HGM1643/2003
ID intern unic:  295890
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
GUVERNUL
HOTĂRÎRE Nr. 1643
din  31.12.2003
despre  aprobarea Regulamentului cu privire la modul
de executare a pedepsei penale sub formă de muncă
neremunerată în folosul comunităţii
Publicat : 23.01.2004 în Monitorul Oficial Nr. 16-18     art Nr : 124     Data intrarii in vigoare : 01.07.2004
    HG1298 din 13.11.06, MO181-183/24.11.06 art.1396
    HG1059 din 27.09.04, MO178-180/01.10.04 art.1243


   
NOTĂ:
   
Pe tot parcursul textului, cuvintele „serviciul de executare”, la orice caz gramatical, se substituie cu cuvintele „organul de probațiune”, la cazul gramatical corespunzător prin HG1013 din 23.11.17, MO421-427/01.12.17 art.1135    În conformitate cu prevederile art.5 al Legii nr.1160-XV din 21 iunie 2002 cu privire la punerea în aplicare a Codului penal (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2002, nr.128-129, art.1014),  Guvernul HOTĂRĂŞTE:
    1. Se aprobă:
    Regulamentul cu privire la  modul de executare a pedepsei penale sub formă de muncă neremunerată în folosul comunităţii, conform anexei nr.1;
    Lista tipurilor de lucrări  recomandate pentru executarea de către condamnaţi a pedepsei penale sub formă de muncă neremunerată în folosul comunităţii, conform anexei nr.2.
    2. Prezenta hotărîre se pune în aplicare începînd cu 1 iulie 2004.

    PRIM-MINISTRU                                              Vasile  TARLEV
    Contrasemnată:
    Ministrul justiţiei                                                Vasile Dolghieru

    Chişinău, 31 decembrie 2003.
    Nr. 1643.

Anexa  nr.1
la Hotărîrea Guvernului nr. 1643
din 31 decembrie 2003

REGULAMENT
cu privire la modul de executare a pedepsei penale
sub formă de muncă neremunerată în folosul comunităţii
I. Dispoziţii generale
    1. Regulamentul cu privire la modul de executare a pedepsei penale sub formă de muncă neremunerată în folosul comunităţii (în continuare - Regulament) este elaborat în conformitate cu prevederile art. 67 al Codului  penal și ale Codului de executare, în scopul asigurării executării de către condamnaţi a pedepsei penale sub formă de muncă neremunerată în folosul comunităţii şi determină principiile de bază ale relaţiilor dintre condamnaţi, organele specializate competente care asigură executarea pedepsei în cauză şi autorităţile administraţiei publice locale, precum şi dintre militarii în termen şi cu termen redus condamnaţi şi comandantul unităţii militare.
   
[Pct.1 modificat prin HG1013 din 23.11.17, MO421-427/01.12.17 art.1135]
    [Pct.1 modificat prin HG76 din 30.01.09, MO23-26/06.02.09 art.108]
    2. În sensul prezentului Regulament se definesc următoarele noțiuni:
    muncă neremunerată în folosul comunității – pedeapsă penală, stabilită de instanţa de judecată pentru persoana care a săvîrșit o infracțiune, constînd în implicarea acesteia, individual sau în grup, la muncă gratuită social-utilă, în afara serviciului de bază sau a orelor de studii, fără a-i cauza suferințe fizice sau a-i leza demnitatea.
    Pentru militarii în termen şi cu termen redus condamnați, munca neremunerată în folosul comunității constă în antrenarea în muncă în timpul liber de ședințe, stabilită conform cerințelor regulamentelor militare;
    condamnat – persoană în privința căreia a fost pronunţată o hotărîre judecătorească de condamnare rămasă definitivă;
    organizație-gazdă – organizație sau instituție, indiferent de forma juridico-organizatorică, care contribuie la susținerea activităților comunităților locale, prin oferirea de obiecte cu destinație socială, unde condamnații execută pedeapsa penală.
    [Pct.2 în redacție HG1013 din 23.11.17, MO421-427/01.12.17 art.1135]
    [Pct.2 modificat prin HG76 din 30.01.09, MO23-26/06.02.09 art.108]
    3. Evidenţa şi controlul asupra comportamentului persoanelor condamnate la pedeapsă sub formă de muncă neremunerată în folosul comunităţii sînt exercitate de subdiviziunile teritoriale ale Inspectoratului Național de Probațiune (în continuare – organul de probațiune), iar pentru militarii în termen şi cu termen redus condamnaţi, evidenţa şi controlul se efectuează de către comandantul unităţii militare.
   
