HGA547/1995
ID intern unic:  296465
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
GUVERNUL
HOTĂRÎRE Nr. 547
din  04.08.1995
cu privire la măsurile de coordonare şi reglementare
către stat a preţurilor (tarifelor)
Publicat : 28.09.1995 în Monitorul Oficial Nr. 53-54     art Nr : 426     Data intrarii in vigoare : 31.08.1995
    HG280 din 13.03.07, MO39-42/23.03.07 art.298
    HG1360 din 08.12.04, MO233-236/17.12.04 art.1558
    HG964 din 25.08.04, MO156-162/27.08.04 art.1130
    HG1385 din 20.11.03, MO234/24.11.03 art.1422
    HG66 din 27.01.03, MO11/31.01.03 art.75
    HG896 din 09.07.02, MO103/18.07.02 art. 1013
    HG191 din 19.02.02, MO28/28.02.02 art. 263
    HG856 din 20.09.99, MO106/30.09.99
    HCC29 din 25.05.99, MO56/03.06.99
    HG1196 din 09.12.98, MO111/17.12.98
    HG972 din 17.09.98, MO90/01.10.98
    HG41 din 16.01.98, MO16/05.03.98
    HG692 din 24.07.97, MO56/28.08.97
    HG293 din 26.03.97, MO21/03.04.97    În scopul executării prevederilor Legii nr. 231 din 23 septembrie 2010 cu privire la comerţul interior (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2010, nr. 206-209, art. 681), Legii nr. 105-XV din 13 martie 2003 cu privire la protecţia consumatorilor (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2003, nr. 126-131, art. 507), cu modificările şi completările ulterioare, precum şi  pentru asigurarea protecţiei sociale a cetăţenilor, Guvernul HOTĂRĂŞTE:
    [Preambulul în redacţia HG94 din 18.02.11, MO32-33/25.02.11 art.121]
    1. Se stabileşte că producţia cu destinaţie industrială şi tehnică, mărfurile de larg consum, lucrările şi serviciile, prestate de către persoanele juridice şi fizice ale Republicii Moldova, cu excepţia celor faţă de care se aplică măsurile reglementării de  stat a preţurilor (conform  anexelor  nr. 1 şi 2), se comercializează la preţuri (tarife) libere de livrare.
    2. Se permite, începînd cu 1 ianuarie 1995, persoanelor fizice şi juridice, indiferent de tipul de proprietate şi forma de organizare juridică, care desfăşoară activităţi comerciale, să aplice pentru mărfuri în procesul stabilirii preţurilor libere cu amănuntul, mărimea adaosului comercial liber, cu excepţia preţurilor la mărfurile social-importante.
    [Pct.2 modificat prin HG66 din 27.01.03, MO11/31.01.03 art.75]
   
