HGA383/2001
ID intern unic:  296223
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
GUVERNUL
HOTĂRÎRE Nr. 383
din  29.05.2001
despre aprobarea unor acte normative privind realizarea
Legii serviciului în organele vamale
Publicat : 07.06.2001 în Monitorul Oficial Nr. 59-61     art Nr : 418

    Abrogată prin HG709 din 18.07.18, MO267-275/20.07.18 art.748; în vigoare 20.07.18


    MODIFICAT
   
HG250 din 12.05.15, MO115-123/15.05.15 art.276
    HG709 din 06.08.10, MO145-147/13.08.10 art.792
    HG446 din 28.05.10, MO87-90/04.06.10 art.517
    HG880 din 21.07.08, MO134-137/25.07.08 art.884
    HG1352 din 13.11.03, MO229/21.11.03 art.1406
    HG1501 din 28.12.2001, MO11/17.01.2002 art. 77


     NOTĂ:
Pe parcursul textului anexei nr.2, cuvintele „Direcţia resurse umane şi perfecţionare” se substituie prin cuvintele „Direcţia managementul personalului”, la cazul gramatical corespunzător prin HG446 din 28.05.10, MO87-90/04.06.10 art.517
în tot textul Hotărîrii şi al anexelor, sintagma „Departamentul Vamal” se substituie cu sintagma „Serviciul Vamal”, la cazul gramatical corespunzător prin HG880 din 21.07.08, MO134-137/25.07.08 art.884

    În scopul asigurării realizării Legii serviciului în organele vamale nr.1150-XIV din 20 iulie 2000 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2000, nr.106-108, art.765) şi în conformitate cu Legea serviciului public nr.443-XIII din 4 mai 1995 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1995, nr.61, art.681), Guvernul Republicii Moldova HOTĂRĂŞTE:
Se aprobă:
Nomenclatura funcţiilor din organele vamale şi gradele speciale corespunzătoare acestor funcţii, conform anexei nr.1;
Regulamentul cu privire la atestarea colaboratorilor vamali, conform anexei nr.2;
    [Alineatul 4 exclus prin HG250 din 12.05.15, MO115-123/15.05.15 art.276]

PRIM-MINISTRU
AL REPUBLICII MOLDOVA                                          Vasile TARLEV
Contrasemnată:
Viceprim-ministru,
ministrul economiei                                                              Andrei Cucu
Ministrul finanţelor                                                              Mihail Manoli

Chişinău, 29 mai 2001.
Nr. 383.

