HGA489/1998
ID intern unic:  296381
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
GUVERNUL
HOTĂRÎRE Nr. 489
din  04.05.1998
despre aprobarea Regulamentului cu privire la modul de confirmare
a donaţiilor pentru scopuri filantropice şi/sau de sponsorizare
Publicat : 09.07.1998 în Monitorul Oficial Nr. 62-65     art Nr : 600


    NOTĂ:
    Denumirea şi textul hotărîrii, după cuvintele "pentru scopuri filantropice", se completează cu cuvintele "şi/sau de sponsorizare" prin HG1712 din 27.12.02, MO185/31.12.02 art.1860    Întru îndeplinirea prevederilor alineatului (3) articolul 36 capitolul 4 al Codului fiscal nr. 1163-XIII din24 aprilie 1997 privind necesitatea confirmării cheltuielilor sub formă de donaţii pentru scopuri filantropice şi/sau de sponsorizare, permise spre deducere din venitul brut,
    Guvernul Republicii Moldova HOTĂRĂŞTE:
    Se aprobă Regulamentul cu privire la modul de confirmare a donaţiilor pentru scopuri filantropice, conform anexei.

    PRIM-MINISTRU
    AL REPUBLICII MOLDOVA                     Ion CIUBUC

    Chişinău, 4 mai 1998.
    Nr. 489.

Anexă
la Hotărîrea Guvernului Republicii
Moldova nr. 489 din 4 mai 1998

R E G U L A M E N T U L
cu privire la modul de confirmare a donaţiilor
pentru scopuri filantropice şi de sponsorizare
    [Denumirea modificată prin HG1712 din 27.12.02, MO185-189/31.12.02 art.1860]
I. Noţiuni generale
    1. Prezentul regulament este elaborat în conformitate cu alineatul (3) articolul 36 capitolul 4 al Codului fiscal nr. 1163-XIII din 24 aprilie 1997.
    2. Prezentul regulament are drept scop reglementarea modului deducerii cheltuielilor pentru scopuri filantropice şi de sponsorizare şi confirmării lor şi se extinde asupra tuturor contribuabililor-rezidenţi (juridici şi fizici).
    [Pct.2 modificat prin HG1712 din 27.12.02, MO185-189/31.12.02 art.1860]
II. Acordarea ajutorului filantropic şi sponsorizarea
    [Capitolul II denumirea modificată prin HG1712 din 27.12.02, MO185-189/31.12.02 art.1860]
    3. Donaţiile în scopuri filantropice sau de sponsorizare reprezintă donaţii efectuate în conformitate cu prevederile alineatului (2) articolul 36 al Codului fiscal şi punctul 7 al prezentului Regulament în scopurile prevăzute la articolele 2 şi 3 ale Legii cu privire la filantropie şi sponsorizare.
    [Pct.3 modificat prin HG1712 din 27.12.02, MO185-189/31.12.02 art.1860]
    [Pct.3 în redacţia HG682 din 19.07.01,MO86-88/27.07.01]

    4. Filantrop sau sponsor poate fi orice persoană-rezident juridică şi fizică, indiferent de forma de proprietate şi gospodărire, care efectuează donaţii filantropice sau sponsorizări sub formă de transmitere dezinteresată în proprietate de mijloace băneşti, bunuri; investirea cu drepturi de proprietate, folosinţă şi dispoziţie de obiecte cu drept de proprietate; executarea lucrărilor, prestarea serviciilor.
    [Pct.4 modificat prin HG1712 din 27.12.02, MO185-189/31.12.02 art.1860]
    5. Contribuabilii-rezidenţi, care pe parcursul anului fiscal au efectuat donaţii în scopuri filantropice sau de sponsorizare, trebuie să confirme cheltuielile sale pentru a primi dreptul de a deduce aceste cheltuieli.
    [Pct.5 modificat prin HG1712 din 27.12.02, MO185-189/31.12.02 art.1860]
    6. Contribuabilului-rezident i se permite deducerea oricăror donaţii, efectuate de către el în decursul anului fiscal în scopuri filantropice sau de sponsorizare, cuantumul cărora nu depăşeşte 10 la sută din venitul impozabil (fără a se ţine cont de toate scutirile acordate).
    [Pct.6 modificat prin HG1712 din 27.12.02, MO185-189/31.12.02 art.1860]
III. Beneficiarii potenţiali ai ajutorului filantropic
şi ai sponsorizării şi cerinţele faţă de ei

