HGA360/1997
ID intern unic:  296193
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
GUVERNUL
HOTĂRÎRE Nr. 360
din  18.04.1997
despre aprobarea Regulamentului privind certificatul de urbanism
şi autorizarea construirii sau desfiinţării construcţiilor şi amenajărilor
Publicat : 15.05.1997 în Monitorul Oficial Nr. 31-32     art Nr : 366
    Abrogată prin HG882 din 24.11.11, MO206-215/02.12.11 art.965

    MODIFICAT
    HG1245 din 30.10.06, MO170-173/03.11.06 art.1332
    HG986 din 03.09.04, MO168-170/10.09.04 art.1165
    HG1363 din 07.12.01, MO155-157/20.12.01 art.1424
    HG982 din 26.10.99, MO124/11.11.99
    HG320 din 20.03.98, MO40/07.05.98

    NOTE:
    În tot textul Regulamentului, cuvîntul "taxă" se substituie prin cuvîntul "plată", la cazul şi numărul corespunzător, prin HG1245 din 30.10.06, MO170-173/03.11.06 art.1332
    În textul Regulamentului sintagmele "Ministerul Dezvoltării Teritoriului, Construcţiilor şi Gospodăriei Comunale", "Comitetul executiv raional" şi cuvîntul "raion" se substituie, respectiv, prin sintagmele "Ministerul Ecologiei, Construcţiilor şi Dezvoltării Teritoriului", "Consiliul judeţean" şi "judeţ" prin HG1363 din 07.12.01, MO155/20.12.01 art.1424


    În conformitate cu Legea Republicii Moldova nr.835-XIII din 17 mai 1996 "Privind principiile urbanismului şi amenajării teritoriului" şi pentru stabilirea în activitatea urbanistică a unui sistem unic de amplasare, proiectare, executare şi funcţionare a construcţiilor şi amenajărilor pe întreg teritoriul ţării, Guvernul Republicii Moldova HOTĂRĂŞTE:
    1. Se aprobă Regulamentul privind certificatul de urbanism şi autorizarea construirii sau desfiinţării construcţiilor şi amenajărilor (se anexează).
    2. Autorităţile administraţiei publice locale, persoanele juridice şi fizice, antrenate în activităţile urbanistice pe teritoriul Republicii Moldova, sînt obligate să respecte Regulamentul în cauză.
    3. În scopul aplicării Regulamentului privind certificatul de urbanism şi autorizarea construirii sau desfiinţării construcţiilor şi amenajărilor, se recomandă comitetelor executive raionale şi primăriilor municipiilor şi oraşelor să instituie în structurile organelor locale de arhitectură şi în cadrul primăriilor localităţilor rurale secţii responsabile pentru activitatea în domeniul urbanismului şi amenajării teritoriului.
    4. Ministerul Învăţămîntului, Tineretului şi Sportului, în comun cu Ministerul Dezvoltării Teritoriului, Construcţiilor şi Gospodăriei Comunale, va revizui programele de pregătire a specialiştilor în domeniul urbanismului şi amenajării teritoriului la Universitatea Tehnică şi Colegiul Industrial de Construcţii în vederea implementării unui program suplimentar de instruire în domeniul activităţii urbanistice şi amenajării teritoriului în cadrul autorităţilor administraţiei publice locale.
    5. Ministerul Ecologiei, Construcţiilor şi Dezvoltării Teritoriului:
    a) va organiza seminare pentru specialiştii instituţiilor de proiectare, primari, secretari şi arhitecţi-şefi ai autorităţilor administraţiei publice locale cu scopul de a lua cunoştinţă de Regulamentul privind certificatul de urbanism şi autorizarea construirii sau desfiinţării construcţiilor şi amenajărilor;
    b) va efectua controlul asupra aplicării Regulamentului privind certificatul de urbanism şi autorizarea construirii sau desfiinţării construcţiilor şi amenajărilor.
    [Pct. 6 exclus prin HG1363 din 07.12.01, MO155/20.12.01 art.1424]
    6. În scopul soluţionării chestiunilor privind amplasamentele obiectivelor şi amenajărilor în teritorii şi localităţi, se recomandă comitetelor executive raionale, Comitetului executiv al U.T.A.Găgăuzia şi consiliului municipal Chişinău să constituie sub autoritatea sa consilii urbanistice locale, apte să efectueze asigurarea tehnică de specialitate a persoanelor fizice şi juridice implicate în activităţile de amenajare a teritoriului şi de urbanism.
    7. Ministerul Ecologiei, Construcţiilor şi Dezvoltării Teritoriului:
    va modifica şi completa Regulamentul-model privind consiliul urbanistic local şi Regulamentul privind Consiliul urbanistic republican cu atribuţii şi responsabilităţi respective pentru asigurarea tehnică a beneficiarilor implicaţi în activităţile de amenajare a teritoriului şi de urbanism din ţară;
    va efectua controlul asupra constituirii şi activităţii consiliilor urbanistice locale, incluzînd în componenţa lor specialişti autorizaţi şi de profil necesar;
    va organiza seminare, consultaţii pentru specialiştii - membri ai consiliilor urbanistice locale privitor la acordarea asistenţei tehnice beneficiarilor.
    8. Prefecturile judeţelor vor controla respectarea legislaţiei în vigoare şi a Regulamentului cu modificările şi completările în cauză în procesul de realizare a planurilor urbanistice generale ale localităţilor, planurilor de amenajare a teritoriului şi de efectuare a activităţilor urbanistice de către persoanele fizice şi juridice din ţară.
    [Pct. 6-8 introduse prin HG1363 din 07.12.01, MO155/20.12.01 art.1424; pct.7 devine pct.9]
    9. Se abrogă punctul 5 al Hotărîrii Guvernului Republicii Moldova nr. 579 din 17 octombrie 1991 "Cu privire la formarea Sistemului unic de stat pentru supravegherea calităţii construcţiilor în Republica Moldova".