[Pct.3 modificat prin HG1013 din 23.11.17, MO421-427/01.12.17 art.1135]
    [Pct.3 modificat prin HG76 din 30.01.09, MO23-26/06.02.09 art.108]
    [Pct.3 modificat prin HG1059 din 27.09.04, MO178-180/01.10.04 art.1243]
    4. Pedeapsa sub formă de muncă neremunerată în folosul comunităţii se execută la obiecte cu destinaţie socială de la locul de trai al condamnatului sau din alte locuri, respectiv pe teritoriul satului, comunei, orașului, municipiului, raionului sau al unităților administrativ-teritoriale învecinate cu cele unde își are locul de trai condamnatul, determinate de organul de probaţiune, în comun cu autorităţile administraţiei publice locale, iar militarii în termen şi cu termen redus condamnaţi la pedeapsa nominalizată execută această pedeapsă în unitatea militară, la obiectele stabilite de comandantul unităţii militare.
    [Pct.4 modificat prin HG556 din 18.06.18, MO210-223/22.06.18 art.608]
    [Pct.4 modificat prin
HG76 din 30.01.09, MO23-26/06.02.09 art.108]
    5. Obiectele cu destinaţie socială sînt determinate de către primărie (pretură), de comun acord cu organul de probațiune, la organizaţii, instituţii şi întreprinderi, indiferent de forma organizatorico-juridică a acestora (în continuare - organizaţii).
    6. Munca neremunerată în folosul comunităţii se execută de la 2 la 4 ore pe zi, în afara timpului activităţii de bază sau de studii. În cazul condamnatului care nu este antrenat în activităţi de bază sau de studii, la solicitarea sau cu acordul acestuia, pedeapsa poate fi executată pînă la 8 ore pe zi.
    Durata timpului de prestare a muncii neremunerate în folosul comunității de către persoanele în vîrstă de la 16 la 18 ani este de la 2 la 7 ore pe zi, în timpul liber sau după terminarea studiilor ori a serviciului de bază.
    În cazul în care persoanele condamnate sînt atrase la munci neremunerate în folosul comunității mai mult de 4 ore pe zi, organul de probațiune este obligat să stabilească o pauză de cel puțin 30 de minute în graficul de repartizare a orelor.
   
[Pct.6 în redacția HG1013 din 23.11.17, MO421-427/01.12.17 art.1135]
    [Pct.6 modificat prin HG1298 din 13.11.06, MO181-183/24.11.06 art.1396]
   
