HGA1481/2001
ID intern unic:  295838
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
GUVERNUL
HOTĂRÎRE Nr. 1481
din  27.12.2001
cu privire la reorganizarea Inspectoratului de Stat pentru
Protecţia Muncii pe lîngă Ministerul Muncii, Protecţiei
Sociale şi Familiei
Publicat : 15.01.2002 în Monitorul Oficial Nr. 9-10     art Nr : 61
    HG1268 din 01.11.06, MO174-177/10.11.06 art.1359
    HG565 din 10.06.05, MO83-85/17.06.05 art.617
    HG1736 din 31.12.02, MO190/31.12.02 art.1887
    HG891 din 09.07.2002, MO103/18.07.2002 art.1008
    HG706 din 05.06.2002, MO74/11.06.2002 art.800

    Titlul modificat prin
HG234 din 17.04.12, MO81/26.04.12 art.270

    Întru realizarea prevederilor Legii inspectia muncii  nr.140-XV din 10 mai 2001 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2001, nr.68-71, art.505), Guvernul Republicii Moldova HOTĂRĂŞTE:
    1. Se reorganizează Inspectoratul de Stat pentru Protecţia Muncii pe lîngă Ministerul Muncii şi Protecţiei Sociale în Inspecţia Muncii, subordonată Ministerului Ministerul Muncii, Protecţiei Sociale şi Familiei.
   
[Pct.1 modificat prin HG234 din 17.04.12, MO81/26.04.12 art.270]
    [Pct.1 modificat prin HG1268 din 01.11.06, MO174-177/10.11.06 art.1359]
    2. Se aprobă:
    Structura Inspecţiei Muncii, conform anexei nr. 1;
    Regulamentul Inspecţiei Muncii, conform anexei nr.2;
    Modificările ce se operează în unele hotărîri ale Guvernului Republicii Moldova, conform anexei nr.3.
    3. Se stabileşte efectivul limită al Inspecţiei Muncii în număr de 96 unităţi (cu excepţia personalului de deservire a clădirilor).
    [Pct.3 modificat prin HG1268 din 01.11.06, MO174-177/10.11.06 art.1359]
    4. Ministerul Muncii, Protecţiei Sociale şi Familiei şi autorităţile administraţiei publice locale vor examina posibilitatea de a asigura Inspecţia Muncii şi subdiviziunile ei teritoriale cu spaţii de serviciu necesare pentru desfăşurarea activităţii.
   
[Pct.4 modificat prin HG234 din 17.04.12, MO81/26.04.12 art.270]
    [Pct.4 modificat prin HG1268 din 01.11.06, MO174-177/10.11.06 art.1359]
    5. Se abrogă:
    Hotărîrea Guvernului Republicii Moldova nr. 321 din 1 iunie 1993 "Cu privire la înfiinţarea inspectoratelor teritoriale pentru protecţia muncii" (Monitorul Parlamentului Republicii Moldova, 1993, nr. 6, art. 182);
    punctul 3 din Modificările ce se operează în unele hotărîri ale Guvernului Republicii Moldova privind remunerarea muncii, aprobate prin Hotărîrea Guvernului Republicii Moldova nr. 505 din 15 mai 1998 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1998, nr. 62-65 art. 609);
    Hotărîrea Guvernului Republicii Moldova nr.1199 din 9 decembrie 1998 "Cu privire la reorganizarea Departamentului Protecţiei Muncii pe lîngă Ministerul Muncii, Protecţiei Sociale şi Familiei" (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1998, nr. 114-115, art. 1132);
    punctul 3 din Hotărîrea Guvernului Republicii Moldova nr. 75 din 2 februarie 1999 "Cu privire la autorizarea funcţionării persoanelor juridice şi fizice din punct de vedere al protecţiei muncii" (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1999, nr. 14-15, art. 108).

    PRIM-MINISTRU
    AL REPUBLICII MOLDOVA                           Vasile TARLEV
    Contrasemnată:
    Ministrul muncii
    şi protecţiei sociale                                               Valerian Revenco
    Ministrul finanţelor                                               Mihail Manoli
    Ministrul justiţiei                                                   Ion Morei

    Chişinău, 27 decembrie 2001.
    Nr. 1481.

