HGM394/1998
ID intern unic:  296236
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
GUVERNUL
HOTĂRÎRE Nr. 394
din  08.04.1998
pentru aprobarea Regulamentului privind evaluarea impactului    
întreprinderilor privatizabile asupra mediului înconjurător
Publicat : 25.06.1998 în Monitorul Oficial Nr. 056     Promulgat : 08.04.1998     Data intrarii in vigoare : 25.06.1998
Modificat
HG283/11.03.2002, MO39/16.03.2002 art. 353
    În scopul evaluării   impactului   asupra  mediului,   implementării măsurilor  de protecţie a mediului şi realizării planului de  investiţii la  întreprinderile pasibile de privatizare,
Guvernul Republicii Moldova HOTĂRĂŞTE.
    1. Se aprobă     Regulamentul    privind    evaluarea     impactului întreprinderilor   privatizabile   asupra  mediului   înconjurător   (se anexează).
    2. Ministerul Ecologiei, Construcţiilor şi Dezvoltării Teritoriului, de comun acord cu Departamentul Privatizării, în termen de  o  lună,  va întocmi un registru şi va ţine  evidenţa  permanentă  a întreprinderilor cu risc ecologic.
    PRIM-MINISTRU
    AL REPUBLICII MOLDOVA                                Ion CIUBUC
    Chişinău, 8 aprilie 1998.
    Nr. 394.
Aprobat
prin Hotărîrea Guvernului
Republicii Moldova nr. 394
din 8 aprilie 1998
R E G U L A M E N T U L
privind evaluarea impactului întreprinderilor privatizabile
asupra mediului înconjurător
I. Dispoziţii generale
    1. Regulamentul   privind   evaluarea  impactului   întreprinderilor privatizabile    asupra   mediului   înconjurător   (în   continuare   - Regulamentul) reglementează executarea legilor nr. 1515-XII din 16 iunie 1993  privind protecţia mediului înconjurător (Monitorul Oficial,  1993, nr.  10,  art.  283) şi nr. 1217-XIII din 25 iunie 1997  cu  privire  la Programul  de  stat  de  privatizare pentru  anii  1997-1998  (Monitorul Oficial,  1997,  nr.  59-60,art.  518)  şi  efectuarea  expres-auditului ecologic  la  întreprinderile  pasibile  de  privatizare,  implementării măsurilor de protecţie a mediului înconjurător şi realizării planului de investiţii pentru protecţia mediului.
    2. Regulamentul  stabileşte  modul de evaluare a  impactului  asupra mediului  înconjurător  - expres-auditului ecologic  la  întreprinderile ecologic  periculoase, pasibile de privatizare, sau în cazul  schimbării poprietarului,  şi  are ca scop evaluarea şi  compensarea  prejudiciului cauzat mediului prin activitatea precedentă a întreprinderii, elaborarea planurilor  de  investiţii  şi  implementarea  măsurilor  de  evitare  a impactului negativ asupra mediului în viitor.
    Măsurile de protecţie a mediului şi planul de investiţii, coordonate cu  organele  de  protecţie  a  mediului,  se  includ  în  programul  de privatizare a întreprinderii.
    Planul de investiţii  întru  asanarea ecologică  a  întreprinderilor deja  privatizate va fi elaborat în baza actelor legislative,  normative şi normativ-metodologice în vigoare.
    3. Regulamentul  are ca obiect relaţiile între stat (municipiu),  şi noul   proprietar   în  cazul  privatizării  întreprinderii   şi   între proprietarul  precedent şi cel nou, în cazul schimbării  proprietarului;
subiecţi  ai Regulamentului sînt statul (municipiul) sau proprietarul şi investitorul, care participă la procesul de privatizare.
