HGM587/2003
ID intern unic:  296522
Версия на русском
Versiunea originala
Fişa actului juridic

Republica Moldova
GUVERNUL
HOTĂRÎRE Nr. 587
din  20.05.2003
spre aprobarea Regulamentului cu privire la activitatea
catedrelor militare din cadrul instituţiilor
de învăţămînt superior publice
Publicat : 23.05.2003 în Monitorul Oficial Nr. 87-90     art Nr : 616

   
MODIFICAT
    HG69 din 11.02.19, MO49-58/15.02.19 art.103; în vigoare 15.02.19
    HG783 din 01.08.18, MO321-332/24.08.18 art.855; în vigoare 24.08.18
    HG1159 din 19.10.16, MO368/25.10.16 art.1254
    HG99 din 18.02.11, MO32-33/25.02.11 art.125
    HG194 din 18.02.05, MO36-38/04.03.05 art.255

    Titlul modificat prin HG1159 din 19.10.16, MO368/25.10.16 art.1254

    NOTĂ:
    în hotărîre:
    în denumire și pe tot parcursul textului, cuvintele „instituţie de învăţămînt superior de stat”, la orice formă gramaticală, se substituie cu cuvintele „instituţie de învăţămînt superior publică”, la forma gramaticală corespunzătoare prin HG783 din 01.08.18, MO321-332/24.08.18 art.855; în vigoare 24.08.18
    în Regulament,  pe tot parcursul textului:
    cuvintele „instituţie de învăţămînt superior de stat”, la orice formă gramaticală, se substituie cu cuvintele „instituţie de învăţămînt superior publică”, la forma gramaticală corespunzătoare;
    cuvintele „instituţiile medico-militare” se substituie cu cuvintele „instituțiile medico-sanitare publice ale Forțelor Armate”;
    cuvintele „ministrul sănătăţii”, la orice formă gramaticală, se substituie cu cuvintele „ministrul sănătăţii, muncii şi protecţiei sociale”, la forma gramaticală corespunzătoare prin HG783 din 01.08.18, MO321-332/24.08.18 art.855; în vigoare 24.08.18
    în tot textul Regulamentului, cuvintele „programa de pregătire” se substituie cu cuvintele „programa de instruire”, iar cuvintele „stagiul militar” se substituie cu cuvintele „şedinţe practice”, la cazul gramatical corespunzător;
    în tot textul hotărîrii şi al Regulamentului, cuvîntul „universitar” se exclude prin HG1159 din 19.10.16, MO368/25.10.16 art.1254


    În temeiul Legii nr. 1245-XV din 18 iulie 2002 cu privire la pregătirea cetăţenilor pentru apărarea Patriei, Guvernul Republicii Moldova HOTĂRĂŞTE:
    1. Se aprobă Regulamentul cu privire la activitatea catedrelor militare din cadrul instituţiilor de învăţămînt superior publice (se anexează).
    [Pct.1 modificat prin HG1159 din 19.10.16, MO368/25.10.16 art.1254]
    2. Ministerul Apărării va aproba programele de instruire ale catedrelor militare şi va ţine la control procesul şi calitatea instruirii militare.
    3. Ministerul Educaţiei, Culturii și Cercetării va efectua controlul asupra procesului de creare a catedrelor militare în instituţiile de învăţămînt superior publice.
    [Pct.3 în redacția HG783 din 01.08.18, MO321-332/24.08.18 art.855; în vigoare 24.08.18]
    4. Ministerele vor aduce actele lor normative care vizează activitatea catedrelor militare în conformitate cu prevederile prezentei hotărîri.

    Prim-ministru
    al Republicii Moldova                                  Vasile TARLEV
    Contrasemnată:
    Ministrul apărării                                          Victor Gaiciuc
    Ministrul educaţiei                                        Gheorghe Sima
    Ministrul sănătăţii                                         Andrei Gherman

    Chişinău, 20 mai 2003.
    Nr. 587.