61. Durata timpului de prestare a muncii neremunerate în folosul comunităţii de către militarii în termen şi cu termen redus condamnaţi este de la 2 la 4 ore pe zi, în timpul liber de şedinţe, stabilite în conformitate cu cerinţele regulamentelor militare, iar ca excepţie, cu acordul condamnatului, şi în zilele de duminică şi de sărbătoare nelucrătoare, în condiţiile legislaţiei în vigoare.
    Termenul de prestare a muncii neremunerate în folosul comunităţii se calculează în ore, pe parcursul cărora militarul condamnat execută pedeapsa.
    Durata de executare a pedepsei sub formă de muncă neremunerată în folosul comunităţii nu se include în durata serviciului militar.
    Acordarea militarului condamnat a concediului anual nu suspendă executarea pedepsei sub formă de muncă neremunerată în folosul comunităţii.
    [Pct.61 introdus prin HG76 din 30.01.09, MO23-26/06.02.09 art.108]
    7. Munca persoanei care execută munca neremunerată în folosul comunităţii se organizează  în conformitate cu prevederile  legislaţiei protecţiei muncii.
    În cazul prejudicierii condamnatului în timpul executării muncii neremunerate în folosul comunităţii, recuperarea prejudiciului cauzat se efectuează în conformitate cu legislaţia muncii.
    8. Munca neremunerată în folosul comunităţii nu poate fi executată în timpul nopţii  sau în condiţii vătămătoare, în locuri periculoase ori în locuri care prezintă risc pentru sănătatea sau integritatea persoanelor condamnate ori pentru dezvoltarea minorilor condamnaţi.
    [Pct.8 în redacția HG1013 din 23.11.17, MO421-427/01.12.17 art.1135]
    9. Condamnatul poate fi atras la lucrări ce necesită calificare specială doar în cazul în care dispune de o atare calificare.
    10. Dacă în perioada executării pedepsei sub formă de muncă neremunerată în folosul comunității condamnatul se îmbolnăvește de o boală gravă, care împiedică executarea pedepsei, organul de probațiune sau comandantul unității militare înaintează în instanța de judecată un demers privind liberarea de executare a pedepsei, în conformitate cu prevederile art. 95 din Codul penal.
    În cazul stabilirii gradului de dizabilitate pe termen sau fără termen în timpul executării pedepsei, persoana condamnată la muncă neremunerată în folosul comunității execută munca în corespundere cu recomandările generale din programul individual de reabilitare şi incluziune socială, întocmit de Consiliul Național pentru Determinarea Dizabilității şi Capacității de Muncă sau de structurile sale teritoriale, precum și în corespundere cu activitățile și serviciile specifice elaborate și executate pentru persoana în cauză, în baza recomandărilor generale din programul individual de reabilitare și incluziune socială, de către autoritățile responsabile din domeniile medical, social, educațional și profesional de la locul de trai al persoanei cu dizabilități.
    Dacă pe parcursul executării pedepsei intervine inaptitudinea persoanei de a presta temporar activitățile stabilite, perioada pentru care se recomandă întreruperea activității se constată în baza unui certificat medical eliberat potrivit dispozițiilor legale.
    Dacă inaptitudinea de muncă privește doar anumite tipuri de activități dintre cele stabilite, în măsura în care este posibil, consilierul de probațiune, cu consultarea instituției din comunitate, stabilește alte activități pe care condamnatul le poate desfășura.
    [Pct.10 în redacția HG1013 din 23.11.17, MO421-427/01.12.17 art.1135]
   
[Pct.10 modificat prin HG76 din 30.01.09, MO23-26/06.02.09 art.108]
II. Atribuţiile serviciilor implicate în procesul de executare
a pedepsei penale sub formă de muncă neremunerată
în folosul comunităţii
    11. Atribuțiile organului de probațiune sînt:
    1) ținerea evidenței condamnaților;
    2) explicarea pentru condamnați a modului şi condițiilor de executare a pedepsei, a drepturilor şi obligațiilor lor;
    3) efectuarea evaluării psihosociale a condamnatului adult și a celui minor;
    4) conlucrarea cu rudele apropiate şi cu alte persoane care pot influenţa pozitiv comportamentul condamnaților minori;
    5) coordonarea cu administrația publică locală sau cu organizațiile-gazdă a listei obiectelor cu destinație socială la care condamnaţii pot executa munca neremunerată;
    6) stabilirea graficului de lucru de comun acord cu condamnatul, în funcție de calificarea și aptitudinile sale;
    7) exercitarea controlului asupra modului și condițiilor de executare a pedepsei de către condamnat la obiectul de lucru;
    8) ținerea evidenței sumare a timpului lucrat de condamnați;
    9) examinarea plîngerilor condamnaților referitor la lezarea drepturilor lor în timpul executării pedepsei;
    10) întreprinderea măsurilor preliminare de căutare a condamnaților ce se eschivează de la executarea pedepsei;
    11) înaintarea în instanța de judecată a demersurilor de înlocuire a pedepsei, anunțarea în căutare a condamnaților;
    12) informarea inspectoratului de poliție şi a administrației publice locale despre condamnații domiciliați în raza teritorială în care îşi desfăşoară activitatea;
    13) întocmirea raportului de excludere din evidență a condamnatului, cu concluziile corespunzătoare, la expirarea termenului de pedeapsă.
    [Pct.11 în redacția HG1013 din 23.11.17, MO421-427/01.12.17 art.1135]
    111 . Atribuţiile comandantului unităţii militare sînt următoarele:
    ţinerea evidenţei militarilor condamnaţi;
    ţinerea evidenţei sumare a timpului lucrat de militarii condamnaţi;
    perfectarea fişelor de control ale militarilor condamnaţi;
    acordarea de explicaţii militarilor condamnaţi privind modul şi condiţiile de executare a pedepsei, drepturile şi obligaţiile lor;
    controlul modului şi condiţiilor de executare a pedepsei de către militarii condamnaţi;
    determinarea obiectelor unde se vor executa lucrările;
    asigurarea prevenirii săvîrşirii de către militarii condamnaţi a unor noi infracţiuni;
    stabilirea şi înlăturarea cauzelor şi condiţiilor săvîrşirii unor noi infracţiuni;
    conlucrarea cu rudele apropiate şi cu alte persoane care pot influenţa pozitiv comportamentul militarilor condamnaţi;
    repartizarea militarilor condamnaţi la obiectele de lucru;
    examinarea plîngerilor militarilor condamnaţi referitor la lezarea drepturilor lor în timpul executării pedepsei;
    înaintarea în instanţa de judecată a unui demers privind înlocuirea muncii neremunerate în folosul comunităţii cu o altă pedeapsă;
    informarea primăriilor (preturilor), organelor afacerilor interne teritoriale şi a organelor de probaţiune despre militarii condamnaţi domiciliaţi pe teritoriul deservit;
    întocmirea concluziilor corespunzătoare la expirarea termenului de pedeapsă;
   
