HGM261/1996
ID intern unic:  296017
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
GUVERNUL
HOTĂRÎRE Nr. 261
din  13.05.1996
cu privire la aprobarea Regulilor comerţului cu amănuntul,
recepţionării, păstrării şi evidenţei articolelor din metale
preţioase şi pietre preţioase
Publicat : 20.06.1996 în Monitorul Oficial Nr. 40-41     art Nr : 330

   
MODIFICAT
    HG112 din 27.02.19, MO76-85/01.03.19 art.136; în vigoare 01.03.19
    HG522 din 06.07.17, MO244-251/14.07.17 art.616
    HG673 din 11.07.05, MO98-100/22.07.05 art.749
    HG1360 din 08.12.04, MO233-236/17.12.04 art.1558
    HG1097 din 08.09.03, MO200/19.09.03 art.1151
    HG574 din 24.06.97, MO49/31.07.97


    NOTĂ:
Pe  tot  cuprinsul textului, cuvintele  "Camera de Stat pentru Supravegherea Marcării pe lîngă Vistieria de stat" se substituie cu cuvintele "Camera de Stat pentru Supravegherea Marcării pe lîngă Ministerul Finanţelor" prin HG673 din 11.07.05, MO98/22.07.05 art.749
În titlu şi în textul hotărîrii sintagma "pietre scumpe" se substituie prin sintagma "pietre preţioase" prin HG1097 din 08.09.03 MO200/19.09.03 art.1151


    În conformitate cu Legea Republicii Moldova nr. 1453-XII din 25 mai 1993 privind protecţia consumatorilor, Guvernul Republicii Moldova HOTĂRĂŞTE:
    1. Se aprobă Regulile comerţului cu amănuntul, recepţionării, păstrării şi evidenţei articolelor din metale preţioase şi pietre preţioase (se anexează).
    [Pct.2 abrogat HG574 din 24.06.97, MO49/31.07.97]

    PRIM-MINISTRU
    AL REPUBLICII MOLDOVA                               Andrei SANGHELI
    Contrasemnează:
    Ministrul economiei                                                 V. Bobuţac
    Ministrul finanţelor                                                  V. ChiţanR E G U L I L E
comerţului cu amănuntul, recepţionării, păstrării şi evidenţei
articolelor din metale preţioase şi pietre scumpe
1. Dispoziţii generale
    1. Prezentele Reguli reglementează relaţiile dintre vînzători şi cumpărători privind cumpărarea-vînzarea bijuteriilor, obiectelor de servire a mesei, obiectelor de împodobire a încăperilor şi altor articole din aur, argint, platină, palad iu şi din aliajele lor, articolelor cu pietre scumpe (briliante, safire, rubine, smaralde, mărgăritare); articolelor din metale preţioase cu garnituri din pietre semiscumpe, ceasurilor în corpuri din metale preţioase.
    2. Regulile stabilesc cerinţele de bază faţă de vînzătorii, care comercializează bijuterii şi alte articole de uz casnic ce conţin metale preţioase şi pietre scumpe, şi se extind asupra tuturor agenţilor economici ce activează în sfera co merţului cu articole din metale preţioase şi pietre scumpe, indiferent de forma lor de proprietate.
    3. Comercializarea articolelor din metale preţioase şi pietre preţioase se efectuează în baza licenţei obţinute conform legislaţiei în vigoare.
    [Pct.3 în redacţia HG1097 din 08.09.03, MO200/19.09.03 art.1151]
    4. În sălile comerciale trebuie să fie afişate la un loc accesibil: informaţia despre titlurile, stabilite în Republica Moldova, pentru bijuterii şi articole de uz casnic (din metale preţioase şi pietre scumpe), extrasele din documentele normative cu privire la modul de marcare a acestor articole, imaginea mărcii de stat a Republicii Moldova, precum şi licenţa pentru dreptul de practicare a genurilor de activitate respective, prezentele Reguli şi altă informaţie n ecesară consumatorului.
    [Pct.4 modificat prin HG1097 din 08.09.03, MO200/19.09.03 art.1151]
II. Recepţionarea şi păstrarea
    5. Recepţionarea şi păstrarea în magazine şi secţii specializate a articolelor din metale preţioase şi pietre scumpe se efectuează potrivit cantităţii şi calităţii în conformitate cu legea, documentaţia tehnico-normativă şi condiţiile contractului.
