HGA34/2001
ID intern unic:  296154
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
GUVERNUL
HOTĂRÎRE Nr. 34
din  17.01.2001
despre aprobarea Regulamentului Guvernului
Republicii Moldova
Publicat : 25.01.2001 în Monitorul Oficial Nr. 8-10     art Nr : 73
    HG1080 din 30.09.04, MO181/01.10.04 art.1263
    HG60 din 27.01.04, MO22-25/06.02.04 art.187
    HG928 din 01.08.03, MO170/08.08.03 art.970
    HG1454 din 12.11.02, MO151/14.11.02 art.1581
    HG939 din 15.07.02, MO103/18.07.02 art. 1049    Întru executarea Legii pentru modificarea şi completarea Legii cu privire la Guvern nr.1210-XIV din 31 iulie 2000, Guvernul Republicii Moldova HOTĂRĂŞTE:
    1. Se aprobă Regulamentul Guvernului Republicii Moldova, conform anexei.
    2. Se abrogă:
    Hotărîrea Guvernului Republicii Moldova nr.595 din 5 august 1994 "Cu privire la aprobarea Regulamentului Guvernului Republicii Moldova" (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1994, nr.11, art.103);
    pct.6 din Hotărîrea Guvernului Republicii Moldova nr.699 din 21 septembrie 1994 "Privind aprobarea regulilor de elaborare a proiectelor actelor normative prezentate Guvernului Republicii Moldova";
    pct.1 din Hotărîrea Guvernului Republicii Moldova nr.78 din 26 ianuarie 1998 "Pentru completarea unor hotărîri ale Guvernului Republicii Moldova" (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1998, nr.24-25, art.165).

    Prim-ministru
    al Republicii Moldova                                   Dumitru BRAGHIŞ
    Contrasemnată:
    Ministrul justiţiei                                           Valeria Şterbeţ

    Chişinău, 17 ianurie 2001.
    Nr. 34.

Aprobat
prin Hotărîrea Guvernului
Republicii Moldova nr. 34
din 17 ianuarie 2001
REGULAMENTUL  GUVERNULUI
I. Dispoziţii generale
    1. Guvernul Republicii Moldova (în continuare - Guvernul) este autoritatea publică executivă supremă  responsabilă în faţa Parlamentului.
    Guvernul este împuternicit să rezolve toate problemele administrării publice, ce ţin de competenţa lui, în conformitate cu Constituţia Republicii Moldova şi Legea cu privire la Guvern.
    Prezentul Regulament determină principiile generale ale activităţii Guvernului.
    2. Activitatea Guvernului se bazează pe examinarea constructivă şi soluţionarea colegială a problemelor, luîndu-se în considerare opinia publică, în spiritul principiilor democraţiei şi publicităţii, pe responsabilitatea personală a membrilor Guvernului pentru elaborarea, adoptarea şi executarea hotărîrilor sale.
    3. Eficienţa activităţii Guvernului este asigurată de munca organizatorică şi practică a ministerelor, departamentelor, serviciilor şi inspectoratelor de stat, comisiilor şi consiliilor guvernamentale, altor autorităţi din subordinea sa.
    Guvernul conlucrează cu comisiile permanente ale Parlamentului şi cu alte organe de lucru ale acestuia. Membrii Guvernului informează Prim-ministrul Republicii Moldova despre participarea lor la activitatea organelor menţionate.
II. Organizarea activităţii Guvernului
    4. Reieşind din programul său de activitate, Guvernul îşi planifică munca pentru întreaga perioadă de guvernare şi pentru perioada curentă.
    5. În conformitate cu programele de activitate şi planurile pentru perioada curentă, cu propunerile ministerelor, departamentelor, serviciilor şi inspectoratelor de stat, comisiilor şi consiliilor guvernamentale, altor autorităţi din subordinea sa, autorităţilor administraţiei publice locale, organelor republicane, organizaţiilor publice şi mişcărilor sociale, conform competenţei, înaintate în modul stabilit, Cancelaria de Stat generalizează propunerile înaintate de organele menţionate şi întocmeşte planurile de activitate a Guvernului pe perioada curentă, incluzînd în ele chestiuni de o importanţă majoră, care urmează să fie examinate în şedinţele Guvernului. Termenul prezentării acestor propuneri se stabileşte de Prim-ministrul Republicii Moldova.
