HGM1636/2002
ID intern unic:  295888
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
GUVERNUL
HOTĂRÎRE Nr. 1636
din  18.12.2002
cu privire la aprobarea Contractului-tip de acordare a asistenţei
 medicale (de prestare a serviciilor medicale) în cadrul asigurării
 obligatorii de asistenţă medicală
Publicat : 27.12.2002 în Monitorul Oficial Nr. 178-181     art Nr : 1792

     NOTĂ:
    
În tot textul Contractului-tip sintagma „Ministerul Sănătăţii şi Protecţiei Sociale” se substituie cu sintagma „Ministerul Sănătăţii” prin HG768 din 26.11.09, MO173/01.12.09 art.850
pe tot parcursul textului sintagma "Ministerul Sănătăţii" se substituie cu sintagma "Ministerul Sănătăţii şi Protecţiei Sociale"
pe tot parcursul textului cuvîntul "Agenţia" se substituie cu cuvîntul "Compania", la cazul respectiv;


Întru executarea Legii cu privire la asigurarea obligatorie de asistenţă medicală nr. 1585-XIII din 27 februarie 1998 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1998, nr. 38-39, art. 280), Guvernul Republicii Moldova HOTĂRĂŞTE:
1. Se aprobă Contractul - tip de acordare a asistenţei medicale (de prestare a serviciilor medicale) în cadrul asigurării obligatorii de asistenţă medicală (se anexează).
   
2. Modelul şi numărul anexelor la Contractul-tip vor corespunde tipurilor de asistenţă medicală contractate de Compania Naţională de Asigurări în Medicină cu instituţia medicală şi modalităţilor de contractare, stabilite de legislaţie pentru anul respectiv.
    [Pct.2 introdus prin HG743 din 18.08.10, MO153-154/24.08.10 art.835]

Prim-ministru
al Republicii Moldova                                 Vasile TARLEV
Contrasemnată:
Viceprim-ministru,
ministrul economiei                                      Ştefan Odagiu
Ministrul sănătăţii                                        Andrei Gherman
Ministrul finanţelor                                      Zinaida Grecianîi
Ministrul justiţiei                                          Ion Morei

Chişinău, 18 decembrie 2002.
Nr. 1636.

Aprobat
prin Hotărîrea Guvernului
Republicii  Moldova
nr. 636 din 18 decembrie 2002


CONTRACT-TIP
de acordare a asistenţei medicale (de prestare a serviciilor medicale)
în cadrul asigurării obligatorii de asistenţă medicală
nr.________
          
mun. Chişinău                 "____" _______________ 200__
1. Părţile contractante
Compania Naţională de Asigurări în Medicină, _____________________________(în continuare - Companie), reprezentată de către
[Pct.1 modificat prin HG720 din 18.07.05, MO101-103/29.07.05 art.790]
_________________________, care acţionează în baza Statutului, şi Instituţia medicală
________________________________________________________________________
                                                     (denumirea deplină, numărul licenţei
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
                                              data eliberării şi termenul de valabilitate)
reprezentată de către ____________________________________, (în continuare - Prestator), care acţionează în baza ___________________________,  au încheiat Contractul de acordare a asistenţei medicale (de prestare a serviciilor medicale) în cadrul asigurării obligatorii de asistenţă medicală (în continuare - Contract), convenind asupra următoarelor:
2. Obiectul Contractului
2.1. Obiect al prezentului Contract îl constituie acordarea asistenţei medicale de către Prestator în volumul şi de calitatea prevăzute de Programul unic al asigurării obligatorii de asistenţă medicală (în continuare - Program unic), normele metodologice de aplicare a acestuia şi de prezentul Contract.
   
[Subpct.2.1 modificat prin HG743 din 18.08.10, MO153-154/24.08.10 art.835]
2.2. Suma contractuală anuală este stabilită în mărime de ________ lei. Volumul anual de servicii medicale achitate din fondurile de asigurare obligatorie de asistenţă medicală este specificat în anexele la prezentul Contract.
   
