HGM500/1998
ID intern unic:  296399
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
GUVERNUL
HOTĂRÎRE Nr. 500
din  12.05.1998
despre aprobarea Regulamentului privind casarea
bunurilor uzate, raportate la mijloacele fixe
Publicat : 09.07.1998 în Monitorul Oficial Nr. 62-65     art Nr : 607

    NOTĂ:
    În denumirea şi în tot textul hotărîrii şi al Regulamentului, cuvîntul „(fondurile)” se exclude prin HG218 din 13.03.09, MO57-58/20.03.09 art.266
    în tot textul regulamentului, cuvîntul „balanţa” se substituie prin cuvîntul „bilanţul” prin HG218 din 13.03.09, MO57-58/20.03.09 art.266    În scopul reglementării procedurii de casare a maşinilor, utilajelor, unităţilor de transport şi altor bunuri uzate, raportate la mijloacele fixe, Guvernul Republicii Moldova HOTĂRĂŞTE:
    1. Se aprobă Regulamentul privind casarea bunurilor uzate, raportate la mijloacele fixe (se anexează).
    2. Se stabileşte că toţi agenţii economici, în capitalul social al cărora statul sau unităţile administrativ-teritoriale deţin cote de participaţie, întreprinderile de stat şi municipale, autorităţile/instituţiile bugetare şi autorităţile/instituţiile publice la autogestiune vor efectua casarea bunurilor raportate la mijloacele fixe conform prevederilor prezentului Regulament.
   
[Pct.2 modificat prin HG299 din 18.03.16, MO69-77/25.03.16 art.351]
    [Pct.2 modificat prin HG218 din 13.03.09, MO57-58/20.03.09 art.266]
    3. Autorităţile administraţiei publice îşi vor aduce actele normative în corespundere cu prevederile prezentei hotărîri.

    PRIM-MINISTRU
    AL REPUBLICII MOLDOVA                       Ion CIUBUC

    Chişinău, 12 mai 1998.
    Nr. 500.


Aprobat
prin Hotărîrea Guvernului Republicii
Moldova nr. 500 din 12 mai 1998

R E G U L A M E N T U L
privind casarea bunurilor uzate, raportate
la mijloacele fixe
I. Dispoziţii generale
1. Regulamentul privind casarea bunurilor uzate, raportate la mijloacele fixe, denumit în continuare Regulamentul, stabileşte modul de casare (trecere la pierderi) a bunurilor imobile, a maşinilor, utilajelor, unităţilor de transport şi altor bunuri uzate, raportate la mijloacele fixe (în continuare - mijloace fixe).
    [Pct.1 modificat prin HG142 din 26.02.14, MO53-59/07.03.14 art.166]
    2. Prevederile prezentului Regulament se extind asupra întreprinderilor de stat şi municipale, autorităţilor/instituţiilor bugetare şi autorităţilor/instituţiilor publice la autogestiune, societăţilor comerciale cu capital integral sau majoritar public (în continuare – întreprinderi), cu excepţia mijloacelor fixe cu destinaţie specială, care se casează în baza actului normativ departamental și cu excepția plantațiilor perene, care se casează în modul stabilit de Guvern.
    [Pct.2 modificat prin HG299 din 18.03.16, MO69-77/25.03.16 art.351]
    [Pct.2 modificat prin HG747 din 26.10.15, MO302-305/06.11.15 art.859]
    [Pct.2 în redacţia HG218 din 13.03.09, MO57-58/20.03.09 art.266]
    [Pct.3 exclus prin HG142 din 26.02.14, MO53-59/07.03.14 art.166]
    [Pct.3 modificat prin HG218 din 13.03.09, MO57-58/20.03.09 art.266]