Anexa nr. 1
la Hotărîrea Guvernului nr. 383
din 29 mai 2001
NOMENCLATURA
funcţiilor din organele vamale şi gradele speciale
corespunzătoare acestor funcţii
1. Prezenta Nomenclatură a funcţiilor din organele vamale şi gradele speciale corespunzătoare acestor funcţii este elaborată în conformitate cu prevederile art. 4 al Legii serviciului în organele vamale nr. 1150-XIV din 20 iulie 2000.
2. Personalul organelor vamale se constituie din colaboratorii vamali, ale căror funcţii sînt incluse în statele de funcţii ale Serviciului Vamal şi care sînt încadraţi în efectivul inferior, efectivul de comandă mediu, superior şi suprem, precum şi personalul care efectuează deservirea tehnică ce asigură funcţionarea organelor vamale.
3.Colaboratorilor vamali, în corespundere cu funcţia pe care o deţin, li se conferă următoarele grade speciale:
Aparatul central al Serviciului Vamal
    1) pentru efectivul de comandă suprem:
    director general al Serviciului Vamal
                                                                            general-colonel al
                                                                            serviciului vamal
    director de departament                                    general-maior/general-
                                                                            locotenent al serviciului
                                                                            vamal
    2) pentru efectivul de comandă superior:
    şef de direcţie, şef de
    subdiviziune – conducătorul
    organului de urmărire penală                              colonel al serviciului
                                                                             vamal
    şef adjunct de direcţie,                                       locotenent-colonel al
    şef de secţie                                                      serviciului vamal
    consilier al directorului general,
    şef  de sector, şef de serviciu,
    consultant                                                          maior al serviciului
                                                                             vamal
    3) pentru efectivul de comandă mediu:
    inspector principal (inspector
    principal - ofiţer de urmărire                               căpitan al serviciului
    penală)                                                              vamal
    inspector superior                                              locotenent major al
                                                                             serviciului vamal
Subdiviziunile vamale
    1) pentru efectivul de comandă superior:
    şef de birou vamal                                              colonel al serviciului
                                                                             vamal
    şef adjunct de birou vamal,                                 locotenent colonel al
    şef de post vamal                                               serviciului vamal
    şef adjunct de postvamal,
    şef de secţie, şef de secţie
    (ofiţer de urmărire penală),                                 maior al serviciului
    şef adjunct de secţie                                           vamal
    2) pentru efectivul de comandă mediu:
    şef de sector, şef de serviciu,
    inspector principal, inspector
    principal (ofiţer de urmărire                                căpitan al serviciului
    penală)                                                              vamal
    inspector superior, inspector
    superior (ofiţer de urmărire                                locotenent-major al
    penală)                                                              serviciului
                                                                             vamal
    inspector (cu studii superioare
    de profil), inspector (ofiţer                                 locotenent al
    de urmărire penală)                                           serviciului
                                                                             vamal
    3) pentru efectivul inferior:
    inspector (cu studii medii de                              plutonier-major/
    specialitate de profil)                                         sublocotenent
                                                                            al serviciului
                                                                            vamal
    [Pct.3 modificat prin HG446 din 28.05.10, MO87-90/04.06.10 art.517]
    [Pct.3 în redacţia HG880 din 21.07.08, MO134-137/25.07.08 art.884]
4. Colaboratorilor reangajaţi în serviciul vamal, care au deţinut anterior grade personale conform prevederilor pct. 12 din Regulamentul privind satisfacerea serviciului de către corpul de comandă al organelor controlului vamal de stat al Republicii Moldova, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 203 din 30 martie 1992 (cu modificările aprobate prin Hotărîrea Guvernului nr. 640 din 13 octombrie 1993), li se conferă grade speciale în corespundere cu funcţia ce o vor exercita, ţinîndu-se cont de studii, gradul personal anterior deţinut, dar nu mai înalte decît gradele speciale, corespunzătoare funcţiei în care a fost desemnat.
[Anexa nr.1 modificată prin HG1352 din 13.11.03, MO229/21.11.03 art.1406]

