HGA44/1995
ID intern unic:  296316
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
GUVERNUL
HOTĂRÎRE Nr. 44
din  18.01.1995
cu privire la măsurile de realizare a Legii Republicii Moldova
nr. 110-XIII din 18 mai 1994
Publicat : 07.03.1995 în Monitorul Oficial Nr. 14     art Nr : 70
HG711 din 23.06.06, MO102-105/07.07.06 art.767
HG275 din 16.03.06, MO51-54/31.03.06 art.338
HG895 din 03.08.04, MO138-146/13.08.04 art.1069  
HG1685 din 25.12.02, MO185/31.12.02 art.1836
HG465 din 16.06.2000, MO70/22.06.2000
HG15 din 15.01.99, MO7/28.01.99
HG1193 din 25.12.97, MO12/19.02.98
HG641 din 25.11.96, MO12/20.02.97 art.37


    Întru executarea Legii Republicii Moldova nr. 110-XIII din 18 mai 1994 "Privind controlul asupra armelor individuale", Guvernul Republicii Moldova
    HOTĂTĂŞTE:
    1. Se aprobă:
    Regulile cu privire la comercializarea, achiziţionarea, păstrarea, portul, aplicarea, transportarea armelor individuale, conform anexei nr.1;
    Regulamentul cu privire la modul de ţinere a Cadastrului de stat al armelor şi Registrului de stat al armelor, conform anexei nr.2;
    Componenţa nominală a Comisiei republicane pentru evaluarea, bonificarea şi rebutarea armelor individuale conform anexei nr.3.
    [Pct.1 al.4 modificat prin HG465 din 16.05.00, MO70/22.06.00]
    2. Ministerul Afacerilor Interne, în comun cu organele administraţiei publice locale ale oraşelor Chişinău, Bălţi şi Cahul, să soluţioneze chestiunea privind deschiderea magazinelor specializate de stat pentru comercializarea armelor individuale şi muniţiilor aferente.
    3. Ministerul Afacerilor Interne, de comun acord cu ministerele şi departamentele interesate, să elaboreze Regulamentul Comisiei republicane pentru evaluarea, bonificarea şi rebutarea armelor de vînătoare cu ţeava lisă şi ghintuită, prezentîndu-l Guvernului spre aprobare.
    4. Se pune în sarcina Ministerului Sănătăţii să efectueze examinarea medico-biologică a tuturor genurilor de arme conform Legii Republicii Moldova nr.110-XIII din 18 mai 1994 "Privind controlul asupra armelor individuale".
    [Pct.5 exclus prin HG275 din 16.03.06, MO51-54/31.03.06 art.338; pct.7-10 devin pct.5-8]
    [Pct. 6 abrogat prin HG641 din 25.11.96, MO12/20.02.97 art.37]
    5. Ministerul Finanţelor, de comun acord cu Departamentul Standarde, Metrologie şi Supraveghere Tehnică, să stabilească modul de finanţare a cheltuielilor legate de ţinerea şi editarea Cadastrului de stat al armelor.
    6. Ministerul Apărării şi Ministerul Securităţii Naţionale, de comun acord cu Ministerul Afacerilor Interne, să elaboreze şi să creeze un sistem automatizat de evidenţă a armelor de foc, care se află în înzestrare şi să organizeze informarea organelor afacerilor interne despre cazurile de pierdere sau furt a acestora.
    7. Departamentul Standarde, Metrologie şi Supraveghere Tehnică, cu concursul Ministerului Afacerilor Interne, va efectua examinarea tehnică a armelor individuale şi muniţiilor aferente, care circulă pe teritoriul Republicii Moldova, şi, în baza ei, le va include în cadastrul de stat al armelor.
    [Pct.9 introdus prin HG15 din 15.01.99, MO7/28.01.99]
    8. Ministerul Afacerilor Interne, în comun cu Ministerul Justiţiei şi alte organe interesate, să prezinte Guvernului Republicii Moldova propuneri privind modificarea şi abrogarea unor dispoziţii ale Guvernului în legătură cu adoptarea Legii Republicii Moldova "Privind controlul asupra armelor individuale" şi prezentei hotărîri.
    Ministerele şi departamentele să coreleze actele normative la legea şi hotărîrea menţionate.

    PRIM-MINISTRU

    REPUBLICII MOLDOVA                       ANDREI SANGHELI

Anexa nr. 1
la Hotărîrea Guvernului
Republicii Moldova
nr. 44 din 18 ianuarie 1995

R E G U L I L E
cu privire la comercializarea, achiziţionarea, păstrarea, portul,
aplicarea şi transportarea armelor individuale şi muniţiilor
aferente
I. Principii generale
    1. În conformitate cu Legea Republicii Moldova nr.110-XIII din 18 mai 1994 "Privind controlul asupra armelor individuale", prezentele Reguli stabilesc modul de comercializare, achiziţionare, păstrare, port, aplicare şi transportare a armelor individuale şi muniţiilor aferente, precum şi importul şi exportul din teritoriul Republicii Moldova a exemplarelor unice ale armelor menţionate şi muniţiilor aferente.
    2. Armele admise spre circulaţie pe teritoriul Republicii Moldova în calitate de arme individuale şi muniţiile aferente se stabilesc de Legea Republicii Moldova nr.110-XIII din 18 mai 1994 "Privind controlul asupra armelor individuale", Cadastrul de stat al armelor şi Registrul de stat al armelor.
    [Pct.2 modificat prin HG15 din 15.01.99, MO7/28.01.99]
II. Comercializarea armelor individuale
şi muniţiilor aferente
    3. Comerţul, inclusiv pe bază de comision, cu arme de foc individuale, cu mijloace speciale, cu arme de serviciu, de instrucţie, sportive, precum şi cu muniţiile la ele, se efectuează prin intermediul magazinelor de stat specializate, în baza licenţei eliberate de Camera de Licenţiere.