    4. Pot fi casate şi scoase de la bilanţul întreprinderilor mijloacele fixe:
    a) uzate complet
    [Pct.4 lit.a) în redacţia HG218 din 13.03.09, MO57-58/20.03.09 art.266]
    b) devenite inutilizabile în urma avariilor, calamităţilor naturale ori încălcării condiţiilor normale de exploatare;
    c) moral învechite;
    d) în legătură cu construcţia, extinderea, reconstrucţia sau reutilarea tehnică a întreprinderilor.
    5. Întreprinderile pot casa mijloacele fixe, indicate în pct. 4 al sus-numitului regulament, numai cu autorizarea autorităţii publice centrale sau autorităţii administraţiei publice locale.
    Bunurile materiale utilizate pentru protecţia populaţiei, prevenirea situaţiilor excepţionale şi lichidarea consecinţelor acestora pot fi casate numai după coordonarea cu Serviciul Protecţiei Civile şi Situaţii Excepţionale.
    [Pct.5 modificat prin HG142 din 26.02.14, MO53-59/07.03.14 art.166]
    [Pct.5 modificat prin HG341 din 03.05.10, MO70-71/11.05.10 art.418]
    [Pct.5 modificat prin HG218 din 13.03.09, MO57-58/20.03.09 art.266]
    [Pct.5 modificatprin HG673 din 11.07.05, MO98/22.07.05 art.749]
    [Pct.5 în redacția HG954 din 18.07.02, MO106/25.07.02 art.1067]
    [Pct.5 modificat prin HG1376 din 10.12.01, MO155/20.12.01 art.1426]
    [Pct.5 modificat prin HG772 din 03.08.01, MO94-96 din 10.08.01]

II. Comisiile de casare
    6. Pentru determinarea inutilizabilităţii mijloacelor fixe şi ineficienţei reparaţiei lor, precum şi pentru perfectarea documentelor necesare pentru casarea mijloacelor fixe, în cadrul întreprinderilor se instituie, prin ordinul conducătorului, comisii de casare în componenţa cărora intră:
    inginerul-şef sau adjunctul conducătorului ori altă persoană, numită de conducător în calitate de preşedinte al comisiei;
    contabilul-şef sau adjunctul acestuia;
    şefii subdiviziunilor (serviciilor), la bilanţul cărora se află bunurile ce urmează să fie casate;
    persoanele cu răspundere materială de bunuri;
    reprezentanţi ai protecţiei civile (în cazul casării bunurilor utilizate pentru protecţia populaţiei, prevenirea situaţiilor excepţionale şi lichidarea consecinţelor acestora);
    reprezentantul autorităţii publice centrale sau unităţii administrativ-teritoriale în administrarea căreia se află întreprinderea de stat/municipală.
    Societăţile pe acţiuni, în capitalul social al cărora statul sau unitatea administrativ-teritorială deţine o cotă, includ în componenţa comisiei de casare reprezentantul statului sau al unităţii administrativ-teritoriale.
    [Pct.6 modificat prin HG142 din 26.02.14, MO53-59/07.03.14 art.166]
    [Pct.6 modificat prin HG218 din 13.03.09, MO57-58/20.03.09 art.266]
    [Pct.6 modificat prin HG 772 din 03.08.01, MO94-96/10.08.01]

    7. Comisiile de casare:
    verifică nemijlocit la faţa locului starea obiectului ce urmează să fie casat, călăuzindu-se de documentaţia lui tehnică (paşapoarte, instrucţiuni etc.), precum şi de datele contabilității, şi stabileşte dacă obiectul în cauză este sau nu inutilizabil ori mai poate fi reparat;
    stabileşte motivele concrete de casare a obiectului (uzura, reconstrucţia, reparaţiile capitale, încălcarea condiţiilor normale de exploatare, avarii etc.);
    depistează persoanele, din vina cărora s-a produs scoaterea înainte de termen din exploatare a mijloacelor fixe şi înaintează propuneri privind tragerea lor la răspundere în conformitate cu legislaţia în vigoare;
    determină oportunitatea utilizării anumitor agregate, piese şi materiale ale obiectului ce urmează să fie casat şi stabileşte valoarea lor;
    efectuează controlul asupra scoaterii din exploatare a mijloacelor fixe casate şi monitorizează luarea în evidenţă a activelor utilizabile (fier uzat, piese de schimb, metale preţioase, materiale de construcţie etc.), obţinute în urma casării;
    întocmeşte, pentru fiecare mijloc fix separat, acte pentru casarea mijloacelor fixe.
    Uzura mijloacelor fixe se determină reieşind din valoarea de intrare şi durata de funcţionare utilă a mijloacelor fixe.
    [Pct.7 modificat prin HG142 din 26.02.14, MO53-59/07.03.14 art.166]
    [Pct.7 modificat prin HG218 din 13.03.09, MO57-58/20.03.09 art.266]
    [Pct.7 modificat prin HG673 din 11.07.05, MO98/22.07.05 art.749]

