HGM359/1995
ID intern unic:  296190
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
GUVERNUL
HOTĂRÎRE Nr. 359
din  02.06.1995
Cu privire la acreditarea jurnaliştilor străini în Republica Moldova
Publicat : 14.07.1995 în Monitorul Oficial Nr. 038     art Nr : 292     Promulgat : 02.06.1995
MODIFICAT
HG750/22.07.05, MO101-103/29.07.05 art.811
Întru  executarea prevederilor Legii presei şi în scopul creării condiţiilor necesare pentru  desfăşurarea  activităţii  jurnaliştilor străini în republică,
Guvernul Republicii Moldova HOTĂRĂŞTE:
1.   Ministerul   Afacerilor   Externe  va  efectua  acreditarea jurnaliştilor străini în Republica Moldova.
2.  Se  aprobă  Regulamentul  cu  privire  la   acreditarea   şi activitatea   profesională   a  jurnaliştilor  străini  în  Republica Moldova, conform anexei.
[Pct.3 exclus prin HG750/22.07.05, MO101-103/29.07.05 art.811, pct.4 devine pct.]
[Pct.3 exclus prin HG750/22.07.05, MO101-103/29.07.05 art.811, pct.4 devine pct.3]
3.  Pentru  a  facilita  jurnaliştilor   acreditaţi   exerciţiul funcţiunii:
Ministerul Comunicaţiilor şi Informaticii va asigura legătura telefonică şi telex, în modul stabilit pentru persoanele juridice;
Ministerul Transporturilor şi Gospodăriei Drumurilor va pune  la dispoziţie  mijloacele  de transport solicitate, cu asigurarea plăţii în prealabil pentru servicii;
Primăria municipiului Chişinău va asigura jurnaliştilor străini cazarea în  hoteluri, încăperi de lucru şi apartamente de serviciu, stabilind taxe corespunzătoare pentru serviciile  prestate,  în  baza contractelor încheiate anterior.
3. Se abrogă Hotărîrea Guvernului Republicii Moldova nr. 439 din 25  iunie  1992  "Cu  privire  la  acreditarea ziariştilor străini în Republica Moldova".
PRIM-MINISTRU
AL REPUBLICII MOLDOVA                      Andrei SANGHELI
Chişinău, 2 iunie 1995.
Nr. 359.
Anexă
la Hotărîrea Guvernului
Republicii Moldova nr.359
din 2 iunie 1995
                    
    
R E G U L A M E N T
cu privire la acreditarea şi activitatea profesională a jurnaliştilor
străini în Republica Moldova
    