informarea în scris a organului de probațiune despre numărul orelor lucrate de către militarii condamnați în cazul transferării dosarului personal după competență;
    eliberarea caracteristicii militarului condamnat cu privire la atitudinea acestuia faţă de obligaţiile sale;
    familiarizarea militarului condamnat, sub semnătură, cu regulile tehnicii securităţii muncii.
   
[Pct.111 modificat prin HG1013 din 23.11.17, MO421-427/01.12.17 art.1135]
    [Pct.111 intodus prin HG76 din 30.01.09, MO23-26/06.02.09 art.108]
    12. În atribuţiile organelor afacerilor interne intră:
    înfăptuirea măsurilor operative de investigaţii în privinţa condamnaţilor declaraţi în căutare;
    efectuarea activităţilor de profilaxie în rîndul condamnaţilor întru evitarea comiterii de către ei a altor infracţiuni.
    [Pct.12 în redacţia HG1059 din 27.09.04, MO178-180/01.10.04 art.1243]
    13. Atribuțiile administrației publice locale sînt:
    prezentarea, de comun acord cu organul de probațiune, a listei obiectelor de muncă pentru persoanele condamnate la pedeapsă sub formă de  muncă neremunerată în folosul comunităţii;
    colaborarea cu organizaţiile dislocate pe teritoriul subordonat, prin identificarea obiectelor de prestare a muncii social-utile în folosul comunităţii şi încheierea contractelor corespunzătoare.
   
[Pct.13 modificat prin HG1013 din 23.11.17, MO421-427/01.12.17 art.1135]
    14. Atribuțiile organizației-gazdă la care condamnatul execută pedeapsa sînt:
    1) oferirea locurilor de muncă;
    2) desemnarea persoanei responsabile de organizarea muncii neremunerate în folosul comunității din cadrul organizației-gazdă;
    3) asigurarea cu echipament de protecție, precum și familiarizarea condamnatului, sub semnătură, cu regulile tehnicii securității muncii;
    4) asigurarea cu instrumentele de lucru necesare la executarea muncii;
    5) consemnarea zilnică, în scris, a timpului de muncă lucrat, conform graficului de repartizare a orelor;
    6) verificarea calității lucrului efectuat de către condamnat, informarea organului de probaţiune despre numărul de ore lucrate sau despre neexecutarea orelor stabilite;
    7) informarea în scris a administrației publice locale și a organului de probațiune despre locurile de muncă care pot fi utilizate la executarea pedepsei sub formă de muncă neremunerată în folosul comunității;
    8) informarea în scris a organului de probaţiune în cel mai scurt timp posibil, dar nu mai tîrziu de 72 de ore, despre producerea unui accident de muncă cu implicarea condamnatului care execută pedeapsa.
    [Pct.14 în redacția HG1013 din 23.11.17, MO421-427/01.12.17 art.1135]
III. Modul de executare a pedepsei penale sub formă
de  muncă neremunerată în folosul comunităţii
    15. Munca neremunerată în folosul comunităţii se execută în baza dispoziţiei de executare a hotărîrii judecătoreşti, care se expediază de către preşedintele instanţei de judecată organului de probațiune, iar în cazul militarilor în termen şi cu termen redus condamnaţi, dispoziţia de executare a hotărîrii judecătoreşti se expediază comandantului unităţii militare, împreună cu copia hotărîrii definitive, în termen de 10 zile.
    în funcţie de necesitate, la  copia sentinţei se anexează:
    copia deciziei instanţei de apel sau recurs - în caz de schimbare a măsurii de pedeapsă;
    copia deciziei judecătoreşti - în caz de înlocuire a părţii neexecutate din pedeapsă cu o pedeapsă mai blîndă;
    copia Decretului Preşedintelui Republicii Moldova - în caz de înlocuire a părţii neexecutate a pedepsei cu închisoare prin pedeapsă cu muncă neremunerată în folosul comunităţii, cu titlu de graţiere.
   