[Subpct.2.2 modificat prin HG743 din 18.08.10, MO153-154/24.08.10 art.835]
3. Obligaţiile părţilor
3.1. Prestatorul se obligă:
să acorde persoanelor asistenţă medicală calificată şi de calitate, în volumul prevăzut în Programul unic şi prezentul Contract (cu anexele respective), inclusiv prin încheierea unor contracte cu alţi prestatori, care activează în conformitate cu legislaţia, în caz de imposibilitate obiectivă de prestare a acestuia;
să asigure confidenţialitatea informaţiei cu privire la starea sănătăţii persoanei, cu excepţia cazurilor prevăzute de lege;
să elibereze pacienţilor în caz de necesitate, conform diagnosticului stabilit, bilete de trimitere la specialiştii de profil;
să verifice, la acordarea serviciilor medicale, statutul de persoană asigurată, utilizînd sistemul informaţional al Companiei şi actele care atestă identitatea pacientului, iar în caz de necesitate, să contacteze Compania;
să nu refuze acordarea asistenţei medicale persoanelor în caz de urgenţă;
să acorde servicii medicale persoanelor, utilizînd formele cele mai econome şi eficiente de diagnostic şi tratament;
     
să se aprovizioneze cu medicamente şi să asigure existenţa în stoc a produselor farmaceutice necesare pentru a fi eliberate în condiţiile spitaliceşti;
să informeze persoanele despre drepturile pe care le au, inclusiv despre volumul, modul şi condiţiile de acordare a serviciilor medicale, prevăzute în Programul unic şi prezentul Contract;
să ţină la un loc vizibil şi accesibil persoanelor registrul, numerotat, broşat şi parafat de Companie, al sesizărilor, propunerilor şi reclamaţiilor persoanelor;
   
să prezinte Companiei pentru coordonare şi aprobare, în termen de 10 zile lucrătoare din data semnării Contractului, devizul de venituri şi cheltuieli din mijloacele fondurilor asigurării obligatorii de asistenţă medicală (business-plan), precum şi modificările introduse în acesta, în cazul încheierii unor acorduri adiţionale la Contract;
să prezinte Companiei, pînă la data de 18 a lunii imediat următoare trimestrului de gestiune, iar în cazul disponibilităţii mijloacelor financiare şi achitării lunare – pînă la data de 18 a următoarei luni de gestiune, facturi de modelul stabilit pentru achitarea serviciilor medicale prestate, conform prevederilor prezentului Contract;
să ţină evidenţa şi să completeze corect şi la timp registrul persoanelor, cărora li s-a acordat asistenţă medicală, prezentînd Companiei lunar, nu mai tîrziu de data de 5 a lunii imediat următoare, dări de seamă despre volumul de asistenţă medicală acordat;
   
să prezinte Companiei, pînă la data de 15 a lunii imediat următoare trimestrului de gestiune, informaţia privind cazurile tratate cu leziuni corporale şi alte maladii pricinuite persoanelor asigurate din vina persoanelor fizice şi juridice, după modelul solicitat de Companie;
să prezinte materialele şi să creeze condiţiile necesare în vederea efectuării controlului din partea Companiei asupra volumului şi modului de acordare a asistenţei medicale, în temeiul prezentului Contract, precum şi gestionării mijloacelor financiare provenite din fondurile asigurării obligatorii de asistenţă medicală, în limita serviciilor medicale contractate
să comunice Companiei, în termen de cel mult 3 zile după adoptarea deciziei, despre întreruperea activităţii sau anularea licenţei, reorganizarea sau lichidarea instituţiei, iniţierea procesului de insolvabilitate, pentru ca Compania să poată încheia contracte cu altă instituţie medicală.
   