21. În sensul prezentei Hotărîri se definesc următoarele noţiuni:
    unitate comercială (distribuitor) – subiect al lanţului de circulaţie a mărfurilor de la producător pînă la consumator;
    procesare – activitate suplimentară a procesului tehnologic de producere a mărfurilor, care nu modifică caracteristicile iniţiale ale produsului şi care se efectuează în cadrul unităţii comerciale (calibrare, sortare, mărunţire, uscare, tranşare, porţionare, ambalare, reambalare, marcare);
    rabat comercial (discount) – reducere din preţul producătorului /unităţii comerciale, convenit anterior între părţi, conform clauzelor prevăzute în contract;
    preţ de achiziţie – preţul producătorului de peste hotare / reprezentantului oficial al acestuia, diminuat cu suma rabatului comercial acordat, indicat în documentele primare, cu luarea în calcul a drepturilor de import achitate, a cheltuielilor de transport (după caz, în funcţie de condiţiile de livrare), recalculat în moneda naţională (lei), conform cursului oficial al leului moldovenesc valabil la data efectuării operaţiunii de vămuire;
    [Pct.21 noţiunea modificată prin HG928 din 12.12.12, MO263-269/21.12.12 art.1001]
    preţ de livrare – preţul producătorului autohton diminuat cu suma rabatului comercial acordat, indicat în documentele primare;
    preţ cu ridicata – preţul unităţii comerciale care efectuează comerţ cu ridicata;
    preţ cu amănuntul – preţul unităţii comerciale care efectuează comerţ cu amănuntul;
    adaos comercial – component al preţului cu ridicata sau cu amănuntul, care reprezintă diferenţa dintre acesta şi preţul de achiziţie/livrare a mărfurilor, indicat în documentele primare.
    [Pct.21 introdus prin HG94 din 18.02.11, MO32-33/25.02.11 art.121]
    3. Pentru mărfurile social importante (conform anexei nr. 3) se stabileşte următorul mod de formare a preţurilor:
    la export se livrează la preţuri libere;
    pentru întreprinderile de alimentaţie publică de categoria III-a (ce deservesc invalizii, persoanele socialmente vulnerabile, elevii, studenţii, populaţia la locul de muncă, în instituţiile curative), mărimea adaosului comercial nu depăşeşte 30 la sută, iar pentru întreprinderile de categoria a II-a nu depăşeşte 70 la sută, faţă de preţul de achiziţie/livrare a produselor sau faţă de costul setului de materie primă la calcularea preţurilor pentru bucate şi produse;
    mărfurile din import se comercializează pe teritoriul Republicii Moldova la preţurile de achiziţie, cu aplicarea adaosului comercial ce nu depăşeşte 20 la sută, iar pentru mărfurile supuse procesării în unităţile comerciale, suma adaosului comercial cumulativ nu va depăşi 40 la sută de la preţul de achiziţie. Cheltuielile operaţionale, inclusiv cheltuielile de procesare şi alte cheltuieli legate de procurarea şi comercializarea mărfurilor se acoperă din contul adaosului comercial;
    mărfurile de producţie autohtonă se comercializează pe teritoriul Republicii Moldova de către unităţile comerciale la preţuri de livrare, cu aplicarea adaosului comercial ce nu depăşeşte 20 la sută, cu excepţia pîinii şi produselor de panificaţie  pentru care limita adaosului comercial nu va depăşi 10 la sută, materialelor de construcţie – 30 la sută de la preţul de livrare. Cheltuielile operaţionale, inclusiv cheltuielile de transport a materialelor de construcţii şi alte cheltuieli legate de procurarea şi comercializarea mărfurilor se acoperă din contul adaosului comercial;
    în toate cazurile de comercializare a mărfurilor, cu aplicarea adaosului comercial limitat, indiferent de numărul de unităţi comerciale (distribuitori), mărimea adaosului comercial nu trebuie să depăşească nivelul-limită stabilit, de la preţul de achiziţie/preţul de livrare.
    [Pct.3 în redacţia HG94 din 18.02.11, MO32-33/25.02.11 art.121]
    [Pct.3 modificat prin HG523 din 22.06.10, MO108-109/29.06.10 art.609]
    [Pct.3 modificatprin HG1360 din 08.12.04, MO233-236/17.12.04 art.1558]
    [Pct.3 modificatprin HG964 din 25.08.04, MO156-162/27.08.04 art.1130]
    [Pct.3 modificat prin HG1385 din 20.11.03, MO234/24.11.03 art.1422]
    [Pct.3 modificat prin HG66 din 27.01.03, MO11/31.01.03 art.75]

    4. La comercializarea mărfurilor social importante persoanele juridice şi fizice care practică activitate de întreprinzător sînt obligate să indice în documentele primare cu regim special (facturi/facturi fiscale) preţul de achiziţie/ livrare şi mărimea adaosului comercial cumulativ.
    [Pct.4 în redacţia HG94 din 18.02.11, MO32-33/25.02.11 art.121]
    [Pct.5 abrogat prin HG893 din 28.08.01, MO108/06.09.01 art. 945]
    [Pct.5 declarat neconstituţional prin HCC29 din 25.05.99, MO56/03.06.99; în vigoare 25.05.99]

    [Pct.5 modificat prin HG1196 din 09.12.98]
    [Pct.5 modificat prin HG293 din 26.03.97]
    [Pct.6 exclus prin HG972 din 17.09.98]

    7. Se stabileşte că în cazul încălcării modului de formare şi aplicare a preţurilor reglementate, persoanele juridice şi fizice poartă răspundere în conformitate cu legislaţia în vigoare.
    8. Controlul asupra respectării prevederilor prezentei hotărîri se pune în sarcina Ministerului Economiei. Controlul asupra respectării disciplinei de stat a preţurilor se pune în sarcina Ministerului Finanţelor şi Ministerului Afacerilor Interne.
   
[Pct.8 modificat prin HG868 din 19.11.12, MO242-244/23.11.12 art.938]
    [Pct.8 modificat prin HG627 din 23.05.08, MO92-93/27.05.08 art.619]
    9. Ministerul Finanţelor va opera modificările necesare în instrucţiunile privind completarea documentelor primare cu regim special.
    [Pct.9 în redacţia HG94 din 18.02.11, MO32-33/25.02.11 art.121]
    10. Se abrogă Hotărîrile Guvernului Republicii Moldova conform listei anexate.
    11. Prezenta hotărîre intră în vigoare de la 31 august 1995.

    PRIM-MINISTRU
    AL REPUBLICII MOLDOVA                                   Andrei SANGHELI
    Contrasemnează:
    Ministrul economiei                                                    Valeriu Bobuţac
    Ministrul finanţelor                                                      Valeriu Chiţan

    Chişinău, 4 august 1995.
    Nr. 547.