[Pct.15 modificat prin HG76 din 30.01.09, MO23-26/06.02.09 art.108]
    16. În ziua pronunţării sentinţei (deciziei), instanţa de judecată solicită de la condamnat un angajament în scris (anexa nr.1), prin care acesta se obligă să se prezinte la organul de probațiune de la locul de trai, iar în cazul militarilor în termen şi cu termen redus condamnaţi, să se prezinte la comandantul unităţii militare, în termen de 5 zile din momentul rămînerii definitive a sentinţei (deciziei).
   
[Pct.16 modificat prin HG76 din 30.01.09, MO23-26/06.02.09 art.108]
    17. După primirea documentelor specificate la pct.15, acestea se înregistrează într-un registru special (anexa nr.2), care este enumerat şi sigilat. În mod similar se înregistrează şi dosarele personale primite de la alte subdiviziuni.
    18. Organul de probațiune, comandantul unităţii militare expediază imediat, dar nu mai tîrziu de 5 zile, în instanţa de judecată care a emis hotărîrea, înştiinţare (anexa nr.3) despre aplicarea pedepsei. În cazul strămutării dosarului personal după locul de trai al condamnatului, organul de probațiune care continuă asigurarea executării hotărîrii înștiințează imediat, dar nu mai tîrziu de 5 zile, instanța care a emis hotărîrea despre punerea în executare a acesteia.
    [Pct.18 modificat prin HG1013 din 23.11.17, MO421-427/01.12.17 art.1135]
    [Pct.18 modificat prin HG76 din 30.01.09, MO23-26/06.02.09 art.108]
    19. În termen de 3 zile lucrătoare de la înregistrarea hotărîrii instanței de judecată se întocmește dosarul personal pe suport de hîrtie (anexa nr. 4) și în format electronic, cu introducerea acestuia în baza de date.
    [Pct.19 în redacţia HG1013 din 23.11.17, MO421-427/01.12.17 art.1135]
    [Pct.20 abrogat prin HG1013 din 23.11.17, MO421-427/01.12.17 art.1135]
    21. În dosarul personal se coase copiile sentinţelor (deciziilor, hotărîrilor etc.), ancheta condamnatului, toate materialele ce se referă la ispăşirea pedepsei de către condamnat, inclusiv copiile tuturor documentelor de ieşire şi intrare. Aceste materiale necesită a fi cusute, enumerate şi introduse în borderoul dosarului personal.
    22. Numerele de ordine ale dosarelor trebuie să coincidă cu numărul cu care este înregistrată în registru copia sentinţei (deciziei etc.).
   
[Pct.22 modificat prin HG1013 din 23.11.17, MO421-427/01.12.17 art.1135]
    23. Dosarele personale sînt documente de evidenţă strictă şi se păstrează în safeu, care, după terminarea zilei de muncă, se încuie şi se sigilează.
   
[Pct.23 modificat prin HG1013 din 23.11.17, MO421-427/01.12.17 art.1135]
    24. Organul de probațiune, comandantul unităţii militare familiarizează condamnatul cu modul şi condiţiile de ispăşire a pedepsei şi de lucru, cu măsurile care îi pot fi aplicate în cazul încălcării condiţiilor de ispăşire a pedepsei (anexa nr. 5).
   
[Pct.24 modificat prin HG1013 din 23.11.17, MO421-427/01.12.17 art.1135]
    [Pct.24 modificat prin HG76 din 30.01.09, MO23-26/06.02.09 art.108]
    25. Organul de probațiune, comandantul unităţii militare expediază înştiinţare comisariatului de poliţie (anexa nr.6) despre luarea la evidenţă a condamnatului.
   
[Pct.25 modificat prin HG1013 din 23.11.17, MO421-427/01.12.17 art.1135]
    [Pct.25 modificat prin HG76 din 30.01.09, MO23-26/06.02.09 art.108]
    26. După stabilirea de către administrația publică locală a locului de muncă organul de probațiune expediază administraţiei organului unde va fi angajat condamnatul înştiinţare (anexa nr.7), în care se indică datele condamnatului, perioada de lucru şi alte date necesare. Condamnatului, sub semnătură, i se explică că el este obligat să se prezinte la obiectul de muncă la data specificată în dispoziţie. Persoana condamnată poate fi însoţită la locul de muncă şi de colaboratorul organului de probațiune.
   