să respecte prevederile standardelor medicale de diagnostic şi tratament şi ale protocoalelor clinice aprobate de Ministerul Sănătăţii;
    să utilizeze sistemele informaţionale ale Ministerului Sănătăţii şi Companiei, prezentînd şi preluînd rapoarte şi alte date prevăzute de actele normative în vigoare şi de prezentul contract;
    să asigure veridicitatea datelor incluse în facturile şi dările de seamă prezentate Companiei;
    să acopere, din contul mijloacelor financiare obţinute, conform prezentului contract, doar cheltuielile necesare realizării Programului unic;
    să-şi reînnoiască baza tehnico-materială, după caz, din alocaţiile fondatorului şi mijloacele financiare obţinute în conformitate cu legislaţia în vigoare;
    să utilizeze mijloacele financiare din fondurile asigurării obligatorii de asistenţă medicală numai pentru acordarea serviciilor medicale persoanelor încadrate în sistemul asigurării obligatorii de asistenţa medicală şi persoanelor neasigurate care au dreptul la asistenţă medicală specificată în Normele metodologice de aplicare a Programului unic al asigurării obligatorii de asistenţă medicală pentru anul respectiv de gestiune.
    [Subpct.3.1 modificat prin HG1052 din 26.12.13, MO311/27.12.13 art.1158; în vigoare 27.12.13]
    [Subpct.3.1 modificat prin HG743 din 18.08.10, MO153-154/24.08.10 art.835]
    [
Subpct.3.1 modificat prin HG1124 din 06.10.08, MO186/14.10.08 art.1132]
3.2. Compania se obligă:
să transfere Prestatorului mijloacele financiare, în conformitate cu facturile prezentate pentru serviciile medicale acordate persoanelor, în temeiul şi în limitele prezentului Contract; 
     să verifice corespunderea cu clauzele Contractului a volumului, termenelor, calităţii şi costului asistenţei medicale acordate persoanelor, precum şi gestionarea mijloacelor financiare provenite din fondurile asigurării obligatorii de asistenţă medicală, în limita serviciilor contractate.
    [Subpct.3.2 modificat prin HG743 din 18.08.10, MO153-154/24.08.10 art.835]
    [
Subpct.3.2 modificat prin HG1124 din 06.10.08, MO186/14.10.08 art.1132]
4. Costul serviciilor, termenul şi modul de achitare
4.1. Costul serviciilor medicale, acordate în cadrul asigurărilor obligatorii de asistenţă medicală, se stabileşte în baza tarifelor aprobate de Guvern, în modul stabilit de legislaţie.
   
[Subpct.4.1 modificat prin HG1052 din 26.12.13, MO311/27.12.13 art.1158; în vigoare 27.12.13]
4.2. Compania achită lunar sau trimestrial, în dependenţă de mijloacele financiare disponibile Prestatorului serviciile acordate, conform dărilor de seamă şi facturilor de plată dar nu mai mult de volumul prevăzut în prezentul Contract şi nu mai tîrziu decît la expirarea unei luni de la data prezentării facturii de plată. Modalitatea de achitare va fi prevăzută anual în Normele metodologice de aplicare a Programului unic al asigurării obligatorii de asistenţă medicală pentru anul respectiv de gestiune.
    [Subpct.4.2 modificat prin HG1052 din 26.12.13, MO311/27.12.13 art.1158; în vigoare 27.12.13]
4.3. Prestatorul va prezenta darea de seamă pentru luna decembrie pînă la data de 24 a lunii şi factura de plată pentru trimestrul IV pînă la data de 27 decembrie a anului respectiv de gestiune, ultimele 7 zile ale lunii fiind incluse în darea de seamă pentru luna ianuarie a anului următor.
   
[Subpct.4.3 modificat prin HG1052 din 26.12.13, MO311/27.12.13 art.1158; în vigoare 27.12.13]
4.4. Pentru serviciile acordate de către Prestator persoanelor, în conformitate cu Programul unic şi prezentul Contract, Compania  efectuează lunar, în limita mijloacelor financiare disponibile, pînă la data de 15 a lunii respective, plăţi în  avans, în mărime de _______________  din  1/12 parte din  suma contractuală anuală.
                                                                                                          (în limită de 80%)
 
   
[Subpct.4.4 modificat prin HG743 din 18.08.10, MO153-154/24.08.10 art.835]
4.5. În cazul în care suma transferată în avans va depăşi suma calculată în baza dărilor de seamă acceptate pentru serviciile prestate, conform prezentului Contract, suma pentru luna următoare va fi micşorată cu diferenţa obţinută în luna precedentă.
   
[Subpct.4.5 modificat prin HG743 din 18.08.10, MO153-154/24.08.10 art.835]
4.6. Volumul anual de servicii medicale achitat din fondurile de asigurare obligatorie de asistenţă medicală poate fi revăzut în partea majorării sau micşorării lui în dependenţă de activitatea Prestatorului şi a posibilităţilor financiare ale Companiei.
   