    Proiectele planurilor de activitate a Guvernului pe perioada curentă se aprobă la şedinţele Guvernului, indicîndu-se termenele concrete de prezentare a materialelor respective şi organele responsabile pentru executarea lor. Propunerile de perfecţionare a cadrului legislativ se includ în planul de activitate a Guvernului la propunerea Consiliului coordonator în problemele perfecţionării cadrului normativ pe lîngă Guvernul Republicii Moldova.
    [Pct.5 modificat prin HG928 din 01.08.03, MO170/08.08.03 art.970]
    6. Cancelaria de Stat a Republicii Moldova exercită controlul asupra îndeplinirii programelor şi planurilor de activitate a Guvernului, conform direcţiilor aprobate.
II1. Elaborarea proiectelor de acte legislative şi reprezentarea
intereselor Guvernului în Parlament şi la Curtea Constituţională
    61. Proiectele de legi sînt elaborate de ministere, departamente, alte autorităţi publice subordonate Guvernului, în baza hotărîrii de Guvern privind aprobarea programelor sale de activitate, precum şi din proprie iniţiativă.
    Proiectele actelor legislative se supun procedurii de avizare, definitivare, expertizei juridice şi celorlalte dispoziţii privind pregătirea şi examinarea acestora în şedinţele de Guvern, în condiţiile prezentului Regulament.
    Proiectul de lege constituţională, aprobat în şedinţă de Guvern, se înaintează Curţii Constituţionale pentru ca aceasta să se pronunţe asupra iniţiativei de revizuire a Constituţiei şi numai împreună cu avizul Curţii Constituţionale se prezintă Parlamentului spre examinare.
    Pentru asigurarea interacţiunii eficiente între Guvern şi Parlament, precum şi pentru a reprezenta Guvernul în Parlament şi în Curtea Constituţională, prin hotărîre de Guvern se desemnează reprezentanţii permanenţi ai Guvernului în cadrul acestor autorităţi, care participă la şedinţe şi îşi exercită împuternicirile acordate potrivit procedurii stabilite. După necesitate, în unele cazuri, Prim-ministrul Republicii Moldova, poate desemna şi alte persoane în calitate de reprezentanţi ai Guvernului în Parlament şi la Curtea Constituţională.
   
[Pct.61 modificat prin HG1080 din 30.09.04, MO181/01.10.04 art.1263]
    [Capitolul II1 introdus prin HG928 din 01.08.03, MO170/08.08.03 art.970]
III. Prezentarea chestiunilor care urmează să fie
examinate de Guvern
    7. Guvernului îi sînt prezentate spre examinare chestiunile ce constituie competenţe ale lui, precum şi chestiunile, atribuite în competenţele altor organe ale administraţiei publice din subordinea Guvernului şi care le vizează interesele, dacă aceste organe nu au adoptat hotărîri acceptabile pentru toate părţile implicate.
    8. Asupra chestiunilor care comportă decizii ale Guvernului sînt prezentate propuneri argumentate, proiecte de hotărîri, ordonanţe, dispoziţii în conformitate cu legislaţia în vigoare.
    Proiectele de acte normative înaintate Guvernului vor fi neapărat coordonate cu organele interesate şi cele implicate direct în chestiunile incluse în proiect.
    Conducătorii organelor implicate sînt obligaţi să prezinte avize asupra proiectelor ce le-au fost expediate spre coordonare, în termen de 10 zile lucrătoare din data recepţionării lor, dacă, conform înţelegerii dintre conducătorii organelor interesate, nu este stabilit alt termen.
    Proiectele de hotărîri şi ordonanţe referitor la problemele ce ţin de proprietatea municipală sau alte  chestiuni ce au tangenţă cu organele administraţiei publice locale, se vizează după coordonare cu autorităţile locale respective.
    Proiectele de hotărîri şi ordonanţe referitor la problemele ce ţin de U.T.A. Găgăuzia se coordonează cu Başcanul U.T.A. Găgăuzia.
    În scopul asigurării suporţilor ştiinţifici şi a maximei corelări cu cadrul legislativ, proiectele celor mai importante legi şi acte normative ale Guvernului urmează să fie avizate în modul stabilit de Academia de Ştiinţe a Moldovei, precum şi de alte  instituţii ştiinţifice de profil.