   
Prim-ministru
    al Republicii Moldova                                             Ion CIUBUC

    Chişinău, 18 aprilie 1997.
    Nr. 360.Aprobat
prin Hotărîrea Guvernului
Republicii Moldova nr.360
din 18 aprilie 1997

REGULAMENTUL

PRIVIND CERTIFICATUL DE URBANISM ŞI AUTORIZAREA
CONSTRUIRII
SAU DESFIINŢĂRII CONSTRUCŢIILOR ŞI
AMENAJĂRILOR

CAPITOLUL I
DISPOZIŢII GENERALE
    1. Utilizarea terenurilor şi imobilelor în localităţi, proiectarea obiectivelor civile, industriale, agricole sau de altă menire, executarea lucrărilor de construire ori desfiinţare a construcţiilor şi amenajărilor (în continuare - lucrări de construire/desfiinţare), realizarea altor acţiuni urbanistice pe întreg teritoriul Republicii Moldova se vor desfăşura în conformitate cu legislaţia în vigoare şi cu respectarea procedurilor de autorizare prin certificate de urbanism şi autorizaţii de construire/desfiinţare a construcţiilor şi amenajărilor (în continuare - autorizaţii de construire/desfiinţare) în condiţiile prezentului Regulament.
    2. Certificatul de urbanism este actul emis de autorităţile administraţiei publice locale, prin care se fac cunoscute solicitantului elementele ce caracterizează regimul juridic, economic, tehnic, precum şi urbanistic-arhitectural al unui imobil (teren), stabilite prin documentaţiile de urbanism şi de amenajare a teritoriului aprobate sau, în lipsa acestora, prin studii şi cercetări efectuate de Institutul Naţional de Cercetare şi Proiectare în Domeniul Amenajării Teritoriului, Urbanismului şi Arhitecturii "Urbanproiect" şi Institutul de Proiectare "Chişinăuproiect" (în limitele municipiului Chişinău).
    [Pct. 2 modificat prin HG1363 din 07.12.01, MO155/20.12.01 art.1424]
   
3. Autorizaţia de construire/desfiinţare este actul emis de autorităţile administraţiei publice locale prin care se autorizează, în teritoriul administrat, executarea construcţiilor şi amenajărilor sau desfiinţarea lor în temeiul şi cu respectarea documentaţiilor de urbanism şi amenajare a teritoriului, certificatului de urbanism şi documentaţiei de proiect elaborate, verificate şi aprobate în modul stabilit.
    Fără documentaţii de urbanism şi amenajare a teritoriului se pot autoriza:
    a) lucrări de reparaţii curente, restaurare, conservare a clădirilor de orice tip, cu condiţia menţinerii aceleiaşi funcţiuni, a suprafeţei construite la sol, volumetriei acestora şi a soluţiei cromatice;
    b) lucrări de reparare, modernizare şi reabilitare a căilor de comunicaţie, dotărilor tehnico-edilitare şi altele asemenea, fără modificarea traseelor şi a funcţionalităţii acestora;
    c) lucrări de reparare a împrejmuirilor, mobilierului urban, amenajărilor de spaţii verzi;
    d) lucrări de cercetări şi prospecţiuni ale terenurilor - foraje şi excavări - necesare studiilor geotehnice.
    [Pct.3 modificat prin HG1363 din 07.12.01, MO155/20.12.01 art.1424]
   
4. Autorizaţia de construire se eliberează pentru:
    a) lucrări de construire, consolidare, reconstruire, modificare, extindere, schimbare de destinaţie ori alte intervenţii care afectează siguranţa construcţiilor, de reparare a clădirilor de orice fel, precum şi a instalaţiilor aferente acestora, cu excepţia celor prevăzute la punctul 5 lit.f);
    [Pct.4 lit.a) în redacţia HG1363 din 07.12.01, MO155/20.12.01 art.1424]
   
b) lucrări de construire, reconstruire, extindere, consolidare, reparare, protejare, restaurare, conservare, precum şi orice alte lucrări, indiferent de valoarea lor, ce urmează a fi efectuate la construcţii reprezentînd monumente şi ansambluri istorice, arheologice, de arhitectură, artă sau cultură, inclusiv cele din zonele lor de protecţie;
    [Pct.4 lit.b) modificat prin HG1363 din 07.12.01, MO155/20.12.01 art.1424]
    c) lucrări de construire, reconstruire, modificare, extindere, reparaţii capitale, modernizare şi reabilitare a căilor de comunicaţie, dotărilor tehnico-edilitare subterane şisupraterane, realizarea de noi capacităţi energetice de producţie, transport, distribuţie a energiei electrice şi/sau termice, reabilitarea şi retehnologizarea celor existente, de creare a împrejmuirilor şi mobilierului urban, de amenajare a spaţiilor verzi, parcurilor, pieţelor şi alte lucrări de amenajare a spaţiilor publice;
    [Pct.4 lit.c) în redacţia HG1363 din 07.12.01, MO155/20.12.01 art.1424]
   
d) foraje şi excavări necesare studiilor geotehnice şi ridicărilor topografice, exploatări de cariere, balastiere, sonde de gaze şi petrol, precum şi alte exploatări;
    e) lucrări, amenajări şi construcţii provizorii de şantier necesare execuţiei lucrărilor de bază, dacă nu au fost autorizate odată cu acestea;
    [Pct.4 lit.e) în redacţia HG1363 din 07.12.01, MO155/20.12.01 art.1424]
   
f) organizarea de tabere de corturi, căsuţe sau rulote;
    g) lucrări cu caracter provizoriu: chioşcuri, tonete, cabine, spaţii de expunere, situate pe căile şi în spaţiile publice, corpuri şi panouri de afisaj, firme şi reclame, precum şi anexele gospodăreşti ale exploatărilor agricole situate în extravilan;
    [Pct.4 lit.g) modificat prin HG1363 din 07.12.01, MO155/20.12.01 art.1424]
   
h) lucrări de construire, reparare, protejare, conservare ce ţin de protecţia mediului înconjurător;
    i) alte lucrări de construcţie şi amenajare, care comportă schimbarea ori modificarea destinaţiei, ori caracteristicilor tehnice ale unui imobil ori teren.
    5. Se pot executa fără autorizaţie de construire următoarele lucrări:
    a) reparaţii împrejmuiri la acoperişuri, învelitori sau terase, cînd nu se schimbă forma acestora şi materialele din care sînt executate;
    [Pct.5 lit.a) modificată prin HG1363 din 07.12.01, MO155/20.12.01 art.1424]
   
b) reparaţii şi înlocuiri ale pieselor de tîmplărie interioare şi exterioare, dacă se păstrează forma, dimensiunile golurilor şi ale pieselor de tîmplărie;
    c) reparaţii şi înlocuiri ale sobelor de încălzit;
    d) lucrări de finisare interioare;
    e) lucrări de finisare exterioare, dacă nu se modifică elementele de faţadă şi culorile clădirilor situate pe arterele principale de circulaţie;
    f) reparaţii ale instalaţiilor şi utilajului tehnico-sanitar al clădirilor, fără modificări ale caracteristicilor de rezistenţă sau aspectului arhitectural al acestora;
    g) reparaţii şi înlocuirea pardoselelor;
    h) reparaţii şi înlocuiri la finisaje interioare şi exterioare (tencuieli, placaje etc.) la trotuare, la ziduri de sprijin şi la scări de acces, fără modificarea elementelor constructive;
    i) lucrări de întreţinere, reparaţii curente şi periodice ale infrastructurii căilor de comunicaţie, care se execută în extravilanul şi intavilanul localităţilor, cu menţinerea aceloraşi funcţiuni, suprafaţă şi volumetrie, în zonele de siguranţă şi protecţie a infrastructurilor de transport şi a instalaţiilor aferente acestora;
   
