG277 din 14.04.10, MO54-55/16.04.10 art.327
    HG268 din 14.03.06, MO47-50/24.03.06 art.307
    HG271 din 10.03.05, MO42-45/21.03.05 art.315
    HG907 din 10.08.04, MO150-155/20.08.04 art.1083
   
    NOTĂ:
    În titlul şi textul Hotărîrii, precum şi în titlul şi textul anexelor, după sintagma „în marca de produs şi/sau de serviciu” se adaugă cuvintele „ , precum şi în desenul sau modelul industrial” prin HG277 din 14.04.10, MO54-55/16.04.10 art.327

În scopul reglementării folosirii denumirii oficiale sau istorice a statului în marca de produs şi/sau de serviciu, precum şi în desenul sau modelul industrial, Guvernul Hotărîşte:
1. Se aprobă:
Regulamentul privind modul şi condiţiile de acordare a permisiunii de folosire a denumirii oficiale sau istorice a statului în marca de produs şi/sau de serviciu, precum şi în desenul sau modelul industrial, conform anexei nr. 1;
Componenţa nominală a Comisiei pentru examinarea cererilor privind acordarea permisiunii de folosire a denumirii oficiale sau istorice a statului în marca de produs şi/sau de serviciu, precum şi în desenul sau modelul industrial, conform anexei nr. 2;
Regulamentul Comisiei pentru examinarea cererilor privind acordarea permisiunii de folosire a denumirii oficiale sau istorice a statului în marca de produs şi/sau de serviciu, precum şi în desenul sau modelul industrial, conform anexei nr. 3.
2. Se stabileşte că, în caz de eliberare a membrilor Comisiei sus-menţionate din funcţiile publice, atribuţiile lor în cadrul Comisiei le vor exercita persoanele confirmate în aceste funcţii, fără a fi emisă o altă hotărîre de Guvern.

PRIM-MINISTRU                                                 Vasile TARLEV

Contrasemnată:
Viceprim-ministru                                                    Valerian Cristea
Ministrul justiţiei                                                     Vasile Dolghieru

Chişinău, 2 decembrie 2003.
Nr. 1425.
Anexa nr.1
la Hotărîrea Guvernului nr. 1425
din 2 decembrie 2003
REGULAMENT
privind modul şi condiţiile de acordare a permisiunii de folosire a
denumirii oficiale sau istorice a statului în marca de produs şi/sau
de serviciu
, precum şi în desenul sau modelul industrial
I. Dispoziţii generale
[Pct.1 exclus prin HG277 din 14.04.10, MO54-55/16.04.10 art.327]
2. Regulamentul stabileşte modul de examinare a cererilor pentru obţinerea permisiunii de folosire a denumirii oficiale sau istorice a statului, a abrevierilor sau derivatelor acesteia în marca de produs şi/sau de serviciu, precum şi în desenul sau modelul industrial, de eliberare sau retragere a permisiunii, precum şi restricţiile de utilizare a denumirii oficiale sau istorice a statului.
   
[Pct.1 modiifcat prin HG104 din 10.02.14, MO35-41/14.02.04 art.119]
3. În sensul prezentului Regulament, denumirea oficială sau istorică a statului este: Republica Moldova, Moldova, ţara Moldovei, scrise cu orice tip de caractere, şi  traducerile lor, folosite separat sau în îmbinare cu alte elemente verbale sau figurative. Pentru eliberarea permisiunii de folosire a denumirii oficiale sau istorice a statului în marca de produs şi/sau de serviciu, precum şi în desenul sau modelul industrial, se achită taxa de stat conform  legislaţiei în vigoare.
Abrevierile sau derivatele denumirii oficiale sau istorice a statului, precum şi expunerea denumirii oficiale sau istorice a statului în altă formă decît cea prevăzută la alineatul întîi al prezentului punct vor fi examinate de Agenţia de Stat pentru Proprietatea Intelectuală (în continuare - AGEPI), iar utilizarea acestora va fi permisă, fără drept exclusiv, cu condiţia ca această utilizare să nu prejudicieze imaginea statului, persoanelor fizice şi juridice din Republica Moldova sau persoanelor străine, care deţin pe teritoriul  Moldovei întreprinderi funcţionale, înregistrate în modul stabilit de legislaţia în vigoare.
   