    La proiectul de hotărîre, ordonanţă se anexează dosarul de însoţire, care va conţine, după caz, materialele indicate la art. 44 alin. (2) din Legea nr. 317-XV din 18 iulie 2003 privind actele normative ale Guvernului şi ale altor autorităţi ale administraţiei publice centrale şi locale.
   
Pentru proiectele de acte normative care conțin norme de reglementare a activității de întreprinzător, dosarul de însoțire va conține analiza impactului de reglementare la proiect și avizul Grupului de lucru al Comisiei de stat pentru reglementarea activității de întreprinzător.
    La materialele prezentate spre examinare în şedinţa Guvernului se anexează şi punctele de reper (cel mult  o pagină) a direcţiei (executorului)  Cancelariei de Stat.
    Pentru veridicitatea, corectitudinea formulării şi legitimitatea proiectului înaintat, poartă răspundere personală factorul de decizie care l-a prezentat.
   
[Pct.8 modificat prin HG775 din 20.06.16, MO184-192/01.07.16 art.845]
   
[Pct.8 modificat prin HG60 din 27.01.04, MO22-25/06.02.04 art.187]
    9. Înainte de a fi prezentate Guvernului spre examinare, toate proiectele de legi, precum şi proiectele de acte normative, după coordonarea lor cu organele interesate, sîntsupuse expertizei juridice de către Ministerul Justiţiei.
    [Pct.9 modificat prin HG1080 din 30.09.04, MO181/01.10.04 art.1263]
    [Pct.9 modificat prin HG928 din 01.08.03, MO170/08.08.03 art.970] 
    [Pct.9 modificat prin HG1454 din 12.11.02, MO151/14.11.02 art.1581]
IV. Pregătirea materialelor pentru şedinţa Guvernului
    10. Proiectele de hotărîri, ordonanţe şi dispoziţii, după perfectarea lor conform normelor tehnicii legislative, vizate de iniţiatorul proiectului şi de direcţia de specialitate a Cancelariei de Stat, însoţite de actele indicate la pct. 8 alineatul şapte, sînt prezentate direcţiei juridice pentru efectuarea expertizei juridice.
    În cazul în care proiectul actului normativ corespunde cerinţelor ce permit înaintarea lui în şedinţă, însoţit de rezoluţia privind admiterea la examinare în şedinţa Guvernului, vizată anterior de direcţia juridică, acesta se prezintă spre semnare Prim-ministrului, prim-viceprim-ministrului sau viceprim-miniştrilor, responsabili de problema în cauză.
    Proiectele hotărîrilor, ordonanţelor şi dispoziţiilor ce urmează să fie examinate la şedinţa Guvernului sînt prezentate Directorului Cancelariei de Stat sau prim-vicedirectorului, care verifică dacă materialele respective corespund cerinţelor stabilite şi decid înaintarea spre examinarea lor sau efectuarea, în caz de necesitate, a unei expertize suplimentare sociale, economice, juridice ori de altă natură, sau dispun avizarea şi coordonarea lor suplimentară.
    Proiectele de acte normative, prezentate fără respectarea cerinţelor stabilite, nu sînt incluse în ordinea de zi a şedinţelor Guvernului şi, cu consimţămîntul Prim-ministrului, prim-viceprim-ministrului sau viceprim-miniştrilor, care patronează ramurile respective, se restituie de către Directorul Cancelariei de Stat sau prim-vicedirector spre definitivare.
    În cazul în care proiectele definitivate în Cancelaria de Stat pentru examinare în şedinţa Guvernului mai conţin divergenţe de principiu, asupra cărora autorii proiectului şi autorităţile publice, ce au avizat proiectul, nu au ajuns la o înţelegere (soluţie) comună, prin dispoziţia Prim-ministrului sau la decizia viceprim-miniştrilor se vor constitui grupuri de lucru formate din specialişti ai direcţiilor Cancelariei de Stat, ai autorităţii iniţiatoare şi ai altor instituţii publice de profil, care nu au participat la avizare, ai instituţiilor ştiinţifice şi didactice, ai organizaţiilor neguvernamentale, inclusiv din alte state, pentru analiza şi dezbaterea proiectelor de acte normative sub aspectul soluţiilor propuse, cerinţelor de corelare cu ansamblul reglementărilor interne, armonizării cu actele şi tratatele internaţionale la care Republica Moldova este parte. Organul responsabil de convocarea şedinţelor grupului instituit, organizarea activităţii acestuia şi definitivarea proiectului conform propunerilor finale, cu acceptul iniţiatorului şi a autorului proiectului, este direcţia (secţia) de domeniu a Cancelariei de Stat.
