HGA197/2001
ID intern unic:  295935
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
GUVERNUL
HOTĂRÎRE Nr. 197
din  12.03.2001
pentru aprobarea Regulamentului cu privire la procedura
dobîndirii şi pierderii cetăţeniei Republicii Moldova
Publicat : 22.03.2001 în Monitorul Oficial Nr. 31-34     art Nr : 232
    HG853 din 28.07.06, MO131-133/18.08.06 art.964
    HG833 din 08.08.05, MO110-112/19.08.05 art.903
    HG1059 din 27.09.04, MO178-180/01.10.04 art.1243
    HG1452 din 08.12.03, MO248-253/19.12.03 art.1523

    NOTĂ:
    În Regulament sintagma „Ministerul Tehnologiei Informației și Comunicațiilor”, la orice formă gramaticală, se substituie cu sintagma „Agenția Servicii Publice”, la forma gramaticală corespunzătoare, iar sintagmele „organul teritorial al Ministerului Tehnologiei Informației şi Comunicațiilor” şi „organele Ministerului Tehnologiei Informației şi Comunicațiilor”, la orice formă gramaticală, se substituie cu sintagma„subdiviziunea competentă a Agenției Servicii Publice”, la forma gramaticală corespunzătoare prin HG327 din 17.04.18, MO126-132/20.04.18 art.369
  
  după punctul 11, pe întreg textul Regulamentului, cuvintele „a/ale Republicii Moldova”, care urmează după sintagmele „reprezentanţele diplomatice sau instituţiile consulare” se exclud prin HG29 din 13.01.12, MO15/17.01.12 art.48
    în tot textul, cuvintele „Ministerul Dezvoltării Informaţionale” se substituie prin cuvintele „Ministerul Tehnologiei Informaţiei şi Comunicaţiilor”, la cazul gramatical corespunzător prin HG29 din 13.01.12, MO15/17.01.12 art.48
    în tot textul Regulamentului sintagmele "Ministerul Afacerilor Externe" şi "Departamentul Tehnologii Informaţionale" se substituie, respectiv, prin sintagmele "Ministerul Afacerilor Externe şi Integrării Europene" şi "Ministerul Dezvoltării Informaţionale" prin HG833 din 08.08.05, MO110-112/19.08.05 art.903

    Întru executarea Legii cetăţeniei Republicii Moldova nr.1024-XIV din 2 iunie 2000 (Monitorul Oficial, 2000, nr.98-101, art.709), Guvernul Republicii Moldova HOTĂRĂŞTE:
    1. Se aprobă Regulamentul cu privire la procedura dobîndirii şi pierderii cetăţeniei Republicii Moldova (se anexează).
    2. Se pune în sarcina Ministerul Educaţiei verificarea nivelului cunoaşterii prevederilor Constituţiei Republicii Moldova şi a limbii de stat, precum şi eliberarea adeverinţelor ce confirmă susţinerea examenului de către persoanele care solicită dobîndirea, redobîndirea cetăţeniei Republicii Moldova şi domiciliază legal şi obişnuit pe teritoriul republicii, iar în cazul solicitanţilor care domiciliază legal şi obişnuit în străinătate - Ministerului Afacerilor Externe şi Intergrării Europene, reprezentanţelor diplomatice şi instituţiilor consulare.
    [Pct.2 modificat prin HG29 din 13.01.12, MO15/17.01.12 art.48]
    [Pct.2 modificat prin HG833 din 08.08.05, MO110-112/19.08.05 art.903]
    [Pct.2 modificat prin HG1452 din 08.12.03, MO248-253/19.12.03 art.1523]
    3. Ministerul Educaţiei cu Departamentul Relaţii Naţionale şi Funcţionarea Limbilor, în termen de o lună, vor elabora şi prezenta spre examinare Guvernului Republicii Moldova Regulamentul cu privire la modul de verificare a nivelului cunoaşterii prevederilor Constituţiei Republicii Moldova şi a limbii de stat.
    [Pct.3 modificat prin HG1452 din 08.12.03, MO248-253/19.12.03 art.1523]

    4. Se abrogă:

    Hotărîrea Guvernului Republicii Moldova nr.800 din 9 decembrie 1992 "Despre aprobarea Instrucţiunii cu privire la modul de perfectare a documentelor privind cetăţenia Republicii Moldova" (Monitorul Parlamentului Republicii Moldova, 1992, nr.12, art.390);

    Hotărîrea Guvernului Republicii Moldova nr.262 din 13 mai 1996 "Pentru introducerea unor modificări în Instrucţiunea cu privire la modul de perfectare a documentelor privind cetăţenia Republicii Moldova" (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1996, nr.40-41, art.331).


    PRIM-MINISTRU

    AL REPUBLICII MOLDOVA                       Dumitru BRAGHIŞ


    Contrasemnată:

    Ministrul afacerilor interne                             Vladimir Ţurcan

    Ministrul afacerilor externe                            Nicolae Cernomaz

    Ministrul justiţiei                                             Valeria Şterbeţ


    Chişinău, 12 martie 2001.

    Nr. 197.


Aprobat

prin Hotărîrea Guvernului

Republicii Moldova nr.197

din 12 martie 2001

REGULAMENTUL

cu privire la procedura dobîndirii şi pierderii
 cetăţeniei Republicii Moldova

    1. Prezentul Regulament stabileşte modul de perfectare a documentelor necesare pentru dobîndirea, redobîndirea, renunţarea sau retragerea cetăţeniei Republicii Moldova.

    Problemele cetăţeniei Republicii Moldova sînt soluţionate în baza Constituţiei şi Legii cetăţeniei Republicii Moldova nr.1024-XIV din 2 iunie 2000 (Monitorul Oficial, 2000, nr.98-101, art.709), acordurilor internaţionale  la care Republica Moldova este parte şi altor acte normative ale Republicii Moldova.