î) lucrări de investigare, cercetare şi expertizare a construcţiilor prevăzute la punctul 4 b), cu avizul Ministerului Culturii şi al Ministerului Ecologiei, Construcţiilor şi Dezvoltării Teritoriului;
    j) lucrări de foraje şi sondaje geotehnice de pînă la 5 metri adîncime, pentru construcţii de importanţă normală sau redusă, situate în afara zonelor de protecţie instituite pentru zăcăminte acvifere.
Dacă lucrările prevăzute, cu excepţia celor specificate la lit.j), se execută la construcţiile menţionate la punctul 4 b), este obligatorie emiterea autorizaţiei de construire.
    [Pct.5 lit.g-j) introduse prin HG1363 din 07.12.01, MO155/20.12.01 art.1424]
 
   6. Autorizaţiile de construire se eliberează de consiliile judeţene, Comitetul executiv al U.T.A. Găgăuzia, primăriile municipiilor (oraşelor) şi comunelor după cum urmează:
    a) consiliile judeţene, Comitetul executiv al U.T.A. Găgăuzia, Consiliul municipal Chişinău - pentru investiţiile publice finanţate integral sau parţial de la bugetul de stat, fondurile extrabugetare, din credite externe garantate de Guvern, din surse proprii ale întreprinderilor cu capital de stat şi pentru investiţiile publice finanţate din bugetul consiliului respectiv, precum şi pentru construcţiile din extravilan;
    b) primăriile municipiilor (oraşelor) - pentru investiţiile publice finanţate din bugetul municipiului (oraşului), precum şi pentru construcţiile şi lucrările de orice tip din intravilanul localităţii, cu excepţia lucrărilor prevăzute la lit.a) şi b);
    c) primăriile comunelor - pentru investiţiile publice finanţate din bugetul local pentru locaşurile de cult, construcţiile pentru industrie, comerţ, prestări de servicii social-culturale, cu excepţia investiţiilor prevăzute la lit. a) şi b), casele de locuit proprietate privată, precum şi casele de vacanţă, situate în intravilan;
anexele exploatărilor agricole situate în extravilan.
    [Pct. 6 în redacţia HG1363 din 07.12.01, MO155/20.12.01 art.1424]
  
  6.1 Prin decizii ale consiliilor judeţene, Comitetului executiv al U.T.A. Găgăuzia şi Consiliului municipal Chişinău, soluţionarea chestiunilor privind amplasamentele obiectivelor şi amenajărilor în teritorii şi localităţi se va pune în seama consiliilor urbanistice locale constituite pe lîngă aceste autorităţi.
Amplasamentele obiectivelor şi amenajărilor de valoare naţională se vor examina în mod obligatoriu de către Consiliul republican pentru arhitectură, urbanism şi dezvoltarea teritoriului de pe lîngă Ministerul Ecologiei, Construcţiilor şi Dezvoltării Teritoriului.
    [Pct. 61 introdus prin HG1363/07.12.01, MO155/20.12.01 art.1424]
   
7. Demolarea, dezafectarea ori dezmembrarea - parţială sau totală - a construcţiilor şi instalaţiilor aferente, precum şi a oricăror amenajări se face numai în baza autorizaţiei de desfiinţare obţinute, în prealabil sau concomitent cu certificatul de urbanism, de la autorităţile prevăzute la punctul 6.
    Autorizaţiile de desfiinţare se eliberează în aceleaşi condiţii ca şi autorizaţia de construire, în conformitate cu prevederile planurilor urbanistice şi ale regulamentelor aferente acestora.
    Copia autorizaţiei de desfiinţare se transmite de către emitent la oficiile cadastrale teritoriale.
    [Pct.7 în redacţia HG1363 din 07.12.01, MO155/20.12.01 art.1424]
   
8. Pentru autorizarea executării lucrărilor de construcţie în zonele asupra cărora s-a instituit, potrivit legii, un anumit regim de zonă protejată, prevăzut în planurile urbanistice şi în planurile de amenajare a teritoriului aprobate, se va proceda după cum urmează:
    a) pentru lucrările prevăzute la punctul 4 lit.b) solicitantul va obţine avizul Ministerului Culturii şi al Ministerului Ecologiei, Construcţiilor şi Dezvoltării Teritoriului, potrivit competenţelor departamentului respectiv;
    b) pentru lucrările prevăzute la punctul 4 lit.a), c), d), e), f) şi g), care se execută în ansamblurile de arhitectură, rezervaţiile de arhitectură şi urbanism, în siturile istorice, parcuri şi grădini monumente istorice, incluse în listele aprobate conform legii, precum şi în cazul lucrărilor de orice natură, executate în zonele de protecţie ale monumentelor, solicitantul va obţine avizul Ministerului Culturii şi al Ministerului Ecologiei, Construcţiilor şi Dezvoltării Teritoriului, potrivit competenţelor departamentului respectiv,dacă pentru aceste zone nu există regulamente urbanistice aprobate potrivit legii sau dacă solicitarea nu corespunde prevederilor acestora;
    c) în zonele naturale protejate, stabilite potrivit legii, în zonele de siguranţă şi protecţie ale amenajărilor hidrotehnice de interes public, precum şi în alte arii protejate, solicitantul va obţine acordul Ministerului Ecologiei, Construcţiilor şi Dezvoltării Teritoriului;
    d) în zonele de siguranţă şi protecţie a infrastructurilor de transport de interes public, stabilite prin documentaţiile de amenajare a teritoriului, şi/sau de urbanism se va obţine autorizaţia Administraţiei de Stat a Drumurilor;
    e) în zonele supuse riscurilor tehnogene se va obţine avizul Ministerului Industriei sau al organelor abilitate de acesta şi al Departamentului Standardizare şi Metrologie;
    f) în zonele în care s-a instituit alt tip de restricţie solicitantul va obţine avizul instituţiilor competente.
    Pentru autorizarea executării lucrărilor prevăzute la punctul 4 b) privind intervenţiile asupra construcţiilor monumente istorice, pe lîngă avizele de specialitate ale Ministerului Culturii, solicitantul are obligaţia de a obţine şi avizele privind corespunderea calităţii lucrărilor executate cu revendicările prevăzute de legislaţie.
    Avizarea documentaţiilor de urbanism şi amenajare a teritoriului, în care se află monumente istorice clasificate conform legii, se face de către Comisia pentru monumente şi zonele protejate, formată de Ministerul Ecologiei, Construcţiilor şi Dezvoltării Teritoriului şi Ministerul Culturii.
    [Pct.8 în redacţia HG1363 din 07.12.01, MO155/20.12.01 art.1424]

