HGM204/1995
ID intern unic:  295948
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
GUVERNUL
HOTĂRÎRE Nr. 204
din  28.03.1995
pentru aprobarea Regulamentului cu privire la modul de organizare
şi funcţionare a caselor de amanet (lombardurilor)
Publicat : 27.04.1995 în Monitorul Oficial Nr. 23     art Nr : 191

    NOTĂ:
În titlul şi în tot textul hotărîrii, precum şi în textul Regulamentului cuvintele ", funcţionare şi licenţiere a activităţii lombardurilor" se substituie cu cuvintele "şi funcţionare a caselor de amanet (lombardurilor)" prin HG673 din 11.07.05, MO98/22.07.05 art.749


Guvernul Republicii Moldova HOTĂRĂŞTE:
1. Se aprobă Regulamentul cu privire la  modul de organizare şi funcţionare a caselor de amanet (lombardurilor).
2. Se abrogă Hotărîrea Consiliului de Miniştri al R.S.S. Moldoveneşti  nr. 341 din 7 decembrie 1976 "Cu privire la aprobarea Statutului provizoriu al lombardului orăşenesc".

PRIM-MINISTRU
AL REPUBLICII MOLDOVA                             ANDREI SANGHELI

Chişinău, 28 martie 1995.
Nr. 204.

Aprobat
prin Hotărîrea Guvernului
Republicii Moldova nr.204
din 28  martie 1995
R E G U L A M E N T U L
cu privire la modul de organizare şi funcţionare
a caselor de amanet (lombardurilor)
I. Dispoziţii generale
1. Regulamentul cu privire la modul de organizare şi funcţionare a caselor de amanet (lombardurilor) (în continuare - Regulamentul) stabileşte modul şi condiţiile de activitate a caselor de amanet (lombardurilor), desfăşurată de agenţii economici, indiferent de tipul de proprietate, forma juridică de organizare şi volumul serviciilor prestate, în scopul reglementării de către stat a acestei activităţi.
   