Anexa nr.2
la Hotărîrea Guvernului
nr. 383 din  29 mai 2001

REGULAMENTUL
cu privire la atestarea colaboratorilor vamali
I. Dispoziţii generale
    1. Regulamentul cu privire la atestarea colaboratorilor vamali (în continuare – Regulament) este elaborat în conformitate cu  prevederile art.21 al Legii serviciului în organele vamale nr.1150-XIV din 20 iulie 2000. El stabileşte scopul şi modul de desfăşurare a atestării colaboratorilor vamali şi reglementează activitatea Comisiei de atestare a Serviciului Vamal.
    2. Atestarea colaboratorilor vamali se efectuează pentru aprecierea gradului de corespundere funcţiei exercitate, evaluarea cunoştinţelor colaboratorilor vamali în domeniile specifice de activitate, îmbunătăţirea procesului de selectare, repartizare şi instruire a cadrelor, stimularea perfecţionării profesionale, îmbunătăţirea calităţii şi eficienţei muncii, sporirea responsabilităţii pentru sectorul de muncă încredinţat. Atestarea reprezintă una dintre modalităţile de formare a rezervei de cadre a Serviciului Vamal.
    3. Atestarea colaboratorilor vamali, cu excepţia persoanelor nou-angajate şi a celor reangajate în organele vamale, se efectuează în baza următoarelor criterii:
    a) competenţa profesională, atitudinea faţă de muncă, exercitarea obligaţiilor de serviciu;
    b) ridicarea continuă a nivelului profesional, implementarea practicii avansate, dezvoltarea intuiţiei profesionale;
    c) studiile, cultura juridică, posedarea limbilor moderne;
    d) iniţiativa personală, principialitatea în apărarea opiniei proprii;
    e) capacitatea de a lucra în cadrul colectivului, precum  şi cu oamenii, tactul, modestia, onestitatea;
    f) capacitatea de a organiza eficient munca, de a-şi asuma răspunderea pentru rezultatul ei şi autocontrolul.
    4. Atestarea colaboratorilor vamali, cu excepţia celor care fac parte din efectivul de comandă suprem, se efectuează, de regulă, o dată la doi ani, dar cel puţin o dată la patru ani.
    5. Atestarea înainte de termen a colaboratorului poate avea loc în temeiul ordinului directorului general al Serviciului Vamal (în continuare - director general), în cazul depistării unor grave deficienţe  în exercitarea activităţii de serviciu şi în comportament.
    6. Nu pot fi supuşi atestării colaboratorii vamali care:
    a) au fost atestaţi la expirarea perioadei de probă în conformitate cu prevederile punctelor 32 şi 33 ale prezentului Regulament şi deţin funcţia mai puţin de un an;
    b) au comis acţiuni ce constituie obiectul unei investigaţii de serviciu sau se află sub urmărire penală. Atestarea acestora se va efectua după finalizarea investigaţiei de serviciu sau după adoptarea deciziei de către organul de urmărire penală sau a hotărîrii definitive a instanţei judecătoreşti privind reabilitarea colaboratorului vamal.
    7. Colaboratorii aflaţi în concediu de maternitate sau în concediu pentru îngrijirea copilului pot fi supuşi atestării doar la solicitarea lor.
II. Comisia de atestare a Serviciului Vamal
şi competenţa ei
    8. Pentru organizarea şi desfăşurarea  procesului de atestare a colaboratorilor vamali, prin ordinul directorului general se creează Comisia de atestare a Serviciului Vamal (în continuare – Comisia), al cărei preşedinte este directorul general al Serviciului Vamal sau un colaborator vamal din efectivul de comandă superior, desemnat de către acesta.
    Comisia se constituie din cel puţin 5 membri, inclusiv preşedinte şi secretar, desemnaţi prin ordinul de constituire a acesteia. Secretarul Comisiei este colaborator al Direcţiei managementului personalului.
    [Pct.8 modificat prin HG446 din 28.05.10, MO87-90/04.06.10 art.517]
   
9. Membrii Comisiei sînt numiţi din rîndul colaboratorilor cu experienţă şi autoritate din cadrul aparatului central, birourilor vamale, precum şi al Ministerului Finanţelor. Membrii desemnaţi din partea Ministerului Finanţelor sînt numiţi la propunerea ministrului finanţelor. Membrii Comisiei manifestă un nivel înalt de competenţă profesională, conştiinciozitate şi obiectivitate în aprecieri, au experienţă în domeniul vamal şi se bucură de autoritate în colectiv.
    [Pct.9 modificat prin HG446 din 28.05.10, MO87-90/04.06.10 art.517]
 