I. Dispoziţii generale
1.  În  scopul  circulaţiei  libere  a  informaţiei,  stimulării colaborării  în domeniul schimbului de informaţii cu alte state şi în conformitate  cu  Legea   presei,   Republica   Moldova   autorizează activitatea  jurnaliştilor  acreditaţi  permanent  sau  provizoriu pe  lîngă Ministerul Afacerilor Externe  (în  continuare  -  Ministerul).
[Pct.1 modificat prin HG750/22.07.05, MO101-103/29.07.05 art.811]
[Pct.1 modificat prin HG750/22.07.05, MO101-103/29.07.05 art.811]
  1.  În  scopul  circulaţiei  libere  a  informaţiei,  stimulării colaborării  în domeniul schimbului de informaţii cu alte state şi în conformitate  cu  Legea   presei,   Republica   Moldova   autorizează activitatea  jurnaliştilor  acreditaţi  permanent  sau  provizoriu pe  lîngă Ministerul Afacerilor Externe  (în  continuare  -  Ministerul).
Jurnaliştii  (corespondenţii)  mass-media  străine pot fi cetăţeni ai Republicii Moldova.
2. În Republica Moldova accesul la informaţia oficială ce  nu  constituie secret   de  stat  sau  militar  este  asigurat  doar  jurnaliştilor acreditaţi la Biroul de acreditare al Ministerului.
[Pct.2 modificat prin HG750/22.07.05, MO101-103/29.07.05 art.811]
[Pct.2 modificat prin HG750/22.07.05, MO101-103/29.07.05 art.811]
2. În Republica Moldova accesul la informaţia ce  nu  constituie secret   de  stat  sau  militar  este  asigurat  doar  jurnaliştilor acreditaţi la Biroul de acreditare al Ministerului.
3. Statutul  juridic  al  jurnaliştilor  străini  acreditaţi  în Republica  Moldova  este  reglementat  de  articolul  8  al Legii "Cu privire la cetăţenia Republicii Moldova".
[Pct.4 exclus prin HG750/22.07.05, MO101-103/29.07.05 art.811, pct.5-19 devin pc.14-18]
[Pct.4 exclus prin HG750/22.07.05, MO101-103/29.07.05 art.811, pct.5-19 devin pct.14-18]
4. Jurnaliştilor străini acreditaţi în Republica Moldova  li  se asigură   condiţii  corespunzătoare  de  domiciliere  şi  activitate, atribuindu-li-se, după caz,  în  municipiul  Chişinău  priorităţi  de cazare  în  hoteluri,  încăperi  de  lucru,  apartamente de serviciu, mijloace tehnice şi de transport. Jurnaliştii  străini  achită  plata pentru serviciile prestate conform contractelor încheiate.
II. Acreditarea jurnaliştilor străini
4. Jurnaliştii străini care doresc să fie acreditaţi în calitate de  corespondenţi  permanenţi  în  Republica  Moldova  sînt obligaţi, indiferent de faptul dacă au reşedinţă în Republica  Moldova  sau  în alte ţări, să prezinte Ministerului următoarele acte:
a) un demers redactat în una din limbile - de stat, engleză sau franceză adresat Ministerului prin care  conducătorul agenţiei de presă (publicaţiei, postului de  radio  sau  televiziune, alte organizaţii de profil)  solicită  acreditarea  jurnalistului (corespondentului) său;
[Pct.4, lit.a) modificat prin HG750/22.07.05, MO101-103/29.07.05 art.811]
[Pct.4, lit.a) modificat prin HG750/22.07.05, MO101-103/29.07.05 art.811]
a)   un  demers  adresat  Ministerului  prin  care  conducătorul agenţiei de presă (publicaţiei, postului de  radio  sau  televiziune, alte   organizaţii  interesate)  solicită  acreditarea  jurnalistului (corespondentului) său;
b) un rezumat al biografiei  solicitantului,  autentificat  prin semnătura   acestuia,  care  va  cuprinde  data  şi  locul  naşterii, informaţii  privind  studiile  şi  activitatea  desfăşurată  pînă  la momentul solicitării acreditării, starea civilă;
c) două fotografii 3x4 cm.
5.   Jurnalistul   acreditat   completează  o  fişă  specială  a Ministerului cu scurte date biografice şi obligaţiunea de a  respecta Constituţia şi legislaţia în vigoare a Republicii Moldova. Pe fişă se aplică fotografia şi semnătura titularului.
6.  În  baza acestor documente, Ministerul, în termen de o lună, eliberează solicitantului carnetul ce confirmă acreditarea, în care e aplicată fotografia, indicat prenumele şi numele corespondentului agenţiei de presă  (publicaţiei, postului de radio sau televiziune, alte organizaţii de profil), ţara precum şi numărul buletinului de  identitate. Acest  carnet  (formular conform anexei), autentificat prin ştampila Ministerului aplicată parţial şi pe fotografia deţinătorului, şi prin semnătura unei persoane oficiale din Minister,  conţine  şi  un  apel către  autorităţile civile şi militare privind asigurarea securităţii şi acordarea de sprijin titularului, în corespundere cu legislaţia în vigoare.