    Se interzice recepţionarea şi păstrarea în magazin a articolelor din metale preţioase şi pietre scumpe fără facturi şi alte documente de însoţire care să confirme sursa de achiziţionare a menţionatelor articole şi valoarea lor, precum şi fără înregistrarea acestor documente într-un jurnal special.
    [Pct.5 modificat prin HG673 din 11.07.05, MO98/22.07.05 art.749]
    6. Pînă la expunerea în sala comercială a articolelor din metale preţioase şi pietre scumpe, inclusiv celor primite în consignaţie, ele trebuie să fie supuse unei pregătiri preventive, care include examinarea şi sortarea articolelor, controlul privind prezenţa marcării de stat în conformitate cu Hotărîrea Guvernului Republicii Moldova nr. 892 din 28 august 2001 "Cu privire la supravegherea marcării de stat, precum şi integritatea sigiliilor şi etichetelor, sortarea după mărimi".
    [Pct.6 modificat prin HG673 din 11.07.05, MO98/22.07.05 art.749]
    [Pct.6 modificat prin HG1097 din 08.09.03, MO200/19.09.03 art.1151]

    7. În magazine şi secţii specializate bijuteriile, articolele din aur şi ceasurile în corpuri de aur, după încheierea zilei de lucru, se păstrează în seifuri (lăzi metalice), care se fixează bine de duşumea sau perete, sigilate cu ştampila personală a gestionar ului. Articolele din argint se păstrează în seifuri, stelaje metalice instalate în magazin.
    Golurile între ferestrele încăperilor pentru păstrarea valorilor menţionate trebuie să fie izolate de sala comercială şi prevăzute cu reţele metalice avînd secţiunea vergelii de fier de cel puţin 1 cm, uşile şi ferestrele - închise bine cu zăvoare.
    [Pct.7 modificat prin HG673 din 11.07.05, MO98/22.07.05 art.749]
    8. Toate încăperile în care se păstrează articolele din metale preţioase şi pietre scumpe trebuie să fie utilate cu mijloace de semnalizare, care să garanteze avertizarea despre pătrunderea în ele a persoanelor străine.
    Seifurile (dulapurile, lăzile, stelajele etc.), unde se păstrează articole din metale preţioase şi pietre scumpe (semiscumpe), se amplasează în încăperi repartizate în mod special.
    Canalele de ventilare, la instalarea lor în fiecare încăpere, sînt prevăzute cu grilaje, uşile de lemn de la intrare se căptuşesc cu tablă de fier. În afară de aceasta, se instalează uşi metalice suplimentare prevăzute cu zăvoare sigure.
    Încăperile magazinelor se utilează cu trei aliniamente de semnalizare.
    Aliniamente de semnalizare ale încăperii sînt considerate sistemele de semnalizare independente una de alta, fiecare dintre ele avînd contact cu numărul independent al pupitrului de urmărire centralizată.
    Primul aliniament de semnalizare apără perimetrul (sau volumul) magazinului (ferestrele, uşile, ferestruicile, canalele de ventilare, conductele de apă, termice etc.). Al doilea aliniament apără perimetrul şi volumul (suprafaţa) depozitul ui, al treilea - locul nemijocit de concentrare a valorilor (seif, dulap, stelaj etc.).
    În afară de aceasta, magazinul (încăperile auxiliare) se utilează cu semnalizare antiincendiară, unită cu primul aliniament de apărare sau separată, cu ieşire la pupitrul de urmărire centralizată. Semnalizarea antiincendiară funcţionează     permanent. În cursul zilei semnalul antiincendiar trece la pupitrul de urmărire centralizată sau în încăperea administraţiei magazinului.
    Încăperile în care se păstrează valorile şi se comercializează producţia sînt utilate cu semnalizare de alarmă.
    Semnalizarea de alarmă reprezintă un dispozitiv secret de emitere a semnalului (buton, pedală) de către personalul de serviciu la postul de pază, precum şi la pupitrul de urmărire centralizată sau la poliţia de serviciu, în caz de atac, i ncendiu etc.
