HGA332/2004
ID intern unic:  296141
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
GUVERNUL
HOTĂRÎRE Nr. 332
din  02.04.2004
pentru aprobarea Regulilor de expunere spre vînzare la
Bursa Universală de Mărfuri a Moldovei a bunurilor sechestrate
 în scopul stingerii obligaţiilor fiscale, a bunurilor confiscate, fără
stăpîn, sechestrate uşor alterabile sau cu termen de păstrare
 limitat, a corpurilor delicte şi a bunurilor trecute în posesia
statului cu drept de succesiune
Publicat : 09.04.2004 în Monitorul Oficial Nr. 56-60     art Nr : 463

   
Abrogată prin HG1274 din 26.12.18, MO526-528/29.12.18 art.1371; în vigoare 29.12.18

    MODIFICAT

    HG522 din 06.07.17, MO244-251/14.07.17 art.616
    HG549 din 28.06.10, MO114-116/06.07.10 art.635
    HG337 din 23.03.05, MO55-58/08.04.05 art.387

   
NOTĂ:
   
în tot textul Regulilor, precum şi în anexele 3 şi 4, cuvintele „inspectoratul fiscal de stat”, la orice formă gramaticală, se substituie prin cuvintele „Serviciul Fiscal de Stat”, la forma gramaticală corespunzătoare prin HG522 din 06.07.17, MO244-251/14.07.17 art.616Guvernul HOTĂRĂŞTE:
1. Se aprobă Regulile de expunere spre vînzare la Bursa Universală de Mărfuri a Moldovei a bunurilor sechestrate în scopul stingerii obligaţiilor fiscale, a bunurilor confiscate, fără stăpîn, sechestrate uşor alterabile sau cu termen de păstrare limitat, a corpurilor delicte şi a bunurilor trecute în posesia statului cu drept de succesiune (se anexează).
2. Controlul asupra executării prezentei hotărîri se pune în sarcina dlui Marian Lupu, ministrul economiei.

Prim-ministru                                                      Vasile TARLEV
Contrasemnată:
Prim-viceprim-ministru                                        Vasile Iovv
Ministrul economiei                                             Marian Lupu
Ministrul finanţelor                                              Zinaida Grecianîi
Ministrul justiţiei                                                  Vasile Dolghieru

Chişinău, 2 aprilie 2004.
Nr. 332.

Aprobate
prin Hotărîrea Guvernului nr. 332
din 2 aprilie 2004
REGULILE
de expunere spre vînzare la Bursa Universală de Mărfuri
a Moldovei a bunurilor sechestrate în scopul stingerii obligaţiilor
fiscale, a bunurilor confiscate, fără stăpîn, sechestrate uşor alterabile
sau cu termen de păstrare limitat, a corpurilor delicte şi a bunurilor
trecute în posesia statului cu drept de succesiune
I. Dispoziţii generale
1. Prezentele  Reguli sînt elaborate  în  conformitate cu prevederile art. 203 al Titlului V din  Codul fiscal, Hotarîrii Guvernului  nr.972 din 11 septembrie 2001 "Pentru aprobarea Regulamentului cu privire la modul de evidenţă, evaluare şi vînzare a bunurilor confiscate, fără stăpîn, sechestrate uşor alterabile sau cu termen de păstrare limitat, a corpurilor delicte, a bunurilor trecute în posesia statului cu drept de succesiune şi a comorilor", Regulilor comerţului de bursă şi altor acte normative.
2. Regulile reglementează modul de comercializare a bunurilor sechestrate de către organele cu atribuţii de administrare fiscală în scopul stingerii obligaţiilor fiscale şi altor plăţi la buget, conform Titlului V al Codului fiscal, şi a bunurilor ce fac obiectul Regulamentului aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr.972 din 11 septembrie 2001, luate la evidenţa Serviciului Fiscal de Stat  (în continuare - bunuri), care urmează a fi vîndute prin intermediul  Bursei Universale de Mărfuri a Moldovei (în continuare  - Bursă).
   
