HGM357/2005
ID intern unic:  296188
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
GUVERNUL
HOTĂRÎRE Nr. 357
din  23.04.2005
privind măsurile de reorganizare a unor ministere şi
autorităţi administrative centrale ale Republicii Moldova
Publicat : 06.05.2005 în Monitorul Oficial Nr. 67-68     art Nr : 419
MODIFICAT
HG952/06.09.05, MO123-125/16.09.05 art.1026

În legătură cu aprobarea noii structuri a administraţiei publice şi întru executarea art. II al Legii nr. 23-XVI din 14 aprilie 2005 pentru modificarea Legii nr. 64-XII din 31 mai 1990 cu privire la Guvern (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2005, nr. 59-61, art. 203), Guvernul HOTĂRĂŞTE:
1. Se reorganizează:
Ministerul Afacerilor Externe, prin transformare, în Ministerul Afacerilor Externe şi Integrării Europene;
Ministerul Transporturilor şi Comunicaţiilor, prin separarea funcţiilor ce ţin de domeniul telecomunicaţii, în Ministerul Transporturilor şi Gospodăriei Drumurilor;
Ministerul Economiei, prin fuziune cu Departamentul Comerţului şi Departamentul Privatizării şi preluînd funcţiile ce ţin de domeniul muncii, în urma divizării Ministerului Muncii şi Protecţiei Sociale, în Ministerul Economiei şi Comerţului;
Ministerul Sănătăţii în Ministerul Sănătăţii şi Protecţiei Sociale, cu preluarea funcţiilor ce ţin de domeniul protecţiei sociale, în urma divizării Ministerului Muncii şi Protecţiei Sociale;
Ministerul Industriei, prin contopire cu Ministerul Energeticii, în Ministerul Industriei şi Infrastructurii;
Ministerul Educaţiei, prin contopire cu Departamentul Tineret şi Sport, în Ministerul Educaţiei, Tineretului şi Sportului;
Ministerul Afacerilor Interne, prin absorbţia Departamentului Situaţii Excepţionale, în Ministerul Afacerilor Interne;
Ministerul Culturii, prin contopire cu Departamentul Dezvoltarea Turismului, în Ministerul Culturii şi Turismului;
Aparatul Ministerului Reintegrării, prin transformare, în Ministerul Reintegrării;
Departamentul Tehnologii Informaţionale, cu preluarea funcţiilor ce ţin de domeniul telecomunicaţii al Ministerului Transporturilor şi Comunicaţiilor, în Ministerul Dezvoltării Informaţionale;
Departamentul Standardizare şi Metrologie în Serviciul Standardizare şi Metrologie;
Departamentul Vamal în Serviciul Vamal;
Departamentul Trupelor de Grăniceri în Serviciul Grăniceri;
Departamentul Migraţiune în Biroul Naţional Migraţiune;
Departamentul Statistică şi Sociologie în Biroul Naţional de Statistică;
Departamentul Relaţii Interetnice în Biroul Relaţii Interetnice;
Departamentul Agroindustrial "Moldova-Vin" în Agenţia Agroindustrială "Moldova-Vin";
Agenţia de Stat Relaţii Funciare şi Cadastru în Agenţia Relaţii Funciare şi Cadastru;
Agenţia de Stat pentru Silvicultură "Moldsilva" în Agenţia pentru Silvicultură "Moldsilva";
Agenţia de Stat pentru Rezervele Materiale şi Ajutoarele Umanitare prin absorbţia Agenţiei Naţionale pentru Achiziţii Publice, în Agenţia Rezerve Materiale, Achiziţii Publice şi Ajutoare Umanitare.

     [Pct.1 modificat prin HG952/06.09.05, MO123/16.09.05 art.1026]
2. Plasarea în cîmpul muncii a lucrătorilor disponibilizaţi în legătură cu reorganizarea ministerelor şi departamentelor se va efectua în conformitate cu Legea serviciului public şi legislaţia muncii în vigoare.
3. Transmiterea activelor şi pasivelor, mijloacelor fixe şi altor bunuri materiale se va efectua în baza actelor de primire-predare, întocmite în corespundere cu prevederile Regulamentului cu privire la modul de transmitere a întreprinderilor de stat, organizaţiilor, instituţiilor, a subdiviziunilor lor, clădirilor, construcţiilor, mijloacelor fixe şi altor active, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 688 din 9 octombrie 1995 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1995, nr. 10, art. 45).
4. Ministerele, serviciile, birourile şi agenţiile reorganizate sau nou-create vor prezenta Guvernului spre aprobare, după coordonare, în modul stabilit:
în termen de 10 zile - structura şi efectivul-limită ale aparatului central, lista instituţiilor şi întreprinderilor ce activează în subordine;
în termen de o lună - proiectele regulamentelor de funcţionare.
5. Ministerul Finanţelor, în termen de 2 luni, va prezenta propuneri de rectificare a Legii bugetului de stat pe anul 2005 ce rezultă din noua structură a ministerelor şi autorităţilor administrative centrale.

PRIM-MINISTRU                                                            Vasile TARLEV

Contrasemnează:
Ministrul justiţiei                                                               Victoria Iftodi
Ministrul economiei
şi comerţului                                                                      Valeriu Lazăr
Ministrul finanţelor                                                            Zinaida Grecianîi

Chişinău, 23 aprilie 2005.
Nr. 357.