[Subpct.4.6 modificat prin HG743 din 18.08.10, MO153-154/24.08.10 art.835]
5. Responsabilitatea Părţilor contractante
5.1. Prestatorul este obligat să repare prejudiciile cauzate Companiei prin prezentarea spre achitare a documentelor de plată neautentice, a documentelor de plată cu indicarea pentru achitare a serviciilor care de fapt nu au fost acordate sau nu trebuiau să fie achitate din fondurile de asigurare obligatorie de asistenţă medicală, în conformitate cu Programul unic, sau au fost acordate în alt volum. La serviciile neacordate se atribuie şi cazurile cînd serviciile au fost prestate sub nivelul cerut al calităţii şi calificării inclusiv condiţionarea procurării de către pacient a medicamentelor, investigaţiilor şi achitarea altor plăţi nelegitime.
    [Subpct.5.1 modificat prin HG1052 din 26.12.13, MO311/27.12.13 art.1158; în vigoare 27.12.13]
    [Subpct.5.1 modificat prin HG743 din 18.08.10, MO153-154/24.08.10 art.835]
5.2. În cazul confirmării acestor cazuri prin act de control întocmit de structurile abilitate ale Companiei, Compania va reţine suma prejudiciată din contul transferurilor pentru luna imediat următoare.
   
[Subpct.5.2 modificat prin HG743 din 18.08.10, MO153-154/24.08.10 art.835]
5.3. În cazul confirmării refuzului de acordare a asistenţei medicale prevăzute de Contract, Prestatorul va achita Companiei o penalitate de 10% din valoarea estimată a serviciilor medicale ce urmau a fi acordate.
   
[Subpct.5.3 modificat prin HG743 din 18.08.10, MO153-154/24.08.10 art.835]
   
5.3.1 Nu se admite dezafectarea de către Prestatori a sumelor provenite din fondurile asigurării obligatorii de asistenţă medicală pentru alte scopuri decît cele pentru care sînt stabilite conform legislaţiei şi prezentului Contract. Pentru sumele dezafectate, depistate în urma controalelor efectuate, se va percepe suma dezafectată şi se va aplica o penalitate în mărime de 0,1 % din sumă pentru fiecare zi de utilizare a mijloacelor fondurilor în alte scopuri decît cele stabilite de legislaţie, care se va transfera la conturile Companiei.
    [Subpct.5.3.1 introdus prin HG1052 din 26.12.13, MO311/27.12.13 art.1158; în vigoare 27.12.13]
5.4. Pentru neachitarea, în termenele stabilite în prezentul Contract, a serviciilor medicale acordate de către Prestator, Agenţia va achita o penalitate în mărime de 0,01% din suma restantă pentru fiecare zi de întîrziere.
5.5. În caz de forţă majoră, Partea care o invocă este exonerată de răspundere în baza prezentului Contract:
Partea nominalizată trebuie să anunţe cealaltă Parte, în termen de 5 zile, despre apariţia respectivului caz de forţă majoră, precum şi despre încetarea acestuia;
dacă nu procedează la anunţarea, în termenele prevăzute mai sus, a începerii şi încetării cazului de forţă majoră, Partea care îl invocă suportă toate daunele provocate celeilalte Părţi prin neanunţarea în termen;
în cazul în care acţiunea forţei majore se prelungeşte pe o perioadă de peste 6 luni, fiecare Parte poate cere rezilierea Contractului.
   
5.6. Prestatorul este obligat să restituie pacientului cheltuielile suportate de acesta şi justificate documentar care, fiind incluse în costul serviciilor medicale prestate, au fost achitate de Companie conform prezentului Contract.
    [Subpct.5.6 introdus prin HG743 din 18.08.10, MO153-154/24.08.10 art.835]
6. Procedura de încheiere a Contractului şi termenul de valabilitate
6.1. Prezentul Contract se consideră încheiat din data semnării lui de către Părţi după şi devine valabil de la 1 ianuarie 20__ pînă la 31 decembrie 20___.
   
[Subpct.6.1 modificat prin HG1052 din 26.12.13, MO311/27.12.13 art.1158; în vigoare 27.12.13]
    [Subpct.6.1 modificat prin HG743 din 18.08.10, MO153-154/24.08.10 art.835]
6.2. Procedura de negociere a condiţiilor Contractului pentru anul următor va fi iniţiată, de regulă, pînă la data de 1 noiembrie a anului curent de gestiune. Pînă la data de 31 decembrie Compania pregăteşte şi coordonează cu Prestatorul proiectul contractului şi anexele respective.
   