În cazurile ce prezintă un interes public deosebit, AGEPI consultă/solicită opinia Comisiei pentru examinarea cererilor privind acordarea permisiunii de folosire a denumirii oficiale sau istorice a statului în marca de produs şi/sau de serviciu, precum şi în desenul sau modelul industrial (în continuare – Comisie) privind posibilitatea înregistrării unei mărci sau a unui desen sau model industrial ce conţine abrevieri sau derivate ale denumirii oficiale sau istorice a statului, precum şi expunerea denumirii oficiale sau istorice a statului în altă formă decît cea prevăzută la alineatul  unu al prezentului punct.
    [Pct.3 modiifcat prin HG104 din 10.02.14, MO35-41/14.02.04 art.119]
    [Pct.3 modificat prin HG271 din 10.03.05, MO42-45/21.03.05 art.315]
    [Pct.3 în redacţia HG907 din 10.08.04, MO150-155/20.08.04 art.1083]

II.  Modul şi condiţiile de acordare a permisiunii de folosire a
denumirii oficiale sau istorice a statului în marca de produs
şi/sau de serviciu
, precum şi în desenul sau modelul
industrial
4. Pentru a obţine permisiunea de folosire a denumirii oficiale sau istorice a statului în marca de produs şi/sau de serviciu, precum şi în desenul sau modelul industrial, solicitantul adresează o cerere la Comisie.
   
[Pct.4 modiifcat prin HG104 din 10.02.14, MO35-41/14.02.04 art.119]
5. Cererea se perfectează în limba moldovenească şi conţine:
solicitarea permisiunii de folosire a denumirii oficiale sau istorice a statului în marca de produs şi/sau de serviciu, precum şi în desenul sau modelul industrial;
numele, prenumele (în caz dacă solicitantul este persoană fizică), denumirea instituţiei, întreprinderii sau organizaţiei, numele şi prenumele conducătorului (în caz dacă solicitantul este persoană juridică), adresa şi semnătura solicitantului.
6. La cerere se anexează:
reproducerea mărcii/desenului sau modelului industrial în cadrul căreia va fi folosită denumirea oficială sau istorică a statului;
lista produselor şi/sau serviciilor pentru care se solicită înregistrarea mărcii ce încorporează denumirea oficială sau istorică a statului;
documentul care confirmă acceptarea înregistrării mărcii/desenului sau modelului industrial depuse la AGEPI.
   
[Pct.6 modiifcat prin HG104 din 10.02.14, MO35-41/14.02.04 art.119]
    [Pct.6 modificat prin HG277 din 14.04.10, MO54-55/16.04.10 art.327]
    [Pct.6 modificat prin HG907 din 10.08.04, MO150-155/20.08.04 art.1083]
    7. Comisia este în drept să ceară de la solicitant informaţii şi documente suplimentare necesare examinării.
8. Cererea se examinează în cadrul şedinţei Comisiei, în termen de 15 zile de la data recepţionării ei.
9. Decizia de acordare a permisiunii de folosire a denumirii oficiale sau istorice a statului în marca de produs şi/sau de serviciu, precum şi în desenul sau modelul industrial, se ia în cazul în care:
    folosirea acestei denumiri nu va induce în eroare consumatorul în privinţa originii geografice, calităţii ori naturii produsului şi/sau a serviciului;
    marca de produs şi/sau de serviciu, precum şi desenul sau modelul industrial în care este folosită denumirea oficială sau istorică a statului nu contravine ordinii publice sau bunelor moravuri şi nu prejudiciază imaginea statului.
    [Pct.9 modiifcat prin HG104 din 10.02.14, MO35-41/14.02.04 art.119]
    [Pct.9 în redacţia HG277 din 14.04.10, MO54-55/16.04.10 art.327]
10. Nerespectarea prevederilor pct. 9 serveşte drept temei pentru refuzul acordării permisiunii de folosire a denumirii oficiale sau istorice a statului în marca de produs şi/sau de serviciu, precum şi în desenul sau modelul industrial.
   