CAPITOLUL II

MODUL DE ELABORARE ŞI EMITERE
A CERTIFICATULUI DE URBANISM
    9. Pentru primirea certificatului de urbanism solicitantul (orice persoană fizică sau juridică) obţine contra cost cererea tip (anexa nr.1) de la sediul consiliului judeţean (primăriei municipiului) sau primăriei, după caz, o completează şi o depune la registratura consiliului judeţean sau primăriei localităţii, însoţită de dovada achitării plăţii.
    10. Organele locale de arhitectură calculează plata pentru elaborarea şi eliberarea certificatului de urbanism în funcţie de suprafaţa terenului declarată de solicitant, conform anexei nr.12.
    [Pct.10 al.1) modificat prin HG1363 din 07.12.01, MO155/20.12.01 art.1424]
   
În cazul în care se solicită certificatul de urbanism pentru mai multe parcele alăturate, plata se calculează în funcţie de suprafaţa totală a tuturor parcelelor.
    11. Certificatul de urbanism se întocmeşte în baza documentaţiei pentru eliberarea certificatului de urbanism, avizată de arhitectul-şef al oraşului sau judeţului, după caz, cu respectarea următoarelor condiţii obligatorii:
    cererea este adresată autorităţilor administraţiei publice locale autorizate să elibereze certificatul;
    formularul cererii este completat integral şi corect;
    se confirmă achitarea plăţii legale;
    elementele de identificare a terenului sînt suficiente.
    Dacă la examinarea cererii se constată că nu se îndeplinesc toate condiţiile sus-menţionate, setul de documente se restituie solicitantului pentru completare ori refacere, în termen de 10 zile de la înregistrarea cererii, fără restituirea plăţii.
    12. Documentaţia pentru eliberarea certificatului de urbanism se elaborează în baza documentaţiilor de urbanism şi de amenajare a teritoriului de către birourile de proiectare şi prospecţiuni (întreprinderi municipale), firme şi instituţii de proiectare, autorizate în modul stabilit, prin contract încheiat cu solicitantul.
    În lipsa documentaţiilor de urbanism documentaţia pentru eliberarea certificatului de urbanism se va coordona cu I.N.C.P. "Urbanproiect" şi Institutul de Proiectare "Chişinăuproiect" în limitele mun. Chişinău.
    [Pct.12 în redacţia HG1363 din 07.12.01, MO155/20.12.01 art.1424]
   
13. Pentru obiecte complexe (de exemplu, magistrale de transport şi comunicaţii), amplasate pe terenuri ale mai multor unităţi administrativ-teritoriale, certificatele de urbanism se emit de consiliilor judeţene (primăriile municipiilor) în baza documentaţiilor de urbanism şi de amenajare a teritoriului aprobate şi a studiilor de sinteză elaborate de Institutul Naţional de Cercetare şi Proiectare în Domeniul Amenajării Teritoriului, Urbanismului şi Arhitecturii "Urbanproiect" şi Institutul de Proiectare "Chişinăuproiect" (în limitele municipiului Chişinău).
    [Pct. 13 modificat prin HG1363 din 07.12.01, MO155/20.12.01 art.1424]
   
14. În situaţia în care emitentul certificatului de urbanism este consiliul judeţean sau primăria municipiului, este necesar avizul primăriei pe al cărei teritoriu administrativ este amplasat imobilul. Pentru aceasta se solicită avizul primăriei, utilizîndu-se formularul-tip (anexa nr.2), în termen de 5 zile de la data înregistrării cererii. Primăria va emite avizul utilizînd formularul-tip (anexa nr.3) şi îl va trimite consiliului judeţean sau primăriei municipiului, în termen de 10 zile de la primirea solicitării; în aviz se vor cuprinde datele necesare pentru completarea certificatului de urbanism.
    15. Certificatul de urbanism va cuprinde elemente privind:
    a) regimul juridic al imobilelor, cu referire la:
    situarea terenului în intravilan sau în afara acestuia;
    dreptul de proprietate asupra imobilului şi servituţile care grevează asupra acestuia;
    extrase din documentaţiile de urbanism şi de amenajare a teritoriului sau din regulamentele aprobate, care instituie un regim special asupra imobilului (zone protejate, interdicţii temporare sau definitive de construire, zone declarate de interes public etc.);
    b) regimul economic al imobilelor, cu referire la:
    folosinţa actuală;
    reglementări fiscale specifice localităţii sau zonei respective;
    c) regimul tehnic al imobilelor, cu referire la:
   
echiparea cu utilităţi (apă, canalizare, energie electrică, energie termică ş.a.);
    sistemul constructiv şi principalele materiale de construcţie permise;
    modul de executare a construcţiilor;
    lucrările conexe de interes public necesare funcţionării obiectivului;
    d) regimul urbanistic-arhitectural, cu referire la:
    destinaţia terenului, stabilită prin documentaţiile de urbanism şi de amenajare a teritoriului aprobate şi capacitatea construcţiei;
    dimensiunile şi suprafeţele parcelelor;
    alinierea terenului şi a construcţiilor faţă de străzile adiacente terenului şi distanţele construcţiilor faţă de proprietăţile vecine;
    înălţimea construcţiilor şi caracteristicile volumetrice ale acestora;
    înfăţişarea construcţiei - expresivitatea arhitecturală, echilibrul compoziţional, finisajele etc. - dacă aceasta este prevăzută în regulamentele aprobate;
    circulaţia pietonilor şi a autovehiculelor, accesele şi parcajele necesare;
    procentul de ocupare a terenului (P.O.T.);
    coeficientul de utilizare a terenului (C.U.T.).
    16. Certificatul de urbanism se eliberează de către autorităţile prevăzute la punctul 6 în două exemplare, unul se transmite solicitantului, direct sau prin poştă cu confirmarea primirii, în termen de 30 zile de la data înregistrării cererii, altul rămîne emitentului.
   
Certificatul de urbanism se semnează de preşedintele consiliului judeţean, preşedintele Comitetului executiv al U.T.A. Găgăuzia sau de primar, după caz, de secretar şi de arhitectul-şef sau de persoana în domeniul amenajării teritoriului şi urbanismului din aparatul propriu al autorităţii publice emitente, responsabilitatea emiterii acestuia revenind, în mod solidar, tuturor semnatarilor. Delegarea competenţelor de semnare este posibilă în condiţiile legii. Lipsa unei semnături atrage după sine nulitatea actului.
    [Pct.16 al.2) introdus prin HG1363 din 07.12.01, MO155/20.12.01 art.1424; al.2 devine al.3]
   