    9. În cazurile în care paza încăperilor pentru păstrarea valorilor se efectuează cu ajutorul pupitrelor de urmărire centralizată, primirea şi predarea lor pentru pază o face gestionarul în modul stabilit, telefonîndu-i persoanei de servi ciu de la postul de observare.
III. Vînzarea
    10. Vînzarea articolelor din metale peţioase şi pietre scumpe se efectuează numai în magazine şi secţii specializate de bijuterii cu suprafaţa de cel puţin 8 metri pătraţi, în care se asigură evidenţa şi integritatea garantată a acestor valori, precum şi condiţiile necesare pentru demonstrarea şi alegerea lor de către cumpărător.
    Pentru a crea comodităţi cumpărătorilor, bijuteriile, obiectele de servire a mesei şi alte articole urmează să fie grupate conform destinaţiei.
    [Pct.10 modificat prin HG673 din 11.07.05, MO98/22.07.05 art.749]
    11. Desfacerea articolelor din metale preţioase şi pietre scumpe se efectuează în cazul în care au imprimate ale emblemei producătorului şi imprimate ale marcajului de stat. Articolele de producţie străină, importate în Republica Moldova, trebuie, de asemenea, să aibă în mod obligatoriu imprimate ale marcajului de stat, aplicat de Instituția publică „Camera de  Stat pentru  Supravegherea  Marcării”.
    [Pct.11 modificat prin HG112 din 27.02.19, MO76-85/01.03.19 art.136; în vigoare 01.03.19]
    [Pct.11 modificat prin HG1097 din 08.09.03 MO200/19.09.03 art.1151]

    12. Articolele din metale preţioase şi pietre scumpe scoase la vînzare trebuie să aibă etichete plumbuite cu indicarea denumirii lor, producătorului, articolului, titlului, greutăţii şi preţului pentru 1 gram, tipul garniturilor, caracter istica lor, greutăţii şi preţului cu amănuntul al articolului.
    În cazurile cînd în scopul verificării corectitudinii marcării articolelor (inclusiv greutatea) e necesară scoaterea etichetei, se întocmeşte un act cu indicarea ulterioară a numărului actului pe etichetă - duplicatul magazinului. Etichet a producătorului se păstrează şi se fixează pe articol împreună cu duplicatul.
    Comercializarea articolelor de giuvaiergerie cu pietre preţioase se efectuează la prezentarea certificatului de calitate a pietrelor preţioase, eliberat de Camera de Stat pentru Supravegherea Marcării, cu excepţia articolelor de giuvaiergerie însoţite de etichete ale producătorului, pe care sînt confirmate denumirea şi caracteristicile pietrelor preţioase.
    [Pct.12 modificat prin HG673 din 11.07.05, MO98/22.07.05 art.749]
    13. Vînzătorul trebuie să-i asigure cumpărătorului ajutor şi consultaţie calificată la alegerea articolului din metale preţioase şi pietre scumpe, să-l familiarizeze cu probele aflate în vînzare.
    La dorinţa cumpărătorului, vînzătorul este obligat să pună deoparte, pînă la sfîrşitul zilei de lucru a magazinului, articolele din metale preţioase şi pietre scumpe alese de el.
    Podoabele din metale preţioase şi pietre scumpe trebuie să aibă ambalaj individual.
    Vînzătorul trebuie să-l informeze pe cumpărător despre modul de îngrijire a articolelor din metale preţioase şi pietre scumpe.
Vînzătorul poate să organizeze desfacerea unor mărfuri însoţitoare şi să propună cumpărătorului un complex de servicii suplimentare (gravare, primirea prealabilă a comenzii, expedierea şi înmînarea cadoului, împachetarea artistică şi alte tipuri de servicii).
    14. Articolele din metale preţioase şi pietre scumpe nu pot fi preschimbate, restituite, cu excepţia cazurilor în care se depistează defecţiuni despre care cumpărătorul n-a fost preîntîmpinat de către vînzător (fixarea slabă a pietrelor, încuietoarelor la cercei, îmbinărilor de articulaţii la brăţări, fisuri, bavuri, zgîrieturi etc.), necorespunderea marcajului de stat al Republicii Moldova probei aliajului giuvaierical, a caracteristicilor articolului - datelor din etichetă.