    [Compartimentul III denumirea modificată prin HG1712/din 27.12.02, MO185-189/31.12.02 art.1860]
    [Compartimentul III denumirea în redacţia HG682 din 19.07.01, MO86-88/27.07.01]

    7. Către beneficiarii potenţiali ai ajutorului filantropic şi ai sponsorizării, în conformitate cu prevederile Codului fiscal se atribuie:
    a) autorităţile publice şi instituţiile publice prevăzute la articolul 51;
    b) organizaţiile necomerciale prevăzute la articolul 52 alineatul (1) literele a) şi b), precum şi organizaţiile religioase prevăzute la litera c) alineatul (1) articolul 52.
    [Pct.7 modificat prin HG1712 din 27.12.02, MO185-189/31.12.02 art.1860]
    [Pct.7 în redactia HG682 din 19.07.01, MO86-88/27.07.01]
    [Pct.8-19 excluse prin HG682 din 19.07.01 MO86-88/27.07.01; pct.20-28 devin pct.8-16]

    8. Atît filantropii şi sponsorii, cît şi destinatarii ajutorului filantropic şi sponsorizării trebuie să ţină evidenţa contabilă în conformitate cu articolul 14 al Legii contabilităţii nr. 426-XIII din 4 aprilie 1995 şi cu capitolul 6 al Codului fiscal.
    [Pct.8 modificat prin HG1712 din 27.12.02, MO185-189/31.12.02 art.1860]
    9. Organul ce înregistrează organizaţiile care au dreptul de a primi ajutorul filantropic şi sponsorizării, trebuie să exercite controlul asupra corespunderii activităţii acestor organizaţii scopurilor pentru care sînt fondate.
    [Pct.9 modificat prin HG1712 din 27.12.02, MO185-189/31.12.02 art.1860]
    10. Organizaţiile care acordă ajutor de binefacere sau sponzorizare şi organizaţiile care beneficiază de ajutor filantropic sau sponsorizare, după expirarea anului fiscal urmează să prezinte dări de seamă în organul fiscal teritorial despre sumele acordate şi utilizarea lor.
    [Pct.10 modificat prin HG1712/27.12.02, MO185/31.12.02 art.1860]
    11. În cazul în care în urma controalelor efectuate de organele abilitate cu funcţii de control respective se depistează utilizarea contrar destinaţiei (alte scopuri neprevăzute în statut) a mijloacelor primite în calitate de ajutor filantropic sau sponsorizare, suma mijloacelor utilizate contrar destinaţiei urmează a fi impozitată cu impozitul pe venit pe principii generale, conform prevederilor Titlului II al Codului fiscal.
    [Pct.11 modificat prin HG1712 din 27.12.02, MO185-189/31.12.02 art.1860]
    [Pct.11 în redacţia HG682 din 19.07.01, MO86-88/27.07.01]

IV. Modul de confirmare a donaţiilor
    12. Donaţiile pot fi efectuate atît în formă bănească, cît şi nebănească.
    13. Drept bază pentru acordarea donaţiilor filantropice sau a sponsorizărilor o constituie cererea în scris din partea organizaţiei, care doreşte să primească astfel de ajutor şi care în cadrul Codului fiscal au acest drept.
    [Pct.13 modificat prin HG1712 din 27.12.02, MO185-189/31.12.02 art.1860]
    14. Persoana care face donaţia în formă nebănească, dar sub formă de un bun se consideră ca persoană care a vîndut bunul la un preţ ce reprezintă baza lui valorică ajustată. Calcularea bazei valorice ajustate a proprietăţii la momentul donaţiei se efectuează conform prevederilor punctului 88 al Catalogului mijloacelor fixe şi activelor nemateriale, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 338 din 21 martie 2003 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2003, nr. 62-66, art. 379), cu modificările şi completările ulterioare. Pentru active, cu excepţia proprietăţii pentru care se calculează uzura, şi activelor de capital, baza valorică ajustată reprezintă valoarea de bilanţ a activelor la momentul donaţiei.
    [Pct.14 în redacţia HG697 din 23.08.07, MO136-140/31.08.07 art.1003]
    [Pct.14 modificat prin HG1712 din 27.12.02, MO185-189/31.12.02 art.1860]
    [Pct.14 modificat prin HG682 din 19.07.01 MO86-88/27.07.01]