[Pct.10 modificat prin HG277 din 14.04.10, MO54-55/16.04.10 art.327]
11. Decizia de acordare sau de neacordare a permisiunii, luată de Comisie, semnată de preşedintele sau vicepreşedintele acesteia, se expediază  solicitantului în termen de 5 zile de la data adoptării ei.
Decizia poate fi contestată în modul stabilit de  legislaţia în vigoare.
   
[Pct.11 în redacţia HG907 din 10.08.04, MO150-155/20.08.04 art.1083]
    12. Permisiunea pentru folosirea denumirii oficiale sau istorice a statului ca element neprotejat în marca de produs şi/sau de serviciu, precum şi în desenul sau modelul industrial se acordă pe termen de 10 ani, iar în desenul sau modelul industrial – pe termen de 5 ani, cu dreptul de prelungire, la cererea solicitantului. Cererea în scris privind prelungirea acestui termen se depune la Comisie, în ultimul an de valabilitate a mărcii/desenului sau modelului industrial înregistrate la AGEPI.
   
[Pct.12 modiifcat prin HG104 din 10.02.14, MO35-41/14.02.04 art.119]
    [Pct.12 modificat prin HG277 din 14.04.10, MO54-55/16.04.10 art.327]
13. Solicitantul care a obţinut permisiunea de folosire a denumirii oficiale sau istorice a statului în marca de produs şi/sau de serviciu, precum şi în desenul sau modelul industrial este obligat să folosească marca respectivă/desenul sau modelul respectiv doar pentru produsele şi/sau serviciile  indicate în decizia de acordare a permisiunii.
    [Pct.13 modificat prin HG277 din 14.04.10, MO54-55/16.04.10 art.327]
14. Folosirea denumirii oficiale sau istorice a statului în componenţa altor mărci/desene sau modele industriale sau pentru alte produse şi/sau servicii necesită obţinerea unei noi permisiuni.
   
[Pct.14 modificat prin HG277 din 14.04.10, MO54-55/16.04.10 art.327]
   
141. Transmiterea drepturilor asupra mărcii/desenului sau modelului industrial care conţine denumirea oficială sau istorică a statului se efectuează doar cu permisiunea Comisiei.
    [Pct.141 modiifcat prin HG104 din 10.02.14, MO35-41/14.02.04 art.119]
    [Pct.141 introdus prin HG277 din 14.04.10, MO54-55/16.04.10 art.327]
III. Retragerea permisiunii de folosire a denumirii oficiale
sau istorice a statului în marca de produs şi/sau de serviciu,
 precum şi în desenul sau modelul industrial
[Capitolul III titlul modificat prin HG104 din 10.02.14, MO35-41/14.02.04 art.119]
15. Permisiunea de folosire a denumirii oficiale sau istorice a statului în marca de produs şi/de serviciu, precum şi în desenul sau modelul industrial este retrasă de către Comisie dacă:
    titularul foloseşte marca/desenul sau modelul industrial ce încorporează denumirea oficială sau istorică a statului pentru alte produse şi/sau servicii decît cele pentru care a fost eliberată permisiunea;
    nu sînt respectate restricţiile privind folosirea denumirii oficiale sau istorice a statului, prevăzute în pct.9.
    [Pct.15 în redacția HG104 din 10.02.14, MO35-41/14.02.04 art.119]
    [Pct.15 modiifcat prin HG277 din 14.04.10, MO54-55/16.04.10 art.327]
16. Decizia Comisiei privind retragerea permisiunii de folosire a denumirii oficiale sau istorice a statului este adusă la cunoştinţa titularului mărcii/desenului sau modelului industrial, precum şi AGEPI, pentru efectuarea procedurilor respective, conform legislaţiei în vigoare.
    Decizia menţionată a Comisiei poate fi contestată în instanţa de judecată.
    [Pct.16 în redacția
HG104 din 10.02.14, MO35-41/14.02.04 art.119]