Aprobat
prin Hotărîrea Guvernului
Republicii Moldova nr. 587
din 20 mai 2003

REGULAMENTUL
cu privire la activitatea catedrelor militare în cadrul instituţiilor
de învăţămînt superior publice
    [Titlul modificat prin HG1159 din 19.10.16, MO368/25.10.16 art.1254]
I. Dispoziţii generale
    1. Prezentul regulament reglementează ordinea de creare şi activitate a catedrelor militare în cadrul instituţiilor de învăţămînt superior publice, structura, personalul şi atribuţiile catedrelor militare, precum şi alte aspecte vizînd planificarea şi organizarea instruirii cetăţenilor la catedrele nominalizate.
    2. Instruirea militară la catedrele militare se efectuează în conformitate cu prevederile legislaţiei în vigoare în scopul pregătirii cetăţenilor pentru apărarea Patriei, completării rezervei Forţelor Armate, precum şi selectării unor candidaţi pentru încadrarea în serviciul militar prin contract.
    3. Catedra militară se creează în temeiul hotărîrii senatului instituţiei de învăţămînt superior publică după o coordonare prealabilă cu Ministerul Apărării, care determină profilul specialităţii militare la catedra militară şi ministerele respective, în subordinea cărora se află instituţiile menţionate.
    4. Înscrierea la catedrele militare se efectuează în mod benevol. Pot fi admişi la audierea cursului de instruire militară studenţii instituţiilor de învăţămînt superior, precum şi absolvenţii acestor instituţii.
    Elevii colegiilor, din anul de absolvire, în mod benevol, pot fi admişi pentru audierea cursului de instruire militară din cadrul catedrelor militare, conform programei de instruire a soldaţilor în rezervă. Particularităţile desfăşurării instruirii la catedrele militare se stabilesc de ministrul apărării.
    [Pct.4 în redacția HG1159 din 19.10.16, MO368/25.10.16 art.1254]
    5. Instruirea la catedra militară se efectuează prin învăţămînt cu frecvenţă obligatorie conform orarului, aprobat în ordinea stabilită de actele normative respective.
    [Pct.5 modificat prin HG783 din 01.08.18, MO321-332/24.08.18 art.855; în vigoare 24.08.18]
    6. Asigurarea tehnico-materială şi financiară a catedrelor militare se efectuează din contul instituţiei de învăţămînt, inclusiv din contul veniturilor colectate din contractele cu persoanele care solicită înscrierea la catedra militară.
[Pct.6 modificat prin HG69 din 11.02.19, MO49-58/15.02.19 art.103; în vigoare 15.02.19]
II. Structura şi atribuţiile catedrei militare
    7. Catedra militară este o subdiviziune structurală a instituţiei de învăţămînt superior publică, care funcţionează în conformitate cu prevederile legislaţiei în vigoare şi are următoarele atribuţii:
    a) planificarea, organizarea şi realizarea procesului didactic în cadrul catedrei;
    b) evaluarea activităţilor didactice, asigurarea metodică a procesului de instruire;
    c) desfăşurarea lucrului educativ şi militar-patriotic cu studenţii catedrei;
    [Pct.7 lit.c) modificată prin HG1159 din 19.10.16, MO368/25.10.16 art.1254]
    d) participarea la elaborarea noilor concepţii, forme şi metode de instruire;
    e) elaborarea programelor analitice la disciplinele catedrei;
    f) asigurarea desfăşurării lecţiilor (prelegerilor), şedinţelor practice, seminarelor, susţinerea evaluării calităţii în învăţămînt a cunoştinţelor studenţilor care au însuşit programa de instruire;
    [Pct.7 lit.f) în redacția HG1159 din 19.10.16, MO368/25.10.16 art.1254]
    g) organizarea activităţii individuale a studenţilor;
    [Pct.7 lit.g) în redacția HG1159 din 19.10.16, MO368/25.10.16 art.1254]
    h) elaborarea materialelor didactice necesare;
    i) organizarea şedinţelor deschise, instructiv-metodice cu cadrele didactice ale catedrei;
    j) crearea şi perfecţionarea bazei tehnico-materiale de instrucţie a catedrei;
    k) organizarea şedinţelor practice în marile unităţi şi unităţile militare ale Armatei Naţionale, în limita atribuţiilor sale;
    [Pct.7 lit.k) modificată prin HG1159 din 19.10.16, MO368/25.10.16 art.1254]
    [Pct.7 lit.l) exclusă prin HG1159 din 19.10.16, MO368/25.10.16 art.1254]