[Subpct.6.2 modificat prin HG1052 din 26.12.13, MO311/27.12.13 art.1158; în vigoare 27.12.13]
    [Subpct.6.2 modificat prin HG743 din 18.08.10, MO153-154/24.08.10 art.835]
   
[Subpct.6.3 exclus prin HG743 din 18.08.10, MO153-154/24.08.10 art.835]
7. Modificarea, încetarea şi rezilierea Contractului
7.1. În cazul în care vor surveni modificări ale tarifelor la serviciile medicale, Părţile vor modifica volumul acestor servicii în limitele sumei contractuale anuale.
7.2. Prezentul Contract poate fi reziliat din iniţiativa Companiei, printr-o notificare în următoarele cazuri:
dacă Prestatorul nu începe activitatea în termen de 7 zile calendaristice de la data semnării Contractului, în cazul executării de către Companie a obligaţiilor sale stipulate în prezentul Contract;
în caz de iniţiere a procesului de insolvabilitate, dizolvare, reorganizare, retragere sau expirare a licenţei sau a certificatului de acreditare a Prestatorului precum şi a autorizaţiei sanitare de funcţionare.
    [Subpct.7.2 modificat prin HG1052 din 26.12.13, MO311/27.12.13 art.1158; în vigoare 27.12.13]
7.3. Prezentul Contract poate fi reziliat de către Părţile contractante pentru neonorarea obligaţiilor contractuale, cu condiţia notificării intenţiei de reziliere cu cel puţin 30 de zile calendaristice înaintea datei de la care se doreşte rezilierea.
7.4. În caz de modificare pe parcursul anului de gestiune a legislaţiei ce reglementează sistemul ocrotirii sănătăţii, modul de acordare a asistenţei medicale sau condiţiile de contractare a prestatorilor în sistemul de asigurare obligatorie de asistenţă medicală, Părţile contractante se obligă în termen de 30 de zile calendaristice din data survenirii modificărilor să modifice prezentul Contract prin acorduri adiţionale. Refuzul Prestatorului de a semna acorduri adiţionale în termenul stabilit în prezentul subpunct va servi drept temei pentru rezilierea automată a Contractului.
    [Subpct.7.4 în redacţia HG1052 din 26.12.13, MO311/27.12.13 art.1158; în vigoare 27.12.13]
8. Corespondenţa
8.1. Corespondenţa ce ţine de derularea prezentului Contract se efectuează în scris prin scrisori recomandate cu confirmare de primire, prin fax sau direct la sediul Părţilor.
8.2. Fiecare Parte contractantă este obligată, în termen de 3 zile din data la  care intervin modificări ale adresei  sediului (inclusiv telefon, fax), să notifice celeilalte Părţi contractante schimbarea survenită.
9. Alte condiţii
9.1. Prezentul Contract este întocmit în două exemplare, a cîte ______ pagini fiecare, cîte unul pentru fiecare  Parte, cu aceeaşi putere juridică.
9.2. Litigiile apărute în legătură cu încheierea, executarea, modificarea şi încetarea sau alte pretenţii ce decurg din prezentul Contract vor fi supuse în prealabil unei proceduri amiabile de soluţionare.
9.3. Litigiile nesoluţionate pe cale amiabilă ţin de competenţa instanţelor judecătoreşti abilitate conform legislaţiei în vigoare.
9.4. Părţile contractante convin asupra faptului că orice obiecţie asupra executării prezentului Contract va fi expediată în formă scrisă şi Părţile contractante se vor expune pe marginea lor în decurs de 10 zile din data recepţionării pretenţiei.
9.5. Compania poate delega unele drepturi şi obligaţiuni ce reies din prezentul Contract agenţiilor sale teritoriale (ramurale).
[Pct.9.5 introdus prin HG720 din 18.07.05, MO101-103/29.07.05 art.790, sbpct.9.5 devine sbpct.9.6]
9.6. Anexele constituie parte integrantă a prezentului Contract.
   
[Subpct.9.6 modificat prin HG743 din 18.08.10, MO153-154/24.08.10 art.835]
Adresele juridice şi rechizitele bancare ale Părţilor
      Compania                                                         Prestatorul  
_____________________________        ___________________________
_____________________________        ___________________________  
Semnăturile Părţilor
           Compania                                                   Prestatorul  
_____________________________     _____________________________
(numele reprezentantului Companiei)                            (numele reprezentantului instituţiei medicale)

  L.Ş.                                                          L.Ş.
                                                                                                      
[Rubrica modificată prin HG1052 din 26.12.13, MO311/27.12.13 art.1158; în vigoare 27.12.13]

    [Anexele nr.1-5 excluse prin HG743 din 18.08.10, MO153-154/24.08.10 art.835]