   10. Comisia:
    a) întocmeşte graficul desfăşurării procedurii de atestare a colaboratorilor vamali şi îl propune directorului general spre aprobare;
    b) stabileşte data, locul şi ora desfăşurării atestării;
    c) examinează documentele colaboratorilor vamali: dosarul personal, fişa postului, fişa de atestare;
    d) efectuează interviul de atestare;
    e) apreciază activitatea colaboratorilor vamali;
    f) întocmeşte recomandări pentru fiecare colaborator în baza rezultatelor atestării acestuia;
    g) prezintă rezultatele atestării colaboratorilor vamali directorului general pentru aprobare.
    11. Preşedintele Comisiei:
   
a) asigură organizarea şi desfăşurarea procedurii de atestare în conformitate cu prezentul Regulament;
    b) prezidează şedinţele Comisiei.
    12. Secretarul Comisiei:
    a) supraveghează respectarea procedurii de organizare şi desfăşurare a atestării;
    b) primeşte de la serviciul resurse umane documentele pentru fiecare colaborator vamal căruia i se aplică procedura de atestare, pe care le restituie după şedinţa Comisiei;
    c) comunică colaboratorilor vamali supuşi atestării data, locul şi ora desfăşurării şedinţei Comisiei;
    d) prezintă Comisiei persoana căreia i se aplică procedura de atestare;
    e) perfectează procesele-verbale şi altă documentaţie privind activitatea Comisiei;
    f) îndeplineşte alte sarcini pentru asigurarea bunei desfăşurări a procedurii de atestare.
  
 
13. La prima şedinţă de lucru, membrii Comisiei:
    a) stabilesc ordinea şi adoptă graficul  atestării colaboratorilor vamali;
    b) examinează problemele vizînd asigurarea tehnică a procesului atestării.
    14. Data atestării se  aduce la cunoştinţa colaboratorilor vamali supuşi atestării cu o lună înaintea acesteia.
    15. Comisia are următoarele drepturi:
    a) să decidă dacă colaboratorul vamal supus atestării corespunde sau nu funcţiei deţinute;
    b) să recomande ca persoana supusă atestării să fie avansată în grad sau în funcţie, să urmeze cursuri de perfecţionare, să fie inclusă în rezerva de cadre.
III. Completarea fişei de atestare
    16. La atestarea fiecărui colaborator vamal se completează fişa de atestare, care este documentul principal de caracterizare, conform anexei la prezentul Regulament.
    17. Fişele de atestare sînt întocmite de către:
    a) directorul departamentului - pentru şefii de direcţii;
    [Pct.17 lit.a) modificată prin HG446 din 28.05.10, MO87-90/04.06.10 art.517]
  
  b) şefii de direcţii - pentru şefii adjuncţi de direcţii, şefii de secţii ai Serviciului  Vamal şi şefii subdiviziunilor vamale;
    c) şefii subdiviziunilor vamale - pentru  adjuncţii  lor, şefii secţiilor şi şefii posturilor vamale;
    d) şefii de secţii - pentru colaboratorii din subordine.
    18. În fişa de atestare sînt expuse:
 
   a) scurte date biografice;
    b) calităţile profesionale şi cele personale;
  
  c) concluzii şi recomandări referitoare la  colaboratorul vamal supus atestării.
    19. Partea rezolutivă a atestării conţine concluzii şi recomandări privind corespunderea sau necorespunderea funcţiei deţinute.
    20. Fişa de atestare completată, cu semnătura colaboratorului supus atestării, prin care acesta confirmă că a luat act de ea, se prezintă Comisiei cu două săptămîni înainte de şedinţă.
    21. Colaboratorul supus atestării este în drept să prezinte Comisiei informaţii suplimentare referitoare la activitatea de serviciu în perioada premergătoare atestării, precum şi dezacordul lui cu caracteristica prezentată.
IV. Modul de desfăşurare a atestării
colaboratorilor vamali