    Comerţul, inclusiv pe bază de comision, cu arme de foc de vînătoare şi sportive, cu piese de schimb şi cartuşe la ele, precum şi cu componente pentru confecţionarea cartuşelor, se efectuează prin intermediul magazinelor proprii specializate ale Societăţii Vînătorilor şi Pescarilor din Moldova, în baza licenţei eliberate de Camera de Licenţiere.
    [Pct.3 modificat prin HG895 din 03.08.04, MO138-146/13.08.04 art.1069]
    [Pct.3 modificat prin HG1685 din 25.12.02, MO185/31.12.02 art.1836]

    4. Persoana juridică-proprietar de arme poate să le comercializeze numai prin intermediul magazinelor specializate, cu înştiinţarea prealabilă a organelor afacerilor interne la locul evidenţei armelor în cauză.
    5. Persoana fizică - proprietar de arme poate să le comercializeze prin intermediul magazinelor specializate, precum şi să le doneze sau transmită în proprietate pe cale de schimb numai persoanei, care dispune de autorizaţie eliberată de organele de poliţie.
    6. Armele destinate comercializării de către magazinele specializate urmează a fi păstrate în condiţii, ce asigură integritatea, securitatea păstrării şi care ar exclude accesul la ele a persoanelor străine.
Armele umează a fi păstrate în dulapuri metalice (safeuri). Este necesar ca încăperile pentru arme să fie izolate de alte încăperi, înzestrate cu dispozitive de semnalizare şi utilate cu mijloace de protecţie în conformitate cu cerinţele stabilite de Ministerul Afacerilor Interne.
    [Pct.7 exclus prin HG895 din 03.08.04, MO138-146/13.08.04 art.1069; pct.8-62 devin 7-61]
    [Pct.7 modificat prin HG1685 din 25.12.02, MO185/31.12.02 art.1836]
    [Pct.8 modificat prin HG1685 din 25.12.02, MO185/31.12.02 art.1836]

    7. Magazinele specializate, care exercită comperţul cu arme sînt obligate:
    1) să dispună de certificat asupra armelor puse în vînzare;
    2) să vîndă armele după prezentarea la Ministerul Afacerilor Interne a informaţiei despre armele primite spre comercializare în scopul includerii ei în Registrul de stat al armelor;
    3) să vîndă arme întreprinderilor, instituţiilor şi organizaţiilor la prezentarea autorizaţiilor de achiziţionare a unui tip şi cantităţi concrete de arme, eliberate de comisariatele de poliţie;
    4) să vîndă cetăţenilor:
    arme de foc de vînătoare în baza autorizaţiei de achiziţionare a unui tip concret de arme;
    arme albe, pistoale cu gaze şi revolvere la prezentarea autorizaţiei de achiziţionare a lor;
    muniţii în baza autorizaţiilor de păstrare şi port a tipurilor corespunzătoare de arme;
    5) să ţină evidenţa armelor primite şi comercializate în registrele speciale, modul de completare a cărora se stabileşte de Ministerul Afacerilor Interne, precum şi să asigure păstrarea şi evidenţa documentaţiei în decurs de 10 ani. Documentaţia de evidenţă se prezintă comisariatului de poliţie odată cu încetarea activităţii organizaţiei comerciale;
    6) să prezinte la comisariatele de poliţie informaţii referitoare la armele comercializate şi cumpărătorii lor, în forma stabilită de Ministerul Afacerilor Interne, cel tîrziu la data de 10 a fiecărei luni;
    7) să asigure integritatea armelor, securitatea păstrării lor;
    8) să comercializeze arme de foc cu ţeava ghintuită după încetarea lor prin tragere de control şi trimiterea gloanţelor şi tuburilor de cartuş trase la fişierul de gloanţe şi tuburi al Ministerului Afacerilor Interne;
    9) să primească spre comercializare arme de la persoanele juridice şi fizice ce dispun de actul care certifică identitatea cetăţeanului, care a predat această armă. 
    8. La achiziţionarea de către persoanele juridice şi fizice a armelor de foc, armelor albe, pistoalelor cu gaze şi revolverelor întreprinderea de comerţ efectuează în autorizaţia cumpărătorului menţiunea corespunzătoare.
Armele achiziţionate urmează a fi înregistrate la organul afacerilor interne în termen de cinci zile din ziua achiziţionării.
    Dispozitivele aerozol (balonaşele cu gaze) şi armele pneumatice nu sînt pasibile de înregistrare.
    9. Se interzice de a comercializa arme persoanelor juridice şi fizice, care nu au prezentat autorizaţia de achiziţionare a tipului de armă în cauză, precum şi arme fără număr şi poanson sau fără semnul de corespundere standardului.
    10. Comisariatele de poliţie la relevarea încălcării regulilor de comercializare a armelor adoptă dispoziţii obligatotii în vederea înlăturării acestora.
III. Achiziţionarea, păstrarea, portul, transportarea
armelor şi a muniţiilor aferente de către întreprinderi,
instituţii şi organizaţii

    11. Persoana juridică, indiferent de tipul de proprietate, care are în structura sa o subdiviziune de pază departamentală sau dispune de licenţă pentru activitatea nestatală de urmărire şi pază, eliberată de Camera de Licenţiere, sau desfăşoară activităţi sportive de masă, poate dobîndi dreptul de proprietate asupra armelor de vînătoare, sportive, de instrucţie şi armelor pentru autoapărare şi muniţiile aferente.
