HGA214/1996
ID intern unic:  295964
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
GUVERNUL
HOTĂRÎRE Nr. 214
din  10.04.1996
cu privire la asigurarea obligatorie de stat a militarilor
şi cetăţenilor care trec pregătirea militară
Publicat : 11.06.1996 în Monitorul Oficial Nr. 35-37     art Nr : 262

   
Abrogată prin HG983 din 10.10.18, MO400-409/26.10.18 art.1080

    MODIFICAT

    HG327 din 17.04.18, MO126-132/20.04.18 art.369
    HG1446 din 21.12.07, MO1-4/01.01.08 art.6
    HG895 din 03.08.04, MO138-146/13.08.04 art.1069
    HG940 din 04.08.03, MO177/15.08.03 art.991
   
HG181 din 01.03.01, MO27/06.03.01    Întru executarea Legii Republicii Moldova nr. 970-XII din 17 martie 1992 "Cu privire la protecţia socială şi juridică a militarilor şi membrilor familiilor lor, a cetăţenilor care trec pregătirea militară" şi a Legii Republicii Moldova nr. 1508-XII din 15 iunie 1993 "Cu privire la asigurare", Guvernul Republicii Moldova HOTĂRĂŞTE:
1. Se aprobă  Regulamentul cu privire la modul de efectuare a asigurării obligatorii de stat a militarilor şi cetăţenilor care trec pregătirea militară (se anexează).
2. Se stabileşte că asigurarea obligatorie a militarilor se efectuează de către companiile (organizaţiile) de asigurare, titulare de licenţe, care dispun de un capital social minim stabilit în Legea cu privire la asigurări.
   
[Pct.2 modificat prin HG327 din 17.04.18, MO126-132/20.04.18 art.369]
    [Pct.2 modificat prin HG895 din 03.08.04, MO138-146/13.08.04 art.1069]
   
3. Ministerul Apărării:
va întocmi lista rănilor, contuziilor, traumelor şi mutilărilor, clasificate în grave, medii şi uşoare;
de comun acord cu Serviciul de stat pentru supravegherea asigurărilor pe lîngă Ministerul Finanţelor, va aproba lista documentelor necesare pentru prezentarea în organizaţiile de asigurare în cazul survenirii riscului asigurat.
4. Se abrogă: Hotărîrea Guvernului Republicii Moldova nr. 512 din 3 august 1992 "Cu privire la asigurarea obligatorie de stat a militarilor şi cetăţenilor care trec pregătirea militară" (Monitorul Parlamentului, 1992, nr. 8, art. 231);
punctul 5 din Hotărîrea Guvernului Republicii Moldova nr. 372 din 18 iunie 1993 "Cu privire la principiile de activitate şi protecţia socială a observatorilor militari şi contingentului pentru regimul de încetare a focului şi securitate în zona de conflict".

PRIM-MINISTRU
AL REPUBLICII MOLDOVA                                   Andrei SANGHELI
Contrasemnată:
Ministrul finanţelor                                                      V.Chiţan
Ministrul apărării                                                         P.Creangă
Aprobat
prin Hotărîrea Guvernului
Republicii Moldova
nr.214 din 10 aprilie 1996
R E G U L A M E N T
cu privire la modul de efectuare a asigurării
obligatorii de stat a militarilor şi cetăţenilor
care trec pregătirea militară
1. Asigurarea obligatorie de stat a militarilor şi cetăţenilor care trec pregătirea militară se efectuează de către companiile (organizaţiile) de asigurare,care dispun de fonduri de rezervă necesare pentru tipurile de risc de asigurare şi licenţe.
    