[Pct.2 modificat prin HG522 din 06.07.17, MO244-251/14.07.17 art.616]
II. Organizarea procesului de expunere a bunurilor spre vînzare
3. Pentru expunerea bunurilor spre vînzare prin intermediul Bursei de către organul cu atribuţii de administrare fiscală la evidenţa căruia acestea se află, se adoptă o decizie cu privire la expunerea spre comercializare a bunurilor prin intermediul Bursei, conform anexei nr.1 la prezentele Reguli.
4. La licitaţiile bursiere se expun bunurile bursiere, inclusiv cele specificate în anexa nr.2 şi cele care nu cad sub incidenţa punctului 10 al prezentelor Reguli.
[Pct.4 în redacţia HG337 din 23.03.05, MO55-58/08.04.05 art.387]
5. Organele cu atribuţii de administrare fiscală expun bunurile spre vînzare la Bursă  prin intermediul companiilor de brokeraj acreditate de Bursă.
6. Companiile de brokeraj, care vor reprezenta organele cu atribuţii de administrare fiscală în cadrul licitaţiilor, sînt alese prin concurs organizat de Bursă.
7. Organele cu atribuţii de administrare fiscală încheie cu compania de brokeraj contractul de prestare a serviciilor de brokeraj, conform anexei nr. 3 la prezentele Reguli.
8. Bursa organizează evaluarea conformităţii, estimarea valorii bunurilor la preţurile cu ridicata în baza informaţiei obţinute de la organele cu atribuţii de administrare fiscală. După efectuarea acestor proceduri, organele  respective, în termen de pînă la 5 zile, urmează să conlucreze cu compania de brokeraj corespunzătoare în vederea perfectării documentelor necesare (contractul de prestare a serviciilor de brokeraj, contractul de mandat, procura, conform anexelor nr.3, nr.4 şi nr.5 la prezentele Reguli) şi expunerii bunurilor spre vînzare.
[Pct.8 modificat prin HG337 din 23.03.05, MO55-58/08.04.05 art.387]
9. După încheierea contractului prevăzut în punctul 7 al prezentelor Reguli, organele cu atribuţii de administrare fiscală prezintă companiei de brokeraj următoarele documente aferente bunurilor:
a) decizia de expunere a bunurilor spre vînzare prin intermediul Bursei;
b) hotărîrea (decizia, ordonanţa) prin care bunurile au fost sechestrate, confiscate, declarate fără stăpîn, trecute în posesia statului cu drept de succesiune şi luate la evidenţă de către organele cu atribuţii de administrare fiscală;
c) alte documente aferente bunurilor, ce ar specifica unele caracteristici ale acestora (rapoarte asupra testărilor efectuate de laboratoarele acreditate, concluzii de expertiză etc.).
10. Nu se expun la Bursă următoarele bunuri:
- bancnotele şi monedele naţionale şi străine;
- timbrele poştale;
- valorile mobiliare;
- biletele de loterie;
- bunurile imobiliare;
- produsele falsificate;
- bunurile care, în urma evaluării conformităţii, nu corespund cerinţelor prescrise sau declarate;
- bunurile care urmează a fi transmise cu titlu gratuit sau nimicite, conform capitolului V al Regulamentului aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 972 din 11 septembrie 2001;
- bunurile uşor alterabile;
- bunurile cu termen de valabilitate limitat, în cazurile în care timpul necesar perfectării documentelor solicitate pentru expunerea bunurilor spre vînzare la Bursă depăşeşte termenul de valabilitate a acestora;
- loturile de bunuri în valoare de pînă la 5 mii lei;
- mărfurile de import care cad sub incidenţa unor măsuri de politică economică sau taxe speciale;
- obiectele de artă ce reprezintă patrimoniu naţional şi obiectele de cult.
[Pct.10 în redacţia HG337 din 23.03.05, MO55-58/08.04.05 art.387]
11. În cazurile cînd la evidenţa Serviciului Fiscal de Stat se află bunuri indicate în Regulamentul aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 972 din 11 septembrie 2001, pentru care, conform calculelor preventive prezentate de Bursă, cheltuielile aferente estimării valorii bunurilor, evaluării conformităţii (prin încercări de laborator), publicării comunicatului informativ pot depăşi suma preconizată spre a fi încasată de la comercializarea lor prin intermediul Bursei, asupra acestor bunuri se vor aplica prevederile Regulamentului nominalizat.
12. Din momentul încheierii contractului de mandat (anexa nr.4 la prezentele Reguli) şi perfectării procurii (anexa nr.6 la prezentele Reguli) privind acordarea dreptului companiei de brokeraj de a expune bunurile spre vînzare la Bursă, aceasta din urmă asigură publicarea în Monitorul Oficial al Republicii Moldova şi în Buletinul informativ al Bursei a comunicatelor informative despre bunurile ce se expun la vînzare prin intermediul Bursei. Comunicatele informative referitoare la bunurile uşor alterabile nu se publică în presa nominalizată, ci doar în publicaţiile informative interne ale Bursei.
13. Comunicatul informativ conţine următoarele date:
- denumirea bunurilor;
- unitatea de măsură;
- cantitatea;
- preţul pentru o unitate;
- valoarea totală a lotului;
- mărimea lotului (cu indicarea modalităţii de comercializare: lot unic sau lot minim);
- locul depozitării;
- condiţiile de livrare.
În comunicatul informativ poate fi inclusă suplimentar şi altă informaţie, în funcţie de specificul mărfurilor expuse spre vînzare.
14. Bursa va publica comunicatul informativ indicat la punctul 13 al prezentelor Reguli cu cel puţin 15 zile înainte de organizarea primei licitaţii.
15. După publicarea comunicatului informativ, compania de brokeraj depune la Bursă, cu 3 zile lucrătoare pînă la data începerii licitaţiilor, cererea de participare la licitaţiile Bursei pentru vînzare/cumpărare, conform anexei nr. 6.
16. Cererile privind includerea ofertelor de vînzare/cumpărare a bunurilor în planul licitaţiilor se înregistrează de către Bursă în mod gratuit.
17. Cererea privind includerea în planul licitaţiilor a bunurilor cu termen de valabilitate limitat se depune de către compania de brokeraj la Bursă în termen de 24 ore după perfectarea contractului de mandat şi a procurii. Bursa va include în planul licitaţiilor cererile indicate începînd cu următoarea zi lucrătoare.
[Pct.17 modificat prin HG337 din 23.03.05, MO55-58/08.04.05 art.387]
18. Pentru bunurile neindicate în punctul 17 al prezentelor Reguli Bursa va include ofertele în planul licitaţiilor în termen de pînă la 3 zile lucrătoare.
19. Licitaţiile de vînzare a bunurilor se organizează la Bursă zilnic, de luni pînă vineri, începînd cu ora 11.00, cu excepţia zilelor declarate oficial zile de sărbătoare.
20. Dacă, pe parcursul a 20 licitaţii, bunurile nu au fost solicitate de cumpărători, se efectuează reducerea preţului cu 10%. În cazul în care bunurile nu au fost solicitate de către cumpărători nici după organizarea a încă 30 licitaţii, se efectuează reducerea preţului cu 20% faţă de preţul stabilit după prima reducere.
După a doua reducere a preţului, bunurile se expun spre comercializare pe parcursul a încă 30  licitaţii.
[Pct.20 în redacţia HG337 din 23.03.05, MO55-58/08.04.05 art.387]
21. Bunurile ce fac obiectul Regulamentului aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr.972 din 11 septembrie 2001 se expun spre comercializare la preţuri fără TVA (în conformitate cu prevederile Titlului III al Codului fiscal). Dacă aceste bunuri nu au fost vîndute nici după a doua reducere a preţului (20%), ele urmează să fie retrase din vînzare de către Serviciul Fiscal de Stat, cu rezilierea documentelor ce au stat la baza expunerii spre vînzare prin intermediul Bursei şi cu aplicarea ulterioară a prevederilor Regulamentului aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 972 din 11 septembrie 2001.
[Pct.21 în redacţia HG337 din 23.03.05, MO55-58/08.04.05 art.387]
22. Bunurile sechestrate în contul stingerii obligaţiilor fiscale şi altor plăţi la buget, care nu sînt solicitate de către cumpărători nici după a doua reducere a preţului, se retrag din vînzare de la Bursă.
[Pct.22 modificat prin HG337 din 23.03.05, MO55-58/08.04.05 art.387]
23. Cu zece zile înainte de survenirea termenului de reducere a preţului, Bursa va expedia un aviz corespunzător organului cu atribuţii de administrare fiscală, care a expus bunurile spre vînzare în cadrul Bursei. Organul respectiv, în termen de 24 ore, va comunica Bursei în scris obiecţiile pe marginea acestui fapt. Dacă în termenul stabilit de către Bursă n-au fost recepţionate obiecţii din partea organului cu atribuţii de administrare fiscală, Bursa efectuează reducerea din oficiu.
[Pct.23 modificat prin HG337 din 23.03.05, MO55-58/08.04.05 art.387]
24. Compania de brokeraj, în termen de 24 ore după organizarea licitaţiei, este obligată să informeze organul cu atribuţii de administrare fiscală despre rezultatele licitaţiei şi despre executarea contractului de mandat, conform anexei nr. 7 la prezentele Reguli.