    [Pct.16 modificat prin HG277 din 14.04.10, MO54-55/16.04.10 art.327]

    [Pct.16 modificat prin HG907 din 10.08.04, MO150-155/20.08.04 art.1083]
IV. Restricţiile de folosire a denumirii oficiale
sau istorice a
statului
    [Pct.17-18 excluse prin HG277 din 14.04.10, MO54-55/16.04.10 art.327]
V. Dispoziţii finale
19. Persoana fizică sau juridică ce a folosit denumirea oficială sau istorică a statului în activitatea de antreprenoriat pînă la aprobarea prezentului Regulament va depune la Comisie, în modul corespunzător, o cerere pentru obţinerea permisiunii de folosire a acesteia.

Anexa nr.2
la Hotărîrea Guvernului nr.1425
din 2 decembrie 2003
COMPONENŢA NOMINALĂ
a Comisiei pentru examinarea cererilor privind acordarea
permisiunii de folosire a denumirii oficiale sau istorice
a statului în marca de produs şi/sau de serviciu, precum

LAZAR Valeriu                viceprim-ministru, ministru al economiei,
                                        preşedinte al Comisiei
BOLOCAN Lilia             director general al Agenţiei de Stat pentru
                                        Proprietatea Intelectuală, vicepreşedinte
                                        al Comisiei
PASENCIC Ion              consultant principal în Direcţia dezvoltare
                                        socială, Cancelaria de Stat,  secretar al
                                        Comisiei
AVASILOAIE Petru        şef al Direcţiei politici de piaţă în sectorul
                                        vitivinicol, Ministerul Agriculturii şi Industriei
                                        Alimentare
BELINSCHI Angela        şef adjunct al Direcţiei juridice, Academia
                                        de Ştiinţe a Moldovei
BLIUC Victoria               director al Departamentului mărci, modele şi
                                        desene industriale, Agenţia de Stat pentru
                                        Proprietatea Intelectuală
CIOCANU Sergiu           şef al Direcţiei patrimoniu cultural şi arte vizuale,
                                        Ministerul Culturii
CÎRLAN Vladislav          consultant al Direcţiei generale legislaţie,
                                        Ministerul Justiţiei
CREŢU Ion                     şef al Secţiei reglementarea calităţii produselor
                                        alimentare, Ministerul Agriculturii şi Industriei
                                                Alimentare
IONESII Inga                  şef al Direcţiei generale politici comerciale,
                                       Ministerul Economiei
        ŞLAPAC Mariana           vicepreşedinte al Academiei de Ştiinţe a Moldovei
    [Anexa nr.2 în redacţia HG277 din 14.04.10, MO54-55/16.04.10 art.327]
    [Anexa nr.2 în redacţia HG268 din 14.03.06, MO47-50/24.03.06 art.307]


Anexa nr.3
la Hotărîrea Guvernului nr.1425
din 2 decembrie 2003
REGULAMENTUL
Comisiei pentru examinarea cererilor privind acordarea
permisiunii de folosire a denumirii oficiale sau istorice
a statului în marca de produs şi/sau de serviciu,
precum şi în desenul sau modelul industrial
I. Dispoziţii generale
1. Prezentul Regulament stabileşte modul de organizare şi funcţionare a Comisiei pentru examinarea cererilor privind acordarea permisiunii de folosire a denumirii oficiale sau istorice a statului în marca de produs şi/sau de serviciu, precum şi în desenul sau modelul industrial (în continuare - Comisia).
2. Comisia este creată în scopul examinării cererilor privind acordarea permisiunii de folosire a denumirii oficiale sau istorice a statului în marca de produs şi/sau de serviciu, precum şi în desenul sau modelul industrial, eliberării sau retragerii permisiunii respective.
   