[Pct.1 modificat prin HG327 din 17.04.18, MO126-132/20.04.18 art.369]
[Pct.1 modificat prin HG895 din 03.08.04, MO138-146/13.08.04 art.1069]
2. Mărimea primelor de asigurare pentru categoriile de militari se stabileşte de către companiile (organizaţiile) de asigurare de comun acord cu Serviciul de stat pentru supravegherea asigurărilor şi Ministerul Apărării.
Asigurarea se efectuează din contul mijloacelor alocate Ministerului Apărării din bugetul de stat.
3. Sumele ratelor de asigurare se transferă de către Ministerul Apărării companiilor (organizaţiilor) de asigurare cu care s-a încheiat contractul corespunzător.
4. Modul şi termenele de transferare a ratelor de asigurare se stabilesc în contractul încheiat între companiile (organizaţiile) de asigurare şi Ministerul Apărării.
Controlul asupra transferărilor depline şi în termen a ratelor de asigurare se efectuează de două ori pe an de către companiile de asigurare şi se consemnează într-un act, semnat de reprezentanţii companiilor de asigurare şi ai Ministerului Apărării şi Serviciului de stat pentru supravegherea asigurărilor.
În caz de netransferare a ratelor de asigurare în termenul stabilit, ele sînt percepute fără accept, prin dispoziţii incaso.
5. Condiţiile, normele şi modul asigurării, prevăzute de prezentul Regulament, se referă la:
a) militarii din cadrul Ministerului Apărării, indiferent de locul îndeplinirii serviciului militar,care locuiesc pe teritoriul Republicii Moldova şi în afara hotarelor ei;
[Pct.5 lit.a) modificat prin HG940 din 04.08.03, MO177/15.08.03 art.991]
b) militarii din cadrul Ministerului Apărării trecuţi în rezervă;
c) cetăţenii care îndeplinesc serviciul militar cu termen redus şi rezerviştii chemaţi la concentrări de către Ministerul Apărării.
[Pct.5 lit.c) modificat prin HG940 din 04.08.03, MO177/15.08.03 art.991]
6. La cazurile de asigurare se referă:
a) decesul asiguratului în în timpul îndeplinirii obligaţiilor serviciului militar;
b) decesul asiguratului înainte de expirarea unui an după trecerea în rezervă, ca urmare a vătămării sănătăţii în în timpul îndeplinirii obligaţiilor serviciului militar;
c) stabilirea invalidităţii asiguratului ca urmare a vătămării sănătăţii în în timpul îndeplinirii obligaţiilor serviciului militar;
d) stabilirea invalidităţii asiguratului înainte de expirarea unui an după trecerea în rezervă, ca urmare a vătămării sănătăţii în în timpul îndeplinirii obligaţiilor serviciului militar;
e) căpătarea de către asigurat în în timpul îndeplinirii obligaţiilor serviciului militar a mutilărilor, rănilor, traumelor şi contuziilor incluse în lista aprobată de Ministerul Apărării.
    [Pct.6 modificat prin HG1446 din 21.12.07, MO1-4/01.01.08 art.6]
    7. Prin îndeplinirea de către militar a obligaţiilor serviciului militar se are în vedere:
    a) participarea la acţiuni militare;
    b) exercitarea funcţiilor de serviciu;
    c) executarea serviciului de alarmă;
    d) participarea la exerciţii şi antrenamente militare;
    e) aflarea pe teritoriul unităţii militare pe durata stabilită de orarul zilnic sau în orice timp, dacă aceasta este în interes de serviciu;
    f) aflarea în misiune, participarea la operaţiuni de menţinere a păcii sau aflarea la tratament;
    g) deplasarea la şi de la locul de serviciu, de tratament sau locul misiunii;
    h) participarea la concentrări militare;
    i) apărarea vieţii, sănătăţii, onoarei şi demnităţii persoanei;
    j) acordarea de ajutor organelor de drept pentru asigurarea legalităţii şi ordinii de drept;
    k) participarea la acţiunile de prevenire şi lichidare a consecinţelor calamităţilor naturale, ale avariilor tehnogene şi ale catastrofelor;
    l) alte acţiuni ale militarului, calificate de instanţa de judecată ca fiind săvîrşite în interesul persoanei, societăţii şi statului;
    m) aflarea în prizonierat (cu excepţia cazurilor de predare benevolă), în situaţia de ostatic sau de persoană internată;
    n) dispariţia militarului pînă la declararea dispariţiei sau morţii sale, în modul stabilit de lege.

    [Pct.7 în redacţia HG1446 din 21.12.07, MO1-4/01.01.08 art.6]
8. Militarul nu se consideră asigurat şi plata pentru asigurarea lui nu se efectuează în cazurile similare, enumerate în punctul 7, dar parvenite în urma sau drept urmare a:
    a) comiterii de fapte socialmente periculoase prevăzute de legislaţie;
    b) comiterii de fapte care sînt urmare a consumului benevol de băuturi alcoolice, substanţe toxice sau droguri;
    c) săvîrşirii actului de sinucidere sau tentativei de sinucidere, dacă aceste acţiuni nu au fost provocate de o stare patologică sau de acţiuni de constrîngere;
    d) aflării în afara locului de staţionare a unităţii militare - la odihnă, în învoire sau în concediu, ori aflării fără învoire în afara locului de staţionare a unităţii militare, cu excepţia cazurilor prevăzute la punctul 7 lit.i)-n);
    e) comiterii altor fapte ce nu au legătură cu îndeplinirea obligaţiilor serviciului militar.