    [Pct.10 modificat prin HG928 din 01.08.03, MO170/08.08.03 art.970]
    11. Materialele ce urmează a fi examinate în şedinţa Guvernului se prezintă în Cancelaria de Stat cu cel puţin 15 zile lucrătoare pînă la examinare.
    Materialele prezentate spre examinare la şedinţa Guvernului, cu apostila Prim-ministrului, prim-viceprim-ministrului sau a viceprim-miniştrilor respectivi, vizînd includerea în ordinea de zi a şedinţei, urmează să fie prezentate Directorului Cancelariei de Stat cu cel puţin 5 zile înainte de şedinţă.
    În cazul nerespectării termenelor menţionate, materialele pot fi examinate la şedinţa Guvernului doar cu consimţămîntul Prim-ministrului.
    12. În baza materialelor acumulate, Cancelaria de Stat întocmeşte proiectul ordinii de zi a şedinţei Guvernului, care este prezentat, împreună cu originalele acestor materiale, Prim-ministrului Republicii Moldova spre aprobare.
    După aprobarea ordinii de zi a şedinţei, Cancelaria de Stat expediază materialele şedinţei membrilor Guvernului şi persoanelor invitate la şedinţa respectivă cu cel puţin 3 zile lucrătoare înainte de data preconizată a şedinţei.
    În cazul în care data convocării şedinţei Guvernului se schimbă, Cancelaria de Stat anunţă despre aceasta membrii Guvernului şi persoanele invitate la şedinţa în cauză.
V. Şedinţele Guvernului
    13. Şedinţele Guvernului sînt publice, se convoacă, conform deciziei Prim-ministrului Republicii Moldova, şi se desfăşoară după caz, dar nu mai rar decît o dată pe trimestru. La decizia Primului-ministru, şedinţele pot fi închise.
    La şedinţele Guvernului participă directorii  generali ai departamentelor de pe lîngă Guvern şi alte persoane în conformitate cu legislaţia.
    Persoanele invitate, în modul stabilit de legislaţie, la şedinţa Guvernului, care nu fac parte din componenţa Guvernului, asistă la şedinţe, de regulă, numai în timpul examinării chestiunilor ce ţin de domeniul activităţii acestora.
    La şedinţele Guvernului pot participa deputaţi ai Parlamentului, au dreptul să asiste şi să ia cuvîntul Avocatul Poporului, Avocatul Poporului pentru drepturile copilului, adjunctul Avocatului Poporului.
    Prezenţa altor persoane (experţi, specialişti) se coordonează cu Directorul Cancelariei de Stat.
    [Pct.13 modificat prin HG886 din 22.10.14, MO325-332/31.10.14 art.954]
    14. Şedinţele Guvernului sînt deliberative dacă la ele participă  majoritatea membrilor Guvernului.
    Membrii Guvernului îşi coordonează eventuala absenţă la şedinţă cu Prim-ministrul Republicii Moldova,  informînd Directorul Cancelariei de Stat sau prim-vicedirectorul despre aceasta.
    În caz de absenţă a membrului Guvernului, care urma să raporteze la şedinţă, această sarcină este pusă în seama adjunctului desemnat de el, care participă la examinarea chestiunii, sau este încredinţată altui ministru, care poate fi coraportor al chestiunii supuse examinării.
    15. Şedinţele Guvernului sînt prezidate de Prim-ministru sau, în cazul absenţei acestuia de prim-viceprim-ministru sau de unul din viceprim-miniştri.
    16. În procesul şedinţei, membrii Guvernului sînt în drept să prezinte propuneri, observaţii, amendamente argumentate la proiectele supuse  dezbaterii.
    Dacă amendamentele propuse şi acceptate în şedinţă pot condiţiona modificări esenţiale ale proiectului, acesta poate fi remis spre definitivare autorului proiectului - organului public respectiv, conform înscrierilor din procesul-verbal al şedinţei Guvernului.
