HGA484/1998
ID intern unic:  296375
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
GUVERNUL
HOTĂRÎRE Nr. 484
din  04.05.1998
cu privire la limitele cheltuielilor de asigurare ale agenţilor economici
şi persoanelor fizice care practică activitatea de întreprinzător, permise
ca deduceri de cheltuieli aferente activităţiide întreprinzător
pentru scopuri fiscale
Publicat : 09.07.1998 în Monitorul Oficial Nr. 62-65     art Nr : 595

    Abrogată prin HG693 din 11.07.18, MO295-308/10.08.18 art.834

    MODIFICAT

    HG680 din 30.07.10, MO138-140/06.08.10 art.763
    HG998 din 04.09.07, MO146-148/14.09.07 art.1039
   
HG319 din 23.03.05, MO51-54/01.04.05 art.368
    HG263 din 09.03.05, MO42-45/21.03.05 art.308
    HG1046 din 03.10.01, MO121/05.10.01 art.1095

    NOTĂ:
În titlu, după cuvintele "persoanelor juridice" se introduc cuvintele "şi persoanelor fizice care practică activitatea de întreprinzător" prin HG319 din 23.03.05, MO51-54/01.04.05 art.368
În denumire şi în textul hotărîrii cuvintele "persoanelor juridice" se substituie cu cuvintele "agenţilor economici" prin HG263 din 09.03.05, MO42-45/21.03.05 art.308Întru îndeplinirea articolului 24 alineatul (3) Titlul II al  Codului fiscal nr.1163-XIII din 24 aprilie 1997, Guvernul Republicii  Moldova HOTĂRĂŞT
[Preambulul modificat prin HG680 din 30.07.10, MO138-140/06.08.10 art.763]
1. Se permite deducerea primelor de asigurare plătite în baza contractelor de asigurare încheiate în corespundere cu prevederile legislaţiei în vigoare de către agenţii economici şi, după caz, persoanele fizice înregistrate în calitate de întreprinzător, din venitul provenit de la activitatea de întreprinzător, pentru următoarele clase de asigurare din cadrul:
1) asigurărilor obligatorii şi anume:
a) asigurări de răspundere civilă auto, care acoperă daunele ce rezultă din folosirea autovehiculelor, inclusiv răspunderea transportatorilor;
b) asigurări de răspundere civilă avia, care acoperă răspunderea transportatorilor;
c) asigurări de răspundere civilă maritimă, lacustră şi fluvială, care acoperă răspunderea transportatorilor;
d) asigurări de răspundere civilă feroviară, care acoperă răspunderea transportatorilor;
e) alte clase de asigurare pentru care este prevăzută încheierea contractelor de asigurare obligatorie.
2) asigurărilor facultative şi anume:
a) asigurări de accidente, inclusiv accidentele de muncă şi bolile profesionale;
b) asigurări de sănătate (contractate în favoarea angajaţilor întreprinderii);
c) asigurări de viaţă şi anuităţi (contractate în favoarea angajaţilor întreprinderii);
d) asigurări de vehicule terestre (altele decît cele feroviare), care acoperă daunele survenite la vehiculele terestre cu motor;
e) asigurări de vehicule de cale ferată, care acoperă daunele survenite la vehiculele de cale ferată care se deplasează sau transportă mărfuri ori persoane;
f) asigurări de nave aeriene, care acoperă daunele survenite la navele aeriene;
g) asigurări de nave maritime, lacustre şi fluviale, care acoperă daunele survenite la acestea;
h) asigurări de bunuri în tranzit, care acoperă daunele suferite de mărfuri, bagaje şi alte bunuri transportate;
i) asigurări de incendiu şi de alte calamităţi naturale, care acoperă daunele suferite de proprietăţi şi bunuri (aflate în proprietatea întreprinderii) cauzate de incendiu, explozie, furtună, energie nucleară, alunecări de teren, alte fenomene naturale în afară de furtună;
j) asigurări de bunuri, care acoperă daunele suferite de proprietăţi şi bunuri (aflate în proprietatea întreprinderii) în cazul în care aceste daune sînt cauzate de grindină, îngheţ sau furt;
k) asigurări de răspundere civilă generală, care acoperă daunele din prejudiciul produs terţilor în urma exploatării obiectelor industriale periculoase;
l) asigurări de răspundere civilă generală, contractate în baza Convenţiei CMR din 19 mai 1956 şi Convenţiei TIR din 14 noiembrie 1975, la care Republica Moldova este parte din 26 mai 1993;
m) alte asigurări de răspundere civilă generală, care acoperă daunele din prejudiciul produs terţilor prin utilizarea şi exploatarea navelor aeriene şi vehiculelor de cale ferată.
    [Pct.1 în redacţia HG998 din 04.09.07, MO146-148/14.09.07 art.1039]
    [Pct.1 modificat prin HG319 din 23.03.05, MO51-54/01.04.05 art.368]
    [Pct.2 exclus HG998 din 04.09.07, MO146-148/14.09.07 art.1039]
    [Pct.2 în redacţia HG319 din 23.03.05, MO51-54/01.04.05 art.368]
    [Pct.3 exclus prin HG680 din 30.07.10, MO138-140/06.08.10 art.763]
    [Pct.3 în redacţia HG998 din 04.09.07, MO146-148/14.09.07 art.1039]
    [Pct.3 al.2) introdus prin HG319 din 23.03.05, MO51-54/01.04.05 art.368]
    [Pct.3 introdus prin HG 1046 din 03.10.2001 MO121-123 din 05.10.2001]

     4. În cazul asigurărilor indicate la lit.h) – l) subpct. 2) pct. 1 mărimea totală a defalcărilor permise ca deduceri de cheltuieli aferente activităţii de întreprinzător în scopuri fiscale, nu poate depăşi 3 (trei) procente din suma venitului brut, obţinut din toate sursele, inclusiv din activitatea operaţională, de investiţii şi financiară.
   
[Pct.4 introdus prin HG998 din 04.09.07, MO146-148/14.09.07 art.1039]
    5. Pentru contractarea asigurărilor subvenţionate de către stat, mărimea defalcărilor permise ca deduceri de cheltuieli aferente activităţii de întreprinzător în scopuri fiscale nu poate depăşi cota de primă de asigurare, care urmează a fi plătită de către asigurat (întreprinderea agricolă, producătorul agricol etc.) în conformitate cu legile speciale respective.
   
[Pct.5 introdus prin
HG998 din 04.09.07, MO146-148/14.09.07 art.1039]

    PRIM-MINISTRU
    AL REPUBLICII MOLDOVA                              Ion CIUBUC

    Chişinău, 4 mai 1998.
    Nr. 484.