Persoanele juridice sus-menţionate achiziţionează arme în temeiul autorizaţiei, eliberate de către organele de poliţie în decurs de 15 zile lucrătoare, pe un termen de 3 luni, în modul prevăzut de punctul 7 al prezentelor Reguli.
    [Pct.12 modificat prin HG1685 din 25.12.02, MO185/31.12.02 art.1836]
    12. În caz de necesitate, ministerele, departamentele, întreprinderile, instituţiile şi orgaizaţiile Republicii Moldova stabilesc tipurile, normele necesarului de armament, modul de folosire a acestuia la întreprinderile, instituţiile şi organizaţiile din subordine.
    13. În termen de cinci zile armele achiziţionate vor fi înregistrate la comisariatul de poliţie de la locul de amplasare a întreprinderii, instituţiei şi organizaţiei. Odată cu înregistrarea armei se eliberează permis de portarmă şi păstrare pe un termen de trei ani în forma stabilită de Ministerul Afacerilor Interne.
    Termenul de acţiune a autorizaţiei se prelungeşte în modul prevăzut de punctul 7 al prezentelor Reguli.
    14. Concomitent cu obţinerea permisului de portarmă şi păstrare proprietarul, posesorul sau beneficiarul armei semnează un angajament de respectare a prevederilor Legii "Privind controlul asupra armelor individuale" şi prezentelor Reguli.
    15. Armele de foc se păstrează în încăperi speciale, utilate conform cerinţelor expuse în punctul 6 al prezentelor Reguli.
    Armele cu gaze, pneumatice şi albe se păstrează în safeuri sau dulapuri metalice instalate în încăperi izolate, cu respectarea măsurilor de securitate necesare.
    Păstrarea armelor în muzee trebuie să corespundă cerinţelor prezentelor Reguli. În caz de nerespectare a cerinţelor în cauză, organele afacerilor interne sînt în drept să ceară suspendarea expunerii armelor. Expunerea armelor se admite cu autorizaţia comisariatelor de poliţie în vitrine interioare închise, înzestrate cu sisteme de semnalizare.
    16. Întreprinderile, instituţiile şi organizaţiile ce folosesc arme sînt obligate să ţină registre de evidenţă, de eliberare şi luare în primire a armelor şi muniţiilor în forma stabilită de Ministerul Afacerilor Interne.
    17. Eliberarea armelor către lucrătorii întreprinderilor, instituţiilor şi organizaţiilor, care au în structura lor subdiviziuni de pază departamentală sau dispun de licenţă pentru activitatea particulară de detectiv şi de pază, sau desfăşoară activităţi sportive de masă se efectuează la decizia conducătorilor lor, dacă lucrătorul respectiv a urmat un curs de pregătire corespunzătoare şi nu sînt motive ce i-ar împiedica obţinerea permisului de portarmă şi păstrare. Armele se eliberează lucrătorilor pentru perioada exercitării atribuţiilor de serviciu şi urmează să fie restituite odată cu încheierea acestora.
    Aceşti lucrători sînt supuşi în mod obligatoriu controalelor periodice sub aspectul aptitudinii de a acţiona în condiţiile legate de aplicarea armelor de foc în modul stabilit de Ministerul Afacerilor Interne.
    [Pct.17 modificat prin HG895 din 03.08.04, MO138-146/13.08.04 art.1069]
    18. Desfăşurarea competiţiilor, antrenamentelor, tragerilor de instrucţie cu utilizarea armelor de foc se permite în săli şi poligoane de tragere, pe standuri de tragere pentru vînători, la alte obiective sportive autorizate de comisariatele de poliţie, cu respectarea condiţiilor ce asigură securitatea celor din jur şi a participanţilor la aceste acţiuni.
    Pentru desfăşurarea tragerilor conducerea obiectivului sportiv desemnează o persoană responsabilă de securitate, integritatea armelor şi muniţiilor.
    19. Traficul armelor de foc şi muniţiilor care aparţin întreprinderilor, instituţiilor şi organizaţiilor se efectuează conform autorizaţiei comisariatului de poliţie de la locul înregistrării acestor arme, exceptînd cazurile cînd traficul are loc în raza oraşului sau raionului.
    Armele de foc (un lot din 5 şi mai multe unităţi) şi muniţiile (un lot din 400 şi mai multe unităţi) transportate pe calea ferată şi auto pe tot parcursul traseului sînt însoţite de o pază, constituită din cel puţin două persoane înarmate cu arme de foc. Armele de foc descărcate şi muniţiile trebuie să se ambaleze separat în tară adaptată, care se sigilează sau se plumbuieşte.
    Traficul tranzit de arme şi muniţii prin teritoriul Republicii Moldova se efectuează în temeiul autorizaţiei, eliberate de Ministerul Afacerilor Interne.
    20. Autorizaţia privind traficul armelor de foc şi muniţiilor se eliberează pe un termen de trei luni de comisariatul de poliţie în forma stabilită de Ministerul Afacerilor Interne.
    Pentru traficul balonaşelor cu aerosol, cu gaze, armelor pneumatice şi albe nu este necesară autorizaţia comisariatului de poliţie.
    Regulile de achiziţionare, păstrare şi transportare se extind, de asemenea, asupra armelor de foc de manevră (arme special adaptate pentru tragere cu cartuşe de manevră (oarbe), cînd este imposibilă împuşcătura cu alte muniţii), precum şi asupra armelor de foc de instrucţie (arme aduse în stare care exclude producerea împuşcăturii fără anumite lucrări de reparaţie).