[Pct.26 modificat prin HG1013 din 23.11.17, MO421-427/01.12.17 art.1135]
    27. La repartizarea condamnatului la organizația-gazdă, acestuia i se înmînează dispoziţia (anexa nr. 8) și graficul privind executarea muncii cu indicarea datei sosirii la obiect. În baza acestor documente, persoana responsabilă a organizației-gazdă ţine evidenţa orelor lucrate de condamnat. După executarea pedepsei, dispoziţia și graficul privind executarea muncii se remit organului de probațiune şi se anexează la dosarul personal al condamnatului.
    [Pct.27 în redacţia HG1013 din 23.11.17, MO421-427/01.12.17 art.1135]
    28. După ispăşirea pedepsei, la solicitare, persoanei condamnate, militarului în termen sau cu termen redus condamnat i se eliberează un  certificat respectiv (anexa nr.10).
   
[Pct.28 modificat prin HG76 din 30.01.09, MO23-26/06.02.09 art.108]
IV. Obligaţiunile persoanelor condamnate la pedeapsă penală
sub formă de muncă neremunerată în folosul comunităţii
   29. Condamnatul la muncă neremunerată în folosul comunităţii este obligat:
    1) să execute pedeapsa sub formă de muncă neremunerată în folosul comunității;
    2) să lucreze în conformitate cu graficul de lucru întocmit împreună cu consilierul de probațiune/comandantul militar și coordonat cu organizația-gazdă;
    3) să se prezinte în termenul stabilit în dispoziția de executare privind prezentarea la organizația-gazdă, primită de la organul de probațiune/unitatea militară;
    4) să se prezinte la citația organului de probațiune/unitatea militară;
    5) să anunțe imediat organul de probațiune/unitatea militară despre problemele cu care se confruntă în executarea pedepsei sub formă de muncă neremunerată în folosul comunității;
    6) să anunțe imediat despre orice schimbare de domiciliu, reședință, precum și a locului de muncă, care ar putea influența executarea pedepsei sub formă de muncă neremunerată în folosul comunității;
    7) să aducă la cunoștința organului de probațiune/unității militare orice modificare a stării de sănătate care ar putea afecta executarea pedepsei sub formă de muncă neremunerată în folosul comunității;
    8) să nu se prezinte la obiectul de lucru în stare de ebrietate alcoolică și/sau narcotică;
    9) să nu amenințe, să nu intimideze sau să nu manifeste un comportament neadecvat față de personalul implicat în punerea în executare a pedepsei sub formă de muncă neremunerată în folosul comunității;
    10) să respecte regulile privind protecția muncii și prevenirea stingerii incendiilor.
    [Pct.29 în redacţia HG1013 din 23.11.17, MO421-427/01.12.17 art.1135]
    291 Militarul în termen şi cu termen redus condamnat la
     muncă neremunerată în folosul comunităţii este obligat:
    să respecte prevederile legislaţiei privind executarea sancţiunilor de drept penal;
    să se prezinte, conform graficului stabilit, la comandantul unităţii militare;
    să respecte modul şi condiţiile de executare a pedepsei;
    să respecte cerinţele regulamentelor militare;
    să nu încalce ordinea publică;
    să lucreze conştiincios la obiectivele la care a fost repartizat;
    să execute termenul de prestare a muncii neremunerate în folosul comunităţii;
    să informeze comandantul unităţii militare despre imposibilitatea temporară de a presta munca;
    să nu comită infracţiuni, contravenţii administrative şi abateri disciplinare.
    [Pct.291 introdus prin HG76 din 30.01.09, MO23-26/06.02.09 art.108]
    30. Pentru încălcarea modului şi condiţiilor de executare a pedepsei condamnatul poartă răspundere, în conformitate cu legislaţia în vigoare.
    31. În cazul încălcării de către condamnat a modului şi condiţiilor de executare a pedepsei penale sub formă de muncă neremunerată în folosul comunităţii, acestuia i se face prima preîntîmpinare verbală de către colaboratorul organului de probațiune, iar în cazul încălcării de către militarul în termen sau cu termen redus condamnat a modului şi a condiţiilor de executare a pedepsei penale sub formă de muncă neremunerată în folosul comunităţii, acestuia i se face primul aviz verbal de către comandantul unităţii militare.
    În cazul încălcării repetate condamnatul este preîntîmpinat repetat (anexa nr.11) despre consecinţele comportate de neîndeplinirea condiţiilor şi modului de ispăşire a pedepsei.
   