    4. Se consideră întreprinderi cu risc ecologic întreprinderile care:
    a) produc, păstrează, ambalează, comercializează:
    pesticide;
    hîrtie (carton);
    utilaj electric ce conţine polifenoli policloruraţi;
    vopsea care conţine plumb şi alte elemente toxice;
    obiecte din sticlă şi sticlă cu plumb;
    articole sintetice din mase plastice;
    detergenţi sintetici şi agenţi de curăţire;
    preparate farmaceutice, cosmetice şi de parfumerie;
    ciment, var şi materiale pentru tencuială;
    substanţe explozive şi/sau toxice;
    substanţe radioactive;
    îngrăşăminte minerale;
    substanţe chimice-stimulatoare a creşterii plantelor şi animalelor;
    substanţe care conţin azbest;
    produse petroliere şi gaze;
    b) practică:
    extragerea mercurului din tuburile luminiscente;
    prelucrarea deşeurilor menajere;
    tăbăcirea şi vopsirea pielii;
    producerea şi vînzarea substanţelor cancerogene;
    exploatarea centralelor termoelectrice;
    exploatarea conductelor de petrol şi gaze;
    producerea fontei, oţelului;
    producerea zahărului, uleiului şi grăsimilor;
    prelucrarea cărnii şi laptelui;
    creşterea bovinelor, porcinelor şi păsărilor în complexe mari;
    procese de galvanizare;
    exploatarea emiţătoarelor de unde electromagnetice;
    c) admit, în  comparaţie cu întreprinderile similare din ţară şi  de peste  hotare,  depăşirea atît a nivelului de emisii şi de deversări  de substanţe  nocive în mediul ambiant la o unitate de producţie  fabricată sau  de materie primă prelucrată, cît şi a normativelor maxim admisibile de  emisii  şi  deversări de substanţe nocive în  aerul  atmosferic,  în bazinele  şi cursurile de apă, în sol, precum şi depăşirea plafonului de depozitare  a  deşeurilor,  nivelului  de zgomot şi  vibraţie,  care  pe parcursul ultimilor 3 ani nu respectă regulile şi normativele, cerinţele programelor şi condiţiile procesului de producţie şi care, în cazul unei eventuale  avarii  sau al unui astfel de precedent în ultimii 5 ani,  ar putea constitui o sursă considerabilă de poluare a mediului.
    Ministerul Ecologiei, Construcţiilor şi Dezvoltării Teritoriului, de comun  acord  cu Departamentul Privatizării, poate lua decizii privind pericolul ecologic al întreprinderilor, care practică şi alte genuri de activitate neindicate în acest punct.
II. Stabilirea modului de evaluare a impactului
asupra mediului înconjurător
    5. În scopul  stabilirii  gradului  de  impact  al  întreprinderilor indicate în punctul 4 asupra mediului înconjurător, elaborării măsurilor necesare  pentru asanarea ecologică şi pentru compensarea  prejudiciului cauzat  mediului  prin  activitatea precedentă  sau  printr-o  eventuală activitate, se efectuează un studiu de expres-audit ecologic.
    6. Expres-auditul   ecologic  constă  în  examinarea  (expertizarea) documentelor,   ce  reglementează  folosirea  şi  protecţia   resurselor naturale:  paşaportul  ecologic,  actele de inventariere a  surselor  de emisii  şi deversări de substanţe nocive în mediul ambiant,  autorizaţia de  gospodărire  a  apei,  normativele  de  emisii  şi  deversări  maxim admisibile, dările de seamă ale întreprinderii privind folosirea apei şi protecţia  aerului  atmosferic şi actele organelor de control  în  acest domeniu.
    7. În baza expres-auditului   ecologic  la  obiectele  pasibile   de privatizare  Ministerul Ecologiei, Construcţiilor şi Dezvoltării Teritoriului,  de  comun acord  cu Departamentul Privatizării, întocmeşte  lista  întreprinderilor după gradul de risc  ecologic,  care include:
    întreprinderi    pasibile   de   lichidare,   reprofilare   sau   de reconstruire, în modul stabilit;
    întreprinderi pasibile de scoatere din raza oraşului;
    întreprinderi,   privatizarea   cărora   este  posibilă   în   cazul implementării de către noul proprietar a măsurilor de asanare ecologică;
    întreprinderi  pasibile de privatizare fără a li se înainta  cerinţe ecologice deosebite.
    8. Privatizarea  întreprinderilor  cu  risc ecologic  se  efectuează conform  listelor  întocmite de către Ministerul Ecologiei, Construcţiilor şi Dezvoltării Teritoriului, de comun acord cu Departamentul Privatizării, în baza expres-auditului ecologic, cu  stabilirea sumei  de  investiţii şi elaborarea programului de asanare  ecologică  a întreprinderii privatizate (lichidarea prejudiciului cauzat mediului).
    9. La întreprinderile  clasificate  după  gradul de  risc  ecologic, expres-auditul  ecologic se efectuează de către grupele de experţi, care dispun  de  licenţe pentru genul respectiv de activitate,  eliberate certificat de competenţă, eliberat de către Ministerul Ecologiei, Construcţiilor şi Dezvoltării Teritoriului.
[Pct. modificat prin HG283/11.03.2002, MO39/16.03.2002 art. 353]
    10. Cerinţele  de  bază  faţă  de experţi  la  efectuarea  auditului ecologic  sînt: studii superioare, experienţă în domeniu de cel puţin  5 ani.
    11. În activitatea  lor experţii se călăuzesc de actele legislative, normative şi normativ-metodologice în vigoare.