    15. În cazul cînd în articolele din metale preţioase şi pietre scumpe se descoperă defecţiuni despre care cumpărătorul n-a fost preîntîmpinat, acesta din urmă, în timp de 6 luni din ziua procurării lor, are dreptul să preschimbe articolel e pe altele similare sau pe altele cu recalcularea respectivă a preţului de cumpărare, sau urmează ca în ele să fie înlăturate pe gratis defecţiunile, ori preţul de cumpărare să fie redus în mod proporţional. Cumpărătorul e în drept, de asemenea, să rezilieze contractul de cumpărare-vînzare cu recuperarea pierderilor. Aceste cerinţe ale cumpărătorului se examinează la prezentarea bonului de casă sau a unui alt document care confirmă faptul cumpărării produsului, în conformitate cu prevederile legislaţiei.
    [Pct.15 modificat prin HG1360 din 08.12.04, MO233-236/17.12.04 art.1558]
    16. În caz de divergenţe privind cauzele apariţiei defecţiunilor, vînzătorul este obligat să primească de la cumpărător articolul din metale preţioase şi pietre scumpe şi să-l trimită pentru expertiză independentă. Cumpărătorul e în drept să asiste la efectuarea expertizei.
    17. Primirea de la cumpărător a banilor în numerar pentru articolele din metale preţioase şi pietre scumpe vîndute o efectuează vînzătorul cu aplicarea maşinilor de casă şi control.
    Vînzătorul este obligat să elibereze cumpărătorului pentru articolul din metale preţioase şi pietre scumpe vîndut bonul de casă şi copia bonului mărfii, semnat de vînzător; în copia bonului mărfii trebuie să fie indicate denumirea mărfii, articolului, preţul şi data vînzării, semnătura vînzătorului şi ştampila întreprinderii comerciale.
IV. Evidenţa
    Evidenţa metalelor preţioase şi pietrelor scumpe, precum şi a articolelor confecţionate din ele, o ţin magazinele în modul descris în acest compartiment.
    18. Articolele din metale preţioase şi pietre preţioase se ţin la evidenţă într-un Registru de evidenţă a circulaţiei articolelor din metale preţioase şi pietre preţioase, care, înainte de completare, se paginează, se şnuruieşte, se semnează de conducător, se autentifică cu ştampilă şi se ţine în modul stabilit.
    La ţinerea evidenţei cu utilizarea mijloacelor electronice, documente de gestiune se consideră documentele scoase la tipar, şnuruite, paginate, semnate de conducător, autentificate cu ştampilă şi luate în evidenţă la contabilitate. Agenţii economici sînt obligaţi să păstreze documentele primare, registrele contabile şi rapoartele (dările de seamă) financiare în conformitate cu termenele şi regulile stabilite de Organul de stat pentru supravegherea şi administrarea Fondului arhivistic al Republicii Moldova.
    Bijuteriile (articolele cu pietre scumpe) se ţin la evidenţă individuală, articol cu articol, indicîndu-se numărul lui de ordine, denumirea articolului, titlul, denumirea pietrelor, cifrul lor, numărul şi greutatea pietrelor, greutate a totală a articolului şi preţul de cumpărare.
    Notă: Ceasurile în corpuri de aur cu pietre scumpe se raportează la grupul "Bijuterii" şi evidenţa lor se ţine individual indicîndu-se numărul de ordine, denumirea ceasului, firmei sau fabricii, numărul mecanismului şi corpului, titlul, greutatea corpului ceasului, denumirea pietrelor, cifrul, numărul şi greutatea lor, preţul de cumpărare. În celelalte cazuri evidenţa ceasurilor se ţine indicîndu-se denumirea, cifrul articolului şi procesul-verbal de stabilire a preţului pentru o unitate, numărul şi suma. Articolele din metale preţioase cu ceasuri montate în ele sînt ţinute la evidenţă conform denumirii lor, indicîndu-se marca şi cifrul ceasului la preţul liber pentru o unitate, numărul şi suma.
    [Pct.18 modificat prin HG673 din 11.07.05, MO98/22.07.05 art.749]
    19. Articolele din aur (vîndute după greutate) se ţin la evidenţă conform denumirilor, indicîndu-se articolul respectiv din procesul-verbal de stabilire a preţului cu amănuntul, titlul, numărul, greutatea, preţul pentru un gram şi suma.