25. Bunurile nesolicitate de cumpărători cu termen de valabilitate restrîns, care face imposibilă comercializarea lor, urmează a fi retrase din vînzare de către Serviciul Fiscal de Stat,  cu rezilierea documentelor ce au stat la baza expunerii la vînzare prin intermediul Bursei în timp util, pentru ca bunurile să satisfacă încă condiţiile de comercializare. Ulterior, Serviciul Fiscal de Stat urmează să le transmită agenţilor economici, pentru a fi comercializate în baza contractului de consignaţie sau de vînzare-cumpărare la preţul nu mai mic decît cel stabilit la ultima licitaţie organizată de Bursă.
[Pct.25 modificat prin HG337 din 23.03.05, MO55-58/08.04.05 art.387]
26. În cazurile cînd, pe parcursul a 60 de licitaţii, bunurile ce fac obiectul Regulamentului, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr.972 din 11 septembrie 2001, expuse spre vînzare la Bursă, nu sînt solicitate de cumpărători, iar la Serviciul Fiscal de Stat sînt adresări din partea agenţilor economici doritori de a comercializa bunurile în baza contractului de consignaţie, Serviciul Fiscal de Stat este în drept să scoată bunurile indicate de la licitaţiile bursiere şi să încheie contracte de consignaţie cu alţi agenţi economici privind comercializarea lor, în conformitate cu prevederile Regulamentului sus-menţionat. În acest caz, bunurile se transmit spre comercializare în baza contractului de consignaţie la preţul nu mai mic decît cel stabilit la ultima licitaţie organizată de Bursă.
[Pct.26 modificat prin HG337 din 23.03.05, MO55-58/08.04.05 art.387]
27. Organele cu atribuţii de administrare fiscală au dreptul de a retrage bunurile din vînzare în cazurile menţionate la capitolul VI al Regulamentului sus-citat, precum şi în cazul ridicării sechestrului, conform prevederilor art. 202 al Titlului V din Codul fiscal, sau al suspendării executării silite a obligaţiei fiscale sau a altor plăţi, conform prevederilor alin. (8) al art. 180 din Titlul V al Codului fiscal.
28. În cazurile prevăzute de art. 202 alin. (1) al Titlului V din Codul fiscal, organul cu atribuţii de administrare fiscală poate retrage din planul licitaţiilor ofertele plasate. În cazul în care ofertele sînt retrase ca urmare a stingerii totale sau parţiale a obligaţiei fiscale, ridicarea sechestrului va avea loc doar după achitarea de către contribuabil a tuturor cheltuielilor legate de evaluarea, expertiza şi expunerea bunurilor spre vînzare, conform devizului de cheltuieli prezentat de Bursă.
III. Ordinea achitării şi perfectării tranzacţiei
29. Potenţialii cumpărători, doritori de a procura bunurile expuse spre vînzare la Bursă, sînt obligaţi să transfere pe contul Bursei o garanţie în mărime de 5% din preţul iniţial al mărfii solicitate.
30. Licitaţia începe prin anunţarea preţului iniţial al mărfii. În procesul licitaţiei maklerul declară preţul, iar brokerii-cumpărători - disponibilitatea de a cumpăra marfa la acest preţ, prin ridicarea jetonului sau, fără  anunţuri suplimentare, ridică mîna şi oferă preţul propriu. Preţul oferit de brokerul-cumpărător trebuie să fie mai mare decît cel solicitat de makler.
31. Dacă preţul oferit de brokerul-cumpărător este mai mare decît preţul solicitat de makler, acesta  din urmă anunţă numărul brokerului-cumpărător şi preţul oferit de acesta.
32. Tăcerea brokerului-cumpărător este interpretată de makler ca acceptarea preţului oferit. După aceasta, maklerul anunţă preţul următor, conform pasului licitaţiei.
33. Dacă în urma licitaţiilor cumpărătorul (vînzătorul) mărfii nu a fost stabilit, maklerul trece la poziţia următoare inclusă în planul licitaţiilor.
34. În procesul licitării, brokerului-vînzător i se pot solicita informaţii suplimentare pentru precizare.
35. În cazul în care cîţiva brokeri solicită concomitent o anumită marfă, licitaţia are loc cu ridicarea preţului. Brokerii, în procesul licitaţiei, sînt în drept să ofere un preţ majorat cu cîţiva paşi deodată. Mărimea pasului este stabilită în funcţie de suma ofertei.
36. Licitarea lotului respectiv se încheie atunci cînd, după  repetarea de 3 ori a preţului următor de către makler, nici unul din brokerii-cumpărători nu a ridicat jetonul, adică, după fraza "Nr., preţul, trei", se declară învingător brokerul-cumpărător al cărui număr a fost rostit ultimul de makler.
37. După încheierea licitaţiei la lotul respectiv, maklerul anunţă că marfa a fost vîndută, numeşte preţul de vînzare şi numărul brokerului-cumpărător.
38. Bursa, în baza fişei de înregistrare a tranzacţiilor, semnată de brokeri în timpul licitaţiei, perfectează contractul bursier.
39. Imediat după terminarea licitaţiei Bursa pregăteşte:
a) contractul bursier-tip;
b) raportul privind rezultatele licitaţiei, care cuprinde informaţii asupra tuturor tranzacţiilor bursiere înregistrate.
40. Perfectarea şi înregistrarea contractelor are loc în decursul a două ore după finalizarea licitaţiei.
41. În cazul în care tranzacţia fixată în cadrul licitaţiei nu a fost perfectată din vina cumpărătorului, garanţia transferată pe contul Bursei nu se restituie.
42. Bursa confirmă efectuarea operaţiunii bursiere prin înregistrarea contractului, căruia i se atribuie un număr de înregistrare.
43. Contractul reprezintă un document standardizat de Bursă, care certifică faptul încheierii tranzacţiei la Bursă, constituind, totodată, un temei pentru ca participanţii la licitaţiile bursiere să confirme oficial clienţilor lor executarea ordinului de bursă.
44. În momentul semnării contractului, participanţii la licitaţiile bursiere verifică datele şi, în caz de depistare a anumitor necorespunderi, operează corectările de rigoare.
45. Dacă în momentul semnării contractului participanţii la licitaţiile bursiere nu prezintă Bursei obiecţii referitor la datele menţionate în contracte, acestea se consideră confirmate de către participanţi şi, respectiv, aceştia din urmă îşi asumă toate angajamentele de decontare, conform datelor menţionate în contract.
46. Contractul şi fişa de înregistrare a tranzacţiei sînt perfectate în trei exemplare: cîte unul pentru fiecare parte contractantă şi unul - pentru păstrare la Bursă. Toate exemplarele contractului sînt autentificate prin ştampilă şi semnătura preşedintelui Bursei. La solicitarea uneia dintre părţi, Bursa poate elibera copii ale contractului înregistrat.
47. În conformitate cu prevederile art.203 alin. (3) al Titlului V din Codul fiscal, Bursa va reţine 8% din valoarea bunurilor tranzacţionate la licitaţie pentru acoperirea cheltuielilor legate de expertiza, evaluarea şi comercializarea bunurilor, precum şi a cheltuielilor aferente publicării comunicatului informativ indicat în pct. 13 al prezentelor Reguli.
IV. Executarea contractului
48. Decontările în cadrul tranzacţiilor bursiere urmează a fi finalizate nu mai tîrziu de data stabilită de subiecţii contractului  şi stipulată în contractul bursier.
49. Brokerul - cumpărător/clientul (debitor) este obligat, în termen de pînă la 3 zile din data înregistrării tranzacţiei, dacă părţile nu au stabilit în contractul bursier un alt termen, să asigure disponibilul de mijloace băneşti la contul de decontare al Bursei în volum suficient pentru acoperirea valorii contractului.
50. Livrarea mărfii bursiere se face în condiţiile stabilite în contract.
51. Dacă se constată insuficienţa mijloacelor băneşti la contul de decontare al Bursei, adică brokerul - cumpărător/clientul (debitor) nu şi-a onorat angajamentele de plată în termenele stabilite în contract, tranzacţia este anulată, iar participantului  neconştiincios nu i se restituie garanţia indicată la pct. 29  al prezentelor Reguli.
52. Nu mai tîrziu de următoarea zi lucrătoare, Bursa perfectează dispoziţii de plată în favoarea organului cu atribuţii de administrare fiscală, care a expus bunurile la licitaţie, după recepţionarea de la vînzător a actului de primire-predare a bunurilor (anexa nr.8 la prezentele Reguli), perfectat între părţile contractante.
53. În cazul cînd Bursa încalcă termenele prevăzute în pct.52, acesteia i se aplică o amendă pecuniară în mărime de 0,1 % pentru fiecare zi de întîrziere.
54. Dacă la momentul transmiterii bunurilor de către părţi se constată insuficienţa lor cantitativă, contractul bursier poate fi reformulat doar în partea ce ţine de modificarea cantităţii mărfii.
V. Modul de soluţionare a litigiilor
55. Toate litigiile apărute ca urmare a expunerii spre vînzare a mărfurilor sechestrate, precum şi cele legate de executarea contractelor bursiere, al căror obiect îl constituie mărfurile indicate, se soluţionează în cadrul Comisiei de Arbitraj a Bursei.
56. Hotărîrile Comisiei de Arbitraj pot fi atacate în organele judiciare în conformitate cu legislaţia în vigoare.
57. Raporturile juridice neprevăzute de prezentele Reguli se reglementează de legislaţia în vigoare.