Ministerele, departamentele, alte organizaţii interesate, de la care se vor cere prin certificatul de urbanism avize, vor putea, prin intermediul lor, cere de la solicitant copia certificatului de urbanism.
    17. Autorităţile administraţiei publice locale emitente instituie un registru al certificatelor de urbanism, în care acestea sînt înscrise în ordinea emiterii. Numărul certificatului este numărul de ordine din acest registru.
    18. Lista certificatelor de urbanism emise este publică, putînd fi consultată de către cei interesaţi la sediul consiliului judeţean sau primăriei emitente, după un program care se afişează.
    19. Autorităţile administraţiei puplice locale vor elibera certificatul de urbanism pentru acelaşi teren tuturor solicitanţilor, care pot avea interese identice sau diferite.
Eliberarea certificatelor se suspendă în momentul în care unuia dintre solicitanţi i se repartizează terenul pentru proiectare prin atribuire prealabilă conform legislaţiei în vigoare.
    20. Pentru imobilele situate pe terenuri cu destinaţie specială nu se eliberează certificate de urbanism, decît solicitanţilor care prezintă dovada titlului asupra acestor imobile.
    21. Valabilitatea certificatului de urbanism se stabileşte de către emitent, pe un termen de la 3 pînă la 24 luni, începînd cu data emiterii, în funcţie de caracteristicile urbanistice ale zonei în care se află imobilul.
Prelungirea valabilităţii certificatului de urbanism se poate face de către emitent, la cererea titularului, pe o perioadă de timp de maximum 12 luni.
    22. În situaţia impusă de complexitatea lucrărilor enunţate şi de poziţia terenului în cadrul localităţii şi teritoriului, emitentul certificatului de urbanism, conducîndu-se de legislaţia şi normativele tehnice în vigoare, poate aprecia ca necesară completarea documentaţiilor care însoţesc cererea pentru eliberarea autorizaţiei de construire cu unele avize şi studii, cum sînt:
    a) planul urbanistic zonal sau de detaliu;
    b) studii de specialitate: de impact, de circulaţie, de restaurare, detalii de arhitectură ş. a.;
    c) avizul consiliului urbanistic local sau a consiliului urbanistic republican asupra proiectului, în cazul unor clădiri reprezentative, al unor terenuri situate în zone centrale sau în zone protejate ş. a.;
    [Pct.22 lit.c) modificată prin HG1363 din 07.12.01, MO155/20.12.01 art.1424]
   
d) avize de specialitate din partea administratorilor de utilităţi subterane şi a organismelor de specialitate din teritoriul respectiv (supravegherea şi protecţia mediului natural, protejarea şi conservarea monumentelor, ansamblurilor şi siturilor istorice, de artă şi arhitectură, promovarea comerţului şi turismului etc.);
    e) avizul geotehnic la construcţiile cu un grad mare de complexitate sau care se fundează în condiţii dificile;
    f) avizul de impact arheologic (la construcţiile cu un grad mare de complexitate, prevăzute la litera b) din punctul 4 al prezentului Regulament);
    g) expertize legate de specificul lucrării, vizînd probleme ce ţin de alcătuirea funcţională, tehnologică, constructivă şi înfăţişare şi, după caz, avizul expertizei ecologice de stat;
    h) studii sanitaro-ecologice, care vor determina:
volumul apelor uzate reziduale şi industriale şi modul de utilizare a acestora; volumul, clasificarea şi gradul de pericol al deşeurilor, modul de utilizare a acestora; volumul şi clasificarea substanţelor nocive, prevăzute pentru a fi degajate în aerul atmosferic; caracteristica pedologică a terenului, măsurile de decopertare, transportare, depozitare şi utilizare a stratului de sol fertil; caracteristica florei şi faunei pe teren şi în preajma lui, măsurile de protecţie a acestora; caracteristica rîului sau bazinului acvatic şi măsurile de respectare a zonei şi fîşiei de protecţie a acestora; caracteristica hidrogeologică a terenului şi măsurile de protecţie a apelor freatice de poluare; zona de protecţie sanitară conform normativelor şi posibilitatea creării şi respectării acesteia; măsurile de respectare a zonelor de protecţie a ariilor protejate de stat;
    i) avizul organului abilitat în domeniul securităţii industriale pentru construcţii cu risc tehnogen.
    [Pct.22 lit.i) introdusă prin HG1363 din 07.12.01, MO155/20.12.01 art.1424]
 
   23. În cazul în care lucrările intenţionate sau amplasamentul acestora conduc la o situaţie cu un grad mare de complexitate, autorităţile administraţiei publice locale pot solicita prin certificatul de urbanism instituirea unui concurs pentru proiectarea acestora; organizarea concursului se face prin grija autorităţilor administraţiei publice locale. În aceste cazuri, pentru fundamentarea avizului consiliului urbanistic local, prin certificatul de urbanism se poate impune consultarea publică asupra proiectului, privind probleme de amplasare, de soluţionare funcţională sau estetică. Consultarea publică se organizează de autorităţile administraţiei publice locale.
    [Pct.23 modificat prin HG1363 din 07.12.01, MO155/20.12.01 art.1424]

CAPITOLUL III

MODUL DE ELABORARE ŞI EMITERE A AUTORIZAŢIEI
DE CONSTRUIRE

    24. Autorizaţia de construire se eliberează pentru categoriile de lucrări specificate în punctul 4 al prezentului Regulament şi precizate de solicitant în cererea sa.
    25. Solicitantul va depune la consiliul judeţean (primăria municipiului) sau primărie următoarele documente:
    cererea de eliberare a autorizaţiei de construire;
    formular-tip (anexa nr.5), obţinut contra cost de la consiliul judeţean sau primărie (1 exemplar, în cazul în care eliberarea autorizaţiei se face de către primărie; 2 exemplare în cazul în care eliberarea autorizaţiei se face de către consiliul judeţean sau primăria municipiului);
    documentaţia necesară eliberării autorizaţiei de construire (2 exemplare), formată din: certificatul de urbanism; dovada titlului asupra terenului şi a construcţiilor (titlu de proprietate sau alt act care conferă dreptul de construire). Proiectul pentru autorizarea lucrărilor de construcţie (P.A.C.) expertiza tehnică, după caz, proiectul de organizare a execuţiei lucrărilor (POE), după caz; avizele necesare stabilite prin certificatul de urbanism;
    [Pct.25 al.4) modificat prin HG1363 din 07.12.01, MO155/20.12.01 art.1424]
    [Pct.25 al.5) exclus prin HG986 din 03.09.04, MO168-170/10.09.04 art.1165]
    [Pct.25 al.5) introdus prin HG1363 din 07.12.01, MO155/20.12.01 art.1424]

   
dovada de achitare a plăţii pentru eliberarea autorizaţiei.
    Documentaţia necesară eliberării autorizaţiei de construire/desfiinţare se anexează (anexa nr.11).
    26. Titularul autorizaţiei de construire poate fi persoană fizică sau juridică deţinătoare a unui titlu asupra imobilului obţinut prin atribuirea definitivă conform legislaţiei în vigoare, care-i conferă dreptul de construire şi care solicită, fie direct, fie printr-un împuternicit, eliberarea acestei autorizaţii. Împuternicit poate fi proiectantul, antreprenorul sau orice altă persoană fizică sau juridică, în condiţiile legii.
    27. Organele locale de arhitectură din consiliul judeţean sau primărie calculează plata pentru autorizare, conform anexei nr.12, în funcţie de valoarea cumulată a lucrărilor supuse autorizării, declarată de solicitant pe baza proiectului.
    În cazul în care în structura documentaţiei de proiect nu este elaborat costul de deviz al construcţiei evaluat la preţuri curente, costul construcţiei se determină conform Culegerii indicilor comasaţi ai valorii de inventariere a bunurilor imobiliare pentru calcularea plăţii de stat la efectuarea tranzacţiilor gen cumpărare, vînzare, schimb, donaţie, gaj, moştenire (aprobată de Ministerul Finanţelor, 15 iunie 1997), în vigoare la momentul solicitării de către beneficiarul individual al autorizaţiei de construire (Monitorul Oficial, 1997, nr.43-44, art.68).
    [Pct.27 al.2) introdus prin HG1363 din 07.12.01, MO155/20.12.01 art.1424]
   