Anexa nr. 1
la Hotărîrea Guvernului
Republicii Moldova
nr. 547 din 4 august 1995

NOMENCLATORUL
de produse şi servicii, preţurile şi tarifelecărora se
stabilesc de către Guvernul Republicii Moldova
    Pămîntul şi bogăţiile subterane
    [Anexa nr.1 modificată prin HG41 din 16.01.98]

Anexa nr. 2
la Hotărîrea Guvernului
Republicii Moldova
nr. 547 din 4 august 1995

NOMENCLATORUL
de mărfuri şi servicii, preţurile şi tarifele cărora se
reglementează de ministere, executivele raionale
şi primăriile municipiilor
    Ministrul Economiei de comun acord cu organele publice de specialitate:
    Ministerul Sănătăţii:
    Medicamente şi articole medicale produse în republică.
    Servicii medicale cu plată.
    Ministerul Transporturilor şi Gospodăriei Drumurilor:
    Tarifele la transportul feroviar, la traficul de mărfuri
    Tarifele la toate tipurile transportului de pasageri (cu excepţia taximetrelor şi transportului public)
    Ministerul Dezvoltării Informaţionale:
    Tarifele la serviciile poştale de bază prestate populaţiei pe teritoriul Republicii Moldova
    Comitetele executive raionale şi primăriile municipiilor:
    Lucrările de evacuare a impurităţilor, gunoiului, zăpezii şi curăţitul mecanizat al străzilor şi drumurilor pentru întreprinderi, organizaţii şi populaţie.
    Servicii funerare (cu excepţia executării monumentelor din marmură şi granit).
    Servicii pentru încălzire centralizată şi aprovizionare cu apă ferbinte*).
    Tarifele pentru transportarea pasagerilor în transportul de uz comun (pe teritoriul raionului, oraşului şi altor localităţi)**).
    Tarifele pentru chirie (inclusiv plata pentru cazarea în cămine).
    Agenţia Naţională pentru Reglementare în Energetică:
    Gaze naturale
    Energie electrică şi termică livrată de către agenţii economici pe piaţa energetică.
    **) De comun acord cu Departamentul Construcţiilor şi Dezvoltării Teritoriului
    [Anexa nr.2 modificată prin HG341 din 03.05.10, MO70-71/11.05.10 art.418]
    [Anexa nr.2 modificată prin HG280 din 13.03.07, MO39-42/23.03.07 art.298]
    [Anexa nr.2 modificată prin HG1360 din 08.12.04, MO233-236/17.12.04 art.1558]
    [Anexa nr.2 modificată prin HG896 din 09.07.02, MO103/18.07.02 art .1013]
    [Anexa nr.2 modificată prin HG191 din 19.02.02, MO28/28.02.01 art 263]
    [Anexa nr.2 modiifcată prin HG856 din 20.09.99]
    [Anexa nr.2 completată prin HG41 din 16.01.98]
    [Anexa nr.2 modificată prin HG692 din 24.07.97]
    [Anexa nr.2 modificată prin HG293 din 26.03.97]

    anexa nr.3
    [Anexa nr.3 modificată prin HG632 din 11.09.15, MO258-261/18.09.15 art.723]
    [Anexa nr.3 modificată prin HG1021 din 29.10.10, MO214-220/05.11.10 art.1133]
    [Anexa nr.3 modificată prin HG666 din 23.07.10, MO129-130/27.07.10 art.744]
    [Anexa nr.3 în redacţia HG523 din 22.06.10, MO108-109/29.06.10 art.609]
    [Anexa nr.3 modificată prin HG670 din 06.06.08, MO102/10.06.08 art.667]
    [Anexa nr.3 modificată prin HG627 din 23.05.08, MO92-93/27.05.08 art.619]
    [Anexa nr.3 modificată prin HG1385 din 20.11.03, MO234/24.11.03 art.1422]
    [Anexa nr.3 modificată prin HG66 din 27.01.03, MO11/31.01.03 art.75]


Aprobată
prin Hotărîrea Guvernului
Republicii Moldova
nr. 547 din 4 august 1995

LISTA
hotărîrilor Guvernului Republicii Moldova care se abrogă
    1. Hotărîrea Guvernului Republicii Moldova nr.726 din 27 decembrie 1991 "Cu privire la liberalizarea preţurilor şi tarifelor şi la protecţia pieţei interne".
    2. Hotărîrea Guvernului Republicii Moldova nr. 108 din 21 febriarie 1992 "Cu privire la preţurile cu amănuntul la medicamente şi aparataj medical" (Monitor, 1992, nr. 2, art. 65).
    3. Hotărîrea Guvernului Republicii Moldova nr. 566 din 7 septembrie 1993 "Cu privire la perfecţionarea modului de stabilire a preţurilor la produsele petroliere".
    4. Hotărîrea Guvernului Republicii Moldova nr.637 din 12 octombrie 1993 "Cu privire la unele măsuri de reglementare a modului de stabilire a adaosului comercial în Republica Moldova" (Monitor, 1993, nr. 10, art. 317).
    5. Punctul 4 al Hotărîrii Guvernului Republicii Moldova nr. 335 din 24 mai 1994 "Privind liberalizarea continuă a preţurilor" (Monitor, 1994, nr. 5, art.180).
    6. Hotărîrea Guvernului Republicii Moldova nr.39 din 17 ianuarie 1995 "Cu privire la operarea modificărilor la Hotărîrea Guvernului Republicii Moldova nr.637 din 12 octombrie 1993".