IV. Achiziţionarea, evidenţa, păstrarea, portul, traficul,
importul şi exportul armelor şi muniţiilor de către
persoane fizice
    21. Cetăţenii Republicii Moldova, care au atins vîrsta de 18 ani, au dreptul să achiziţioneze:
    1) fără autorizaţia comisariatului de poliţie - dispozitive cu aerosol (balanoaşe cu gaze) încărcate cu substanţe cu efect lacrimogen şi iritant;
    [Pct.22 subpct.1 modificat prin HG1193 din 25.12.97, MO12/19.02.98]
    2) arme albe, pistole şi revolvere cu gaze, precum şi muniţiile aferente - în baza autorizaţiei comisariatului teritorial de poliţie;
    3) arme de vînătoare cu ţeavă lisă - în baza autorizaţiei comisariatului teritorial de poliţie;
    4) arme de vînătoare şi de colecţie cu ţeava ghintuită, pistoale şi revolvere ce nu admit tragere cu rafale şi posedă calibrul de cel mult 9 mm - în baza autorizaţiei Ministerului Afacerilor Interne.
    [Pct.22 subpct.4) în redacţia HG15 din 15.01.99, MO7/28.01.99]
    [Pct.22 subpct.4) modificat prin HG1193 din 25.12.97, MO12/19.02.98]
    22. Pentru a obţine autorizaţia de achiziţionare a armei individuale, cetăţeanul depune la comisariatul de poliţie de la locul de trai sau la Ministerul Afacerilor Interne o cerere în forma stabilită de Ministerul Afacerilor Interne, paşaportul sau alt document ce identifică persoana, două fotografii (3x4 cm.), certificat medical despre starea sănătăţii în forma stabilită de Ministerul Sănătăţii. Organele menţionate iau decizia privind eliberarea autorizaţiei de achiziţionare a armei şi muniţiilor aferente în termen de două luni.
    Autorizaţia de achiziţionare a armei individuale nu se eliberează cetăţenilor:
    care nu au atins vîrsta stabilită;
    care suferă de boli şi sînt luaţi la evidenţa organelor ocrotirii sănătăţii;
    care sistematic încalcă ordinea publică, fac abuz de alcool sau consumă în scopuri nemedicale substanţe narcotice (toxice);
    cărora li s-a formulat acuzaţia de comitere a crimelor grave;
    faţă de care nu au fost declarate nule antecedentele penale legate de comiterea infracţiunilor premeditate, precum şi oricăror infracţiuni cu aplicarea armei de foc, substanţelor explozive sau otrăvitoare;
    condamnaţi la privaţiune de libertate, inclusiv condiţionat cu antrenarea obligatorie în muncă, pentru comiterea infracţiunilor premeditate;
    eliberaţi condiţionat din locurile de privaţiune de libertate, cu antrenarea obligatorie în muncă;
    traşi la răspundere administrativă pentru braconaj sau alte cazuri de aplicare nelegitimă a armei;
    care anterior au achiziţionat armă şi au perdut-o din vină proprie;
    care fiind cetăţeni ai Republicii Moldova sînt domiciliaţi permanent în afara teritoriului, dacă acordurile interstatale nu prevăd altceva.
    23. Concomitent cu înregistrarea armei de foc şi cu gaze achiziţionate, cetăţeanului i se eliberează permisul de păstrare şi portarmă pe un termen de pînă la trei ani în forma stabilită de Ministerul Afacerilor Interne.
    Termenul valabilităţii autorizaţiei menţionate se prelungeşte în modul prevăzut de punctul 7 al prezentelor Reguli, totodată, termenul valabilităţii autorizaţiei pentru arma de foc cu ţeava ghintuită se prelungeşte după efectuarea tragerii de control în modul stabilit de Ministerul Afacerilor Interne.
    Posesorul armei de foc, în caz de schimbare a locului de trai, este obligat să depună la comisariatul de poliţie, unde este înregistrată arma, o cerere despre scoaterea armei de la evidenţă. Sosit la locul nou de trai, posesorul armei este obligat, în termen de zece zile, să se adreseze la comisariatul de poliţie pentru a pune la evidenţă arma ce-i aparţine.
    24. Cetăţenii decoraţi cu arme în modul stabilit sînt obligaţi să le înregistreze la comiasariatul de poliţie de la locul de trai în termen de 5 zile.
    25. Armele ce aparţin cetăţenilor trebuie să fie păstrate la domiciliul acestora cu respectarea condiţiilor, care să asigure integritatea, securitatea lor şi să excludă accesul persoanelor străine.
    Traficul armelor de foc (dispunînd de autorizaţia de păstrare şi portarmă) se efectuează de către posesor în husă şi în stare descărcată.
    Comisariatele de poliţie au dreptul să verifice condiţiile de păstrare a armelor de foc la locurile de trai ale posesorilor.
    26. În colecţii particulare armele (inclusiv armele din care este exclusă efectuarea unei împuşcături) pot fi păstrate cu permisiunea comisariatului de poliţie.
    Colecţia de arme trebuie să fie înregistrată la comisariatul de poliţie în termen de cinci zile.
    27. Traficul armelor de colecţie se admite cu autorizaţia comisariatului de poliţie.
    28. Armele inutilizabile pentru tragere se scot de la evidenţă şi pot fi predate de către posesor la comisariatul de poliţie spre a fi distruse, despre care fapt posesorului armei i se eliberează un certificat în forma stabilită de Ministerul Afacerilor Interne.
    29. Cetăţenii străini domiciliaţi permanent pe teritoriul Republicii Moldova dispun de dreptul de achiziţionare a armelor în baze generale stablite de prezentele Reguli.
    30. În cazul pierderii sau furtului armei posesorul ei este obligat să anunţe imediat comisariatul de poliţie de la locul de trai.