I. Modul de depunere a cererilor de dobîndire sau redobîndire a

cetăţeniei Republicii Moldova

    Dobîndirea prin recunoaştere a cetăţeniei Republicii Moldova de către persoanele care domiciliază legal şi obişnuit pe teritoriul Republicii Moldova

    2. Persoana care are dreptul de a fi recunoscută cetăţean al Republicii Moldova conform articolului 12 alineatul (2) din Legea cetăţeniei Republicii Moldova prezintă la subdiviziunea competentă a Agenției Servicii Publice, în a cărui rază îşi are domiciliul, cererea-chestionar (anexa nr.1), adresată Preşedintelui Republicii Moldova, la care se anexează, în fiecare caz aparte, următoarele documente:
    a) copia de pe actul de identitate, după caz:
    - paşaportul cetăţeanului străin şi permisul de şedere – pentru cetăţenii străini;
    - buletinul de identitate pentru apatrizi, buletinul de identitate pentru refugiați sau buletinul de identitate pentru beneficiarii de protecţie umanitară;
    - paşaportul de tip sovietic (modelul anului 1974), dacă autenticitatea acestuia poate fi constatată;

    - actul eliberat de autoritatea competentă pentru străini din Republica Moldova care identifică persoana şi confirmă domiciliul acesteia pe teritoriul Republicii Moldova – pentru solicitantul statutului de apatrid;

    [Pct.2 lit.a) modificată prin HG451 din 19.06.17, MO201-213/23.06.17 art.535]

    [Pct.2 lit.a) în redacția HG779 din 25.09.14, MO293-296/03.10.14 art.825]

    b) cazier judiciar din ţara (ţările) al cărei cetăţean este, din ţara în care a domiciliat legal şi obişnuit anterior stabilirii în Republica Moldova şi din Republica Moldova;
    c) bonul de plată a taxei de stat;
    d) două fotografii de mărimea 4,5x3,5 cm;
    e) copiile de pe documente: certificatele de naştere, inclusiv a copiilor minori, de căsătorie, de divorţ, de schimbare a numelui de familie şi/sau prenumelui;

    [Pct.2 lit.e) în redacția HG779 din 25.09.14, MO293-296/03.10.14 art.825]

    f) copia certificatului de naştere a unuia dintre părinţi sau bunei, în cazul în care solicitantul nu s-a născut pe teritoriul Republicii Moldova, dar este urmaşul celor care s-au născut pe teritoriul ei;
    g) copia certificatului de naştere a unuia dintre părinţi sau bunei şi adeverinţa de la locul de domiciliu, care confirmă domicilierea solicitantului sau a părinţilor ori a buneilor acestuia pe teritoriul Basarabiei, Nordului Bucovinei, Ţinutului Herţa şi în R.A.S.S.M. pînă la 28 iunie 1940, în cazul în care solicitantul are temei să dobîndească cetăţenia Republicii Moldova pe motivul dat;

    [Pct.2 lit.g) modificat prin HG779 din 25.09.14, MO293-296/03.10.14 art.825]

    h) adeverinţa de la locul de domiciliu, care confirmă domicilierea solicitantului la data de 23 iunie 1990 pe teritoriul Republicii Moldova şi pînă în prezent, în cazul în care solicitantul are temei să dobîndească cetăţenia Republicii Moldova pe motivul dat;
    i) adeverinţa de la organul abilitat care atestă faptul deportării sau refugierii solicitantului sau a părinţilor sau buneilor acestuia de pe teritoriul Republicii Moldova începînd cu 28 iunie 1940, în cazul în care solicitantul are temei să dobîndească cetăţenia Republicii Moldova pe motivul dat.

    [Pct.2 în redacţia HG29 din 13.01.12, MO15/17.01.12 art.48]

    [Pct.2 modificat prin HG853 din 28.07.06, MO131-133/18.08.06 art.964]

    [Pct.2 modificat prin HG1059 din 27.09.04, MO178-180/01.10.04 art.1243]

    21. Prin derogare de la prevederile punctului 2 litera b), beneficiarii de protecție internațională sînt exonerați de la obligaţia de a prezenta cazierul judiciar din ţara lor de origine.

    [Pct.21 introdus prin HG451 din 19.06.17, MO201-213/23.06.17 art.535]

    3. Cererile şi documentele necesare se expediază la Agenției Servicii Publice spre examinare şi luarea deciziei. În urma examinării se întocmeşte un aviz în baza căruia solicitantului i se eliberează actele de identitate ale cetăţeanului Republicii Moldova. Termenul examinării cererilor nu poate depăşi o lună.

    4. Cererile pot fi depuse personal sau prin mandatar, ultimul dispunînd de procura autentificată de notar.

    Dobîndirea prin naturalizare a cetăţeniei Republicii Moldova de către persoanele care domiciliază legal şi obişnuit pe teritoriul Republicii Moldova

    5. Persoana care solicită să dobîndească cetăţenia Republicii Moldova prin naturalizare, conform articolului 17 din Legea cetăţeniei Republicii Moldova, avînd domiciliul legal şi obişnuit pe teritoriul Republicii Moldova, depune, la subdiviziunea competentă a Agenției Servicii Publice, în a cărui rază îşi are domiciliul, cerere-chestionar adresată Preşedintelui Republicii Moldova de model stabilit (anexa nr. 2), în două exemplare, cu anexarea în fiecare caz aparte a următoarelor documente:

    a) autobiografia, în care se indică data şi temeiul stabilirii cu domiciliul în Republica Moldova, date despre starea civilă, locul domiciliului, activitatea de muncă, date despre rudele apropiate: părinţi, soţ (soţie), copii;

    b) adeverinţa de la domiciliu despre componenţa familiei;

    c) bonul de plată a taxei de stat;

    d) patru fotografii de mărimea 4,5x3,5 cm;

    e) adeverinţa privind termenul de şedere legală şi continuă pe teritoriul Republicii Moldova, eliberată de autorităţile competente sau un alt document doveditor în acest sens, dacă informaţia respectivă nu se conţine în Registrul de stat al populaţiei;