[Pct.31 modificat prin HG76 din 30.01.09, MO23-26/06.02.09 art.108]
    32. În cazul în care condamnatul se eschivează cu rea voinţă sau refuză să execute munca neremunerată în folosul comunităţii, organul de probațiune înaintează în instanţa de judecată un demers referitor la înlocuirea muncii neremunerate cu închisoare, iar în cazul în care militarul în termen sau cu termen redus condamnat la muncă neremunerată în folosul comunităţii nu execută această pedeapsă sau, în timpul executării, are o conduită necorespunzătoare, manifestată prin neîndeplinirea obligaţiilor care îi revin sau prin îndeplinirea lor defectuoasă, comandantul unităţii militare adresează instanţei de judecată un demers privind înlocuirea muncii neremunerate în folosul comunităţii cu închisoarea.
   
[Pct.32 modificat prin HG1013 din 23.11.17, MO421-427/01.12.17 art.1135]
    [Pct.32 modificat prin HG76 din 30.01.09, MO23-26/06.02.09 art.108]
    [Pct.32 modificat prin HG1298 din 13.11.06, MO181-183/24.11.06 art.1396]
    33. Se consideră eschivare cu rea voinţă de la executarea pedepsei sub formă de muncă neremunerată:
    neprezentarea, la citarea organului de probațiune,  a condamnatului de două sau mai multe ori timp de o jumătate din termenul  stabilit al pedepsei;
    încălcarea de către condamnat a disciplinei muncii de două sau mai multe ori timp de o jumătate din termenul stabilit al pedepsei (sosirea la locul de muncă cu întîrziere sau părăsirea acestuia înainte de termen, neexecutarea sau executarea intenţionat eronată a dispoziţiilor şi indicaţiilor persoanei responsabile de executarea lucrărilor etc.);
    neprezentarea condamnatului la muncă fără motive întemeiate de două sau mai multe ori timp de o jumătate din termenul stabilit al pedepsei.
    34. Dacă persoana condamnată la muncă neremunerată în folosul comunităţii nu s-a prezentat pentru a fi luată în evidenţă sau a părăsit domiciliul şi locul aflării ei nu este cunoscut organului de probaţiune sau, în cazul militarului, comandamentului militar, căutarea sa se dispune şi se efectuează în condiţiile art. 263 din Codul de executare.
    În cazul eschivării de la executarea pedepsei, curgerea termenului de prescripție începe din momentul prezentării condamnatului anunțat în căutare la organul de probațiune pentru executarea pedepsei sau din momentul reţinerii acestuia, iar în caz de comitere a unei noi infracţiuni – din momentul săvîrşirii ei.
    [Pct.34 în redacţia HG1013 din 23.11.17, MO421-427/01.12.17 art.1135]

    anexa nr.1
    [Anexa nr.1 în redacţia HG1013 din 23.11.17, MO421-427/01.12.17 art.1135]
    [Anexa nr.1 modificată prin HG76 din 30.01.09, MO23-26/06.02.09 art.108]

    anexa nr.2
    [Anexa nr.2 modificată prin HG76 din 30.01.09, MO23-26/06.02.09 art.108]

    anexa nr.3
    [Anexa nr.3 în redacţia HG1013 din 23.11.17, MO421-427/01.12.17 art.1135]
    [Anexa nr.3 modificată prin HG76 din 30.01.09, MO23-26/06.02.09 art.108]

   
anexa nr.4
    [Anexa nr.4 în redacţia HG1013 din 23.11.17, MO421-427/01.12.17 art.1135]
    [Anexa nr.4 modificată prin HG76 din 30.01.09, MO23-26/06.02.09 art.108]

    anexa nr.5
    [Anexa nr.5 în redacţia HG1013 din 23.11.17, MO421-427/01.12.17 art.1135]
    [Anexa nr.5 modificată prin HG76 din 30.01.09, MO23-26/06.02.09 art.108]