    22. În procesul pregătirii pentru atestare, Direcţia managementul personalului, şefii subdiviziunilor structurale informează colaboratorii despre scopurile, modul şi termenele desfăşurării atestării. În baza graficului de atestare, şefii serviciilor resurse umane prezintă Comisiei listele colaboratorilor supuşi atestării şi fişele de atestare.
    23. Şedinţa Comisiei este deliberativă dacă la ea sînt prezenţi 2/3 din membri.
    24. Atestarea se efectuează în prezenţa colaboratorului supus atestării. Comisia examinează documentele prezentate, audiază comunicarea şefului subdiviziunii structurale în care activează colaboratorul supus atestării, iar în caz de necesitate - şi comunicarea şefului lui nemijlocit, după care efectuează interviul.
    La cererea colaboratorului supus atestării şi în baza informaţiilor referitoare la activitatea de serviciu premergătoare atestării, Comisia este în drept să soluţioneze dezacordul acestuia cu caracteristica ce i-a fost prezentată.
    25. Decizia Comisiei se adoptă în lipsa colaboratorului supus atestării, în mod deschis, cu majoritatea voturilor  membrilor Comisiei prezenţi la şedinţă. În cazul parităţii voturilor, se consideră că  persoana supusă atestării corespunde funcţiei deţinute, iar în cazul atestării unui colaborator care este şi membru al Comisiei de atestare, acesta nu va participa la votare.
    26. Şedinţa Comisiei se consemnează de către secretar într-un proces-verbal, semnat de membrii prezenţi la atestare. Membrii Comisiei au dreptul la opinie separată, care se înregistrează în procesul-verbal.
    27. În conformitate cu rezultatele atestării, Comisia decide asupra corespunderii sau necorespunderii colaboratorului funcţiei deţinute.
    28. Decizia Comisiei se indică în procesul-verbal al şedinţei şi se fixează în fişa de atestare, care se semnează de către preşedintele şi secretarul Comisiei.
    29. Deciziile Comisiei se înaintează directorului general, care le aprobă prin ordin.
    30. În cazul în care colaboratorul nu este de acord cu decizia directorului general, adoptată în conformitate cu rezultatele atestării, el are dreptul să conteste această decizie în instanţa de judecată.  
    31. Fişa de atestare şi extrasul din ordinul referitor la rezultatele atestării se păstrează în dosarul personal al colaboratorului vamal.
V. Atestarea noilor angajaţi în serviciul vamal
    32. Persoanele nou-angajate, precum şi cele reangajate în organele vamale, cu excepţia celor angajate prin transfer sau pe bază de concurs, sînt atestate în termen de pînă la 6 luni, dar nu în perioada de probă şi nu înainte de expirarea a două luni de muncă.
    33. Atestarea persoanelor indicate în punctul 32 al prezentului Regulament se efectuează de Comisie.
    34. Criteriile de evaluare a persoanelor nou-angajate sînt:
    a) cunoaşterea reglementărilor specifice domeniului de activitate;
    b) cunoaşterea specificului şi a principiilor care guvernează administraţia publică şi a raporturilor administrative din cadrul Serviciului Vamal;
    c) capacitatea de îndeplinire a atribuţiilor de serviciu;
    d) adaptabilitate şi flexibilitate în îndeplinirea atribuţiilor;
    e) raţionamentul, respectiv aptitudinea de a distinge corect între diverse opţiuni în îndeplinirea atribuţiilor de serviciu;
    f) comunicare, respectiv uşurinţă în transmiterea ideilor, în scris şi verbal, fluenţă în scris, incluzînd capacitatea de a scrie clar şi concis;
    g) capacitatea de a lucra în echipă, respectiv capacitatea de a se integra într-o echipă, de a-şi aduce contribuţia prin participare efectivă, de a sprijini activitatea echipei în realizarea obiectivelor acesteia;
    h) conduita în timpul serviciului.
    35. În conformitate cu rezultatele atestării, Comisia decide asupra corespunderii sau necorespunderii angajatului funcţiei deţinute şi acordării gradului special corespunzător.
    36. Decizia Comisiei de atestare se înaintează directorului general spre aprobare.
    [Anexa nr.2 în redacţia HG880 din 21.07.08, MO134-137/25.07.08 art.884]