    [Pct.5 lit.e) în redacția HG779 din 25.09.14, MO293-296/03.10.14 art.825]

    [Pct.5 lit.e) modificată prin HG29 din 13.01.12, MO15/17.01.12 art.48]

    f) adeverinţa de la locul de muncă sau de studii. Persoanele care nu sînt plasate în cîmpul muncii prezintă o adeverinţă de la autoritatea administraţiei publice locale despre sursele sale legale de existenţă (venit obţinut în urma activităţii comerciale sau particulare, pensie, bursă, pensie alimentară, ajutor de şomaj şi indemnizaţie pentru copii, întreţinere materială de la membrii familiei, economii financiare şi depozite);

    g) adeverinţa despre susţinerea examenului de cunoaştere a limbii de stat şi a prevederilor Constituţiei Republicii Moldova cu excepţia cazurilor prevăzute la alineatul (2) articolul 18 al Legii cetăţeniei Republicii Moldova nr. 1024-XIV din 2 iunie 2000;

    [Pct.5 lit.g) modificată prin HG1059 din 27.09.04, MO178-180/01.10.04 art.1243]

    h) copia de pe actul de identitate, după caz:
    - paşaportul cetăţeanului străin şi permisul de şedere – pentru cetăţenii străini;
   - buletinul de identitate pentru apatrizi, buletinul de identitate pentru refugiați sau buletinul de identitate pentru beneficiarii de protecţie umanitară;
    - actul eliberat de autoritatea competentă pentru străini din Republica Moldova care identifică persoana şi confirmă domiciliul acesteia pe teritoriul Republicii Moldova – pentru solicitantul statutului de apatrid;

    [Pct.5 lit.h) modificată prin HG451 din 19.06.17, MO201-213/23.06.17 art.535]

    [Pct.5 lit.h) în redacția HG779 din 25.09.14, MO293-296/03.10.14 art.825]

    i) cazier judiciar din ultima ţară unde a domiciliat anterior stabilirii şederii legale pe teritoriul Republicii Moldova şi din ţara (ţările) al cărei cetăţean este solicitantul;

    [Pct.5 lit.i) în redacția HG779 din 25.09.14, MO293-296/03.10.14 art.825]

    [Pct.5 lit.i) introdusă prin HG833 din 08.08.05, MO110-112/19.08.05 art.903]

    j) copia de pe certificatul de căsătorie, în cazul persoanei care solicită acordarea cetăţeniei Republicii Moldova în temeiul căsătoriei înregistrate cu un cetăţean al Republicii Moldova. Certificatul de căsătorie se prezintă împreună cu alte documente necesare.

    [Pct.5 lit.j) introdusă prin HG779 din 25.09.14, MO293-296/03.10.14 art.825]

    51. Prin derogare de la prevederile punctului 5 litera i), beneficiarii de protecție internațională sînt exonerați de la obligaţia de a prezenta cazierul judiciar din ţara lor de origine.

    [Pct.51 introdus prin HG451 din 19.06.17, MO201-213/23.06.17 art.535]

    6. În scopul confirmării informaţiei prezentate în cererea-chestionar pot fi solicitate şi alte documente: copiile actelor de identitate; copiile certificatelor de naştere ale copiilor minori, de adopţie, de căsătorie, de divorţ, de deces; hotărîri ale instanţei de judecată, autentificate în modul stabilit.

    [Pct.6 modificat prin HG779 din 25.09.14, MO293-296/03.10.14 art.825]

    7. Cererea-chestionar se consideră primită spre examinare din momentul prezentării tuturor documentelor necesare.

    8. Persoana care are temei de a dobîndi, redobîndi cetăţenia Republicii Moldova, la solicitare, poate obţine o adeverinţă (anexa nr. 3) prin care i se garantează acordarea cetăţeniei.

    Redobîndirea cetăţeniei Republicii Moldova de către persoanele care domiciliază legal şi obişnuit pe teritoriul Republicii Moldova

    9. Persoana care solicită redobîndirea cetăţeniei Republicii Moldova depune la subdiviziunea competentă a Agenției Servicii Publice, în a cărui rază îşi are domiciliul, cererea-chestionar adresată Preşedintelui Republicii Moldova de model stabilit (anexa nr. 2), în două exemplare şi prezintă următoarele documente:

    a) autobiografia, în care se indică data şi temeiul stabilirii cu domiciliul în Republica Moldova, date despre starea civilă, locul domiciliului, activitatea de muncă, date despre rudele apropiate: părinţi, soţ (soţie), copii, motivul pierderii cetăţeniei;

    b) adeverinţa de la domiciliu despre componenţa familiei;

    c) adeverinţa privind renunţarea la cetăţenie sau copia hotărîrii privind retragerea cetăţeniei Republicii Moldova;

    d) copia de pe actul de identitate, după caz:
    - paşaportul cetăţeanului străin şi permisul de şedere – pentru cetăţenii străini;
    - buletinul de identitate pentru apatrizi, buletinul de identitate pentru refugiați sau buletinul de identitate pentru beneficiarii de protecţie umanitară;
    - actul eliberat de autoritatea competentă pentru străini din Republica Moldova care identifică persoana şi confirmă domiciliul acesteia pe teritoriul Republicii Moldova – pentru solicitantul statutului de apatrid;

    [Pct.9 lit.d) modificată prin HG451 din 19.06.17, MO201-213/23.06.17 art.535]

    [Pct.9 lit.d) în redacția HG779 din 25.09.14, MO293-296/03.10.14 art.825]

    e) bonul de plată a taxei de stat;

    f) patru fotografii de mărimea 4,5x3,5 cm.

    g) cazier judiciar din ultima ţară unde a domiciliat anterior stabilirii şederii legale pe teritoriul Republicii Moldova şi din ţara (ţările) al cărei cetăţean este solicitantul.