Anexa nr.1
la Regulile de expunere spre vînzare la Bursa Universală
de Mărfuri a Moldovei a bunurilor sechestrate în scopul
stingerii obligaţiilor fiscale, a bunurilor confiscate, fără stăpîn,
sechestrate uşor alterabile sau cu termen de păstrare limitat,
a corpurilor delicte şi a bunurilor trecute în posesia statului
cu drept de suscesiune
Decizia nr.________
cu privire la expunerea spre comercializare a
bunurilor prin intermediul
    Bursei Universale de Mărfuri a Moldovei
    ____________________                                     "___"____________
          (localitatea)
    Eu, şeful (şeful adjunct) al ____________________________________________________ ,
                                             (denumirea organului cu atribuţii de administrare fiscală)
    ________________________________________________________________________ ,
                                                                         (numele şi prenumele, funcţia )
    în baza punctului 4 capitolul II al Regulilor de expunere spre vînzare la Bursa Universală de Mărfuri a Moldovei a bunurilor sechestrate în scopul stingerii obligaţiilor fiscale, a bunurilor confiscate, fără stăpîn, sechestrate uşor alterabile sau cu termen de păstrare limitat, a corpurilor delicte şi a bunurilor trecute în posesia statului cu drept de succesiune, decid expunerea spre comercializare la Bursa Universală de Mărfuri a Moldovei a următoarelor bunuri:

Nr.d/o Denumirea bunurilor (cu descrierea detaliată a fiecărui bun) Cantitatea Preţulunitar Suma totală Menţiuni
           
           
total X          x

    Bunurile indicate în prezenta decizie sînt sechestrate în contul stingerii obligaţiilor fiscale în baza hotărîrii
     _______________________________________ nr. ____ din "___" _________
         (denumirea organului cu atribuţii de administrare fiscală)
    sau preluate la evidenţă de către
Serviciul Fiscal de Stat în baza procesului - verbal de preluare a bunurilor la
    evidenţă nr. ______ din "__" ________________.
    Bursei Universale de Mărfuri a Moldovei urmează a-i fi transmise următoarele documente aferente
    bunurilor:
    1.
    2.
    3.
    4.
    5.
    Şef (şef adjunct) al _________________________________________________________
                                          (organul cu atribuţii de administrare fiscală)
  ________________________________________________________________________
                              
    ____________________________
      
(semnătura, numele şi prenumele )
[Anexa nr.1 modificată prin HG522 din 06.07.17, MO244-251/14.07.17 art.616]

Anexa nr.2
la Regulile de expunere spre vînzare la Bursa Universală
de Mărfuri  a Moldovei a bunurilor sechestrate în scopul
stingerii obligaţiilor fiscale, a bunurilor confiscate, fără stăpîn,
sechestrate uşor alterabile  sau  cu termen de păstrare limitat, a corpurilor
delicte şi a bunurilor trecute în posesia statului cu drept de succesiune
Lista mărfurilor bursiere
1. Produse agroalimentare
1.1. Cerealiere
1.2. Crupe, făină, produse făinoase
1.3. Carne de pasăre, porcine, bovine, ovine etc.
1.4. Zahăr
1.5. Ulei vegetal
1.6. Ciocolată, produse de cofetărie
1.7. Cafea, ceai, cacao
1.8. Sucuri
1.9. Concentrate şi conserve alimentare
1.10. Legume şi fructe
1.11. Nutreţuri pentru animale
1.12. Băuturi alcoolice
1.13. Bere şi alte băuturi slab alcoolizate
1.14. Produse din tutun, tutun fermentat şi nefermentat
2. Producţie farmaceutică
3. Tehnică şi utilaje industriale şi logistice
3.1. Electrocasnice
3.2. Electropiese  şi cabluri
3.3. Tehnică şi echipament utilizate în medicină
3.4. Tehnică şi echipament de calcul
3.5. Utilaje şi echipament pentru comerţ, alimentaţie publică
3.6. Tehnică şi echipament de iluminare
3.7. Transport auto  
4. Lemn şi materiale de construcţie
5. Mărfuri de larg consum
5.1. Ţesături şi mărfuri textile
5.2. Galanterie
5.3. Încălţăminte
5.4. Îmbrăcăminte
5.5. Cosmetică şi parfumerie
5.6. Mobilă  
6. Metale şi aliaje
6.1. Metale feroase  şi neferoase
6.2. Minereuri, zgură şi cenuşă de metale
6.3. Aliaje
7. Producţie chimică
7.1. Produse chimice de uz casnic
7.2. Produse chimice de uz industrial
8. Agenţi energetici, combustibil şi carburanţi
8.1. Motorină, benzină
8.2. Gaz
8.3. Cărbune
8.4. Ulei de maşină şi alte produse petroliere
8.5. Agenţi termici şi alţi agenţi energetici
9. Plante vii şi produse de floricultură
   
10. Metale preţioase şi pietre preţioase
    10.1. Articole din metale preţioase şi pietre preţioase
    10.2. Pietre preţioase 
    10.3. Metale preţioase, indiferent de starea şi forma în care se află acestea
    [Anexa nr.2 modificată prin HG549 din 28.06.10, MO114-116/06.07.10 art.635]