    8. Autorităţile publice centrale sau autorităţile administraţiei publice locale verifică corectitudinea perfectării actelor de casare, inclusiv a determinării uzurii, argumentarea motivelor casării mijloacelor fixe, corespunderea înregistrării agregatelor, pieselor, metalelor feroase şi neferoase şi a altor materiale şi efectuează controlul selectiv asupra stării tehnice reale a maşinilor, utilajelor, autovehiculelor, propuse pentru casare, eliberează, în termen de 30 de zile, autorizaţii de casare a mijloacelor fixe, efectuează controlul selectiv asupra documentelor întreprinderii după primirea autorizaţiei de casare, inclusiv trecerea la bilanţul întreprinderii a pieselor, unităţilor, agregatelor, materialelor demontate etc., valorificate în rezultatul casării.
    [Pct.8 modificat prin HG142 din 26.02.14, MO53-59/07.03.14 art.166]
    [Pct.8 modificat prin HG218 din 13.03.09, MO57-58/20.03.09 art.266]
    [Pct.8 modificat prin HG954 din 18.07.02, MO106/25.07.02 art.1067]

III. Perfectarea documentelor pentru casarea
mijloacelor fixe
    9. Pentru a primi autorizaţia de casare a mijloacelor fixe, întreprinderea prezintă autorităţii publice centrale sau autorităţii administraţiei publice locale următoarele documente:
scrisoarea de însoţire;
    decizia organului respectiv de conducere;
    actele de casare a mijloacelor fixe cu reflectarea în ele a valorii materiale ce urmează să fie trecută la venituri (, conform formularelor din anexele nr.2, nr.3 şi nr.4 la prezentul Regulament), în cîte un exemplar, autentificate cu ştampila întreprinderii;
    registrul actelor mijloacelor fixe ce urmează a fi casate de modelul indicat în anexa nr.1, în 3 exemplare.
    În cazul cînd utilajele se casează în legătură cu construcţia, extinderea, reconstrucţia sau reutiliarea tehnică a întreprinderilor în funcţiune, comisia urmează să verifice corespunderea utilajelor propuse spre casare cu cele prevăzute în planul de extindere, reconstrucţie sau reutilare tehnică a acelor întreprinderi şi să facă referinţă în actele de casare la punctul respectiv din acest plan şi data aprobării lui.
    În cazul casării mijloacelor fixe,devenite inutilizabile în urma avariilor sau delapidărilor, la actul de casare se va anexa actul privind cauzele avariilor sau delapidărilor şi se vor indica măsurile aplicate persoanelor culpabile (transmiterea materialelor în organele competente, deciziile pronunţate de instanţa judecătorească etc.).
    Casarea mijloacelor fixe ale întreprinderilor incluse în lista bunurilor supuse privatizării, înainte de expirarea termenului de exploatare a acestora, se efectuează doar după obţinerea acordului scris al Agenţiei Proprietăţii Publice.
    [Pct.9 modificat prin HG142 din 26.02.14, MO53-59/07.03.14 art.166]
    [Pct.9 modificat prin HG218 din 13.03.09, MO57-58/20.03.09 art.266]
    [Pct.9 modificat prin HG954 din 18.07.02, MO106/25.07.02 art.1067]
    [Pct.9 modificat prin HG1376 din 10.12.01, MO155/20.12.01 art.1426]