    [Pct.9 lit.g) în redacția HG779 din 25.09.14, MO293-296/03.10.14 art.825]

    [Pct.9 lit.g) introdusă prin HG833 din 08.08.05, MO110-112/19.08.05 art.903]

    91. Prin derogare de la prevederile punctului 9 litera g), beneficiarii de protecție internațională sînt exonerați de la obligaţia de a prezenta cazierul judiciar din ţara lor de origine.

    [Pct.91 introdus prin HG451 din 19.06.17, MO201-213/23.06.17 art.535]

    10. Cererile de redobîndire a cetăţeniei Republicii Moldova se examinează conform procedurii stabilite în capitolul IV.

    Dobîndirea şi redobîndirea cetăţeniei Republicii Moldova de către persoanele care domiciliază legal şi obişnuit în străinătate

    11. Persoana care solicită dobîndirea cetăţeniei Republicii Moldova prin recunoaştere, în baza articolului 12 alineatul (2) literele a), b), c) din Legea cetăţeniei Republicii Moldova, avînd domiciliu legal şi obişnuit în străinătate, depune cererea-chestionar adresată Preşedintelui Republicii Moldova, în trei exemplare (anexa nr.4), la reprezentanţa diplomatică sau instituţia consulară a Republicii Moldova în circumscripţia consulară a căreia îşi are domiciliul (în continuare – reprezentanţele diplomatice sau instituţiile consulare), iar în cazul în care pentru ţara unde solicitantul îşi are domiciliul nu sînt acreditate reprezentanţe diplomatice sau instituţii consulare, cererea se depune la orice reprezentanţă diplomatică sau instituţie consulară sau la Ministerul Afacerilor Externe şi Integrării Europene.

    La cerere se anexează următoarele documente, după caz:

    a) copia de pe paşaportul naţional sau de pe documentul de călătorie şi actul ce atestă domiciliul legal şi obişnuit al solicitantului, eliberat de autoritatea competentă a statului pe teritoriul căreia acesta îşi are domiciliul;
    b) cazier judiciar din ţara de domiciliere şi din ţara (ţările) al cărei cetăţean este;
    c) bonul de plată a taxei consulare;
    d) trei fotografii de mărimea 4,5x3,5 cm;
    e) copia certificatului de naştere a unuia dintre părinţi sau bunei, în cazul în care solicitantul nu s-a născut pe teritoriul Republicii Moldova, dar este urmaşul celor care s-au născut pe teritoriul ei;
    f) copia certificatului de naştere a unuia dintre părinţi sau bunei, adeverinţa de la locul de domiciliu, care confirmă domicilierea solicitantului, părinţilor ori a buneilor acestuia pe teritoriul Basarabiei, Nordului Bucovinei, Ţinutului Herţa şi în R.A.S.S.M. pînă la 28 iunie 1940, în cazul în care solicitantul are temei să dobîndească cetăţenia Republicii Moldova pe motivul dat;
    g) adeverinţa de la organul abilitat care atestă faptul deportării sau refugierii solicitantului sau a părinţilor sau buneilor acestuia de pe teritoriul Republicii Moldova începînd cu 28 iunie 1940, în cazul în care solicitantul are temei să dobîndească cetăţenia Republicii Moldova pe motivul dat.
    Cererea este primită spre examinare în conformitate cu cerinţele menţionate în punctele 3, 4, 6 şi 7 ale prezentului Regulament şi se examinează în termen de pînă la 3 luni.

    [Pct.11 modificat prin HG779 din 25.09.14, MO293-296/03.10.14 art.825]

    [Pct.11 în redacţia HG29 din 13.01.12, MO15/17.01.12 art.48]

    [Pct.11 modificat prin HG833 din 08.08.05, MO110-112/19.08.05 art.903]

    [Pct.11 modificat prin HG1059 din 27.09.04, MO178-180/01.10.04 art.1243]

    [Pct.12 exclus prin HG29 din 13.01.12, MO15/17.01.12 art.48]

    [Pct.12 modificat prin HG833 din 08.08.05, MO110-112/19.08.05 art.903]

    [Pct.12 modificat prin HG1059 din 27.09.04, MO178-180/01.10.04 art.1243]

    13. Persoana care solicită să redobîndească cetăţenia Republicii Moldova, avînd domiciliu legal şi obişnuit în străinătate depune cererea-chestionar, adresată Preşedintelui Republicii Moldova, în trei exemplare (anexa nr. 4), la reprezentanţa diplomatică sau instituţia consulară în circumscripţia consulară a căreia îşi are domiciliul, iar în cazul în care pentru ţara unde solicitantul îşi are domiciliul nu sînt acreditate reprezentanţe diplomatice sau instituţii consulare, cererea se depune la orice reprezentanţă diplomatică sau instituţie consulară sau la Ministerul Afacerilor Externe şi Integrării Europene.
    La cerere se anexează următoarele documente, după caz:

    a) autobiografia, în care se indică perioada de domiciliere în Republica Moldova şi de stabilire cu domiciliul în străinătate, date despre starea civilă, locul domiciliului, activitatea de muncă, date despre rudele apropiate: părinţi, soţ (soţie), copii, motivul pierderii cetăţeniei;

    b) adeverinţa de la domiciliu despre componenţa familiei;

    c) adeverinţa privind renunţarea la cetăţenie sau copia hotărîrii privind retragerea cetăţeniei Republicii Moldova;

    d) copia de pe paşaport sau de pe documentul de călătorie şi actul ce atestă domiciliul legal şi obişnuit al solicitantului, eliberat de autoritatea competentă a statului pe teritoriul căreia acesta îşi are domiciliul;

    e) bonul de plată a taxei consularet;

    f) patru fotografii de mărimea 4,5x3,5 cm;

    g) cazier judiciar din ţara de domiciliere şi din ţara (ţările) al cărei cetăţean este.