     [Pct.8 în redacţia HG1446 din 21.12.07, MO1-4/01.01.08 art.6]
     [Pct.8 modificat prin HG940 din 04.08.03, MO177/15.08.03 art.991]

     [Pct.9 exclus prin HG940 din 04.08.03, MO177/15.08.03 art.991; pct.10 devine 9]
9. Companiile  (organizaţiile) de asigurare achită sumele de asigurare în următoarele mărimi:
1) în caz de  deces al militarului sau al cetăţeanului care  trece pregătirea militară (concentrarea rezerviştilor), ce s-a produs în timpul  exerciţiului funcţiunii, sau în caz de deces al acestuia,  înainte de expirarea unui an din ziua trecerii în  rezervă (înainte de încheierea  concentrărilor rezerviştilor), ca urmare a mutilărilor (rănirilor, traumelor, contuziilor), bolilor, cauzate în exerciţiul funcţiunii (sumele se achită familiilor acestora);
a) pentru militarul prin contract - suma de asigurare echivalentă cu solda lunară în luna decesului, dar nu mai mică decît salariul mediu pe republică, pentru 10 ani de serviciu militar;
    [Pct.9 subpct.1), lit.a) în redacţia HG1446 din 21.12.07, MO1-4/01.01.08 art.6]
    [Pct.9 subpct.1), lit.a) modificată prin HG940 din 04.08.03, MO177/15.08.03 art.991]
b) pentru militarul  în termen - o sumă egală cu solda pe 10  ani, reieşind  din mărimea salariului mediu pe republică în I trimestru al  anului morţii ori trecerii în rezervă;
c) pentru persoana care trece pregătirea militară  (concentrarea rezerviştilor) - salariul pe 10 ani, reieşind din salariul mediu de care a beneficiat acesta în I trimestru al anului morţii (încheierii concentrărilor),  dar nu mai mic decît salariul mediu pe republică în trimestrul în cauză;
d) pentru persoana  neîncadrată în cîmpul muncii - salariul pe 10 ani, reieşind din mărimea salariului mediu pe republică în I trimestru al anului morţii (încheierii concentrărilor);
2) în cazul pierderii capacităţii de muncă a militarului sau cetăţeanului asigurat care trece pregătirea militară (concentrarea rezerviştilor), aceştia fiind asiguraţi în perioada îndeplinirii serviciului militar (concentrărilor rezerviştilor) ori pînă la expirarea unui an după trecerea în rezervă (încheierea concentrărilor rezerviştilor), în urma rănirii, traumelor, contuziilor, mutilărilor ori bolilor cauzate în exerciţiul funcţiunii, dacă acestora li s-a stabilit invaliditatea - în următoarele cuantumuri procentuale de la suma de asigurare:
[Pct.9 subpct.2)modificat prin HG940/04.08.03, MO177/15.08.03 art.991]
     invalidului de gradul I - 60 procente;
     invalidului de gradul II - 40 procente;
     ivalidului de gradul III - 20 procente;
3) în cazul în  care  persoana asigurată a fost traumată, rănită, contuzionată sau mutilată în exerciţiul funcţiunii - cu următoarele procente din suma de asigurare:
     grav - 4 procente
     mediu - 3 procente
     uşor - 2 procente.
Achitarea sumei de asigurare în conformitate cu subpunctele 2)-3) ale prezentului punct se efectuează luîndu-se în calcul plăţile acordate anterior. Totodată, suma de asigurare pentru acest tip de asigurare se plăteşte independent de achitarea sumelor conform altor tipuri de asigurare şi de plăţile cu titlu de acoperire a daunelor.
Mărimile sumelor de asigurare enumerate în subpunctele 2)-3) ale prezentului punct se calculează reieşind din cuantumul soldei lunare (salariul mediu în trimestrul I; salariul mediu pe republică în I trimestru) salariul mediu pe republică în luna survenirii riscului asigurat primite de militari (rezervişti), la momentul survenirii riscului asigurat (trecerii în rezervă).
     [Pct.9 subpct.3) modificat prin HG1446 din 21.12.07, MO1-4/01.01.08 art.6]
[Pct.9 subpct.3) completat prin HG181 din 01.03.2000]