    10. Actele de casare a mijloacelor fixe, semnate de comisia de casare şi aprobate de conducătorul întreprinderii, devin valabile doar după primirea autorizaţiei de casare.
    Concomitent cu eliberarea autorizaţiei de casare, autorităţile publice centrale sau autorităţile administraţiei publice locale respective restituie întreprinderii două exemplare ale Registrului actelor mijloacelor fixe ce urmează a fi casate, cu indicarea pe acestea a numărului şi a datei autorizaţiei de casare, cu aplicarea semnăturii persoanei responsabile şi a ştampilei autorităţii.
    [Pct.10 în redacţia HG218 din 13.03.09, MO57-58/20.03.09 art.266]
IV. Venituri şi cheltuieli în rezultatul casării
mijloacelor fixe
    11. Sumele obţinute de întreprinderi (cu excepţia autorităţilor/instituţiilor bugetare) în urma comercializării valorilor materiale, raportate la mijloacele fixe preconizate spre casare, şi valoarea bunurilor rezultate din demontarea anumitor ansambluri (agregate, obiecte) ale mijloacelor fixe, cu excepţia cheltuielilor suportate pentru aceste scopuri, rămîn la dispoziţia întreprinderilor şi se trec la venituri.
    [Pct.11 modificat prin HG299 din 18.03.16, MO69-77/25.03.16 art.351]
    [Pct.11 modificat prin HG218 din 13.03.09, MO57-58/20.03.09 art.266]
    12. Autorităţile/instituţiile bugetare raportă sumele, obţinute din vînzarea mijloacelor fixe, precum şi în urma demontării anumitor ansambluri (obiecte sau părţi) ale mijloacelor fixe, la veniturile bugetului respectiv, iar valoarea materialelor obţinute de la demontarea mijloacelor fixe lăsate pentru cheltuielile instituţiei şi alte necesităţi, se raportă la majorarea finanţării din buget.
    [Pct.12 modificat prin HG299 din 18.03.16, MO69-77/25.03.16 art.351]
    13. La casarea mijlocului fix anterior expirării duratei de funcţionare utile, suma uzurii necalculate se trece la cheltuielile privind scoaterea din uz a mijlocului fix.
    [Pct.13 în redacţia HG218 din 13.03.09, MO57-58/20.03.09 art.266]
V. Dispoziţii finale
    14. Nu se admite demontarea mijloacelor fixe pînă la obţinerea autorizaţiei de casare. Toate piesele şi agregatele utilajelor demontate, utile pentru reparaţia altor maşini, precum şi materialele rămase în urma lichidării mijloacelor fixe se înregistrează în conturile contabile.
    La casarea tehnicii de calcul, a dispozitivelor, utilajului, aparatajului, pieselor de schimb, întreprinderile şi organizaţiile sînt obligate să ţină evidenţa metalelor preţioase care intră în componenţa lor, în baza datelor despre conţinutul metalelor preţioase, indicat în documentaţia tehnică (paşapoarte, formulare, ghiduri informative despre articole şi elemente care conţin metale preţioase, călăuza de exploatare, fişele de inventar de evidenţă a mijloacelor fixe şi alte documente justificative etc.). În lipsa acestor informaţii (referitor la utilajul de import şi cel naţional învechit), evidenţa se ţine conform actelor întocmite în baza datelor întreprinderilor producătoare sau conform deciziei comisiei de casare, în baza datelor despre conţinutul metalelor preţioase în articole analogice.
    Blocurile, plachetele, elementele care conţin metale preţioase demontate (dezasamblate) din mijloacele fixe casate se prelucrează de sine stătător de proprietar (în cazul cînd acesta dispune de licenţă pentru acest gen de activitate) sau se predau pentru prelucrare şi afinare altor întreprinderi, care dispun de licenţă pentru dreptul de a efectua această activitate. Metalele preţioase obţinute în urma prelucrării şi afinării acestora se vînd pe piaţa internă de către persoanele fizice şi juridice, inclusiv finanţate de la buget, în baza contractelor încheiate între părţi la preţuri de piaţă.
    [Pct.14 modificat prin HG341 din 03.05.10, MO70-71/11.05.10 art.418]
    [Pct.14 modifcat prin HG218 din 13.03.09, MO57-58/20.03.09 art.266]
    [Pct.14 modificat prin HG673 din 11.07.05, MO98/22.07.05 art.749]

    15. Pentru încălcarea prevederilor prezentului Regulament, precum şi în cazul atitudinii iresponsabile faţă de valorile materiale, în rezultatul cărora acestea au fost distruse, arse etc., persoanele cu funcţii de răspundere, culpabile de comiterea acestor acţiuni, sînt trase la răspundere în conformitate cu legislaţia în vigoare.

   
anexa nr.1
    [Anexa în redacția HG142 din 26.02.14, MO53-59/07.03.14 art.166; anexa unică devine anexa nr.1]

    [Anexa modificată prin HG218 din 13.03.09, MO57-58/20.03.09 art.266]

   
anexa nr.2
    [Anexa nr.2 introdusă prin HG142 din 26.02.14, MO53-59/07.03.14 art.166]

   
anexa nr.3
    [Anexa nr.3 introdusă prin HG142 din 26.02.14, MO53-59/07.03.14 art.166]

   
anexa nr.4
    [Anexa nr.4 modificată prin HG299 din 18.03.16, MO69-77/25.03.16 art.351]
    [Anexa nr.4 introdusă prin HG142 din 26.02.14, MO53-59/07.03.14 art.166]