Anexa nr.1
la Hotărîrea Guvernului nr.1481
din 27 decembrie 2001
Structura Inspecţiei Muncii
Conducerea
    Direcţia monitorizarea aplicării legislaţiei muncii şi normelor de protecţie a muncii
    Direcţia tehnologii de inspecţie, logistică şi serviciu contabil
    Inspectoratele teritoriale de muncă.
    [Anexa nr.1 în redacţia HG1268 din 01.11.06, MO174-177/10.11.06 art.1359]

Anexa nr. 2
la Hotărîrea Guvernului
Republicii Moldova nr. 1481
din 27 decembrie 2001
REGULAMENTUL INSPECŢIEI MUNCII
I. Dispoziţii generale
    1. Inspecţia Muncii este organ al administraţiei publice centrale şi îşi desfăşoară activitatea în subordinea Ministerului Muncii, Protecţiei Sociale şi Familiei.
   
[Pct.1 modificat prin HG234 din 17.04.12, MO81/26.04.12 art.270]
    [Pct.1 modificat prin HG1268 din 01.11.06, MO174-177/10.11.06 art.1359]
    2. Inspecţia Muncii exercită control de stat asupra respectării actelor legislative şi a altor acte normative în domeniul muncii la întreprinderi, instituţii şi organizaţii, cu orice tip de proprietate şi formă juridică de organizare, precum şi în autorităţile administraţiei publice centrale şi locale.
    3. În activitatea sa Inspecţia Muncii se călăuzeşte de Constituţia Republicii Moldova, decretele Preşedintelui Republicii Moldova, de alte acte legislative şi normative ale Republicii Moldova, Tratatele internaţionale la care Republica Moldova este parte şi de prevederile prezentului Regulament.
    4. Inspecţia Muncii este persoană juridică, dispune de ştampilă cu Stema de Stat a Republicii Moldova şi denumirea sa în  limba de stat.
    5. În subordinea Inspecţiei Muncii funcţionează inspectorate teritoriale de muncă, fără personalitate juridică. Fiecare inspectorat teritorial de muncă dispune de ştampilă cu denumirea sa în limba de stat.
II. Obiectivele şi atribuţiile Inspecţiei Muncii
    6. Obiectivele principale ale activităţii Inspecţiei Muncii sînt următoarele:
    asigurarea aplicării dispoziţiilor actelor legislative şi ale altor acte normative referitoare la condiţiile de muncă şi la protecţia salariaţilor în exercitarea atribuţiilor lor;
    difuzarea informaţiilor despre cele mai eficace mijloace de respectare a legislaţiei muncii;
    informarea Ministerului Muncii, Protecţiei Sociale şi Familiei despre deficienţele legate de aplicarea legislaţiei muncii.
   