Anexă
la Regulamentul cu privire la atestarea
colaboratorişor vamali, aprobat
la Hotărîrea Guvernului
Republicii Moldova nr. 383
din 29 mai 2001
Fişa de atestare
a colaboratorului ________________________________________________
                                     (numele de familie, prenumele şi patrimonidul)
_____________________________________________________________
                                         (funcţia, data numirii)
_____________________________________________________________
                                (gradul special, data conferirii)
Anul naşterii _______________ Naţionalitatea _________________________
Studiile ______________________ Specialitatea_______________________
      Vechimea în muncă _________________________
                                                   (generală)
Decoraţiile şi stimulentele __________________________________________
                                            (denumirea, data acordării)
_______________________________________________
Sancţiunile disciplinare ____________________________________________
                                          (tipul sancţiunii, data aplicării)
_______________________________________________
Calităţile profrsionale şi personale
1. Competenţa profrsională:
a) cunoaşterea actelor legislative şi normative ale Republicii Moldova în domeniul
      vamal ________
b) capacitatea de a soluţiona operativ chestiunile de serviciu ________________
c) disciplina executorie, iniţiativa personală _____________________________
d) capacitatea de a lucra cu documentele ______________________________
e) responsabilitatea pentru sectorul de lucru încredinţat ____________________
f) valitatea lucrului _______________________________________________
g) capacitatea de a organiza munca subalternilor _________________________
h) contracararea tentativelor de contrabandă şi de încălcare a regulilor vamale ___
i) utilizarea tehnicii de calcul, mijloacelor tehnice de control _________________
j) posedarea limbii de stat şi a limbilor moderne _________________________
k) păstrarea secretului de stat şi altei informaţii oficiale cu accesibilitate limitată
     utilizată în activitatea de serviciu _____________________________________
l) perfecţionarea calităţilor profesionale _______________________________
m) respectarea disciplinei de serviciu _________________________________
n) etica profesională _____________________________________________
2. Calităţile personale:
a) capacitatea de a lucra în colectiv __________________________________
b) exigenţa faţă de sine şi de subalterni ________________________________
c) devotamentul şi vigilenţa _________________________________________
d) onestitatea şi corectitudinea ______________________________________
e) aspectul moral ________________________________________________
f) aptitudini de autoapreciere _______________________________________
3. Concluzii şi recomandăeri:
a) corespunde funcţiei deţinute _____________________________________
b) nu corespunde funcţiei deţinute ___________________________________
c) să fie promovat(ă) în funcţie _____________________________________
d) să fie avansat(ă) în grad special ___________________________________
e) să treacă un curs de perfecţionare _________________________________
f) să fie inclus(ă) în rezerva de cadre _________________________________
"___" ___________________  ______   Semnătura alcătuitorului __________
Am luat act de fişa de atestare   _______________________
                                                          (semnătura, data)
Decizia comisiei de atestare a biroului vamal
(proces-verbal nr._____ din ______________)
______________________________________________________
                (corespunde funţiei deţinute, nu  corespunde, recomandări)
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
Preşedintele comisiei
de atestare a biroului vamal _____________________
                                                          (semnătura)
Secretarul comisiei            _____________________
de atestare                                        (semnătura)
Am luat act de rezultatul atestării _________________
                                                       (semnătura, data)
Decizia Comisiei centrale de atestare
a Serviciului vamal
(proces-verbal nr._____ din _______)
______________________________________________________________
                     (corespunde funţiei deţinute, nu  corespunde, recomandări)
____________________________________
   __________________________________
Preşedintele Comisiei
centrale de atestare             ______________
                                               (semnătura)
Secretarul Comisiei
centrale de atestare             ______________
                                                (semnătura)
Am luat act de rezultatul atestării ___________________
                                                            (semnătura, data)
   
[Anexa modificată prin HG709 din 06.08.10, MO145-147/13.08.10 art.792]

   
[Anexa nr.3 abrogată prin HG250 din 12.05.15, MO115-123/15.05.15 art.276]