[Pct.1 în redacţia HG673 din 11.07.05, MO98-100/22.07.05 art.749]
2. În  activitatea  lor, casele de amanet (lombardurile) se conduc de Constituţia Republicii  Moldova, Codul civil, Legea nr.449-XV din  30 iulie 2001 cu privire la gaj, Legea nr.282-XV din 22 iulie 2004 privind regimul metalelor preţioase şi pietrelor  preţioase, Legea nr.451-XV din 30 iulie 2001 privind licenţierea unor genuri de activitate, alte  legi şi acte normative în domeniu, precum şi de prezentul Regulament.
      [Pct.2 în redacţia
HG673 din 11.07.05, MO98-100/22.07.05 art.749]
3. Lombardurile sînt instituţii creditare, care oferă populaţiei posibilitatea de a-şi păstra obiectele de uz personal şi casnic, precum şi de a primi împrumuturi cu amanetarea acestor obiecte.
[Pct.4 exclus prin HG104 din 28.01.98, MO24-25/19.03.98 art.175]
5. Lombardurile îşi desfăşoară activitatea numai după primirea licenţei pentru activitate, eliberată conform legislaţiei în vigoare.
      [Pct.5 al.2 abrogat prin HG32 din 10.01.06, MO9-12/20.01.06 art.63]
      [Pct.5 modificat prin
HG673 din 11.07.05, MO98-100/22.07.05 art.749]
      [Pct.5 modificat prin HG1097 din 08.09.03, MO200/19.09.03 art.1151]
6. Capitalul statutar al lombardului nou înfiinţat trebuie o să constituie o sumă echivalentă cu cel puţin 25000 dolari S.U.A. pentru localităţile municipale şi 15 mii dolari S.U.A. pentru localităţile rurale, conform cursului Băncii Naţionale a Moldovei la data fondării lombardului.
[Pct.6 al.1) modificat prin HG104 din 28.01.98, MO24-25/19.03.98 art.175]
Capitalul social se majorează, o dată cu creşterea numărului filialelor casei de amanet (lombardului), pentru fiecare filială, cu 40% de la cuantumul de bază stabilit şi se înregistrează în modul prevăzut de legislaţie.
[Pct.6 al.2) introdus prin HG673 din 11.07.05, MO98-100/22.07.05 art.749]
Mărimea sumei evaluării obiectelor, recepţionate de către lombard spre  păstrare, şi a sumelor împrumuturilor, acordate cu amanetarea obiectelor, nu trebuie să depăşească volumul capitalului statutar.
7. Capitalul statutar al lombardului se formează din mijloace băneşti (în numerar şi prin virament) şi bunuri imobiliare.
La fondarea lombardului  cota bunurilor imobiliare nu trebuie să depăşească 25 la sută din capitalul statutar.
8. Fondatorii lombardului sînt obligaţi să-şi depună integral aportul  în capitalul social pînă la data primirii licenţei pentru practicarea activităţii în domeniu.
În cazul reperfectării  licenţei, în legătură cu extinderea activităţii licenţiate într-o nouă filială, capitalul social urmează să fie  majorat şi depus la contul respectiv  pînă la depunerea cererii de reperfectare a licenţei.
      [Pct.8 modificat prin
HG673 din 11.07.05, MO98-100/22.07.05 art.749]
9. Fondul de  rezervă al lombardului trebuie să constituie cel puţin 15  la sută din mărimea capitalului statutar. El se formează din contul beneficiului rămas după impozitare.
[Pct.9 modificat prin HG104 din 28.01.98, MO24-25/19.03.98 art.175]
10. Denumirea completă şi cea abreviată a lombardului trebuie să conţină cuvîntul "Lombard". Nici o persoană juridică, cu excepţia lombardurilor, nu este în drept să includă în denumirea sa cuvîntul "Lombard" sau sintagmele cu acelaşi sens.
11. Lombardul nu poate fi condus şi nu poate angaja persoane cu antecedente  penale pentru infracţiuni economice, infracţiuni  contra securităţii publice şi a statului, precum şi pentru luare de mită.