    31. Importul în teritoriul Republicii Moldova şi exportul din republică a exemplarelor unice de arme cu ţeavă ghintuită, arme de vînătoare cu ţeavă lisă, pistoale şi revolvere cu gaze se efectuează în baza autorizaţiei Ministerului Afacerilor Interne.
    32. Armele de vînătoare şi sportive pot fi aduse de către cetăţenii străini pe teritoriul Republicii Moldova la prezentarea contractului de vînătoare sau a invitaţiei de participare la acţiunile sportive şi a autorizaţiei respective a Ministerului Afacerilor Interne. Armele trebuie să fie scoase din ţară în termenele stabilite de contractul sau invitaţia sus-numită.
V. Aplicarea armelor de foc şi a
armelor de autoapărare
    33. Aplicare a armei se consideră efectuarea unei împuşcături ochite.
    34. Aplicarea armei de foc trebuie să fie precedată de un avertisment despre intenţia de a aplica cu acordarea timpului suficient pentru reacţia la acest avertisment, cu excepţia cazurilor cînd, tărăgănarea în vederea aplicării armei creează un pericol nemijlocit pentru viaţa şi sănătatea proprietarilor, posesorilor şi beneficiarilor de arme sau altor cetăţeni, ori poate să aibă ca urmare consecinţe grave.
    35. Armele de foc nu se aplică împotriva femeilor, copiilor, persoanelor de vîrstă înaintată, precum şi împotriva persoanelor cu defecte fizice evidente, exceptînd cazurile cînd aceste persoane comit atacuri armate, opun rezistenţă aplicînd arme sau atacă în grup, care ameninţă viaţa şi sănătatea proprietarilor, posesorilor şi beneficiarilor de arme, averii personale sau pe care a păzesc, dacă prin alte metode şi mijloace este imposibil de a respinge aceste acţiuni.
    36. În toate cazurile în care nu este posibil de a evita aplicarea armei, proprietarii, posesorii şi beneficiarii sînt obligaţi să minimalizeze daunele pricinuite sănătăţii, onoarei, demnităţii şi averii cetăţenilor, precum şi să contribuie la acordarea asistenţei medicale victimelor.
    37. În caz de atac prin surprindere, arma poate fi aplicată fără avertizare.
    38. Depăşirea drepturilor de aplicare a armei de foc atrage răspunderea stabilită de lege.
    39. Armele de foc se aplică de către persoanele, care dispun de permisul de păstrare şi de portarmă ca măsură extremă în următoarele cazuri:
    pentru apărarea şi autoapărarea cetăţenilor de la atacul ce prezintă pericol real pentru viaţă sau sănătate, precum şi pentru curmarea acapărării violente a armelor de foc;
    pentru respingerea atacului în grup sau armat asupra obiectivelor şi încăperilor păzite aparţinînd persoanelor fizice şi juridice;
    pentru respingerea pătrunderii violente în locuinţe şi încăperi auxiliare, care pune în pericol viaţa şi sănătatea persoanelor care se află acolo;
    pentru reţinerea persoanei ce opune rezistenţă armată sau este suprinsă în momentul comiterii unei infracţiuni grave şi încearcă să se ascundă de la locul infracţiunii.
    40. Proprietarii, posesorii şi beneficiarii pot, de asemenea, să aplice arma de foc pentru a da semnalul de alarmă sau a cere ajutor, pentru a neutraliza un animal ce ameninţă viaţa sau sănătatea cetăţenilor.
    41. Arma de autoapărare se aplică ca măsură extremă pentru respingerea atacului asupra proprietarului, posesorului şi beneficiarului armei sau asupra altor cetăţeni.
    42. În caz de rănire sau deces al cetăţenilor în urma aplicării armei de foc sau armei de autoapărare, persoana care a aplicat arma este obligată:
    1) să acorde victimei prim ajutor medical şi să o transporte în instituţia curativă;
    2) să comunice imediat despre cele întîmplate celui mai apropriat organ de poliţie;
    3) să asigure inviolabilitatea locului incidentului şi să organizeze paza lui pînă la sosirea reprezentanţilor organelor de drept, iar la sosirea acestora să-i informeze despre cele întîmplate;
    4) să păstreze arma în starea în care ea s-a aflat după aplicare.
VI. Anularea autorizaţiilor, sechestrarea
şi distrugerea armelor
    43. Autorizaţia de comercializare, achiziţionare, precum şi de păstrare şi portul armei se anulează de comisariatele de poliţie, care au eliberat-o, în următoarele cazuri:
    1) renunţarea benevolă la autorizaţie ori lichidarea întreprinderii, organizaţiei sau instituţiei;
    2) încălcări sistematice sau neexecutarea de către persoane juridice şi fizice a cerinţelor prevăzute de Legea Republicii Moldova nr.110-XIII din 18 mai 1994 "Privind controlul asupra armelor individuale";
    3) punerea de piedici colaboratorilor de poliţie în procesul efectuării controalelor de serviciu pe teritoriul obiectelor ţinute sub control şi în locurile de păstrare a armelor, precum şi refuzul de a pune la dispoziţie documentele necesare.
    Pentru aprobarea deciziei cu privire la anularea autorizaţiei conform celor prevăzute în subpunctul 2 al prezentului punct este necesară o preîntîmpinare prealabilă din partea titularului organului, care a eliberat autorizaţia respectivă. În somaţie se indică, care norme juridice şi reguli se încalcă sau nu se execută şi se fixează un termen pentru lichidarea încălcărilor admise.
    Decizia despre anularea autorizaţiei în temeiul subpunctului 3 al prezentului punct poate fi adoptată fără prevenirea prealabilă în scris.
    Decizia de anulare a autorizaţiei poate fi atacată în judecată de către titularul ei.