    [Pct.13 modificat prin HG779 din 25.09.14, MO293-296/03.10.14 art.825]

    [Pct.13 modificat prin HG29 din 13.01.12, MO15/17.01.12 art.48]

    [Pct.13 modificat prin HG833 din 08.08.05, MO110-112/19.08.05 art.903]

    [Pct.14 abrogat prin HG833 din 08.08.05, MO110-112/19.08.05 art.903]

    [Capitolul I în redacţia prin HG1452 din 08.12.03, MO248/19.12.03 art.1523]

II. Modul de depunere a cererilor de renunţare
 la cetăţenia Republicii Moldova

    14. Cetăţeanul Republicii Moldova cu domiciliul legal şi obişnuit în străinătate, care renunţă la cetăţenia Republicii Moldova, depune o cerere-chestionar adresată Preşedintelui Republicii Moldova (anexa nr.4), în trei exemplare, la reprezentanţele diplomatice sau instituţiile consulare acreditate pentru ţara de domiciliere. În cazul în care pentru ţara de domiciliere a solicitantului nu este acreditată nici o reprezentanţă diplomatică sau instituţie consulară, cererea de renunţare la cetăţenia Republicii Moldova va fi depusă la oricare reprezentanţă diplomatică sau instituţie consulară.
    La cererea-chestionar se anexează:
    a) autobiografia;
    b) adeverinţa de la domiciliu despre componenţa familiei;
    c) adeverinţa privind deţinerea sau dobîndirea cetăţeniei unui alt stat ori garanţia dobîndirii unei alte cetăţenii;
    d) patru fotografii 4,5 x 3,5 cm;
    e) bonul de plată a taxei consulare.

    [Pct.14 lit.e) modificată prin HG29 din 13.01.12, MO15/17.01.12 art.48]

    15. În scopul confirmării informaţiei prezentate în cererea-chestionar pot fi solicitate şi alte documente: copii ale actelor de identitate, copii ale certificatelor de naştere ale copiilor minori, de adopţie, de căsătorie, de divorţ, de deces; hotărîri ale instanţei de judecată, autentificate în modul stabilit.

    [Pct.15 modificat prin HG779 din 25.09.14, MO293-296/03.10.14 art.825]

    16. Părinţii care renunţă la cetăţenia Republicii Moldova pot depune cerere de păstrare a cetăţeniei Republicii Moldova pentru copiii lor.
    17. În cazul în care ambii părinţi sînt cetăţeni ai Republicii Moldova şi unul dintre ei renunţă la cetăţenie, depunînd o cerere de renunţare la cetăţenia Republicii Moldova împreună cu copilul minor, celălalt părinte prezintă o declaraţie, autentificată de notar, în care consimte renunţarea la cetăţenia Republicii Moldova a copilului.
    18. Cererea privind renunţarea la cetăţenia Republicii Moldova a persoanei care nu a împlinit vîrsta de 18 ani se examinează, la demersul părinţilor sau al reprezentantului ei legal, depus împreună cu copia certificatului de naştere a copilului, autentificate de notar. Copiii cu vîrsta cuprinsă între 14 şi 18 ani îşi dau consimţămîntul în scris, care trebuie autentificat de notar.
    19. Persoana căreia i s-a aprobat renunţarea la cetăţenia Republicii Moldova, dar care, în pofida garanţiei, nu a dobîndit cetăţenia unui alt stat, adică a devenit apatridă, depune la subdiviziunea competentă a Agenției Servicii Publice pe a cărui rază îşi are domiciliu, iar în cazul persoanei cu domiciliul legal şi obişnuit în străinătate – la reprezentanţa diplomatică, la instituţia consulară sau la Ministerul Afacerilor Externe şi Integrării Europene o cerere prin care solicită abrogarea decretului Preşedintelui Republicii Moldova privind aprobarea renunţării la cetăţenia Republicii Moldova.
    La cerere se anexează următoarele documente:
    a) actul eliberat de autoritatea competentă pentru străini care identifică persoana şi confirmă domiciliul acesteia pe teritoriul Republicii Moldova sau documentul de călătorie şi actul ce atestă domiciliul legal şi obişnuit al solicitantului în străinătate, eliberat de autoritatea competentă a statului pe teritoriul căreia acesta îşi are domiciliul;

    b) adeverinţa privind renunţarea la cetăţenia Republicii Moldova;
    c) adeverinţa privind neapartenenţa, în pofida garanţiei, la cetăţenia statului respectiv.
    Agenția Servicii Publice sau Ministerul Afacerilor Externe şi Integrării Europene va înainta propuneri privind abrogarea decretului Preşedintelui ţării în partea ce ţine de aprobarea renunţării la cetăţenia Republicii Moldova a persoanei care a solicitat reintegrarea în cetăţenie, conform alineatului unu al prezentului punct.

