HGM406/1994
ID intern unic:  296252
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
GUVERNUL
HOTĂRÎRE Nr. 406
din  09.06.1994
Cu privire la aprobarea Statutului  Federaţiei Comunităţilor Evreieşti
(religioase) din Republica Moldova
Publicat : 30.06.1994 în Monitorul Oficial Nr. 006     Promulgat : 09.06.1994     Data intrarii in vigoare : 05.10.2001
Modificat
HG 1044 din 03.10.2001 MO121-123 din 05.10.2001
Hot. Guv. nr.805 din 05.12.95
    În conformitate  cu  Legea  Republicii Moldova nr.  979-XII  din  24 martie 1992 "despre culte", Guvernul Republicii Moldova HOTĂRĂŞTE:
    Se aprobă Statutul  Federaţiei Comunităţilor Evreieşti  (religioase) din republica Moldova (se anexează).
    Prim-ministru-interimar
    al Republicii Moldova                   ION GUŢU
        ADOPTAT                                      Aprobat
la conferinţa  reprezentanţilor               prin hotărîrea Guvernului
comunităţilor evreieşti                       Republicii Moldova din
   18 februarie 1994                              9 iunie 1994 nr. 406
S T A T U T U L
Federaţiei Comunităţilor Evreieşti din Republica Moldova
[Titlul modificat prin Hot. Guv. nr.805 din 05.12.95]
I. Principii generale
    1. Federaţia  Comunităţilor  Evreieşti  din  Republica  Moldova  (în continuare  Federaţia)  este  o organizaţie benevolă, fondată  de  către organizaţiile  evreieşti din Moldova, conform principiului "o comunitate un vot", fiind organul lor de conducere.
[Pct. 1 modificat prin Hot. Guv. nr.805 din 05.12.95]
    2. Federaţia  face  parte  din  sistemul  mondial  al  comunităţilor evreieşti.
    3. În activitatea  sa Federaţia se conduce de Constituţia Republicii Moldova,  de  Legea  cu privire la culte, de alte acte  legislative  ale Republicii  Moldova,  de Statutul dat, de principiile legii evreieşti  - Tora.
    4. Federaţia este persoană juridică, posedă ştampilă cu denumirea sa are  cont  la  Banca  Naţională  a Moldovei şi  cont  valutar  la  Banca respectivă.
    5. Apartenenţa  la  Federaţie poate fi numai colectivă pe  principii benevole.  Primirea  şi  excluderea  se efectuează  în  conformitate  cu hotărîrea  Federaţiei, pe baza cererii înaintate de comunitate.  Membrul Federaţiei   poate   fi  exclus  din  Federaţie   pentru   nerespectarea hotărîrilor  conferinţei sau dacă activitatea sa vine în contradicţie cu scopurile şi funcţiile Federaţiei.
    6. Federaţia  are  sediul în or, Chişinău, str. Habad Liubavici,  8.
II. Scopurile şi funcţiile federaţiei
    7. Crearea Federaţiei  urmăreşte scopul de a organiza viaţa evreilor în conformitate cu principiile Torei.
    8. Federaţia   conduce  şi  coordonează  activitatea   comunităţilor evreieşti din Moldova întru slujirea Domnului.
    9. Elaborează  şi efectuiează programe cu privire la  perfecţionarea activităţii  comunităţilor evreieşti, cu privire la studierea moştenirii spirituale şi istorice a poporului evreu.
    10. Asigură comunităţile cu obiecte de cult şi literatură evreiească participă   la   organizarea   sărbătorilor   evreieşti   în   proporţii republicane.
III. Structura organizatorică şi organele de conducere
    11. Organul superior  al Federaţiei este conferinţa reprezentanţilor comunităţilor  evreieşti şi se convoacă nu mai rar de o dată la 2 ani şi are  drepturi  depline,  dacă la ea participă nu mai puţin  de jumătate din numărul total al membrilor Federaţiei.
[Pct. 11 modificat prin HG 1044 din 03.10.2001 MO121-123 din 05.10.2001]
    12. Preşedintele  Federaţiei este Rabinul Şef al or. Chişinău şi  al Moldovei Preşedintele Comunităţii evreieşti din Chişinău, care reprezintă Federaţia în relaţiile cu autorităţile publice şi persoanele juridice şi fizice din ţară şi străinătate, este ordonatorul mijloacelor financiare ale Federaţiei şi soluţionează toate chestiunile ce nu ţin de competenţa Conferinţei şi Consiliului.