    44. În cazul anulării autorizaţiei, adresarea repetată pentru obţinerea ei este posibilă pentru persoanele juridice peste trei ani, iar pentru cetăţeni - peste cinci ani după anulare.
    45. Sechestrarea armamentului se efectuează de comisariatele de poliţie în următoarele cazuri:
    1) lipsa licenţei de comercializare sau achiziţionare a armei, precum şi autorizaţiei de păstrare şi portarmă;
    2) anularea, în modul stabilit, a licenţei de comercializare a armei, precum şi a autorizaţiei de achiziţionare, de păstrare şi portarmă;
    3) încălcarea de către persoanele juridice sau fizice a regulilor de achiziţionare, înregistrare, păstrare, port şi întrebuinţare a armelor pînă la luarea deciziei definitive în modul stabilit de lege;
    4) decedarea cetăţeanului - proprietar al armei, pînă la soluţionarea de către moştenitori a problemelor legate de moştenirea bunurilor.
    Armele sechestrate inutilizabile se distrug în modul stabilit de Ministerul Afacerilor Interne, cu excepţia muniţiilor pentru armele de autoapărare cu gaze şi dispozitivele cu aerosol încărcate cu substanţe iritante lacrimogene, care se transmit în mod gratuit întreprinderilor de comercializare a tipului dat de arme pentru utilizare ulterioară.
VII. Modul de achiziţionare a armelor
organice şi muniţiilor aferente
    46. Se consideră organice armele utlizate de întreprinderi, instituţii şi organizaţii, de persoanele oficiale la realizarea sarcinilor încredinţate legate de paza proprietăţii, apărarea vieţii şi sănătăţii persoanelor, naturii, resurselor naturale.
    47. Armele organice şi muniţiile aferente pot fi achiziţionate de:
    1) Secretariatul Parlamentului Republicii Moldova pentru deputaţii Parlamentului;
    2) Cancelaria de Stat a Republicii Moldova pentru Preşedintele republicii, membrii Guvernului şi conducătorii organelor administraţiei publice;
    3) Procuratura generală pentru procurorii de toate nivelele şi adjuncţii lor;
    4) preşedintele Judecătoriei Supreme şi preşedinţii judecătoriilor, instanţelor judecătoreşti la solicitarea acestora;
    5) întreprinderile, instituţiile şi organizaţiile cu misiuni statutare speciale;
    6) persoanele juridice, ce dispun de licenţa pentru activitatea particulară de detectiv şi de pază.
    [Pct.47 subpct.6) modificat prin HG895 din 03.08.04, MO138-146/13.08.04 art.1069]
    48. Armele şi muniţiile aferente se achiziţionează în baza comenzilor ministerelor, departamentelor şi altor organe din subordine. Comenzile generalizate se prezintă Ministerului Afacerilor Interne pînă la data de 1 iulie.
    Ministerul Afacerilor Interne generalizează comenzile parvenite şi pînă la data de 1 august expediază comanda centralizată Ministerului Apărării.
    49. În comenzi se indică denumirea fiecărei organizaţii, codul poştal şi adresa, scopul achiziţionării, precum şi cantitatea totală a armelor şi muniţiilor necesare.
    Comenzile se aprobă de către conducătorii întreprinderilor, instituţiilor şi organizaţiilor şi se certifică cu ştampilă. La acestea se anexează informaţiile referitoare la cantitatea disponibilă şi necesară de arme şi muniţii.
    50. Înainte de a expedia comenzile ministerilor şi departamentelor ierarhic superioare, altor organe, precum şi nemijlocit Ministerul Afacerilor Interne este necesar ca aceste comenzi să fie coordonate cu conducătorii organelor afacerilor interne de la locul amplasării întreprinderilor, instituţiilor şi organizaţiilor şi certificate cu ştampila imprimatul "sistemul autorizaţii".
    Pînă la luarea deciziei referitoare la coordonarea comenzii cu organul de poliţie se verifică temeinicia lor (necesarul în arme şi muniţii conform tabelelor şi normelor în vigoare ale armamentului şi unilitatea încăperilor pentru păstrare, condiţiile ce asigură integritatea lor).
    51. O dată pe an Ministerul Apărării, în conformitate cu comenzile centralizate, expediază ministerelor, departamentelor, întreprinderilor, instituţiilor şi organizaţiilor ordinele de distribuţie a armelor de foc şi muniţiilor de la unităţile militare, în baza cărora Ministerul Afacerilor Interne eliberează autorizaţia de achiziţionare a armelor.
    52. Pentru a obţine autorizaţia de achiziţionare a armelor, organul interesat prezintă la Ministerul Afacerilor Interne următoarele documente:
    demersul, în care se indică cantitatea armelor pentru achiziţionare, sistemul şi calibrul;
    copia ordinului despre desemnarea persoanei responsabile de achiziţionare şi integritatea armelor şi muniţiilor, cu anexarea fişei personale de evidenţă a cadrelor (chestionarului) şi certificatului privind verificarea conform evidenţelor psihoneurologice şi narcologice;
    actul privind unitatea încăperii destinate pentru păstrarea armelor, întocmit de o comisie compusă din reprezentanţi a organelor afacerilor interne (poliţie şi supraveghere antiincendiară), organelor şi instituţiilor sanepidului şi organizaţiei care inaugurează obiectul.
    53. Cantitatea şi tipul armelor de foc, destinate pentru înarmarea colaboratorilor, cărora acestea le sînt necesare în virtutea serviciului exercitat, se stabilesc de către conducătorii ministerelor, departamentelor, întreprinderilor, instituţiilor şi organizaţiilor prin coordonare cu Ministerul Afacerilor Interne, în conformitate cu normele, tabelele şi listele armamentului.