[Pct.6 modificat prin HG234 din 17.04.12, MO81/26.04.12 art.270]
    [Pct.6 modificat prin HG1268 din 01.11.06, MO174-177/10.11.06 art.1359]
    7. Pentru îndeplinirea obiectivelor prevăzute la punctul 6 din prezentul Regulament Inspecţia Muncii are următoarele atribuţii:
    În domeniul relaţiilor de muncă
    controlează respectarea dispoziţiilor actelor legislative şi ale altor acte normative referitoare la:
    contractul individual de muncă şi contractul colectiv de muncă;
    carnetul de muncă;
    timpul de muncă şi timpul de odihnă;
    disciplina muncii;
    munca minorilor şi femeilor;
    retribuirea muncii;
    garanţiile şi compensaţiile ce decurg din relaţiile de muncă;
    alte condiţii de muncă;
    În domeniul protecţiei muncii
    controlează respectarea dispoziţiilor actelor legislative şi ale altor acte normative referitoare la protecţia muncii;
    acordă, în modul stabilit de Guvern, autorizaţii de funcţionare din punct de vedere al protecţiei muncii;
    eliberează avize privind introducerea în fabricaţie a prototipurilor de echipamente tehnice şi de echipament individual de protecţie şi de lucru;
    anulează autorizaţiile de funcţionare din punct de vedere al protecţiei muncii şi a avizelor privind introducerea în fabricaţie a prototipurilor de echipamente tehnice şi de echipament individual de protecţie şi de lucru, dacă s-a constatat că prin modificarea condiţiilor care au stat la baza emiterii acestora nu se respectă actele legislative şi alte acte normative referitoare la protecţia muncii;
    cercetează, în modul stabilit de Guvern, accidente de muncă;
    Alte atribuţii
    coordonează activitatea de pregătire, instruire şi informare a personalului din întreprinderi, instituţii, organizaţii în problemele protecţiei muncii şi relaţiilor de muncă;
colaborează cu organele similare din alte state la realizarea prevederilor acordurilor bilaterale şi internaţionale în domeniul protecţiei muncii şi relaţiilor de muncă.
    8. Inspecţia Muncii este în drept:
    să solicite şi să primească de la autorităţile administraţiei publice centrale şi locale, de la persoanele juridice şi fizice informaţiile necesare exercitării atribuţiilor sale.
III. Personalul Inspecţiei Muncii
    9. Personalul Inspecţiei Muncii, inclusiv al inspectoratelor teritoriale de muncă, se formează din inspectori de muncă şi din alţi specialişti, care sînt funcţionari publici, al căror statut le asigură stabilitate în funcţie şi independenţă faţă de orice schimbare guvernamentală şi orice influenţă neprevăzută din afară.
    10. Inspecţia Muncii este condusă de un inspector general de stat, numit de Guvern.
    11. Inspectorul general de stat:
    organizează activitatea Inspecţiei Muncii;
    prezintă Ministerului Muncii, Protecţiei Sociale şi Familiei rapoarte privind activitatea Inspecţiei Muncii;
    examinează contestaţiile patronilor faţă de măsurile aplicate de inspectorii de muncă, dispunînd, după caz, anularea actelor întocmite de inspectorii de muncă;
    organizează examinarea petiţiilor cetăţenilor, adresărilor patronilor, patronatelor, centrelor sindicale;
    numeşte şi eliberează din funcţie personalul Inspecţiei Muncii, conform legislaţiei;
    stabileşte salariile de funcţie, mărimea adaosurilor, suplimentelor şi premiilor personalului Inspecţiei Muncii, conform legislaţiei;
    emite ordine şi dispoziţii;
    reprezintă Inspecţia Muncii în relaţiile cu organele similare din alte state, organele administraţiei publice, persoanele juridice şi fizice.
   
[Pct.11 modificat prin HG234 din 17.04.12, MO81/26.04.12 art.270]
    [Pct.11 modificat prin HG1268 din 01.11.06, MO174-177/10.11.06 art.1359]
    12. În lipsa inspectorului general de stat atribuţiile acestuia le exercită unul din adjuncţii săi.
    13. Adjuncţii inspectorului general de stat sînt numiţi prin ordin al ministrului muncii, protecţiei sociale şi familiei.
   
[Pct.13 modificat prin HG234 din 17.04.12, MO81/26.04.12 art.270]
    [Pct.13 modificat prin HG1268 din 01.11.06, MO174-177/10.11.06 art.1359]
    14. Inspectoratele teritoriale de muncă sînt conduse de inspectori-şefi care asigură îndeplinirea atribuţiilor stabilite în Regulamentul inspectoratelor teritoriale de muncă, aprobat prin ordinul ministrului muncii, protecţiei sociale şi familiei.
   
[Pct.14 modificat prin HG234 din 17.04.12, MO81/26.04.12 art.270]
    [Pct.14 modificat prin HG1268 din 01.11.06, MO174-177/10.11.06 art.1359]
   