    Înainte de începerea dezbaterii proiectelor de acte normative, incluse pe ordinea de zi, sau în cadrul dezbaterii acestora, iniţiatorii proiectelor pot solicita, motivat, retragerea prorogarea examinării proiectelor la orice etapă, pînă la adoptarea deciziei.
    [Pct.16 modificat prin HG928 din 01.08.03, MO170/08.08.03 art.970]
    17. Proiectele ordonanţelor se examinează pe articole. Votarea se efectuează pe articole şi  în ansamblu, dacă Guvernul nu stabileşte o altă modalitate.
Proiectele de hotărîri se examinează şi se votează în ansamblu.
    18. La şedinţele Guvernului hotărîrile se adoptă cu votul majorităţii membrilor Guvernului  prezenţi la şedinţă, iar ordonanţele - cu votul majorităţii membrilor Guvernului.
    În cazul divizării egale a voturilor sau dacă actul nu întruneşte majoritatea simplă de voturi, acesta se consideră neadoptat.
    19. În cazuri excepţionale, Prim-ministrul ia decizii în probleme ce ţin de conducerea Republicii Moldova, în limitele competenţelor Guvernului, şi informează Guvernul despre aceasta la şedinţa lui ordinară.
    20. După încheierea şedinţei Guvernului, Cancelaria de Stat transmite pentru definitivare materialele privind chestiunile examinate (ţinîndu-se cont de completările şi observaţiile expuse în şedinţă) persoanei (direcţiei executoare) care a prezentat aceste materiale. Totodată, proiectele de hotărîri, ordonanţe şi dispoziţii ale Guvernului se definesc în Cancelaria de Stat şi urmează a fi prezentate spre semnare  în următoarele trei zile lucrătoare, dacă nu a fost stabilit un alt termen.
VI. Examinarea altor chestiuni  în cadrul şedinţelor
    21. Asupra scrisorilor şi telegramelor, adresate Prim-ministrului Republicii Moldova, Cancelaria de Stat raportează în aceeaşi zi Prim-ministrului Republicii Moldova. De aceste documente iau cunoştinţă, de asemenea, în mod operativ prim-viceprim-ministru şi viceprim-miniştrii respectivi.
    22. Modul de pregătire a documentelor şi de raportare asupra lor Prim-ministrului, prim-viceprim-ministrului şi viceprim-miniştrilor, precum şi modul de informare a executorilor dispoziţiilor (rezoluţiilor), este stabilit de Cancelaria de Stat.
    23. Toate dispoziţiile date de Guvern se execută în decurs de 10 zile lucrătoare, exceptînd cazurile cînd este indicat un  alt termen.
    Dacă însărcinarea se referă la cîţiva executori, primul în rezoluţie se indică responsabilul de executare. În acest caz, coexecutorii poartă aceeaşi răspundere ca şi responsabilul  de îndeplinirea în termen şi calitativ a însărcinării. La cererea executorului responsabil, ei trebuie să-i prezinte toate materialele necesare şi propunerile respective.
    Însărcinarea se consideră îndeplinită, dacă executorii au soluţionat toate problemele abordate sau a fost dat un răspuns exhaustiv şi în esenţă.
    24. Deciziile protocolare se adoptă atît în şedinţele operative ale conducerii Guvernului (Prezidiul Guvernului), cît şi în cadrul şedinţei Guvernului, în urma audierii unei informări vizînd o problemă concretă sau ca indicaţie în urma necesităţii perfectării sau reexaminării în altă şedinţă a proiectului înaintat şi în urma consfătuirii Guvernului.
    Şedinţele operative se convoacă de Prim-ministru cu participarea prim-viceprim-ministrului, viceprim-miniştrilor, Cabinetului Prim-ministrului şi conducerii Cancelariei de Stat.
    Consfătuirile Guvernului se convoacă la decizia Prim-ministrului, prim-viceprim-ministrului sau viceprim-miniştrilor, conform domeniilor pe care le patronează, cu participarea reprezentanţilor organelor interesate.
    Deciziile protocolare se adoptă prin procese-verbale şi se aduc la cunoştinţă tuturor membrilor Guvernului, executorilor, organelor şi organizaţiilor în a căror competenţă intră soluţionarea problemei respective.