    [Pct.19 modificat prin HG779 din 25.09.14, MO293-296/03.10.14 art.825]

    [Capitolul II în redacţia HG565 din 10.09.09, MO142/14.09.09 art.626]

III. Modul de înaintare a propunerilor privind

retragerea cetăţeniei Republicii Moldova

    21. Propunerile întemeiate privind retragerea cetăţeniei Republicii Moldova sînt înaintate Preşedintelui Republicii Moldova de Agenția Servicii Publice sau de Ministerul Afacerilor Externe şi Integrării Europene direct sau prin intermediul reprezentanţelor diplomatice sau instituţiilor consulare.

    [Pct.21 în redacția HG779 din 25.09.14, MO293-296/03.10.14 art.825]

    [Pct.22 modificat prin HG1452 din 08.12.03, MO248-253/19.12.03 art.1523; pct.15-16 dvin pct.22-23]

    22. Propunerile privind retragerea cetăţeniei sînt însoţite de un aviz argumentat semnat de şeful organului care intervine cu această propunere, iar avizul este însoţit de materialele ce confirmă unul din temeiurile retragerii cetăţeniei în conformitate cu Legea cetăţeniei Republicii Moldova.

IV. Modul de examinare a cererilor şi propunerilor

privind cetăţenia Republicii Moldova

    23. Cererile privind cetăţenia, depuse la subdiviziunile competente a Agenției Servicii Publice, sînt verificate minuţios de către acestea şi sînt expediate la Agenția Servicii Publice, în termen de pînă la 20 de zile din data recepţionării tuturor documentelor, iar cererile depuse la reprezentanţele diplomatice, instituţiile consulare ori la Ministerul Afacerilor Externe şi Integrării Europene, împreună cu avizele acestora, sînt expediate la Agenția Servicii Publice, în termen de pînă la o lună.

    [Pct.23 în redacţia HG565 din 10.09.09, MO142/14.09.09 art.626]

    [Pct.24 în redacţia HG833 din 08.08.05, MO110-112/19.08.05 art.903]

    [Pct.24 modificat prin HG1452 din 08.12.03, MO248-253/19.12.03 art.1523; pct.17-22 dvine pct.24-29]

    24. Agenția Servicii Publice şi subdiviziunile sale la examinarea cererilor pentru dobîndirea cetăţeniei Republicii Moldova prin naturalizare sau redobîndirea cetăţeniei Republicii Moldova, verifică documentele prezentate, adună date despre solicitant, întocmeşte o notă informativă şi, împreună cu avizele Ministerului Afacerilor Interne şi al Serviciului de Informaţii şi Securitate şi cu cererea solicitantului, cu documentele aferente le expediază Preşedintelui Republicii Moldova, spre soluţionare.

    [Pct.24 în redacția HG779 din 25.09.14, MO293-296/03.10.14 art.825]

    [Pct.25 modificat prin HG1452 din 08.12.03, MO248-253/19.12.03 art.1523]

    25. Ministerului Afacerilor Externe şi Intergrării Europene, reprezentanţele diplomatice şi instituţiile consulare examinează materialele primite de la persoanele cu domiciliu legal şi obişnuit în străinătate, adună date despre solicitant, verifică documentele prezentate şi împreună cu nota informativă a Agenției Servicii Publice, cu avizul Serviciului de Informaţii şi Securitate (în cazul acordării, redobîndirii sau retragerii cetăţeniei) şi cu cererea-chestionar a solicitantului îl expediază Preşedintelui Republicii Moldova spre soluţionare.

    [Pct.25 modificat prin HG565 din 10.09.09, MO142/14.09.09 art.626]

    [Pct.26 modificat prin HG29 din 13.01.12, MO15/17.01.12 art.48]

    [Pct.26 modificat prin HG1452 din 08.12.03, MO248-253/19.12.03 art.1523]

    26. Termenul de examinare a demersurilor de către instituţiile menţionate nu trebuie să depăşească trei luni din data depunerii cererii-chestionar. În cazurile cînd examinarea demersurilor necesită o perioadă mai îndelungată termenul poate fi prelungit, dar nu va depăşi şase luni din data depunerii cererii-chestionar.

    [Pct.26 modificat prin HG29 din 13.01.12, MO15/17.01.12 art.48]

    27. Subdiviziunile competente a Agenției Servicii Publice, reprezentanţele diplomatice sau instituţiile consulare, Ministerul Afacerilor Externe şi Integrării Europene, care primesc şi examinează demersurile privind cetăţenia Republicii Moldova sînt în drept să ceară solicitantului să prezinte şi alte documente care nu sînt enumerate în prezentul Regulament, dar care au legătură nemijlocită cu dobîndirea şi pierderea cetăţeniei.
    [Pct.28 modificat prin HG833 din 08.08.05, MO110-112/19.08.05 art.903]

    [Pct.28 modificat prin HG1452 din 08.12.03, MO248-253/19.12.03 art.1523]

    271. Prezentarea cazierului judiciar nu este necesară pentru persoanele cu vîrsta sub 14 ani.

    [Pct.271 introdus prin HG833 din 08.08.05, MO110-112/19.08.05 art.903]

    28. Limba în care se prezintă documentele pentru dobîndirea, redobîndirea  şi renunţarea la cetăţenia Republicii Moldova este stabilită de Legea nr.3465 din 1 septembrie 1989 cu privire la funcţionarea limbilor vorbite pe teritoriul Republicii Moldova.