    anexa nr.6
    [Anexa nr.6 în redacţia HG1013 din 23.11.17, MO421-427/01.12.17 art.1135]
    [Anexa nr.6 modificată prin HG76 din 30.01.09, MO23-26/06.02.09 art.108]

    anexa nr.7
    [Anexa nr.7
în redacţia HG1013 din 23.11.17, MO421-427/01.12.17 art.1135]
    [Anexa nr.7 modificată prin HG76 din 30.01.09, MO23-26/06.02.09 art.108]

    anexa nr.8
    [Anexa nr.8 în redacţia HG1013 din 23.11.17, MO421-427/01.12.17 art.1135]

   
anexa nr.9
    [Anexa nr.9 în redacţia HG1013 din 23.11.17, MO421-427/01.12.17 art.1135]

    anexa nr.10
    [Anexa nr.10 în redacţia HG1013 din 23.11.17, MO421-427/01.12.17 art.1135]
    [Anexa nr.10 modificată prin HG76 din 30.01.09, MO23-26/06.02.09 art.108]

    anexa nr.11
    [Anexa nr.11 în redacţia HG1013 din 23.11.17, MO421-427/01.12.17 art.1135]
    [Anexa nr.11 modificată prin HG76 din 30.01.09, MO23-26/06.02.09 art.108]
    [Anexa nr.11 modificată prin HG1298 din 13.11.06, MO181-183/24.11.06 art.1396]

    [Anexa nr.12 abrogată prin HG1013 din 23.11.17, MO421-427/01.12.17 art.1135]
    [Anexa nr.12 modificată prin HG76 din 30.01.09, MO23-26/06.02.09 art.108]
    [Anexa nr.12 modificată prin HG1298 din 13.11.06, MO181-183/24.11.06 art.1396]

   
[Anexa nr.13 abrogată prin HG1013 din 23.11.17, MO421-427/01.12.17 art.1135]Anexa nr.2
la Hotărîrea Guvernului nr. 1643
din 31 decembrie  2003
Lista
tipurilor de lucrări recomandate pentru executarea de către
condamnaţi a pedepsei penale sub formă de muncă neremunerată
în folosul comunităţii
    Curăţarea terenului întreprinderilor industriale.
    Acordarea de ajutor la lucrările de cîmp sezoniere (inclusiv - culesul fructelor şi legumelor, recoltarea culturilor semincere şi tehnice, plantarea copacilor, plivirea semănăturilor şi altele).
    Lucrări temporare legate de îngrijirea şi păşunarea animalelor.
    Ocrotirea şi dezvoltarea gospodăriilor silvice.
    Tăierea sanitară a pădurilor.
    Colectarea plantelor medicinale.
    Curăţarea loturilor în urma defrişărilor.
    Lucrări auxiliare în gospodăriile silvice.
    Crearea zonelor verzi.
    Reparaţia obiectelor social-culturale.
    Întreţinerea în stare funcţională a sistemului de evacuare a apelor.
    Cosirea ierbii şi tăierea arbuştilor.
    Curăţarea de zăpadă a staţiilor de autobuze şi terenurilor aferente.
    Confecţionarea şi instalarea  barierilor pentru stăvilirea zăpezii, săparea gropilor pentru instalarea şi reparaţia acestor bariere.
    Participarea la acţiunile de protecţie a mediului înconjurător.
    Amenajarea şi curăţarea teritoriilor.
    Curăţarea acoperişurilor de zăpadă.
    Lucrări pentru întreţinerea fondului locativ şi a obiectelor de menire socială, culturală şi sportivă.
    Îngrijirea persoanelor de vîrstă înaintată, a persoanelor cu dizabilităţi şi participanţilor la cel de-al doilea război mondial.
    Lucrări auxiliare la salubrizarea teritoriilor instituţiilor medicale.
    Lucrări de renovare şi întreţinere a edificiilor sportive, medico-sanitare (reparaţii curente, evacuarea deşeurilor etc.).
    Asistarea persoanelor cu handicap, care practică cultura fizică şi sportul (însoţirea şi ajutorarea acestor persoane în calitate de asistent social).
    Repararea cărţilor.
    Lipirea afişelor.
    Lucrări auxiliare ce ţin de amenajarea oraşelor şi satelor pentru sărbătorile oficiale - Anul Nou, Hramul localităţii etc.
    Alte lucrări.
    [Anexa nr.2 modificată prin HG592 din 24.07.17, MO289-300/11.08.17 art.727]