Anexa nr. 3
la Regulile de expunere spre vînzare
la Bursa Universală de Mărfuri a Moldovei
a bunurilor  sechestrate în scopul  stingerii
obligaţiilor fiscale, a bunurilor confiscate,
fără stăpîn, sechestrate uşor alterabile sau cu
termen de păstrare limitat, a corpurilor delicte
şi a bunurilor trecute în posesia statului
cu drept de succesiune
CONTRACTUL nr. ______
DE  PRESTARE A  SERVICIILOR  DE  BROKERAJ
_______________________        "____" ____________ 2004
                         (localitatea)
Serviciul Fiscal de Stat al __________________________________________, denumit în continuare Client, în persoana dlui (dnei)_____________________________________, care acţionează în baza _______________, pe de o parte, şi ________________________________, denumit(ă) în continuare Broker, care dispune de certificat de acreditare la Bursa Universală de Mărfuri a Moldovei (în continuare - Bursă), în persoana dlui (dnei)__________________________, care acţionează în baza statutului, pe de altă parte, au încheiat prezentul contract privind următoarele:
I. Obiectul contractului
1. Clientul dispune, iar  Brokerul se obligă:
- să efectueze tranzacţii de vînzare a mărfurilor în interesul Clientului;
- să-i ofere, în măsura posibilităţilor, Clientului servicii suplimentare informaţionale, consultative, de transport, de depozitare şi de altă natură, care ţin de vînzarea mărfii în baza contractelor încheiate separat;
- să efectueze alte acţiuni, în baza dispoziţiei date Brokerului de către Client, conform prezentului contract.
II.  Modul de executare a dispoziţiilor
2.  Brokerul garantează că dispune de dreptul de a efectua tranzacţii la Bursă.
3. Brokerul execută dispoziţiile Clientului, conducîndu-se de legislaţia în vigoare şi de Regulile comerţului de bursă. Brokerul este obligat să-l informeze pe Client despre cerinţele formulate pentru mărfurile bursiere. La executarea prezentului contract Brokerul efectuează tranzacţii cu marfa în numele Clientului şi din contul acestuia. Pentru tranzacţiile pe care Brokerul, în conformitate cu prezentul contract, le efectuează în numele Clientului se aplică normele stabilite de legislaţia în vigoare pentru contractele de mandat.
4. Brokerul prestează  Clientului următoarele servicii:
a) îl informează despre existenţa unei anumite mărfi la bursă;
b) îl informează despre preţul de bursă curent pentru o anumită marfă.
5. Părţile acceptă următorul mod de executare a dispoziţiilor de vînzare a mărfii disponibile:
a) Clientul îi expediază Brokerului contractul de mandat, semnat din partea lui, oferindu-i totodată garanţia privind executarea angajamentului, precum şi procura cu dreptul de a efectua tranzacţia în numele său. Din acest moment, Clientul nu are dreptul să dispună de lotul de marfă respectiv pînă la obţinerea raportului Brokerului privind efectuarea tranzacţiei sau a avizului privind retragerea bunurilor de la licitaţie.
b) Brokerul, după ce a primit dispoziţia Clientului, este obligat să înceapă imediat lucrul în vederea executării acesteia la Bursă.
c) După ce a executat dispoziţia, Brokerul prezintă, în termen de o zi lucrătoare, raportul, inclusiv exemplarul perfectat al contractului de bursă încheiat.
d) După ce a primit raportul  Brokerului, Clientul este obligat să-şi execute toate angajamentele care decurg din tranzacţia încheiată. Termenul de livrare a mărfii este stabilit în contractul de mandat şi contractul de bursă.
e) Dacă Clientul are obiecţii cu referire la raport, el este obligat, în termen de două zile din momentul primirii acestuia, să le comunice Brokerului. În caz contrar, raportul se consideră acceptat de Client.
f) Dacă marfa, în conformitate cu prevederile Regulilor comerţului de bursă, a fost retrasă de la licitaţie, Brokerul este obligat să informeze despre acest fapt Clientul în termen de trei zile. Clientul este obligat, în termen de două zile din momentul primirii avizului Brokerului privind retragerea mărfii de la licitaţie, să reducă preţul sau să retragă oferta.             
     g) Clientul îi poate oferi Brokerului, prin contractul de mandat, dreptul de a comercializa parţial marfa indicată în contract.
h) Tipul dispoziţiei (punctul 5 al contractului) poate fi modificat de către Client (de către persoana responsabilă a Clientului) în mod operativ, printr-o scrisoare, care urmează a fi înregistrată obligatoriu de către fiecare parte.
i) Prevederile prezentului contract nu se dau publicităţii.
III. Garanţii
6. Clientul se obligă să transmită garanţia executării obligaţiilor sale, ce decurg din contractul bursier, prin recipisă de depozit, autentificată în modul corespunzător,sau prin alt document ce confirmă depozitarea mărfii.
7. Alte tipuri de garanţii urmează a fi reflectate în contractul de mandat.
8. Dacă lipsesc careva garanţii, Brokerul este în drept să renunţe la executarea ordinului Clientului, informîndu-l despre aceasta pe ultimul în scris, în termen de o zi.
IV. Condiţiile de achitare
9. Pentru executarea prezentului contract, Clientul nu achită Brokerului recompensă.  
10. Recompensa Brokerului este calculată în conformitate cu procedurile de expunere spre vînzare  la Bursă a mărfurilor sechestrate, arestate şi este încasată de la cumpărătorul mărfii.
V. Modul de intermediere a părţilor
11. Intermedierea părţilor se realizează cu ajutorul persoanelor responsabile. Clientul numeşte pentru intermediere cu Brokerul două persoane, care poartă răspundere deplină pentru acţiunile pe care le întreprind. Brokerul ia legătura cu Clientul direct sau prin intermediul reprezentantului său regional, care are o procură de la Broker.
12. Condiţiile tehnice de legătură sînt stipulate în procesul-verbal de coordonare a condiţiilor legăturii, care este parte integrantă a prezentului contract.
VI. Obligaţiile părţilor şi modul de examinare a litigiilor
13. Părţile sînt obligate să respecte Regulile comerţului de bursă şi prevederile altor documente ce reglementează activitatea Bursei.
14. Brokerul nu este răspunzător în faţa Clientului pentru executarea de către terţ a tranzacţiei efectuate de acesta pentru Client sau în numele Clientului.
15. Litigiile care apar în legătură cu executarea prezentului contract sînt soluţionate de Comisia de Arbitraj a Bursei. Deciziile acesteia sînt executate în mod benevol şi pot fi atacate, în cazurile şi condiţiile indicate de legislaţia în vigoare, în organele judiciare ale Republicii Moldova.
VII. Termenul de valabilitate, modificarea
şi rezilierea contractului
16. Prezentul contract intră în vigoare din momentul semnării lui de ambele părţi şi este valabil pînă la ___________ .
17. Dacă, în termen de 30 de zile pînă la expirarea termenului indicat la punctul 16 al prezentului contract, nici una dintre părţi nu a declarat altceva, contractul se consideră prelungit pentru anul calendaristic următor.
18. Modificarea dispoziţiilor contractului sau rezilierea acestuia se face prin acordul părţilor, în formă scrisă, şi se autentifică prin ştampilă.
19. Oricare dintre părţi are dreptul să rezilieze contractul, prevenind despre aceasta, în scris, cealaltă parte cu cel puţin 14 zile înainte.