141. Sînt în drept să constate contravenţii şi să încheie procese-verbale inspectorul general de stat al muncii şi adjuncţii lui, şefii inspectoratelor teritoriale de muncă şi adjuncţii lor.
    [Pct.141 introdus  prin HG458 din 27.07.09, MO121-123/07.08.09 art.522]
    15. În lipsa inspectorului-şef atribuţiile acestuia le exercită unul din adjuncţii săi.
    16. Inspectorul general de stat şi adjuncţii lui, şefii direcţiilor, secţiilor şi adjuncţii lor, inspectorii-şefi şi adjuncţii lor sînt inspectori de muncă.
    17. În funcţia de inspector de muncă se angajează persoane cu studii superioare tehnice, juridice şi economice.
    18. Încadrarea în Inspecţia Muncii se va face, în modul stabilit de legislaţie. Candidatul la funcţia de inspector de muncă va fi supus unui examen medical şi unui examen privind aptitudinile acestuia de a îndeplini sarcinile care îi vor fi puse în sarcină.
    19. Inspectorul de muncă trebuie să aibă specializarea necesară pentru realizarea cu eficacitate a activităţii Inspecţiei Muncii, conform obiectivelor şi atribuţiilor prevăzute la punctele 6, 7 şi 8 din prezentul Regulament.
    20. Inspectorul de muncă este subordonat numai conducătorului său şi, în exerciţiul funcţiunii, se supune numai legii.
    21. Atribuţiile funcţionarilor Inspecţiei Muncii se stabilesc prin fişa postului, aprobată de inspectorul general de stat.
IV. Drepturile, obligaţiile şi responsabilitatea
inspectorului de muncă
    22. Inspectorul de muncă în exerciţiul funcţiunii, la prezentarea legitimaţiei de serviciu, este în drept:
    să pătrundă liber, în timpul orelor de lucru, fără informarea prealabilă a patronului, la locurile de muncă şi în încăperile de serviciu şi de producţie;
    să solicite şi să primească de la patron toate înscrisurile, registrele şi documentele a căror ţinere este prevăzută de actele legislative şi alte acte normative referitoare la muncă, pentru a le verifica, copia sau scoate extrase a unor părţi separate;
    să efectueze controale sau cercetări necesare pentru a se asigura că actele legislative şi alte acte normative referitoare la muncă sînt respectate;
    să pună întrebări patronului şi salariaţilor, să ia de la aceştia declaraţii şi alte informaţii, în limita competenţei lui, singur sau în prezenţa martorilor;
    să ceară remedierea imediată sau într-un timp limitat a abaterilor constatate de la actele legislative şi alte acte normative referitoare la muncă;
    să ceară afişarea instrucţiunilor prevăzute de actele legislative şi alte acte normative referitoare la muncă;
   