28. Autorizaţia de construire (anexele nr.6 şi nr.7) se întocmeşte în baza documentaţiei de eliberare a autorizaţiei de construire avizată de arhitectul şef al oraşului sau judeţului, după caz, dacă:
cererea este adresată autorităţii administraţiei publice locale autorizate să elibereze autorizaţia;
    formularul cererii şi anexa acesteia sînt completate integral şi corect;
    certificatul de urbanism este valabil şi scopul eliberării acestuia coincide cu obiectul cererii pentru autorizare;
    dovada titlului solicitantului asupra terenului şi construcţiilor este conformă prevederilor legale;
    documentaţia necesară eliberării autorizaţiei de construire este completă, cuprinzînd avizele şi studiile aprobate, cerute prin certificatul de urbanism;
    [Pct.28 subal.6) modificat prin HG986 din 03.09.04, MO168-170/10.09.04 art.1165]
    [Pct.28 al.6) modificat prin HG1363 din 07.12.01, MO155/20.12.01 art.1424]

  
  se face dovada achitării plăţii legale.
    Pentru construcţiile simple, amplasate în teritoriu avînd reţele publice utilizate şi pentru echiparea construcţiilor date, anexa la cererea pentru autorizaţia de construire nu se întocmeşte.
    Cazul în care întocmirea anexei este obligatorie va fi determinat de emitent prin certificatul de urbanism.
Documentaţia tehnică şi avizele, prezentate pentru eliberarea autorizaţiei de construire, se vizează spre neschimbare şi sînt parte integrantă a autorizaţiei. Un exemplar al documentaţiei prezentate se păstrează la emitent.
    Modelele respective de ştampile pentru vizare spre neschimbare se anexează (anexa nr.8).
    29. Autorizaţia de construire/desfiinţare se eliberează în baza unui set de documente cu genericul "Documentaţia de eliberare a autorizaţiei de construire/desfiinţare", constituită din documentaţia enumerată la punctul 25. Această documentaţie se elaborează de birourile de proiectare şi prospecţiuni (întreprinderi municipale), firme şi instituţii de proiectare prin contract cu solicitantul.
    [Pct. 29 în redacţia HG1363 din 07.12.01, MO155/20.12.01 art.1424]
   
29.1. Proiectul pentru autorizarea executării lucrărilor de construcţii (P.A.C.) se elaborează în conformitate cu conţinutul-cadru expus în anexa nr.11 la prezentul Regulament şi este extras din proiectul tehnic (P.Tn.), elaborat în conformitate cu cerinţele certificatului de urbanism, cu conţinutul avizelor şi acordurilor solicitate prin acesta şi se întocmeşte, se semnează şi se verifică potrivit legii.
    Executarea lucrărilor de construcţie se face numai în baza proiectului tehnic de lucru, întocmit conform prevederilor legale, iar proiectul pentru autorizarea executării lucrărilor de construcţii constituie o mărturie a autorizării lucrărilor şi se păstrează la emitent.
    [Pct.29.1 introdus prin HG1363 din 07.12.01, MO155/20.12.01 art.1424]
   
30. În cazul în care autorităţile administraţiei publice locale finanţează şi realizează obiective de interes public, pe teritorii care le aparţin, nu este necesară anexarea la cerere a dovezii titlului asupra terenului.
    31. Dacă în urma examinării cererii şi documentaţiei prezentate se constată că nu se îndeplinesc toate condiţiile prevăzute la punctul 28, documentaţia se restituie solicitantului, în termen de 10 zile de la data înregistrării cererii, cu evidenţierea în scris a elementelor necesare pentru completarea documentaţiei, fără restituirea plăţii.
    [Pct.31 modificat prin HG1363 din 07.12.01, MO155/20.12.01 art.1424]
   
32. În situaţia în care emitentul autorizaţiei de construire este consiliul judeţean (primăria municipiului), conform punctului 6, este necesar avizul primăriei pe al cărei teritoriu administrativ este situat terenul preconizat pentru executarea lucrărilor de construire.
    Consiliul judeţean (primăria municipiului) solicită avizul (anexa nr.2), în termen de 5 zile de la data înregistrării cererii, prin trimiterea la primărie a unui exemplar al cererii şi documentaţiei aferente acesteia. Primăria verifică înscrierea prevederilor proiectului în condiţiile specificate în certificatul de urbanism şi face referiri în aviz asupra acestora. Avizul primăriei (anexa nr.3) se trimite la consiliul judeţean (primăria municipiului), în termen de 10 zile de la primirea solicitării. Primăria păstrează cererea solicitantului şi restituie, o dată cu eliberarea avizului, documentaţia aferentă cererii.
    33. Verificarea cererii pentru autorizaţia de construire şi a documentaţiilor aferente constă din examinarea modului în care prevederile documentaţiei şi datele înscrise în anexa cererii respectă:
datele şi condiţiile înscrise în certificatul de urbanism;
    condiţiile înscrise în avizele şi expertizele de specialitate;
    prevederile avizelor eliberate de autorităţile administraţiei publice locale (în cazul în care prin certificatul de urbanism s-a impus obţinerea avizului consiliului urbanistic local, este necesară confruntarea documentaţiei necesare eliberării autorizaţiei de construire cu cea avizată);
    [Pct.33 al.4) modificat prin HG1363 din 07.12.01, MO155/20.12.01 art.1424]
  
  prevederile legale referitoare la proprietate;
    reglementările tehnice privind întocmirea construcţiei şi conţinutul proiectului, destinaţia, alcătuirea construcţiei sub raport constructiv şi al echipării, funcţional şi al înfăţişării;
    prevederile legale privind abilitarea proiectanţilor şi verificatorilor proiectului, care răspund de următoarele exigenţe de calitate ale construcţiei: rezistenţa şi stabilitatea la solicitări statice, dinamice, inclusiv seismice;     siguranţa în exploatare; siguranţa la foc; igiena, sănătatea oamenilor şi protecţia mediului; izolaţia termică, hidrofugă şi economia de energie; protecţia împotriva zgomotului;
    reglementările tehnice privind securitatea industrială;
    [Pct.33 al.8) introdus prin HG1363 din 07.12.01, MO155/20.12.01 art.1424]
   