[Pct.2 modificat prin HG104 din 10.02.14, MO35-41/14.02.04 art.119]
3. În activitatea sa Comisia se călăuzeşte de Constituţia Republicii Moldova şi de legislaţia în vigoare, de hotărîrile Guvernului şi de prezentul Regulament.
4. Componenţa nominală a Comisiei se aprobă prin hotărîre de Guvern.
II. Atribuţiile Comisiei
5. Comisia are următoarele atribuţii:
recepţionarea şi examinarea cererilor privind acordarea permisiunii de folosire a denumirii oficiale sau istorice a statului în marca de produs şi/sau de serviciu, precum şi în desenul sau modelul industrial;
luarea deciziei privind eliberarea sau refuzul de acordare a permisiunii de folosire a denumirii oficiale sau istorice a statului în marca de produs şi/sau de serviciu, precum şi în desenul sau modelul industrial;
luarea deciziei privind retragerea permisiunii de folosire a denumirii oficiale sau istorice a statului în marca de produs şi/sau de serviciu, precum şi în desenul sau modelul industrial;
monitorizarea folosirii denumirii oficiale sau istorice a statului în marca de produs şi/sau de serviciu, precum şi în desenul sau modelul industrial pentru care a fost acordată permisiunea.
   
[Pct.5 modificat prin HG104 din 10.02.14, MO35-41/14.02.04 art.119]
III. Organizarea activităţii Comisiei
6. Comisia este compusă din preşedinte, vicepreşedinte, secretar şi membri.
7. Şedinţele Comisiei se convoacă de către preşedintele acesteia ori de cîte ori este necesar. În lipsa preşedintelui, funcţiile acestuia sînt exercitate de vicepreşedinte.
8. Preşedintele Comisiei:
organizează activitatea Comisiei;
convoacă şi conduce şedinţele Comisiei;
este responsabil de exercitarea atribuţiilor Comisiei.
9. Membrii Comisiei:
participă la examinarea cererilor privind acordarea, prelungirea, retragerea permisiunii de folosire a denumirii oficiale sau istorice a statului în marca de produs şi/sau de serviciu, precum şi în desenul sau modelul industrial;
la indicaţia preşedintelui, pregătesc materialele preconizate pentru examinare în cadrul şedinţei Comisiei;
execută deciziile adoptate de Comisie.
   
[Pct.9 modificat prin HG104 din 10.02.14, MO35-41/14.02.04 art.119]
10. Activitatea curentă a Comisiei este asigurată de secretarul acesteia, care:
informează membrii Comisiei despre data convocării şedinţei;
pregăteşte şi distribuie membrilor Comisiei proiectul ordinii de zi şi materialele preconizate pentru examinare în cadrul şedinţelor Comisiei;
este responsabil de lucrările de secretariat ale Comisiei;
perfectează procesele-verbale ale şedinţelor;
ţine Registrul  permisiunilor eliberate privind folosirea denumirii oficiale sau istorice a statului în marca de produs şi/sau de serviciu, precum şi în desenul sau modelul industrial;
execută dispoziţiile preşedintelui.
11. Şedinţele Comisiei sînt deliberative dacă la ele participă mai mult de jumătate din membri.
12. Deciziile Comisiei se adoptă cu majoritatea voturilor membrilor prezenţi la şedinţă şi se consemnează în procese-verbale, semnate de preşedintele şi secretarul Comisiei.
13. materialele legate de activitatea Comisiei se păstrează în Cancelaria de Stat, conform prevederilor Legii arhivei de stat.
    
[Pct.13 modificat prin HG277 din 14.04.10, MO54-55/16.04.10 art.327]
   
[Pct.13 modificat prin HG268 din 14.03.06, MO47-50/24.03.06 art.307]
    14. Comisia dispune de antet, ştampilă rotundă cu denumirea sa completă şi ştampilă dreptunghiulară pentru ştampilarea documentelor intrate la Comisie.
15. Asigurarea tehnică, materială şi cu spaţiu pentru desfăşurarea şedinţelor Comisiei se efectuează de Cancelaria de Stat.
    
[Pct.15 modificat prin HG277 din 14.04.10, MO54-55/16.04.10 art.327]
    [Pct.15 modificat prin HG268 din 14.03.06, MO47-50/24.03.06 art.307]