    [Pct.19 modificat prin HG673 din 11.07.05, MO98/22.07.05 art.749]
    20. Articolele individuale din aur se ţin la evidenţă indicîndu-se fiecare articol, denumirea şi numărul lui de evidenţă, caracteristica succintă a garniturii, titlul, greutatea totală şi preţul pentru o unitate.
    21. Articolele din argint, vîndute după greutate, se ţin la evidenţă potrivit denumirilor, indicîndu-se articolul respectiv din procesul-verbal de stabilire a preţului cu amănuntul, titlul, numărul, preţul pentru un gram şi suma.
    [Pct.21 modificat prin HG673 din 11.07.05, MO98/22.07.05 art.749]
    22. Articolele din argint cu bucata, inclusiv articolele cu mînere de argint se ţin la evidenţă conform denumirilor, indicîndu-se articolul respectiv din procesul-verbal de stabilire a preţului cu amănuntul, titlul, numărul, preţul pentru o unitate şi suma.
    Notă: Produsele din aur şi argint de aceeaşi denumire, care au acelaşi preţ, însă diferite articole, se ţin la evidenţă conform preţurilor, indicîndu-se denumirea, titlul, greutatea, preţul pentru un gram şi suma.
    [Pct.22 modificat prin HG673din 11.07.05, MO98/22.07.05 art.749]
    [Pct.23 exclus prin HG673din 11.07.05, MO98/22.07.05 art.749]

    24. Obiectele de cristal în montură de argint se ţin la evidenţă conform denumirii, articolului respectiv din procesul-verbal de stabilire a preţului cu amănuntul la obiectele de cristal, numărului monturii din argint indicată în procesul-verbal de coordonare a preţului liber cu amănuntul la articolele din metale preţioase, cantităţii, preţului şi sumei.
    [Pct.24 modificat prin HG673/11.07.05, MO98/22.07.05 art.749]
    25. Ceasurile în corpuri de aur, noi şi restaurate, produse în fostele republici unionale şi de firmele străine, se ţin la evidenţă în mod individual, fiecare ceas, indicîndu-se titlul, denumirea fabricii-producătoare sau a firmei, număru l mecanismului sau corpului, preţul pentru o unitate.
    26. Depozitele, magazinele şi secţiile specializate, în care se recepţionează (eliberează) şi se comercializează articole din metale preţioase, pietre preţioase şi semipreţioase, trebuie să fie dotate cu mijloace de cîntărire de tipul şi clasa de exactitate corespunzătoare, legalizate şi verificate metrologic anual, în modul stabilit de organul naţional de metrologie.
    Cîntărirea aurului, platinei şi metalelor platinice, bijuteriilor şi articolelor din ele se efectuează cu exactitatea de pînă la 0,01 grame, iar a argintului şi articolelor din argint - pînă la 0,1 grame. Pietrele preţioase şi smaraldul cultivat se cîntăresc cu cîntare de carate speciale cu exactitatea de pînă la 0,01 carate.
    [Pct.26 în redacţia HG673 din 11.07.05, MO98/22.07.05 art.749]
    27. Modul de vînzare, recepţionare, păstrare şi evidenţă a articolelor din aur, prevăzut de prezentele Reguli, se extinde integral asupra articolelor din platină şi paladiu.
V. Responsabilitatea vînzătorului şi controlul asupra
respectării prezentelor Reguli

    28. Vînzătorul poartă răspundere faţă de cumpărător pentru încălcarea prezentelor Reguli în modul stabilit de legislaţia în vigoare.
    29. Controlul asupra respectării prezentelor Reguli îl exercită: Instituția publică „Camera de  Stat pentru  Supravegherea  Marcării”, Serviciul Fiscal de Stat şi de drept, precum şi alte organe de stat în limitele competenţei lor.
    Vînzătorul trebuie să acorde ajutor la exercitarea controlului şi să întreprindă măsuri în vederea lichidării neajunsurilor şi încălcărilor.
    [Pct.29 modificat prin HG112 din 27.02.19, MO76-85/01.03.19 art.136; în vigoare 01.03.19]
    [Pct.29 modificat prin HG522 din 06.07.17, MO244-251/14.07.17 art.616]
    [Pct.29 modificat prin HG1097 din 08.09.03 MO200/19.09.03 art.1151]