[Pct.6 modificat prin HG750/22.07.05, MO101-103/29.07.05 art.811]
[Pct.6 modificat prin HG750/22.07.05, MO101-103/29.07.05 art.811]
6.  În  baza acestor documente, Ministerul, în termen de o lună, eliberează solicitantului carnetul ce confirmă acreditarea, în care e aplicată fotografia, indicat  prenumele  şi  numele  corespondentului agenţiei  de  presă  (publicaţiei, postului de radio sau televiziune, alte organizaţii), ţara precum şi numărul buletinului de  identitate. Acest  carnet  (formular  conform  anexei), autentificat prin pecetea Ministerului aplicată parţial şi pe fotografia deţinătorului, şi prin semnătura unei persoane oficiale din Minister,  conţine  şi  un  apel către  autorităţile civile şi militare privind asigurarea securităţii şi acordarea de sprijin titularului, în corespundere cu legislaţia în vigoare.
7. Carnetul jurnalistului acreditat este valabil pentru o perioadă de cel mult 2 ani. Carnetul poate fi prelungit încă pentru un an în baza unui demers adresat Ministerului de către conducerea agenţiei de presă, radio, televiziune, alte organizaţii de profil, pe care jurnalistul le reprezintă.
În cazul schimbării Agenţiei de presă ce a solicitat acreditarea în Republica Moldova, jurnalistul este obligat să anunţe Ministerul despre aceasta.
[Pct.7 în redacţia HG750/22.07.05, MO101-103/29.07.05 art.811]
[Pct.7 în redacţia HG750/22.07.05, MO101-103/29.07.05 art.811]
7.  Carnetul  jurnalistului  acreditat  este  valabil  pentru  o perioadă  de  cel mult 2 ani. Carnetul poate fi prelungit încă pentru un an în baza unui demers adresat Ministerului  de  către conducerea organului de presă, radio, televiziune, alte organizaţii interesate, pe care jurnalistul le reprezintă.
Demersul respectiv se prezintă Ministerului  cu  cel  tîrziu  15 zile pînă la expirarea termenului de acreditare.
8.  În caz de pierdere a carnetului, jurnalistul este obligat să anunţe neîntîrziat Ministerul. Eliberarea unui nou carnet de acreditare solicitantului se va face într-un termen de două săptămîni, în baza cererii depuse, aceasta fiind însoţită de copia anunţului în Monitorul Oficial al Republicii Moldova privind declararea nulităţii carnetului de acreditare pierdut.
[Pct.8 modificat prin HG750/22.07.05, MO101-103/29.07.05 art.811]
[Pct.8 modificat prin HG750/22.07.05, MO101-103/29.07.05 art.811]
8.  În caz de pierdere a carnetului, jurnalistul este obligat să anunţe neîntîrziat Ministerul. Chestiunea  privind  eliberarea  altui carnet  de  identitate  urmează  să fie soluţionată în termen de două săptămîni.
9. În cazul expirării termenului de acreditare în Republica Moldova, împreună cu cererea de prelungire a acreditării, solicitantul prezintă cel puţin patru materiale semnate de acesta în ultima lună în instituţia mass-media reprezentată, fapt care va demonstra activitatea lui. Nerespectarea acestei cerinţe constituie temei de respingere a solicitării de prelungire a acreditării.
[Pct.9 în redacţia HG750/22.07.05, MO101-103/29.07.05 art.811]
[Pct.9 în redacţia HG750/22.07.05, MO101-103/29.07.05 art.811]
9. La expirarea termenului de acreditare în  Republica  Moldova jurnaliştii  străini sînt obligaţi să depună la Minister carnetele de acreditare.
10. Ministerul Afacerilor Externe şi Integrării Europene comunică Ministerului Afacerilor Interne şi Serviciului de Informaţii şi Securitate despre acreditarea jurnalistului (corespondentului), conţinînd date de identitate ale acestuia. Despre declanşarea oricărei proceduri juridice în care figurează jurnaliştii (corespondenţii) acreditaţi sau despre existenţa datelor care ar putea împiedica acreditarea acestora, Ministerul Afacerilor Interne şi Serviciul de Informaţii şi Securitate comunică, în termen de 72 ore, Ministerului Afacerilor Externe şi Integrării Europene şi Ministerului Justiţiei.
11. Ministerul Justiţiei, în baza hotărîrii instanţei de judecată privind stabilirea vinovăţiei jurnalistului (corespondentului), va comunica Ministerului Afacerilor Externe şi Integrării Europene despre aceasta, în vederea ridicării acreditării jurnalistului (corespondentului)."
[Pct.10-11 intoduse prin HG750/22.07.05, MO101-103/29.07.05 art.811, pct.10-18 devin pct.10-20]
III. Drepturile şi obligaţiunile
jurnaliştilor străini acreditaţi