reglementările tehnice privitoare la executarea lucrărilor.
    34. Responsabilitatea pentru emiterea de autorizaţii bazate pe documentaţii incomplete revine semnatarilor autorizaţiei.
    35. Condiţiile pe care le poate pune emitentul autorizaţiei constau în aplicarea normelor generale şi locale cu privire la documentaţia prezentată pentru perioada executării lucrărilor autorizate:
    amplasarea, destinaţia, alcătuirea constructivă şi funcţională, precum şi înfăţişarea construcţiei;
    utilizarea domeniului public (accese în zona şantierului, staţionări ale utilajelor, închideri ale drumurilor publice, ocupări temporare de spaţii publice, treceri temporare sau săpături în spaţiile publice, devieri ale circulaţiei auto sau pietonale, protecţia circulaţiei, executarea unor drumuri provizorii, folosirea unor elemente de reclamă etc.);
protejarea proprietăţilor particulare învecinate;
    protecţia sanitară şi socială în situaţia cazării unor muncitori sezonieri (executarea de baracamente, grupuri sociale, grupuri sanitare, dotări de toate tipurile în cazul unui număr mare de muncitori, plata serviciilor suplimentare prestate de unităţile existente etc.);
    protecţia mediului pe durata executării lucrărilor autorizate;
    zona de protejare a monumentelor istorice, respectarea condiţiilor normative de vizualizare a monumentelor;
    prevenirea şi stingerea incendiilor.
    36. Autorizarea lucrărilor de intervenţie urgentă, în cazuri de avarii, calamităţi şi alte evenimente extraordinare, se face imediat de către consiliilor judeţene sau primării, potrivit competenţelor stabilite prin prezentul Regulament, urmînd ca documentaţia legală să fie definitivată pe parcursul sau la închiderea executării lucrărilor.
    37. Perioada de valabilitate a autorizaţiei de construire se consideră intervalul de timp în interiorul căruia este obligatorie începerea lucrărilor autorizate. Acest interval de timp se stabileşte de către emitentul autorizaţiei, în funcţie de interesul public şi de gradul de complexitate al lucrării; perioada de valabilitate nu poate depăşi 12 luni de la eliberarea autorizaţiei. Neînceperea lucrărilor în întervalul de valabilitate conduce la pierderea valabilităţii autorizaţiei.
   
38. Autorizaţia de construire îşi pierde valabilitatea şi în situaţia în care se modifică condiţiile, datele sau conţinutul documentaţiei ce au stat la baza eliberării acesteia, fiind necesară eliberarea unei noi autorizaţii.
    39. Durata executării lucrărilor se stabileşte de către emitentul autorizaţiei pe baza datelor înscrise în cerere, ţinînd seama de interesul public şi de gradul de complexitate al lucrărilor, emitentul autorizaţiei poate reduce durata executării lucrărilor faţă de cea solicitată.
    40. În cazul în care construcţia nu a fost executată integral în termenul stabilit, autorizaţia de construire se poate prelungi o singură dată, cu cel mult 1 an.
    Pentru finalizarea lucrărilor autorizate prelungirea valabilităţii autorizaţiilor emise poate fi reacordată în tranşe de maximum 12 luni pentru lucrările prevăzute la punctul 4 lit.b) cu avizul Ministerului Culturii, pentru locaşurile noi de cult, precum şi pentru lucrări finanţate de la bugetul de stat sau din fonduri special constituite prin lege.
    [Pct.40 al.2) introdus prin HG1363 din 07.12.01, MO155/20.12.01 art.1424; al.2 devine al.3]
   
Posibilitatea de prelungire a autorizaţiei se apreciază de emitentul acesteia, în raport cu: interesul public, complexitatea lucrărilor autorizate, stadiul executării lucrărilor, cauzele care au condus la nerespectarea duratei prevăzute în autorizaţie. Solicitarea prelungirii autorizaţiei se face de către titularul acesteia, cu cel puţin 15 zile înainte de termenul stabilit pentru executarea integrală a lucrărilor. Emitentul autorizaţiei examinează solicitarea şi comunică decizia sa, în maximum 15 zile de la depunerea solicitării; prelungirea valabilităţii autorizaţiei reprezintă ultimul termen pentru executarea integrală a lucrărilor şi se înscrie în formularul iniţial (anexele nr.6 şi nr.7).
    41. Nesolicitarea prelungirii autorizaţiei sau neîncheierea executării lucrărilor în termenele stabilite prin autorizaţie sau prin prelungirea acesteia conduc la pierderea valabilităţii autorizaţiei.
În această situaţie continuarea lucrărilor se poate face numai după eliberarea, în condiţiile Regulamentului, a unei noi autorizaţii de construire.
    42. Autorizaţia de construire se eliberează solicitantului, direct sau prin poştă, în termen e 30 zile calendaristice de la data înregistrării cererii.Autorizaţia de construire eliberată de consiliul judeţean sau primăria municipiului se trimite în copie primăriei interesate, în acelaşi termen de 30 zile de la înregistrarea cererii solicitantului.
    Autorizaţia de construire/desfiinţare se semnează după cum urmează de:
    a) preşedintele sau secretarul Consiliului judeţean sau Comitetului executiv al U.T.A. Găgăuzia, arhitectul-şef al acestora, - pentru investiţiile specificate la pct.6 a);
    [Pct.42 al.2), lit.a) modificată prin HG986 din 03.09.04, MO168-170/10.09.04 art.1165]
    b) primarul, secretarul, arhitectul-şef al municipiului (oraşului) - pentru investiţiile specificate la pct.6 b);
    [Pct.42 al.2), lit.b) modificată prin HG986 din 03.09.04, MO168-170/10.09.04 art.1165]
    c) primarul, secretarul, persoana cu funcţii de răspundere în domeniul urbanismului şi amenajării teritoriului comunei - pentru investiţiile specificate la pct.6 c).
    [Pct.42 al.2), lit.c) modificată prin HG986 din 03.09.04, MO168-170/10.09.04 art.1165]
    Responsabilitatea pentru eliberarea autorizaţiei o poartă, în mod solidar, toţi semnatarii. Delegarea competenţelor de semnare este posibilă în condiţiile legii. Lipsa unei semnături atrage după sine nulitatea actului.
    [Pct.42 al.2) introdus prin HG1363 din 07.12.01, MO155/20.12.01 art.1424]
   