Anexa nr. 4
la Regulile de expunere spre vînzare la Bursa Universala
de Mărfuri a Moldovei a bunurilor sechestrate în scopul
stingerii obligaţiilor fiscale, a bunurilor confiscate fără stăpîn,
sechestrate uşor alterabile sau cu termen de păstrare limitat,
a corpurilor delicte şi a bunurilor trecute în posesia statului
cu drept de succesiune
Contract de mandat nr._____________
             (pentru vînzarea bunurilor)
"      "____________  2004
____________________________________, denumit(ă) în continuare Broker, în persoana
    dlui (dnei) ______________________________________________,care acţionează
în baza
     _____________________________________, pe de o parte, şi
Serviciul Fiscal de Stat al
________________________________________, denumit în continuare Client, în persoana
    dlui  (dnei)__________________________, care acţionează în baza ____________________,
pe de altă parte, au încheiat prezentul contract privind următoarele:
I.Obiectul contractului
1.  Brokerul se obligă să efectueze în numele Clientului şi în baza procurii acestuia tranzacţia de
    vînzare-cumpărare a mărfii.
2.  Denumirea mărfii (a menţiona producătorul)____________________________________
3.  Calitatea (certificatul, mostra, GOST, patenta, termenul de garanţie etc.) ______________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
4. Date suplimentare (mărimea, greutatea, aspectul, ambalajul; patenta şi/sau licenţa)
_______________________________________________________________________
5. Cantitatea_____________________________________________________________
6. Lotul minim_____________________________________________________________
7. Unitatea de măsură______________________________________________________
8. Preţul pentru o unitate ____________________________________________________
9. Condiţii speciale ________________________________________________________
10. Condiţiile livrării (EXW, CFR, FOB, CIF, FOA, DAF, DCP, FCD) ________________
_______________________________________________________________________
11. Forma de achitare______________________________________________________
II. Clientul
12.  Clientul dispune ca Brokerul să semneze în numele său contractul de bursă, care îndeplineşte
    condiţiile prezentului contract.
13.  Termenul de valabilitate al prezentului contract  ________________________________.
Termenul de valabilitate al prezentului contract poate fi extins prin acord adiţional la acesta.
14.Denumirea, adresa şi rechizitele de transport ale beneficiarului/expeditorului mărfii (datele inutile
      se evită).
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
BROKER                       CLIENT
Denumirea:                       Denumirea:
Adresa:                            Adresa:
C/f                                   C/f
Tel./Fax                           Tel./Fax
Director:  broker               Reprezentant:
________________       ________________
  semnătura                                        semnătura
L.Ş.


Anexa nr. 5
la Regulile de expunere spre vînzare la Bursa Universală
de Mărfuri a Moldovei a bunurilor sechestrate în scopul
stingerii obligaţiilor fiscale, a bunurilor confiscate, fără stăpîn,
sechestrate uşor alterabile sau cu termen de păstrare limitat
a corpurilor delicte şi a bunurilor trecute în posesia statului cu
drept de succesiune
"____" ____________ 200_            nr.______
PROCURĂ
Prin prezenta___________________________________________________________
                                         (denumirea organizaţiei mandatare)
în persoana dlui (dnei)____________________________________________________
                                                           (funcţia, numele şi prenumele)
care acţionează în baza _______________________________________, împuterniceşte
_____________________________________________________________să încheie,
                                           (denumirea organizaţiei împuternicite)
în numele____________________________  , contractul _______________________
              (de vînzare, cumpărare, livrare)
a_______________________________(denumirea mărfii) în cantitate de ____________
Prezenta procură este eliberată pe un termen de pînă la ___________________________
_____________________________________________________________________
                                    (cu litere)
Conducătorul
______________________________________/Numele şi prenumele
  (semnătura)
                 L.Ş.
Anexa nr.6
la Regulile deexpunere spre vînzare
la Bursa Universală de Mărfuri a Moldovei a bunurilor
sechestrate în scopul stingerii obligaţiilor fiscale, a bunurilor
confiscate, fără stăpîn, sechestrate uşor alterabile sau cu termen
 de păstrare limitat, a corpurilor delicte şi a bunurilor trecute în
posesia statului cu drept de succesiune