12. Casa de amanet (lombardul) trebuie să fie dotată cu depozite (safeuri) speciale, sisteme de semnalizare de pază, alarmă şi incendiu, care să asigure integritatea valorilor primite în amanet. Casa de amanet (lombardul) poartă răspundere materială deplină, în condiţiile legii, pentru cantitatea şi calitatea obiectelor primite spre păstrare şi celor depuse în amanet.
Cîntărirea valorilor primite (eliberate) se efectuează cu mijloace de cîntărire de tipul şi clasa de exactitate corespunzătoare, legalizate şi verificate metrologic anual, în modul stabilit de către organul naţional de metrologie.
      [Pct.12 în redacţia
HG673 din 11.07.05, MO98-100/22.07.05 art.749]
13. Lombardul este obligat să asigure obiectele primite în  păstrare şi cele lombardate în suma valorii bunurilor conform evaluării efectuate la amanetarea sau primirea lor în păstrare prin înţelegerea părţilor.
[Pct.13 modificat prin HG622 din 04.07.97, MO54/21.08.97]
14. Confiscarea  sau urmărirea bunurilor depuse la lombard  în păstrare şi amanetate poate avea loc numai în cazurile şi  în modul prevăzute de lege.
[Pct.14 în redacţia HG622 din 04.07.97, MO54/21.08.97]
15. Lombardul are dreptul să deschidă puncte de recepţie şi  birouri de deservire pentru recepţionare la domiciliu a obiectelor lombardate şi celor depuse în păstrare contra unei plăţi suplimentare pentru serviciile de transport, conform tarifelor practicate de lombard. Pentru chemarea la domiciliu a reprezentantului lombardului, legalizarea recepţiei obiectelor spre păstrare sau ca amanet, de la client se percepe suplimentar o plată în mărime de 10 la sută din salariul minim în vigoare la data întocmirii comenzii, indiferent de numărul obiectelor predate.
Obiectele din metale şi pietre preţioase se primesc numai în localul lombardului.
II. Operaţiunile lombardului
16. Lombardul este autorizat dă practice următoarele genuri de activităţi:
păstrarea obiectelor de uz personal şi casnic, care aparţin persoanelor fizice cu drept de proprietate privată;
acordarea împrumuturilor cu amanetarea obiectelor menţionate.
17. Lombardul nu are dreptul să practice alte genuri de activităţi, cu excepţia celor indicate la punctul 16 al prezentului Regulament.
18. Clienţi ai lombardului pot fi atît cetăţenii Republicii Moldova, cît şi cetăţenii străini.
19. Lombardul nu are dreptul să primească în păstrare şi ca  amanet următoarele:
valută străină;
hîrtii de valoare;
obiecte care  nu aparţin persoanelor fizice cu drept de proprietate privată;
bunuri imobiliare;
obiecte de anticariat sau alte obiecte  vechi;
[Pct.19 al.6) modificat prin HG104 din 28.01.98, MO24-25/19.03.98 art.175]
monede din metale preţioase;
[Pct.19 al.7) modificat prin HG104 din 28.01.98, MO24-25/19.03.98 art.175]
metale şi pietre preţioase, care constituie materie primă, deşeuri sau obiecte cu destinaţie tehnică şi de producţie;
mijloace de transport (exceptînd bicicletele şi motoretele);
resturi şi deşeuri ce conţin metale preţioase, extrase din utilaj la casarea acestuia.
[Pct.19 al.10) introdus prin HG673 din 11.07.05, MO98-100/22.07.05 art.749]
20. Lombardurile stabilesc de sine stătător preţurile şi tarifele la serviciile prestate de ele.
21. Lombardul este obligat să stabilească Regulile de lucru, care sînt coordonate cu Agenţia Servicii Publice şi cu organul administraţiei publice locale, pe teritoriul căruia este amplasat lombardul, şi aprobate de conducerea acestuia. Ele trebuie să fie  accesibile clienţilor şi să corespundă cerinţelor legislaţiei Republicii Moldova şi prezentului Regulament.
Condiţiile recepţionării şi restituirii obiectelor din  metale  şi pietre preţioase se stipulează printr-un punct separat.
   