IV 1.  DETERMINAREA APARTENENŢEI
LA CETĂŢENIA REPUBLICII MOLDOVA

    281. Determinarea apartenenţei unei persoane la cetăţenia Republicii Moldova se efectuează la cererea acesteia, din oficiu sau la solicitarea altor instituţii interesate.
    282. Apartenenţa la cetăţenia Republicii Moldova se confirmă cu actele de identitate ale cetăţeanului Republicii Moldova: paşaportul de tip sovietic (modelul anului 1974) cu menţiunea respectivă, certificatul de naştere – în cazul minorului, adeverinţa eliberată de autorităţile competente ale Republicii Moldova sau avizul privind recunoaşterea cetăţeniei Republicii Moldova.
    283. În lipsa documentului ce confirmă apartenenţa persoanei la cetăţenia Republicii Moldova şi în cazul constatării circumstanţelor care prezumă apartenenţa la cetăţenia Republicii Moldova, subdiviziunile competente a Agenției Servicii Publice sau reprezentanţele diplomatice şi instituţiile consulare, verifică apartenenţa persoanei la cetăţenia Republicii Moldova prin intermediul Registrului de stat al populaţiei.
    284. În cazul în care în Registrul de stat al populaţiei nu se conţine informaţia privind apartenenţa persoanei la cetăţenia Republicii Moldova, determinarea se efectuează în temeiul prevederilor legii în vigoare la data declarării persoanei cetăţean al Republicii Moldova. Această dată se consideră data dobîndirii de către persoană a cetăţeniei Republicii Moldova.
    285. Se prezumă că persoana a dobîndit şi a păstrat cetăţenia Republicii Moldova dacă aceasta întrunea sau întruneşte condiţiile prevăzute de cadrul legal în vigoare sau a legislaţiei anterioare în materie de cetăţenie, prin care a fost declarat cetăţean al Republicii Moldova şi nu a pierdut-o prin renunţare, retragere sau în temeiul acordurilor internaţionale.
    286. Dovada întrunirii condiţiilor prevăzute de legislaţie se face prin documentele ce atestă următoarele circumstanţe:
    a) certificatele de stare civilă care confirmă naşterea, starea civilă şi legătura de rudenie între persoana căreia i se determină apartenenţa la cetăţenia Republicii Moldova şi persoanele care au tangenţă cu soluţionarea cazului. Pentru persoanele născute pînă în anul 1945 inclusiv, şi pentru persoanele care se află la întreţinerea statului în instituţii sociale rezidenţiale, admise în instituţii pînă în anul 2013, în lipsa certificatelor de stare civilă, dovada naşterii se face cu paşaportul de tip sovietic (modelul anului 1974);
    b) documentele care confirmă domicilierea persoanei pe teritoriul Republicii Moldova la data declarării prin lege a acesteia cetăţean al Republicii Moldova sînt: paşaportul de tip sovietic (modelul anului 1974) cu menţiunea respectivă, sau adeverinţa de la locul de trai sau copia contului nominal, sau extrasul din registrul gospodăriilor eliberat de autorităţile administraţiei publice locale sau, după caz, confirmarea aflării persoanei în detenţie ori la tratament prin constrîngere eliberate de instituţiile abilitate. În cazul persoanei care nu are posibilitatea prezentării documentelor menţionate se admite prezentarea dovezilor indirecte privind domicilierea: livretul militar cu menţiunea privind evidenţa militară pe teritoriul ţării, documentele de studii confirmate de instituţia de învăţămînt respectivă, carnetul de muncă, confirmarea înregistrării actelor de stare civilă pe teritoriul Republicii Moldova, adeverinţa eliberată de autoritatea competentă privind acordarea pensiei. Cumulul cîtorva dovezi indirecte şi declaraţia pe proprie răspundere a solicitantului şi a altei persoane domiciliate pe teritoriul Republicii Moldova identificată prin actul de identitate, pot fi recunoscute ca dovezi de domiciliere pe teritoriul respectiv;
    c)  actele de identitate, inclusiv paşaportul de tip sovietic (modelul anului 1974) cu menţiunea privind apartenenţa titularului la cetăţenia altui stat sau alte documente confirmative, eliberate de autoritatea competentă a statului străin, atestă apartenenţa sau neapartenenţa persoanei la cetăţenia statului respectiv şi, după caz, data dobîndirii acesteia.
    287. În cazul în care informaţia care se conţine în Registrul de stat al populaţiei şi/sau în fişierul manual de evidenţă a persoanelor este suficientă pentru determinarea apartenenţei persoanei la cetăţenia Republicii Moldova, prezentarea documentelor prevăzute la pct. 286 sau a unora din acestea nu este obligatorie.
    288. Pentru determinarea apartenenţei la cetăţenia Republicii Moldova autoritatea competentă poate solicita informaţiile necesare de la instituţiile de resort din ţară sau de la autorităţile altor state.
    289. Urmare examinării cazului, subdiviziunile competente a Agenției Servicii Publice sau reprezentanţele diplomatice şi instituţiile consulare iau decizia de rigoare în care se indică norma juridică conform căreia persoana a fost sau nu a fost recunoscută cetăţean al Republicii Moldova.
    2810. Dacă documentele prezentate şi investigaţiile efectuate nu sînt suficiente pentru determinarea apartenenţei persoanei la cetăţenia Republicii Moldova, aceasta este în drept să aplice pentru dobîndirea cetăţeniei Republicii Moldova în condiţiile legii.
    2811. Termenul de examinare a cazurilor de determinare a apartenenţei persoanei la cetăţenia Republicii Moldova nu poate depăşi o lună, iar în cazul în care se solicită informaţiile necesare de la alte autorităţi din ţară sau de peste hotarele ei, termenul poate fi prelungit, dar nu va depăşi 6 luni.
    2812. Termenul de examinare începe să curgă de la data depunerii tuturor documentelor necesare.

