HGM488/1996
ID intern unic:  296379
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
GUVERNUL
HOTĂRÎRE Nr. 488
din  10.09.1996
privind mecanismul indexării primelor de asigurare plătite
de populaţie conform contractelor de asigurare facultativă pe termen lung
Publicat : 24.10.1996 în Monitorul Oficial Nr. 069     Promulgat : 10.09.1996
Modificat prin:
Hot. Guv. nr.925 din 08.10.97
    În conformitate  cu  Hotărîrea Parlamentului Republicii Moldova  nr. 867-XIII  din  5  iunie 1996 "Privind indexarea primelor  de  asigurare, plătite  de  populaţie conform contractelor de asigurare facultativă  pe termen lung", Guvernul Republicii Moldova HOTĂRĂŞTE:
    1. Se aprobă  mecanismul indexării primelor de asigurare, plătite de populaţie,   potrivit   situaţiei  de  la  2  ianuarie   1992,   conform contractelor  de  asigurare  facultativă pe termen  lung,  încheiate  cu Direcţia asigurării de stat a Republicii Moldova (succesorul de drepturi - Compania de asigurare pe acţiuni "ASITO"), conform anexei.
    2.  Ministerul  Finanţelor,  de  comun acord cu  Banca  Naţională  a Moldovei,  să  elaboreze şi să aprobe condiţiile împrumutului intern  de stat pe termen lung, destinat finanţării sumei necesare pentru indexarea primelor de asigurare.
[Pct.2 în redacţia Hot. Guv. nr.925 din 08.10.97]
    Prim-Ministru
    al Republicii Moldova                      Andrei SANGHELI
    Chişinău, 10 septembrie 1996.
    Nr. 488.
    Contrasemnată:
    Ministrul economiei                         Valeriu Bobuţac
    Ministrul finanţelor                        Valeriu Chiţan
    Ministrul justiţiei                         Vasile Sturza
                                                      Anexă
                                               la Hotărîrea Guvernului
                                              Republicii Moldova nr. 488
                                                din 10 septembrie 1996
                          M E C A N I S M U L
    indexării primelor de asigurare, plătite de populaţie, potrivit
   situaţiei de la 2 ianuarie 1992, conform contractelor de asigurare
                       facultativă pe termen lung
    1. În conformitate cu Hotărîrea Parlamentului Republicii Moldova nr. 867-XIII  din  5  iunie 1996 "Privind indexarea primelor  de  asigurare, plătite  de  populaţie conform contractelor de asigurare facultativă  pe termen  lung"  sînt  supuse indexării în mărime de 100  ori  primele  de asigurare  achitate de către cetăţeni la toate contractele de  asigurare facultativă pe termen lung, inclusiv:
    a) asigurarea mixtă a vieţii;
    b) asigurarea copiilor;
    c) asigurarea penru nuntă;
    d) asigurarea pentru jubileu.
    2. Indexarea se efectuează conform contractelor de asigurare:
    a) valabile la data de 2 ianuarie 1992;
    b) expirate pînă  la  2 ianuarie 1992, sumele de  asigurare  nefiind achitate;
    c) pentru nuntă,  cînd plata primelor a fost sistată în legătură  cu decesul asiguratului sau ele au fost achitate integral, însă termenul de plată a sumei de asigurare nu a sosit.
    Pe contractele  de asigurare, suspendate înainte de 2 ianuarie 1992, indexarea  se  efectuează  numai  dacă contractul de  asigurare  a  fost modificat sau reînnoit în perioada 2 ianuarie 1992 - 1 iunie 1996.
    3. Conturile   analitice   pe   care  s-a  calculat   indexarea   se înregistrează  într-un registru special de evidenţă a sumelor indexării, calculate şi plăţite în modul stabilit.
    4. Plata sumelor  calculate  la  indexare pentru toate  tipurile  de asigurare  a  vieţii  pe termen lung se efectuează pe  etape  pe  măsura constituirii  surselor  necesare, expirării termenelor de  asigurare  şi depunerii solicitărilor de către asiguraţi în următoarea ordine:
    a) de la 1 septembrie  1996 pînă la 31 decembrie 1997 inclusiv -  pe contractele cu termenele de asigurare expirate în 1992-1996;
    b) de la 1 ianuarie 1997 - la expirarea termenelor de asigurare.
    5. Pe contractele  în vigoare, reînnoite după data de 1 martie  1994 în  baza condiţiilor noi de asigurare sau modificate pentru alte  tipuri de asigurare, precum şi pe contractele suspendate înainte de termen după data  de  2  ianuarie 1992 (cu drept de  reactivitate),  suma  indexării plătibilă  se  transferă, cu acordul asiguratului, în  contul  achitării primelor scadente sau a celor restante.
    6. Cetăţenilor  care  au încasat sumele de răscumpărare, în  caz  de suspendare  înainte de termen a contractelor de asigurare (indiferent de motive) după data de 2 ianuarie 1992, sumele indexării nu li se plătesc.
    7. Suma indexării,  care se cuvine să fie plătită asiguratului, este transferată, la solicitarea acestuia, în contul achitării serviciilor de asigurare.
    8. Împrumutul  intern de stat cu destinaţie specială se lansează pe etape, începînd cu 1 decembrie 1996.
    Suma anuală a  emisiei obligaţiunilor de stat cu destinaţie specială se  precizează  şi se stabileşte conform legii cu privire la bugetul  de stat pe anul respectiv.
    Modul de utilizare   a   mijloacelor  menţionate  se  determină   în conformitate cu regulamentul elaborat de Ministerul Finanţelor.
    Împrumutul intern  de  stat cu destinaţie specială se  lansează  sub formă de hîrtii de valoare nematerializate prin înscriere în cont.
    Obligaţiunile  de  stat cu destinaţie specială ale  împrumutului  se vînd şi se cumpără liber pe piaţa secundară.
[Pct.8 în redacţia Hot. Guv. nr.925 din 08.10.97]