Înregistrarea autorizaţiei se face în registrul autorizaţiilor de construire în acelaşi mod ca şi a certificatelor de urbanism.
    Autorizaţia de construire/desfiinţare semnată se înregistrează la Inspecţia de Stat în Construcţii.
    Autorizaţia de construire/desfiinţare neînregistrată la Inspecţia de Stat în Construcţii nu se va elibera beneficiarului.
    [Pct.42 al.5)-6) introduse prin HG986 din 03.09.04, MO168-170/10.09.04 art.1165]
    43. Lista autorizaţiilor de construire se afişează la sediul primăriei pe al cărei teritoriu administrativ a fost eliberată autorizaţia respectivă şi la sediul consiliului judeţean (primăria municipiului), pentru autorizaţiile emise de acesta. Autorizaţia de construire este publică, putînd fi consultată atît la sediul primăriei, cît şi la sediul consiliului judeţean (primăria municipiului), după un program care se afişează. Documentaţia, în baza căreia a fost eliberată autorizaţia, poate fi consultată la emitent, după acelaşi program.
    44. Autorizarea construcţiilor cu caracter militar se face în condiţiile stabilite de Ministerul Aparării şi Ministerul Ecologiei, Construcţiilor şi Dezvoltării Teritoriului, potrivit procedurii transmise consiliilor judeţene şi primăriilor.
    45. Înainte de începerea lucrărilor autorizate, titularul autorizaţiei de construire este obligat:
    să anunţe în scris emitentul autorizaţiei, cu cel puţin 5 zile înaintea începerii lucrărilor autorizate;
   
să anunţe în scris inspecţia zonală a Inspecţiei de Stat în Construcţii, cu cel puţin 30 zile înaintea începerii lucrărilor autorizate, potrivit formularelor de înştiinţare (anexele nr.9 şi nr.10).
    În caz contrar, dacă se constată faptul începerii lucrărilor fără înştiinţare:
    beneficiarului i se aplică penalitatea respectivă;
    în termenul de valabilitate a autorizaţiei data începerii lucrărilor se consideră ca fiind ziua următoare datei de eliberare a autorizaţiei;
    după expirarea termenului de valabilitate a autorizaţiei lucrarea se consideră ca fiind executată fără autorizaţie.
  
  [Pct.45 al.4) introdus prin HG1363 din 07.12.01, MO155/20.12.01 art.1424; al.4) devine al.5)]
    Ministerele, departamentele, alte organizaţii interesate pot cere de la solicitant anunţarea, în scris sau în alt mod, a datei începerii lucrărilor autorizate prin avizul la certificatul de urbanism sau la proiectul construcţiilor.
CAPITOLUL IV
DISPOZIŢII FINALE
    [Pct.46 exclus prin HG982 din 26.10.99, MO124/11.11.99, pct.47-49 devin 46-48]
    [Pct.46 al.1) modificat prin HG320 din 20.03.98, MO40/07.05.98]

    46. Primăriile localităţilor eliberează certificate de urbanism şi autorizaţii de construire/desfiinţare, cu respectarea documentaţiilor de urbanism şi de amenajare a teritoriului, aprobate şi cu avizul arhitectului-şef al oraşului sau judeţului, după caz, dacă sînt îndeplinite următoarele condiţii:
    a) în cadrul aparatului lor administrativ există un serviciu specializat în urbanism şi amenajarea teritoriului;
    b) conducătorul acestui serviciu a absolvit o instituţie de învăţămînt superior de arhitectură sau de construcţie şi este atestat în acest scop de către Ministerul Ecologiei, Construcţiilor şi Dezvoltării Teritoriului.
    În cazul neîndeplinirii acestor condiţii, primăriile localităţilor emit certificate de urbanism, autorizaţii de construire/desfiinţare pe baza documentaţiilor de eliberare a certificatului de urbanism şi a autorizaţiei de construire/desfiinţare întocmite de organul local de arhitectură din cadrul consiliului judeţean sau primăriei municipiului, prin contract cu solicitantul.
    47. Litigiile apărute în legătură cu interpretarea şi executarea prevederilor prezentului Regulament vor fi soluţionate de către Ministerul Ecologiei, Construcţiilor şi Dezvoltării Teritoriului de comun acord cu ministerele şi departamentele interesate, în conformitate cu legislaţia în vigoare.
    În cazul unor divergenţe, problemele se transmit pentru soluţionare în instanţele judiciare.
    48. Organele administraţiei publice locale vor aplica prezentul Regulament în teritoriul administrat prin intermediul serviciilor responsabile în domeniul urbanismului şi amenajării teritoriului.
    Înregistrarea autorizaţiilor de construire/desfiinţare la Inspecţia de Stat în Construcţii este pusă în sarcina emitentului autorizaţiei.
    [Pct.48 al.2) introdus prin HG986 din 03.09.04, MO168-170/10.09.04 art.1165]
    Controlul asupra respectării procedurii de eliberare a certificatelor de urbanism şi a autorizaţiilor de construire/desfiinţare este pus în seama Inspecţiei de Stat în Construcţii.
    În caz de depistare a faptelor de încălcare a acestei proceduri Inspecţia de Stat în Construcţii, prin prescripţie proprie, sistează valabilitatea certificatului de urbanism şi autorizaţie de construire/desfiinţare pînă se vor lua măsurile necesare pentru lichidarea încălcării.
    Neîndeplinirea prescripţiei Inspecţiei de Stat în Construcţii atrage după sine aplicarea sancţiunilor prevăzute în Codul cu privire la contravenţiile administrative.

    anexa nr.1

    anexa nr.2

    anexa nr.3

    anexa nr.4

    anexa nr.5
    [Anexa nr.5 modificată prin HG1363 din 07.12.01, MO155/20.12.01 art.1424]

    anexa nr.6
    [Anexa nr.6 modificată prin HG986 din 03.09.04, MO168-170/10.09.04 art.1165]
    [Anexa nr.6 modificată prin HG1363 din 07.12.01, MO155/20.12.01 art.1424]

   
anexa nr.7
    [Anexa nr.7 modificată prin HG986 din 03.09.04, MO168-170/10.09.04 art.1165]
    [Anexa nr.7 modificată prin HG1363 din 07.12.01, MO155/20.12.01 art.1424]

    anexa nr.8

    anexa nr.9

    anexa nr.10

    anexa nr.11
    [Anexa nr.11 modificată prin HG1363 din 07.12.01, MO155/20.12.01 art.1424]

    anexa nr.12
    [Anexa nr.12 modificată prin HG1245 din 30.10.06, MO170-173/03.11.06 art.1332]
    [Anexa nr.12 modificată prin HG1363 din 07.12.01, MO155/20.12.01 art.1424]

    [Anexa nr.13 exclusă prin HG986 din 03.09.04, MO168-170/10.09.04 art.1165]
    [Anexa nr.13 introdusă prin HG1363 din 07.12.01, MO155/20.12.01 art.1424]