VII. Perfectarea şi expedierea hotărîrilor, ordonanţelor,
dispoziţiilor şi deciziilor protocolare
    25. În conformitate cu Legea cu privire la Guvern, Guvernul adoptă hotărîri, ordonanţe şi dispoziţii.
    Pentru organizarea executării legilor, Guvernul adoptă hotărîri.
    Ordonanţele se emit numai în temeiul unei legi speciale de abilitare a Guvernului, în limitele şi în condiţiile prevăzute de aceasta.
    Dispoziţiile se emit de către Prim-ministru pentru organizarea activităţii interne a Guvernului.
    Hotărîrile, ordonanţele şi dispoziţiile se semnează de către Prim-ministru.
    Hotărîrile şi ordonanţele se contrasemnează de miniştrii care au obligaţia punerii lor în aplicare în modul stabilit de art.30 şi art.302 din Legea cu privire la Guvern, iar în cazul absenţei ministrului sau imposibilităţii exercitării atribuţiilor de către acesta, contrasemnarea  proiectelor de hotărîri şi ordonanţe se va face de către viceminiştrii abilitaţi cu împuternicirile respective.
    26. Textele hotărîrilor, ordonanţelor şi dispoziţiilor Guvernului, prezentate spre semnare, se redactează şi se tipăresc numai pe formularele stabilite de Cancelaria de Stat.
    Proiectele de hotărîri, ordonanţe şi dispoziţii  sînt vizate de persoana care prezintă materialele referitoare la chestiunea pusă în discuţie şi de direcţia, secţia respectivă a Cancelariei de Stat.
    Textul redactat al procesului-verbal este prezentat de Cancelaria de Stat spre semnare cel mult peste 24 de ore după şedinţa Guvernului.
    27. După examinare la şedinţa Guvernului, textele hotărîrilor, ordonanţelor şi dispoziţiilor, vizate de direcţia juridică, sînt prezentate Prim-ministrului spre semnare de către Directorul Cancelariei de Stat sau de către prim-vicedirector.
    După semnarea actului normativ de către Prim-ministrul Republicii Moldova, Cancelaria de Stat prezintă actul adoptat pentru contrasemnare miniştrilor care au obligaţia punerii lui în executare. Contrasemnarea unui act normativ adoptat de Guvern este obligatorie în termen de cel mult 24 de ore de la data semnării lui de către Prim-ministru.
    La respectiva hotărîre, ordonanţă, dispoziţie şi decizie protocolară se anexează indicatorul expedierii, aprobat de Directorul Cancelariei de Stat sau prim-vicedirector.
    Hotărîrile, ordonanţele, dispoziţiile şi deciziile protocolare semnate se expediază organelor respective de Cancelaria de Stat pe parcursul a două zile lucrătoare, după emiterea lor.
    Hotărîrile, ordonanţele, dispoziţiile şi deciziile protocolare ale Guvernului se expediază în limba de stat şi limba rusă.
   Proiectele de legi sau de hotărîri ale Parlamentului, iniţiate de Guvern, aprobate prin hotărîre de Guvern şi semnate de Prim-ministru, se transmit Parlamentului spre examinare, însoţite de nota explicativă şi de alte acte prevăzute prin Legea nr. 780-XV din 27 decembrie 2001 privind actele legislative.
    [Pct.27 modificat prin HG928 din 01.08.03, MO170/08.08.03 art.970]
    28. Originalele hotărîrilor, ordonanţelor, dispoziţiilor şi deciziilor protocolare ale Guvernului şi materialele lor iniţiale se păstrează în Cancelaria de Stat.
    29. Hotărîrile, ordonanţele şi dispoziţiile Guvernului se publică în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, iar în caz de necesitate, sînt aduse la cunoştinţa publicului prin intermediul mass-media.
VIII. Prezidiul Guvernului
    30. Pentru organizarea activităţii interne a Guvernului, se formează Prezidiul Guvernului, din care fac parte Prim-ministru, prim-viceprim-ministru şi viceprim-miniştrii.
    La şedinţa Prezidiului Guvernului ia parte Directorul Cancelariei de Stat cu drept de vot consultativ.
    Prim-ministru prezintă spre examinare Prezidiului Guvernului sau pune în faţa Preşedintelui Republicii Moldova chestiunea cu privire la stimularea sau aplicarea unor sancţiuni disciplinare faţă de membrii Guvernului.