    54. Paza militarizată a organizaţiilor se înarmează cu puşti (carabine), pistoale, revolvere, conform normelor şi listelor armamentului. Înarmarea pazei cu alte tipuri de arme de foc (pistoale-automat, mitraliere) se admite în fiecare caz concret, numai cu permisiunea specială a Ministerului Afacerilor Interne.
    55. Paza depozitelor de materiale explozive poate fi înarmată cu arme de foc atît cu ţeavă lisă, cît şi cu ţeavă ghintuită.
VIII. Modul de păstrare, port şi utilizare a
armelor organice şi muniţiilor aferente
    56. Conducătorul organizaţiei, în decurs de 10 zile din ziua achiziţionării armelor, este obligat să obţină la organul afacerilor interne autorizaţia despre păstrarea armelor.
    57. Autorizaţia de păstrare şi port a armelor organice se eliberează de Ministerul Afacerilor Interne pe perioada executării de către persoana juridică sau fizică a misiunilor de serviciu sau aflării în funcţie şi se remite conducătorilor de organizaţii, sau în baza procurii persoanelor împuternicite de ele contra semnătură, la prezentarea paşaportului. La substituirea conducătorului organizaţiei sau persoanei, pe numele căruia a fost eliberată autorizaţia de păstrare şi portarmă, expirarea termenului de autorizare, schimbarea adresei, denumirii organizaţiei, locului de păstrare a armelor sau cantităţii lor, este necesar ca autorizaţia să fie reperfectată în termen de 10 zile.
    58. Drept bază pentru eliberarea autorizaţiei de păstrare a armamentului serveşte demersul conducătorului organizaţiei, în care se indică datele referitoare la:
    1) cantitatea armamentului achiziţionat (tipul, sistemul, de luptă sau instrucţie, calibrul, numărul, anul fabricării fiecărei unităţi);
    2) existenţa condiţiilor pentru păstrarea sigură a armamentului (descrierea încăperii, a mijloacelor tehnice de protecţie, prezenţa pazei);
    3) persoana responsabilă de păstrarea şi utilizarea armamentului, precum şi persoanele, care au acces la armament, inclusiv lucrătorii pazei (numele, prenumele, patronimicul, data şi locul naşterii, certificate de la dispensarele narcologice şi psihoneurologice, adeverinţele de susţinere a colocviilor la cunoaşterea părţii materiale şi regulilor de aplicare a armelor).
    La demers se anexează copia ordinului emis de conducătorul organizaţiei privind desemnarea persoanei (persoanelor), responsabile de integritatea armelor şi muniţiilor.
    La deschiderea unui obiectiv nou destinat pentru păstrarea armelor, la demers se anexează actul privind unilitatea încăperii, întocmit de o comisie formată din reprezentanţii organelor afacerilor interne (poliţie) şi supravegherii antiincendiare, organelor şi instituţiilor sanepidului şi organizaţiei, care deschide obiectivul.
    59. Autorizaţia de păstrare a armei se eliberează de organul afacerilor interne pe trei ani, pe numele conducătorului organizaţiei, iar pentru subdiviziunile pazei militarizate - pe numele comandantului, şefului de secţie, echipă, subdiviziune independentă.
    60. Autorizaţia de păstrare şi port a armelor organice se eliberează persoanelor indicate în punctul 48 al prezentelor Reguli în baza următoarelor documente:
demers;
    fişa personală pentru evidenţă a cadrelor (anchetă);
    certificat medical despre lipsa contraindicaţiilor pentru securitatea posedării şi mînuirii armei;
    adeverinţa despre susţinerea colocviului la cunoaşterea materială şi a regulilor de aplicare a armelor;
    două fotografii 3x4 cm;
    copia ordinului privind atribuirea armei cu indicarea sistemului, calibrului, numărului.
    61. Autorizaţia de achiziţionare, păstrare, port a armelor organice se eliberează de către Ministerul Afacerilor Interne.

Anexa nr. 2
la Hotărîrea Guvernului
Republicii Moldova
nr. 44 din 18 ianuarie 1995

R E G U L A M E N T
cu privire la modul de ţinere a Cadastrului de stat al
armelor şi Registrului de stat al armelor
I. Principii generale
    1. În conformitate cu Legea Republicii Moldova nr.110-XIII din 18 mai 1994 "Privind controlul asupra armelor individuale", prezentul regulament stabileşte modul de ţinere a Cadastrului de stat al armelor de către Departamentul Standarde, Metrologie şi Supraveghere Tehnică, precum şi modul de ţinere a Registrului de stat al armelor de către Ministerul Afacerilor Interne (în continuare - Cadastru şi Registru).
    2. Cadastrul constituie o enumerare sistematizată a modelelor de arme (tipul construcţiei, sistemul, modelul STAS-ul etc.), care se află pe teritoriul republicii, cu indicarea datelor tactico-tehnice principale ale acestora.
    3. Cadastrul este destinat pentru furnizarea datelor despre armele enumerate în articolul 3 al Legii "Privind controlul asupra armelor individuale", către organele puterii şi administraţiei de stat, persoanele fizice şi juridice, în scopul asigurării controlului asupra fabricării, vînzării, procurării şi folosirii acestora.
II. Conţinutul Cadastrului
    4. Cadastrul cuprinde două compartimente. În primul copartiment se includ date referitoare la modelele de arme militare ce constituie secrete de stat sau de serviciu. Gradul caracterului secret al acestor date se stabileşte de Guvern. În compartimentul al doilea se includ date referitoare la modele de arme ce nu constituie secrete.