    15. În cazul în care donaţiile au formă nebănească, confirmarea donaţiei se face în felul următor:
    [Pct.15 al.1) în redacţia HG682 din 19.07.01, MO86-88 din 27.07.01]
    între filantrop/sponsor şi beneficiarul ajutorului filantropic/sponsorizării se încheie un contract de donaţie filantropică/contract de sponsorizare în forma simplă scrisă, iar în cazul donării cu titlu filantropic/de sponsorizare a bunurilor imobile, autentificat notarial, cu specificarea fiecăreia din valorile donate (mărfuri şi materiale), menţionîndu-se scopul donaţiei sau destinaţia bunurilor donate;
    [Pct.15 alineat modificat prin HG1712 din 27.12.02, MO185-189/31.12.02 art.1860]
   
[Pct.15 al.2) modificat prin HG1365 din 21.10.02, MO146-148/31.10.02 art.1502]
    [Pct.15 al.2) în redacţia HG682 din 19.07.01, MO86-88 din 27.07.01]
    între filantrop şi beneficiarul ajutorului filantropic se încheie un contract de donaţie filantropică în forma simplă scrisă, iar în cazul donării cu titlu filantropic a bunurilor imobile, autentificat notarial, cu specificarea fiecăreia din valorile donate (mărfuri şi materiale), menţionîndu-se scopul donaţiei sau destinaţia bunurilor donate;
    [Pct.15 alineat exclus prin HG697 din 23.08.07, MO136-140/31.08.07 art.1003]
   
[Pct.15 alineat modificat prin HG1712 din 27.12.02, MO185-189/31.12.02 art.1860]
    în baza contractului încheiat, împuternicirilor oferite de destinatar şi în cazul existenţei deciziei conducerii organizaţiei, care acordă ajutorul filantropic/sponsorizarea, bunurile se transmit destinatarului, conform facturii de expediţie. În factura de expediţie se indică denumirea mărfurilor, expeditorul încărcăturii, destinatarul, iar în partea de jos se introduce nota "Donaţie filantropică/Sponsorizare". Persoanele fizice care nu sînt înregistrate ca subiecţi ai activităţii de întreprinzător nu prezintă factura de expediţie;
    [Pct.15 alineat modificat prin HG1712 din 27.12.02, MO185-189/31.12.02 art.1860]
    [Pct.15 al.4) în redacţia HG682 din 19.07.01, MO86-88 din 27.07.01]
    documentele nominalizate constituie bază pentru recunoaşterea donaţiilor filantropice/sponsorizărilor în formă nebănească ca deduceri. Trimestrial, odată cu prezentarea dării de seamă fiscale, donatorul filantropic va remite organului fiscal teritorial lista contractelor de donaţie filantropică încheiate şi copiile acestora.
    [Pct.15 alineat modificat prin HG1712 din 27.12.02, MO185-189/31.12.02 art.1860]
   
16. În cazurile în care donaţiile au fost făcute sub formă bănească, document confirmativ serveşte dispoziţia de plată în adresa, care în cadrul Codului fiscal pot fi destinatari ai acestui ajutor, precum şi document confirmativ de la organizaţia destinatară a ajutorului filantropic/sponsorizării sub formă arbitrară despre faptul de primire a mijloacelor băneşti cu titlu gratuit, legalizată de către conducătorul şi contabilul şef al organizaţiei destinatare.
[Pct.16 modificat prin HG697 din 23.08.07, MO136-140/31.08.07 art.1003]
    [Pct.16 modificat prin HG1712 din 27.12.02, MO185-189/31.12.02 art.1860]