    [Capitolul IV1 introdus prin HG779 din 25.09.14, MO293-296/03.10.14 art.825]

V. Executarea decretelor Preşedintelui Republicii Moldova

cu privire la dobîndirea şi pierderea cetăţeniei Republicii Moldova

    [Pct.23-27 devin 30-34 prin HG1452 din 08.12.03, MO248-253/19.12.03 art.1523]

    29. Persoana căreia i se acordă cetăţenia Republicii Moldova prin naturalizare sau redobîndire va depune, în termen de şase luni de la data intrării în vigoare a decretului Preşedintelui Republicii Moldova, în faţa preşedintelui raionului sau primarului municipiului ori, după caz, în faţa şefului misiunii diplomatice sau al oficiului consular al Republicii Moldova jurămîntul de credinţă faţă de Republica Moldova (anexa nr.6).

    Cetăţenia Republicii Moldova se dobîndeşte la data depunerii jurămîntului.

    [Pct.30 modificat prin HG1452 din 08.12.03, MO248-253/19.12.03 art.1523]

    30. Persoana care a dobîndit sau a redobîndit cetăţenia Republicii Moldova şi locuieşte legal şi obişnuit pe teritoriul ţării, primeşte la subdiviziunea competentă a Agenției Servicii Publice adeverinţa de acordare a cetăţeniei Republicii Moldova (anexa nr.8) în baza căreia i se eliberează buletinul de identitate al cetăţeanului Republicii Moldova.

    [Pct.30 modificat prin HG29 din 13.01.12, MO15/17.01.12 art.48]

    [Pct.31 modificat prin HG1452 din 08.12.03, MO248-253/19.12.03 art.1523]

    31. În cazul în care persoana a dobîndit, a redobîndit cetăţenia Republicii Moldova şi domiciliază legal şi obişnuit în străinătate, primeşte adeverinţa de acordare a cetăţeniei Republicii Moldova (anexa nr. 8) la Ministerul Afacerilor Externe şi Integrării Europene sau la reprezentanţa diplomatică sau consulară, în baza căreia i se eliberează paşaport al cetăţeanului Republicii Moldova.

    [Pct.32 în redacţia HG833 din 08.08.05, MO110-112/19.08.05 art.903]

    32. Persoanei domiciliate legal şi obişnuit pe teritoriul Republicii Moldova care a pierdut cetăţenia Republicii Moldova, autoritatea competentă pentru străini eliberează un act de identitate conform statutului persoanei, după caz.

    [Pct.32 în redacția HG779 din 25.09.14, MO293-296/03.10.14 art.825]

    [Pct.32 în redacţia HG29 din 13.01.12, MO15/17.01.12 art.48]

    [Pct.33 modificat prin HG1452 din 08.12.03, MO248-253/19.12.03 art.1523]

    33. Persoana care domiciliază legal  şi obişnuit în străinătate şi a renunţat la cetăţenia Republicii Moldova, primeşte la reprezentanţa diplomatică sau la instituţia consulară, sau la Ministerul Afacerilor Externe şi Integrării Europene adeverinţa prin care se confirmă aprobarea renunţării la cetăţenia Republicii Moldova (anexa nr.7), cu retragerea actelor de identitate ale Republicii Moldova.

    [Pct.33 modificat prin HG29 din 13.01.12, MO15/17.01.12 art.48]

    [Pct.34 modificat prin HG833 din 08.08.05, MO110-112/19.08.05 art.903]

    [Pct.28 exclus prin HG1452 din 08.12.03, MO248-253/19.12.03 art.1523, pct.29 devine 35]

    34. Agenția Servicii Publice şi Ministerului Afacerilor Externe şi Intergrării Europene prezintă Preşedintelui Republicii Moldova semestrial informaţii referitor la executarea decretelor cu privire la dobîndirea şi pierderea cetăţeniei potrivit modelului stabilit (anexa nr.9).

    [Pct.34 modificat prin HG29 din 13.01.12, MO15/17.01.12 art.48]

    [Pct.35 modificat prin HG1452 din 08.12.03, MO248-253/19.12.03 art.1523]


    anexa nr.1
    [Anexa nr.1 în redacţia HG853 din 28.07.06, MO131-133/18.08.06 art.964]

    [Anexa nr.1 introdusă prin HG1452 din 08.12.03, MO248-253/19.12.03 art.1523]


    anexa nr.2
    [Anexa nr.2 modificată prin HG853 din 28.07.06, MO131-133/18.08.06 art.964]

    [Anexa nr.2 modificată HG833 din 08.08.05, MO110-112/19.08.05 art.903, pct.14-15 devin pct.15-16]

    [Anexa nr.1 devine anexa nr.2 prin HG1452 din 08.12.03, MO248-253/19.12.03 art.1523]

    anexa nr.3
    [Anexa nr.2 modificată prin HG1452 din 08.12.03, MO248-253/19.12.03 art.1523; anexa nr.2 devine nr.3]

    anexa nr.4
    [Anexa nr.3 devin nr.4 prin HG1452 din 08.12.03, MO248-253/19.12.03 art.1523]

    [Anexa nr.5 exclusă prin HG565 din 10.09.09, MO142/14.09.09 art.626]

    [Anexa nr.4 devin nr.5 prin HG1452 din 08.12.03, MO248-253/19.12.03 art.1523]
    [Anexa nr.5 exclusă prin HG1452 din 08.12.03, MO248-253/19.12.03 art.1523]


    anexa nr.6

    anexa nr.7
    [Anexa nr.7 în redacţia HG1452 din 08.12.03, MO248-253/19.12.03 art.123]
    [Anexa nr.8 exclusă prin HG1452 din 08.12.03, MO248-253/19.12.03 art.1523]


    anexa nr.8
    [Anexa modificat prin HG1452 din 08.12.03, MO248-253/19.12.03 art.1523; anexa nr.9 dvine nr.8]

    [Anexa nr.10 exclusă prin HG1452 din 08.12.03, MO248/19.12.03 art.1523]

    anexa nr.9

    [Anexa nr.11 devine nr.9 prin HG1452 din 08.12.03, MO248-253/19.12.03 art.1523]