    5. În Cadastru se includ următoarele date referitoare la armele existente şi fabricate în republică: denumirea şi modelul (marca) armei şi muniţiilor aferente, indicii tehnici principali ai armei, cine a elaborat şi a fabricat arma, documentele în baza cărora se livrează armele, denumirea documentelor care se eliberează pentru confirmarea faptului că armele respective corespund cerinţelor stabilite, denumirea organizaţiei (laboratorului) care a efectuat lucrările de experimentare, precum şi desenul de montaj şi fotografia în culori a armei.
Nomenclatorul indicilor tehnici principali ai armelor se stabileşte de către Departamentul Standarde, Metrologie şi Supraveghere Tehnică.
    6. În Cadastru se includ următoarele date despre armele de fabricare străină: denumirea modelului (mărcii), indicii tehnici principali, denumirea ţării şi întreprinderii care a produs arma, lista documentelor stabilite de acordul despre recunoaşterea reciprocă a rezultatelor certificării armelor pentru stabilirea corespunderii lor acestor documente, datele despre rezultatele certificării în ţările-exportatoare sau despre staţiunea (laboratorul), care a efectuat experienţele de certificare, precum şi fotografia în culori a armei.
III. Ţinerea Cadastului
    7. Includerea în Cadastru a modelelor de arme individuale şi muniţiilor aferente (în continuare - arme) se efectuează în baza rezultatelor pozitive ale experienţelor de certificare asupra armelor produse în Republica Moldova sau în baza recunoaşterii rezultatelor certificării modelelor de arme produse în străinătate.
    8. Certificarea armelor se efectuează în modul stabilit de Departamentul Standarde, Metrologie şi Supraveghere Tehnică în temeiul declaraţiei-ofertă de certificare, depusă de solicitant.
    9. Departamentul Standarde, Metrologie şi Supraveghere Tehnică de comun acord cu Ministerul Afacerilor Interne acreditează staţiuni (laboratoare) pentru efectuarea experienţelor de certificare privind:
    a) durabilitatea şi securitatea armelor, de comun acord cu Ministerul Apărării;
    b) conformitatea cu cerinţele medico-biologice, de comun acord cu Ministerul Sănătăţii;
    c) conformitatea cu cerinţele criminalisticii.
    10. Pentru includerea unui model de armă în Cadastru, solicitantul va prezenta datele indicate în punctele 5 şi 6 ale prezentului regulament, precum şi un exemplar al armei.
    În baza rezultatelor certificării armelor, verificării datelor prezentate şi exemplarului armei, Departamentul Standarde, Metrologie şi Supraveghere Tehnică ia decizia privind raportarea modelului: respectiv la armele individuale şi prezintă această decizie spre aprobare Guvernului Republicii Moldova.
    În cazul deciziei pozitive, Departamentul Standarde, Metrologie şi Supravegere Tehnică atribuie modelului de armă numărul de înregistrare în Cadastru şi îi eliberează solicitantului un certificat privind conformitatea armei cu cerinţele stabilite, în forma aprobată de Departamentul Standarde, Metrologie şi Supravegere Tehnică.
    Refuzul de a include modelul de armă în Cadastru se aduce la cunoştinţa solicitantului în formă scrisă, în termen de 10 zile de la luarea deciziei.
    11. Exemplarul fiecărui model de armă fabricat în Republica Moldova şi inclus în Cadastru se transmite de către solicitant spre păstrare la Ministerul Afacerilor Interne în calitate de exemplar etalon.
    [Pct.11 în redacţia HG15 din 15.01.99, MO7/28.01.99]
    12. Lucrările legate de includerea modelelor de arme în Cadastru se achită de către solicitant.
IV. Editarea Cadastrului
    13. Cadastrul se editează şi se difuzează imprimat sau pe purtători magnetici, se păstrează la Departamentul Standarde, Metrologie şi Supravegere Tehnică.
Cadastrul se reeditează o dată în trei ani. Modificările şi completările se includ în Cadastru în termen de cel mult două săptămîni de la luarea deciziei respective şi în decurs de o lună se publică de către Departamentul Standarde, Metrologie şi Supravegere Tehnică în modul stabilit.
    14. Originalul şi exemplarele de control ale Cadastrului, modificările şi completările lui, precum şi documentele privind includerea modelelor de arme în Cadastru se păstrează la Departamentul Standarde, Metrologie şi Supravegere Tehnică în conformitate cu regulile de păstrare a dosarelor standardelor de stat.
V. Registrul de stat al armelor
    15. Datele referitoare la armele de foc (cu excepţia celor militare) se includ în Registrul de stat al armelor, ţinerea căruia se pune în sarcina Ministerului Afacerilor Interne.
    16. În Registru se includ următoarele date:
    a) denumirea modelului (marca) armei de foc şi indicii tehnici principali;
    b) datele despre armele de foc răpite şi pierdute pe teritoriul Republicii Moldova;
    c) datele despre proprietarul şi beneficiarul armei (numele, prenumele, patronimicul, anul şi locul naşterii, locul de muncă şi funcţia, adresa de la domiciliu), precum şi adresele întreprinderilor, organizaţiilor şi instituţiilor care sînt proprietari ai armelor individuale.
    17. Registrul se editează tipografic şi se păstrează de către Ministerul Afacerilor Interne.
Modificările şi completările se includ în Registru pînă la data de 15 ianuarie a fiecărui an.
    18. Registrul, precum şi modificările şi completările lui, documentele privind includerea denumirilor de modele (mărci) şi indicii tehnici principali ai armelor, datele despre proprietarii de arme se păstrează la Ministerul Afacerilor Interne în conformitate cu regulile de păstrare a actelor de stat.

    [Anexa nr.3 abrogată prin HG711 din 23.06.06, MO102-105/07.07.06 art.767]