[Pct. 12 modificat prin HG 1044 din 03.10.2001 MO121-123 din 05.10.2001]
13. Conferinţa aprobă Statutul Federaţiei şi modificările  lui  cu înregistrarea ulterioară de către organele de stat.
    14. Conferinţa  alege  Consiliului şi Comisia de  Revizie, confirmă candidatura  preşedintelui  organului executiv, stabileşte numărul membrilor Consiliului, aprobă planurile şi programele de activitate ale Federaţiei, decide asupra chestiunilor privind reorganizarea sau lichidarea Federaţiei aprobă darea de seamă  a Consiliului şi a Comisiei de revizie.
[Pct. 14 modificat prin HG 1044 din 03.10.2001 MO121-123 din 05.10.2001]
    15. Hotărîrile  Conferinţei se adoptă prin majoritatea voturilor, cu excepţia chestiunilor referitoare la apribarea Statutului şi modificarea lui,cînd este nevoie de 2/3 din numărul total al membrilor Federaţiei prezenţi la lucrările Conferinţei.
[Pct. 15 modificat prin HG 1044 din 03.10.2001 MO121-123 din 05.10.2001]
    16. Consiliul  este  organul de conducere al Federaţiei în  perioada dintre    conferinţe.   Consiliul   este   format   din   reprezentanţii comunităţilor  aleşi după principiul regional. Consiliul se adună nu mai rar de o dată la 6 luni.Numărul membrilor Consiliului se stabileşte de Conferinţă.
[Pct. 16 modificat prin HG 1044 din 03.10.2001 MO121-123 din 05.10.2001]
    17. Consiliul  este  condus  de către Preşedintele  Federaţiei.
[Pct. 17 modificat prin HG 1044 din 03.10.2001 MO121-123 din 05.10.2001]
Din componenţa lui face parte preşedintele organului executiv al Federaţiei.
18. Consiliul  execută  hotărîrile conferinţei,  execută  conducerea generală  a Federaţiei, dirijează organul executiv, activităţii organizatorice şi de gospodărire a Federaţiei aprobă planul curent de lucru şi bugetul.
[Pct. 18 modificat prin HG 1044 din 03.10.2001 MO121-123 din 05.10.2001]
[Pct. 19 in redactia HG 1044 din 03.10.2001 MO121-123 din 05.10.2001]
    19. În componenţa  Federaţiei intră şi consiliul rabinilor în frunte cu  Rabinul  cu  Rabinul  Şef  al organului  Chişinău  şi  al  Moldovei. Consiliul  rabinilor  se  convoacă  după necesitate  sau  la  iniţiativa Rabinului Şef şi hotărărşte problemele vieţii spirituale ale  Comunităţii.
19. Rabinii invitaţi din străinătate îşi vor desfăşura activitatea în condiţiile respectării art. 22 din Legea despre culte.
[Pct. 20-23 excluse prin HG 1044 din 03.10.2001 MO121-123 din 05.10.2001]
   20. Organul executiv  conduce activitatea organizatorică curentă  şi cea  administrativă fiind compus din 3 persoane. Funcţiile preşedintelui organului  executiv  le  exercită  Preşedintele  organului  executiv  al Comunităţii evreieşti din or. Chişinău.
    21. Candidatura  Preşedintelui  organului executiv al Federaţiei  se aprobă prin hotărîrea conferinţei.
    22. Membrii organului  executiv sînt confirmaţi de către Consiliu la recomandarea Preşedintelui organului executiv al Federaţiei.
    23. Organul executiv  este  răspunzător  faţă de  Consiliu  şi  este subordonat  hotărîrilor lui. Preşedintele organului executiv  reprezintă Federaţia  fără  procură  în  toate  organizaţiile,  încheie  contracte, efectuează alte acţiuni.
    24. Pe lîngă Federaţie funcţionează secţiile:
    - organizatorică;
    - internaţională;
    - redacţional-editorială  şi altele, care se formează la  necesitate.