12. Jurnaliştii (corespondenţii) străini acreditaţi în Republica Moldova beneficiază de drepturile stipulate în Legea presei nr. 243-XIII din 26 octombrie 1994, Legea audiovizualului nr. 603-XIII din 3 octombrie 1995, Legea nr. 982-XIV din 11 mai 2000 privind accesul la informaţie, Legea nr. 269-XIII din 9 noiembrie 1994 privind ieşirea şi intrarea în Republica Moldova, precum şi de tratatele internaţionale la care Republica Moldova este parte.
[Pct.12 în redacţia HG750/22.07.05, MO101-103/29.07.05 art.811]
[Pct.12 în redacţia HG750/22.07.05, MO101-103/29.07.05 art.811]
12.  Jurnaliştii  străini  acreditaţi   în   Republica   Moldova beneficiază  de  drepturile  stipulate  de  lege. Ei au dreptul să se deplaseze fără restricţii pe întreg teritoriul republicii.
13.  Jurnaliştii  străini   acreditaţi   au   dreptul,   conform legislaţiei  vamale  în vigoare, să-şi aducă obiectele şi ustensilele necesare  pentru  asigurarea  condiţiilor  de  trai  şi   exercitarea funcţiilor de serviciu.
14.  Jurnaliştii  acreditaţi  sînt  în  drept  să transmită prin canalele de comunicaţie cu ţările străine,  existente  în  republică, organelor  mass-media  pe care le reprezintă orice informaţie ce ţine de activitatea lor profesională.
15.  Jurnaliştilor  acreditaţi  li  se  arantează   respectarea drepturilor de autor şi a dreptului la secret profesional.
16.  Jurnaliştii  străini  acreditaţi pot invita în vizită, prin intermediul Ministerului, cetăţeni străini, în modul stabilit  pentru diplomaţii  străini prin Convenţia de la Viena din 18 aprilie 1961 cu privire la relaţiile diplomatice.
17.  Membrii  familiilor  jurnaliştilor  străini  acreditaţi  se bucură de drepturile prevăzute de articolul 8 al Legii "Cu privire la cetăţenia Republicii Moldova".
18.  Jurnaliştii  străini  acreditaţi  şi membrii familiilor lor sînt obligaţi să respecte Constituţia Republicii Moldova,  legile  şi alte  acte   normative  ale  Republicii  Moldova,   principiile internaţionale ale eticii profesionale a  jurnalistului.  În  caz  de nerespectare  a  acestor  prevederi,  precum şi  de  falsificare premeditată sau tendenţioasă în presă a datelor  în  stare  să  aducă prejudicii  grave  politicii  externe şi interne a Republicii Moldova sau stabilităţii ei social-economice,  de  instigare  la  acţiuni  şi fapte care pot pune în pericol unitatea şi integritatea teritorială a statului,  jurnaliştii  pot  fi  lipsiţi de calitatea de acreditat şi dreptul la acreditare.
19. În cazul în care unui  jurnalist  străin  i  se  refuză  sau anulează calitatea de acreditat, Ministerul îl informează neîntîrziat despre aceasta, aducîndu-i la cunoştinţă motivele ce au condus la adoptarea deciziei respective.
[Pct.19 modificat prin HG750/22.07.05, MO101-103/29.07.05 art.811]
[Pct.19 modificat prin HG750/22.07.05, MO101-103/29.07.05 art.811]
19. În cazul în care unui  jurnalist  străin  i  se  refuză  sau anulează calitatea de acreditat, Ministerul îl informează, aducîndu-i la cunoştinţă motivele ce au condus la adoptarea deciziei respective.
20. Jurnalistul (corespondentul) străin are dreptul să atace decizia Ministerului privind suspendarea, refuzul acreditării, precum şi refuzul prelungirii acreditării în Republica Moldova conform procedurii de contencios administrativ.
[Pct.20 în redacţia HG750/22.07.05, MO101-103/29.07.05 art.811]
[Pct.20 în redacţia HG750/22.07.05, MO101-103/29.07.05 art.811]
20.  Jurnalistul  străin  are  dreptul  să  atace în instanţa de judecată  hotărîrea  Ministerului  privind   suspendarea,   refuzul acreditării în Republica Moldova.
Anexă
la Regulamentul cu privire
la acreditarea şi activitatea
profesională a jurnaliştilor
străini în Republica Moldova
    
    
Ministerul Afacerilor Externe
al Republicii Moldova
    
               CARNETUL JURNALISTULUI ACREDITAT
           Prenumele, numele ______________________
           Cetăţean al ____________________________
           Agenţia de presă _______________________
           nr. buletinului de identitate __________
    
           foto
    
           ştampila
    
    
                            Biroul de acreditare al
                            jurnaliştilor străini
    
           Eliberat la ____________________________
           Valabil pînă la ________________________
           Prelungit pînă la ______________________
    
Prezentul document nu este transmisibil
    
Autorităţile civile şi militare sînt rugate să sprijine titularul şi să-i acorde protecţie conform legislaţiei în vigoare