    Experţii poartă  răspundere,  conform legislaţiei în vigoare  pentru autenticitatea,  plenitudinea şi calitatea expres-auditului efectuat  şi veridicitatea recomandărilor propuse.
    12. În baza rezultatelor   expres-auditului  ecologic  efectuat   la  întreprinderile  privatizabile,  indicate  în punctul 4, sau în  caz  de schimbare  a  beneficiarului sau a  proprietarului  (vînzare-cumpărare), vînzătorul  şi  noul  proprietar  întocmesc  declaraţia  cu  privire  la impactul  asupra  mediului înconjurător, în care sînt  sistematizate  şi analizate  toate  materialele, calculele şi investigaţiile realizate  în procesul  expres-auditului  ecologic  şi propun măsuri de  compensare  a prejudiciului  cauzat mediului prin activitatea precedentă sau prin  cea eventuală, inclusiv:
    a) măsurile primordiale  de  asanare ecologică şi includerea lor  în condiţiile de privatizare a întreprinderilor;
    b) determinarea  surselor  de  finanţare şi  a  obligaţiilor  noilor proprietari ai întreprinderilor;
    c) măsurile de  lichidare,  redislocare,  reprofilare,  reconstruire etc.,  inclusiv măsurile de restabilire a stării ecologice favorabile  a teritoriului aferent întreprinderii.
    13. Măsurile  primordiale  de  asanare ecologică care se  includ  în programul de investiţii sînt:
    construcţia şi reconstrucţia instalaţiilor de captare a gazelor şi a prafului,  staţiilor  de  epurare a apelor  de  canalizare,  depozitelor pentru deşeurile de producţie şi menajere;
    lichidarea surselor neautorizate de emisii şi deversări;
    perfecţionarea  sau  schimbarea tehnologiei de producţie  în  scopul reducerii riscului ecologic;
    amenajarea haldelor;
    crearea unui  sistem  raţional  de  gospodărire  a  apei  fără  risc ecologic;
    participarea    la    construcţia    şi    dezvoltarea    obiectelor (întreprinderilor) de uz comun destinate protecţiei mediului (instalaţii municipale  de epurare a apei, poligoane, întreprinderi de prelucrare  a deşeurilor etc.);
    crearea condiţiilor  de  micşorare a impactului asupra  mediului  în rezultatul avariilor de producţie şi a riscului de avarie;
    producerea mărfurilor care corespund normelor ecologice;
    recultivarea  terenurilor deteriorate, restabilirea, conservarea sau trecerea  în  altă  categorie de folosinţă a  terenurilor  degradate  şi poluate, recuperarea prejudiciului cauzat proprietarilor, beneficiarilor funciari şi arendaşilor din sectorul agricol şi silvic;
    alte acţiuni de protecţie a mediului.
    14. În baza măsurilor  de protecţie a mediului se întocmeşte  planul de  asanare  ecologică  şi  de  investiţii în  acest  domeniu  ca  parte componentă a programului de investiţii la privatizarea întreprinderii.
    15. Cota-parte  de  investiţii destinate protecţiei mediului  nu  va depăşi   20%  din  totalul  investiţiilor  alocate  în   întreprinderile privatizabile.
III. Compensarea prejudiciilor cauzate mediului
    16. Compensarea prejudiciilor cauzate mediului înconjurător poate fi realizată   prin   micşorarea  preţului  de  cost  al   întreprinderilor privatizabile   contra  obligaţiei  cumpărătorului  de  a  investi  suma necesară în lichidarea prejudiciului cauzat mediului. Suma se stabileşte în  funcţie  de mărimea impactului asupra mediului în  urma  activităţii precedente.
    În caz de nerespectare  a  condiţiilor şi obligaţiilor stipulate  în prezentul   punct,   investitorul  este  tras  la   răspundere   conform legislaţiei în vigoare.
    17. Măsurile de protecţie a mediului, planurile de investiţii pentru asanarea  ecologică a întreprinderilor pasibile de privatizare elaborate de  către  grupul  de  experţi şi incluse în declaraţia  cu  privire  la impactul   asupra   mediului,   urmează  să  fie  examinate   de   către Ministerul Ecologiei, Construcţiilor şi Dezvoltării Teritoriului, Departamentul Privatizării cu participarea  cumpărătorului, reprezentanţilor grupelor de experţi şi ai publicului.
    18. Realizarea  programului  de  investiţii,  conform  măsurilor  de asanare  ecologică  a întreprinderilor pasibile de privatizare, se  face sub controlul nemijlocit al organelor protecţiei mediului înconjurător.