[Pct.21 modificat prin HG327 din 17.04.18, MO126-132/20.04.18 art.369]
22. La recepţionarea de către lombard a obiectelor de uz personal şi casnic în păstrare plata se percepe pentru tot termenul de păstrare convenit.
La recepţionarea de către lombard a obiectelor ca amanet, plata pentru păstrare, precum şi dobînda pentru împrumut se percepe la rambursarea împrumutului pentru întreg termenul de aflare a obiectelor în lombard.
[Pct.22 modificat prin HG673 din 11.07.05, MO98-100/22.07.05 art.749]
23. Lombardul acordă împrumuturi băneşti pe un termen stabilit prin înţelegerea părţilor.
Conform cererii  în scris a debitorului gajist, dacă există motive întemeiate, lombardul poate să prelungească termenul de rambursare a împrumutului.
Împrumuturile se acordă în moneda naţională a Republicii Moldova.
   
[Pct.23 modificat prin HG928 din 12.12.12, MO263-269/21.12.12 art.1001]
24. Obiectele de uz personal şi casnic se primesc de către lombard în păstrare sau ca amanet pe un termen stabilit prin acordul părţilor.
După expirarea lui, la cererea proprietarului, termenul de păstrare poate fi prelungit.
25. Debitorul gajist  beneficiază de dreptul de a rambursa  în rate împrumutul primit.
Achitarea împrumutului în rate trebuie să fie tipulată la legalizarea lui.
26. Mărimea împrumutului eliberat cu amanet nu trebuie să fie mai mică de 75 la sută din suma evaluării obiectelor de uz  personal  şi casnic amanetate.
La manetarea  obiectelor din metale şi pietre preţioase, inclusiv cu mărgăritare, şi a ceasurilor în corp de aur împrumutul trebuie să constituie cel puţin 90 la sută din suma evaluării.
27. Lombardul este în drept să stabilească un nivel mai  înalt al împrumutului, eliberat pe un bilet de amanet.
Numărul împrumuturilor, acordate unei persoane pe bilete de amanet separate, nu se limitează. Obiectele evaluate în sumă sub 10 lei nu se primesc în păstrare sau ca amanet.
28. Lombardul primeşte de la cetăţeni obiecte în păstrare sau ca amanet pentru acordarea împrumutului la prezentarea paşaportului sau a altui document care îl substituie.
29. La recepţionarea obiectelor spre păstrare, lombardul eliberează chitanţe nominative de depozit, care au putere de  contract,  încheiat între părţi.
La acordarea împrumutului lombardul eliberează bilete nominative de amanet.
Formularele chitanţelor de depozit  şi a biletelor de amanet se eliberează  de către lombard . Textul formularelor se coordonează cu Ministerul Justiţiei.
[Pct.29 al.3) modificat prin HG622 din 04.07.97, MO54/21.08.97]
Chitanţele de depozit şi biletele de amanet sînt blanchete de evidenţă strictă, se completează în patru exemplare sub un număr. Primul exemplar se înmînează clientului, al doilea se transmite la depozit împreună cu articolul amanetat, al treilea  - casierului pentru eliberarea  împrumutului, al patrulea rămîne la recepţionar pentru dare de seamă contabilităţii. Eliberarea şi restituirea lor se  consemnează într-un registru.
[Pct.29 al.4) în redacţia HG104 din 28.01.98, MO24-25/19.03.98 art.175]
Registrul trebuie  să fie şnuruit, numerotat, semnat de conducătorul lombardului şi ştampilat.
La biletele nominative de amanet, chitanţele nominative de depozit şi  în registru trebuie să fie reflectată lista detaliată a obiectelor luate în păstrare sau cu amanet, precum şi  modul de rambursare a împrumutului de către lient. Pentru obiectele din metale şi pietre preţioase - descrierea generală, greutatea, titlul, cantitatea pietrelor şi denumirea lor, caracteristica, culoarea, tipul de fixare.
Înscrierile în registru, pe biletele nominative de amanet, chitanţele nominative de depozit şi în alte documente trebuie să se facă citeţ. Dacă se operează corectări, acestea se confirmă prin sintagma "certific rectificarea", prin semnăturile personale ale lucrătorului responsabil  de perfectarea documentului, a clientului şi prin  ştampila lombardului.
Înscrierile în  registru  trebuie să fie identice cu  cele de  pe chitanţele nominative de depozit sau biletele nominative de amanet.
Registrele, chitanţele nominative de depozit, biletele nominative de amanet şi celelalte documente se prezintă, la cerere, persoanelor oficiale, care au efectuat controlul asupra activităţii lombardului, clienţilor acestora, precum şi a altor organe interesate pentru a  lua cunoştinţă de conţinutul lor.
Răspunderea pentru păstrarea şi ţinerea registrului, completarea biletelor nominative de amanet şi a chitanţelor nominative de depozit o poartă angajaţii lombardului, conform ordinului emis de conducătorul acestuia.
    30. După expirarea termenului prevăzut în contract, lombardul  este în  drept  să-şi  satisfacă creanţele din valoarea bunurilor depuse  în păstrare sau ca amanet în modul stabilit în contract, dacă  legea  nu prevede altceva.
[Pct.30 în redacţia HG622 din 04.07.97, MO54/21.08.97]
31. Din suma încasată de la vînzarea obiectelor se achită plata pentru păstrare, împrumuturile acordate şi dobînzile pentru ele şi cheltuielile de vînzare, iar soldul sumei  lombardul  îl restituie posesorului chitanţei nominative de depozit sau al biletului nominativ de amanet, la prezentarea lor. Soldurile sumelor, nereclamate timp de trei ani din ziua comercializării obiectelor, cel tîrziu la o lună de la expirarea acestui termen se fac venit la bugetul de stat.
32. Transmiterea chitanţelor nominative de depozit şi a biletelor nominative de amanet altei persoane cu dreptul de a primi de la lombard obiectele depuse în păstrare sau ca amanet se efectuează prin  procura posesorului, legalizată la notariat.
33. Lombardul nu are dreptul să folosească obiectele depuse în păstrare sau ca amanet şi nici să le dea în folosinţă altor persoane fizice şi juridice. Obiectele recepţionate spre păstrare sau ca amanet trebuie să fie depozitate în încăperile lombardului în condiţii care să asigure integritatea lor calitativă.
Lombardul poartă răspundere materială şi judiciară pentru integritatea obiectelor luate în păstrare sau ca amanet.
34. În caz de pierdere a chitanţei nominative de depozit sau a biletului nominativ de amanet pentru obiectele predate în păstrare sau ca amanet, lombardul eliberează un duplicat conform cererii scrise a posesorului, la prezentarea paşaportului sau a altui document care  îl substituie.
35. În toate încăperile în care îşi desfăşoară activitatea lombardul la un loc vizibil, trebuie să fie afişate Regulile de lucru ale lombardului, copia licenţei pentru activitate, precum şi tarifele în vigoare la serviciile prestate.
36. Despre lichidarea sau reorganizarea lombardului clienţii urmează să fie anunţaţi cu cel puţin 30 zile înainte, iar obiectele predate spre păstrare sau amanetate să fie restituite posesorilor.
Sumele încasate de la vînzarea bunurilor nereclamate, plătibile persoanei care a dat obiectele în păstrare sau ca amanet, dar care nu le-a primit în termenele stabilite de prezentul Regulament, se transmit spre păstrare la depozitul biroului notarial pe numele persoanei care le-a depus.
[Pct.37-62 excluse prin HG104 din 28.01.98, MO24-25/19.03.98 art.175]
[Pct.52 abrogat prin HG783 din 22.11.95, MO8-9/08.02.95 art.35]