[Pct. 24 modificat prin HG 1044 din 03.10.2001 MO121-123 din 05.10.2001]
de către organul executiv şi sînt aprobate de către Consiliu.
    25. Comisia de   revizie,  alcătuită  din  trei  persoane,  verifică documentele  Consiliului şi ale organului executiv nu mai rar de o  dată pe  an,  şi  cu  zece zile înainte de  convocarea  conferinţei  prezintă rezultatele controlului executat.
[Pct. 25 modificat prin HG 1044 din 03.10.2001 MO121-123 din 05.10.2001]
[Pct. 26 exclus prin HG 1044 din 03.10.2001 MO121-123 din 05.10.2001]
    26. În fruntea  Federaţiei se află Rabinul Şef al or. Chişinău şi al Moldovei,  ales din numărul total al rabinilor care lucrează în  Moldova şi  sînt recunoscuţi de către organele de stat sau este invitat  dintr-o comunitate  evreiască  de  peste  hotare. În acest  caz,  iniţiativa  se înfăptuieşte  în conformitate cu art. 22 al Legii cu privire la culte  a Republicii Moldova.
    27. Comunităţile  evreieşti  din  Moldova  au  creat  Federaţia,  în activitatea  lor se conduc de statutul Comunităţii, adoptat de  Adunarea generală a fondatorilor şi aprobat în modul stabilit de către legislaţia în vigoare.
IV. Instituţiile Federaţiei Comunităţilor evreieşti
    28. Pentru a  susţine activitatea Federaţiei pe teritoriul ei vor fi fondate:
    - instituţii  de  învăţămînt  superior şi mediu - ieşive,  care  vor pregăti ajutorii culturii, personalului sinagogilor;
    - instituţii de binefacere: casa de copii, puncte medicale, farmacii puncte  de  distribuire a ajutorului pentru pensionari şi  familiile  cu mulţi copii;
    - întreprinderi   pentru   producerea   şi   realizarea   produselor alimentare  de  coşer (produse pregătite în conformitate  cu  legislaţia evreiască).
V. Sursele de venit şi mijloacele de existenţă
    29. Sursele mijloacelor  de existenţă şi ale veniturilor  Federaţiei provin din:
    - decontările benevole ale Comunităţilor;
    - donaţiile benevole  ale cetăţenilor şi organizaţiilor naţionale şi din străinătate;
    - în proprietatea   Federaţiei  poate  fi  averea  necesară   pentru înfăptuirea sarcinilor regulamentare.
    30. Federaţia   acordă   din  mijloace  proprii   ajutor   financiar Comunităţilor.
[Pct. 30 modificat prin HG 1044 din 03.10.2001 MO121-123 din 05.10.2001]
, finanţarea  şcolii  duminicale, coruri,  crează  fonduri pentru asigurarea socială şi cu pensii a lucrătorilor sinagogilor.
    31. În scopul   menţinerii  activităţii  sale  Federaţia   Stabilete relaţii  internaţionale,  în  conformitate cu legislaţia cu  privire  la culte  a Republicii Moldova (art. 35,36), depune o activitate, economică şi  de  producţie, crează întreprinderi mici, alocînd o parte din  venit pentru  necesităţile Comunităţii şi în scopuri de binefacere.  Federaţia şi  Întreprinderile fondate de ea varsă în bugetul de stat şi  fondurile extrabugetare  impozite  şi  alte plăţi obligatorii în  conformitate  cu legislaţia Republicii în vigoare.
    32. În conformitate cu legea cu privire la culte (art. 35) Federaţia înfiinţează un organ de presă, se ocupă de activitatea editorială.
VI. Condiţiile sistării activităţii Federaţiei
    33. Federaţia  îşi  încetează  activitatea  sau  în  baza  hotărîrii conferinţei,  adoptată prin majoritate de voturi (nu mai puţin de  2/3), sau în baza unei hotărîri a organului competent de stat.
    34. După încetarea   activităţii  Federaţiei,  averea  dată  ei   în folosinţă   de   către  organele  de  stat,  organizaţii  sau   persoane particulare  se  întoarce proprietarilor, se plătesc  datoriile.  Restul bugetului şi averii se foloseşte în scopuri de binefacere.