Nr.___________                          din_______________  200_
    (ieşire)
Cerere
de participare la licitaţiile Bursei Universale de Mărfuri
 a Moldovei pentru vînzare/cumpărare
Membrul Bursei________________________________________________________
Secţia _______________________________________________________________
Data primei licitaţii ______________________________________________________
Numărul licitaţiilor pentru expunere__________________________________________
                                                                     (între 3 şi 5)
CODUL PARTICIPANTULUI LA LICITAŢIA DE BURSA _____________________
Propune pentru vînzare:
Denumirea mărfii _______________________________________________________
                                            (denumirea, ambalajul, producătorul, clasa)
Codul mărfii conform clasificatorului _________________________________________
Unitatea de măsură______________________________________________________
Cantitatea_____________________________________________________________
Preţul pentru o unitate__________________________________________________  lei
Costul lotului________________________________________________________  lei
Termenul de livrare____________________________________  zile lucrătoare______
Condiţiile livrării conform Incoterms 2000_____________________________________
Locul livrării___________________________________________________________
Condiţii suplimentare_____________________________________________________
Lista documentelor ce însoţesc marfa (copia se anexează)_________________________
Garanţia participantului la licitaţia de bursă:
Participantul la licitaţia de bursă informează că:
*  vînzătorul mărfii cunoaşte principiile de bază ale Regulilor comerţului de bursă la Bursa Universală de Mărfuri a Moldovei;
*  marfa propusă spre comercializare prin intermediul licitaţiilor la Bursă a trecut procedurile prevăzute de regulamentele Bursei Universale de Mărfuri a Moldovei.

     Brokerul     ___________________          ___________________
                              (semnătura)                                 (numele)
      L.Ş.
Nr. de înregistrare la Bursa Universală de Mărfuri a Moldovei  ____________din "_____" __________
Persoana responsabilă ________________________

Anexa nr. 7
la Regulile de expunere spre vînzare la Bursa Universală
de Mărfuri a Moldovei a bunurilor sechestrate în scopul stingerii
obligaţiilor fiscale, a bunurilor confiscate, fără stăpîn, sechestrate uşor
alterabile sau cu termen de păstrare limitat, a corpurilor delicte şi a
bunurilor trecute în posesia statului cu drept de succesiune
RAPORTUL BROKERULUI
"____" ____________ 200_
Prin prezentul  informez  că,  în  conformitate  cu  contractul de  mandat  nr._________din
"_______"_______200_____, a fost încheiat contractul  la Bursa Universală de Mărfuri aMoldovei.
l.   Numărul de înregistrare a contractului______________________
2.  Data înregistrării "_____" ________200________
3.  În baza licitaţiilor bursiere a fost stabilit preţul mărfii pentru o unitate__________lei
4.  Cantitatea mărfii________________________________________________
5.  Valoarea totală a contractului_______________________________________lei
6.  Garanţia contractantului  ___________________________________________
Suma totală (depăşire) _______________________________________________lei
7.   Menţiuni___________________________________________  
O dată cu primirea avizului de la Bursă, propun să vă onoraţi obligaţiunile care decurg din tranzacţia
    efectuată.
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
Conducătorul/brokerul
___________________________ /Numele şi prenumele
     (semnătura)
                                          L.Ş.
Anexa nr. 8
la Regulile de expunere spre vînzare la Bursa Universală
de Mărfuri a Moldovei a bunurilor sechestrate în scopul stingerii
obligaţiilor fiscale, a bunurilor confiscate, fără stăpîn, sechestrate uşor
alterabile sau cu termen de păstrare limitat, a corpurilor delicte şi a
bunurilor trecute în posesia statului cu drept de succesiune
ACT de primire-predare a bunurilor
      nr.______din"___________   "
Prezentul act este întocmit de către organul cu atribuţii de administrare fiscală (în calitate de Vînzător)şi de către Cumpărătorul bunurilor expuse la vînzare la Bursa Universală de Mărfuri a Moldovei, conform contractului de mandat nr.  din "___" ___________200_.
Drept confirmare a dreptului de proprietate a Cumpărătorului asupra bunurilor enumerate mai jos servesc următoarele documente:
1.  Contractul bursier nr.____din_________  
2.       _______________________________
3.       _______________________________  
4.        _______________________________

Nr. d/o Denumirea bunurilor (cu descrierea detaliată) Cantitatea Preţul unitar Suma totală Menţiuni
           
           
           
Total          

În conformitate cu contractul bursier nr.______ din____________, Vînzătorul şi-a îndeplinit integral obligaţiunile, iar Cumpărătorul a primit bunurile şi pretenţii nu are, fapt confirmat prin semnăturile părţilor de mai jos.
Prezentul act este întocmit în___________ exemplare.
Vînzător:                                                  Cumpărător:
Denumirea ____________________      Denumirea ________________
Adresa _______________________      Adresa  __________________
C/f  __________________________     C/f  _____________________    
Rechizitele bancare ______________      Rechizitele bancare __________
_____________________________      _________________________
_____________________________      _________________________
tel./fax _______________________      tel./fax ___________________
Reprezentant:                                           Reprezentant:
_____________________________      _________________________
  (semnătura)                                                                                 (semnătura)