    31. În cazul în care unul din miniştri nu-şi execută atribuţiile conform legislaţiei, Prim-ministru este în drept să înainteze Preşedintelui Republicii Moldova propuneri privitor la revocarea acestui ministru.
    Guvernul sau Prezidiul lui poate încuraja activitatea miniştrilor sau adjuncţilor lor, precum şi a conducătorilor de departamente şi ai altor organe din subordine sau, prin decizia Prezidiului Guvernului, poate aplica sancţiuni disciplinare.
IX. Exercitarea funcţiilor de control
    32. Guvernul, prin intermediul Cancelariei de Stat, exercită controlul asupra activităţii ministerelor, departamentelor, serviciilor şi inspectoratelor de stat, a comisiilor şi consiliilor guvernamentale, altor autorităţi din subordinea sa, prefecturilor, precum şi asupra activităţii organelor administraţiei publice locale, în limita competenţei stabilite.
    Prim-ministru poate cere dări de seamă fiecărui ministru, conducător de departament, de serviciu, inspectorat de stat, de comisie sau consiliu guvernamental şi prefect sau altei autorităţi din subordinea sa.
    33. Guvernul ia măsurile necesare pentru ca ministerele, departamentele, serviciile şi inspectoratele de stat, comisiile şi consiliile guvernamentale, prefecturile să-şi realizeze integral drepturile cu care au fost învestite pentru îndeplinirea sarcinilor puse în seama lor şi exercitarea funcţiilor ce le revin, precum şi pentru rezolvarea în mod independent şi consecvent a chestiunilor date în competenţele lor.
    34. Guvernul organizează controlul asupra executării legilor şi altor acte normative de către ministere,  departamente, alte autorităţi ale administraţiei publice centrale, de către organele şi instituţiile cu funcţii publice din subordine, suspendă hotărîrile şi alte decizii ale autorităţilor administrative din subordinea sa,  abrogă ordinele prefecţilor, ce nu corespund legislaţiei în vigoare.
IX1. Executarea actelor Curţii Constituţionale
    341. Guvernul, în termen de cel mult trei luni din data publicării hotărîrii Curţii Constituţionale, înaintează Parlamentului proiectul de lege cu privire la modificarea, completarea sau abrogarea actului normativ declarat neconstituţional.
    În termen de două luni din data publicării hotărîrii Curţii Constituţionale, Guvernul abrogă actul său normativ declarat neconstituţional şi adoptă, după caz, un nou act normativ sau operează modificări şi completări în actul normativ declarat parţial neconstituţional.
    [Capititolul IX1 introdus prin HG939 din 15.07.02, MO103/18.07.02 art. 1049]
X. Audierea cetăţenilor şi examinarea petiţiilor
    35. Modul de primire în audienţă a cetăţenilor, de examinare şi soluţionare a petiţiilor lor este stabilit de Prim-ministru.
    36. Cancelariei de Stat îi revin următoarele sarcini:
    examinarea şi sistematizarea petiţiilor cetăţenilor adresate Guvernului, precum şi activitatea de primire în audienţă a petiţionarilor şi informarea conducerii Guvernului despre această activitate;
    controlul activităţii unor ministere, departamente, prefecturi şi altor organe subordonate Guvernului privind examinarea petiţiilor cetăţenilor, primirea lor în audienţă, acordarea ajutorului necesar în acest domeniu şi formularea propunerilor în vederea lichidării deficienţelor constatate.
    Cancelaria de Stat organizează audienţa cetăţenilor de către conducerea Guvernului.
    37. Rezultatele activităţii întru soluţionarea petiţiilor cetăţenilor, ale primirii în audienţă a petiţionarilor, precum şi ale activităţii desfăşurate în acest domeniu de către ministere, departamente, prefecturi alte autorităţi din subordinea Guvernului, autorităţile administraţiei publice locale se examinează periodic în şedinţele Guvernului.
XI. Lucrările de secretariat
    38. Lucrările de secretariat ale Guvernului constituie atribuţii ale Cancelariei de Stat.
    Lucrările de secretariat se efectuează în conformitate cu Regulamentul Cancelariei de Stat, aprobat de Guvern, şi Instrucţiunea privind lucrările de secretariat în Cancelaria de Stat, aprobată de Directorul Cancelariei de Stat.