[Pct.22 alineat exclus prin HG458 din 27.07.09, MO121-123/07.08.09 art.522]
    23. Inspectorul de muncă cu atribuţii în domeniul protecţiei muncii, suplimentar la cele prevăzute la punctul 22 din prezentul Regulament, este în drept:
    să ceară, după caz, efectuarea într-un termen stabilit a modificărilor necesare echipamentelor tehnice sau proceselor tehnologice pentru ca acestea să corespundă normelor de protecţie a muncii;
    să dispună sistarea funcţionării (inclusiv prin sigilare, cu indicarea în procesul verbal de control) întreprinderilor, instituţiilor, organizaţiilor, atelierelor, sectoarelor, exploatarea clădirilor, edificiilor şi echipamentelor tehnice, precum şi încetarea lucrărilor şi proceselor tehnologice care nu corespund normelor de protecţie a muncii şi care prezintă pericol iminent de accidentare;
    să propună anularea autorizaţiei de funcţionare din punct de vedere al protecţiei muncii şi a avizelor privind introducerea în fabricaţie a prototipurilor de echipamente tehnice şi de echipament individual de protecţie şi de lucru dacă constată că, prin modificarea condiţiilor care au stat la baza emiterii acestora, nu se respectă cerinţele actelor normative de protecţie a muncii.
    24. Inspectorul de muncă este obligat:
    să informeze, cu ocazia efectuării controalelor, patronul şi reprezentanţii salariaţilor despre prezenţa lor în întreprindere, instituţie, organizaţie, numai dacă el nu va considera că aceasta dăunează eficacităţii controlului;
    să se călăuzească în activitatea sa de actele legislative şi alte acte normative;
    să manifeste iniţiativă şi perseverenţă, să îndeplinească la timp, calitativ şi întocmai atribuţiile şi deciziile Inspecţiei Muncii;
    să respecte cu stricteţe drepturile cetăţenilor;
    să examineze, în termenele stabilite, petiţiile cetăţenilor;
    să păstreze confidenţialitate asupra sursei oricărei reclamaţii care semnalizează încălcarea actelor legislative şi ale altor acte normative referitoare la protecţia muncii şi la relaţiile de muncă şi să nu dezvăluie patronului faptul că respectivul control a fost efectuat în urma unei reclamaţii;
    să păstreze confidenţialitate, conform legislaţiei, asupra informaţiilor care reprezintă secrete de stat sau secrete comerciale şi care i-au devenit cunoscute în exerciţiul funcţiunii;
    să fie obiectiv şi imparţial, să nu se manifeste în calitate de mediator sau arbitru în soluţionarea conflictelor de muncă;
    să nu aibă nici un fel de interes, direct sau indirect, la întreprinderile, instituţiile, organizaţiile care se află sub incidenţa controlului său;
    să prezinte rapoarte periodice de activitate;
    să aducă la cunoştinţa angajatorilor şi reprezentanţilor salariaţilor rezultatele controalelor efectuate.
    25. Pentru neexecutarea sau executarea necorespunzătoare a atribuţiilor, inspectorul de muncă poartă răspundere în modul stabilit de legislaţie.
V. Dispoziţii finale
    26. Inspecţia Muncii, în termen de cel mult 6 luni de la expirarea anului de gestiune, publică raportul anual de activitate în Monitorul Oficial al Republicii Moldova.
    27. Raportul anual de activitate al Inspecţiei Muncii se va referi la:
    acte legislative şi alte acte normative de competenţa Inspecţiei Muncii;
    personalul Inspecţiei  Muncii;
    statistici ale întreprinderilor, instituţiilor, organizaţiilor supuse controlului şi numărul lor de salariaţi;
    statistici ale controalelor efectuate;
    statistici ale încălcărilor actelor legislative şi ale altor acte normative referitoare la muncă depistate şi ale sancţiunilor aplicate;
    statistici ale accidentelor de muncă şi îmbolnăvirilor profesionale;
    alte aspecte ale activităţii Inspecţiei Muncii.
    28. Inspecţia Muncii, în termen de 3 luni de la data publicării raportului anual de activitate, va prezenta directorului general al Biroului Internaţional al Muncii o copie de pe acest raport.
    29. Nu se admite amestecul, sub orice formă, în activitatea inspectorului de muncă cu scopul de a-i impune o executare necorespunzătoare a atribuţiilor.
    30. Măsurile luate de inspectorul de muncă pot fi contestate în modul stabilit de legislaţie.
    31. Patronul este obligat:
    să asigure inspectorului de muncă acces liber, la orice oră din zi sau din noapte, la locurile de muncă şi în încăperile de serviciu şi de producţie pentru efectuarea inspecţiei;
    să prezinte documentele şi să dea informaţiile solicitate de inspectorul de muncă în timpul efectuării inspecţiei;
    să asigure realizarea măsurilor stabilite de inspectorul de muncă în urma controlului sau a cercetării accidentelor de muncă;
    să asigure inspectorului de muncă, pentru timpul efectuării controalelor sau cercetării accidentelor de muncă, încăpere de serviciu, transport, mijloace de comunicare şi echipament individual de protecţie.

Anexa nr. 3
la Hotărîrea Guvernului
Republicii Moldova nr. 1481
din 27 decembrie 2001
Modificările ce se operează în unele hotărîri
ale Guvernului Republicii Moldova

    [Pct.1-2 abrogate prin HG706 din 05.06.02, MO74/11.06.02 art..800]
    [Pct.3 abrogat prin HG891 din 09.07.02, MO103/18.07.02 art.1008]
    [Pct.4 abrogat prin HG1736 din 31.12.02, MO190/31.12.02 art.1887]
    [Pct.5 abrogat prin HG1001 din 26.12.11, MO238-242/30.12.11 art.1100]
    [Pct.6 abrogat prin HG565 din 10.06.05, MO83/17.06.05 art.617]