    m) prezentarea Ministerului Apărării a informaţiilor privind înmatricularea şi desfăşurarea procesului de învăţămînt la catedră.
    [Pct.7 lit.m) introdusă prin HG194 din 18.02.05, MO36-38/04.03.05 art.255]
    8. Structura şi componenţa numerică a personalului catedrei militare se stabileşte de către rectorul instituţiei de învăţămînt respective. Funcţiile cadrelor didactice ale catedrei se completează, de regulă, cu ofiţeri în rezervă sau retragere în conformitate cu legislaţia în vigoare pe bază de concurs, care au experienţă didactică în instituţiile de învăţămînt, pregătire profesională corespunzătoare în profilul catedrei militare şi corespund cerinţelor înaintate faţă de cadrele didactice, după coordonarea candidaturilor cu Ministerul Apărării.
    Militarii în activitate, care corespund cerinţelor menţionate, pot preda unele discipline de studiu la catedra militară în bază de contract în conformitate cu stipulările legislaţiei în vigoare.
    9. Candidatura la funcţia de şef al catedrei este selectată din rîndul militarilor în rezervă sau retragere şi este numită în funcţie prin ordinul rectorului instituţiei de învăţămînt superior publică după coordonarea candidaturii cu Ministerul Apărării.
    În funcţia de şef al catedrei poate fi detaşat, prin ordinul ministrului apărării, un militar în activitate, după coordonarea candidaturii cu rectorul instituţiei de învăţămînt.
    10. Şeful catedrei militare în limitele competenţei sale şi în conformitate cu legislaţia în vigoare:
    a) participă la examinarea de către consiliile facultăţii şi ale instituţiei de învăţămînt a tuturor problemelor ce ţin de activitatea didactică, ştiinţifică şi de instruire a studenţilor;
    b) determină formele şi mijloacele de instruire militară a studenţilor, care asigură desfăşurarea eficace a procesului de instruire;
    c) antrenează corpul didactic şi studenţii la lucrul de cercetări ştiinţifice în problemele militare;
    d) distribuie sarcinile didactice între profesorii catedrei militare, ţinînd cont de necesitatea îndeplinirii de către ei a lucrului de cercetări ştiinţifice, invenţii şi inovaţii;
    e) dirijează lucrul didactic, educativ-patriotic, metodic, de cercetări ştiinţifice şi personal să ţină lecţii la catedră;
    f) pornind de la sarcinile reale ale serviciului militar în cadrul Armatei Naţionale, organizează şi efectuează integrarea şi coordonarea procesului instructiv-metodic între catedra militară şi alte catedre în care se predau disciplinele militare;
    g) convoacă şedinţe teoretice şi practice ale studenţilor şi şedinţe instructiv-metodice ale cadrului profesoral-didactic, organizează controlul lucrului didactic;
    h) participă la selectarea absolvenţilor, care doresc să îndeplinească serviciul militar în cadrul Armatei Naţionale şi în alte componente ale Forţelor Armate;
    i) asigură evidenţa, păstrarea corectă şi folosirea după destinaţie a materialelor tehnico-didactice;
    j) organizează lucrul orientat spre perfecţionarea bazei tehnico-materiale a catedrei militare;
    k) dirijează procesul de elaborare a documentelor de planificare şi evidenţă a lucrului didactic, metodic şi le aprobă;
    l) organizează şi asigură evaluarea calităţii în învăţămînt a studenţilor conform programelor de instruire la catedrele miliare;
    [Pct.7 lit.l) în redacția HG1159 din 19.10.16, MO368/25.10.16 art.1254]
    m) îndeplineşte alte atribuţii prevăzute de prezentul regulament şi actele normative în vigoare;
    n) asigură activităţile necesare pentru evaluarea finală a studenţilor în conformitate cu cerinţele stabilite de Ministerul Apărării;
    [Pct.7 lit.т) în redacția HG1159 din 19.10.16, MO368/25.10.16 art.1254]
    [Pct.7 lit.o) exclusă prin HG1159 din 19.10.16, MO368/25.10.16 art.1254]
    [Pct.7 lit.p) exclusă prin HG1159 din 19.10.16, MO368/25.10.16 art.1254]
    [Pct.7 lit.q) exclusă prin HG1159 din 19.10.16, MO368/25.10.16 art.1254]

    11. Personalul profesoral-didactic se numeşte în funcţie prin ordinul rectorului instituţiei de învăţămînt superior publică la propunerea şefului catedrei militare. Personalul auxiliar se numeşte în funcţie prin ordinul rectorului instituţiei de învăţămînt superior.
    [Pct.11 în redacția HG1159 din 19.10.16, MO368/25.10.16 art.1254]
    [Pct.11 modificat prin HG194 din 18.02.05, MO36-38/04.03.05 art.255]
III. Planificarea şi organizarea instruirii militare
la catedrele militare

    12. Planificarea instruirii militare la catedrele militare trebuie să asigure:
    a) calitatea îndeplinirii programului de instruire;
    b) succesiunea corectă a studierii disciplinelor incluse în programul de instruire;
    c) planificarea uniformă a şargei pentru cadrele didactice şi folosirea raţională a bazei materiale de instrucţie a catedrei;
    d) respectarea numărului total de ore pe săptămînă.
    [Pct.12 lit.d) introdusă prin HG194 din 18.02.05, MO36-38/04.03.05 art.255]
    13. Planificarea instruirii militare pentru anul de studii la catedră se efectuează de către şeful catedrei în coordonare cu prorectorul responsabil de catedra militară în conformitate cu cerinţele actelor normative în vigoare şi programele de instruire militară coordonate cu ministerele respective şi aprobate de ministrul apărării.
    [Pct.13 modificat prin HG194 din 18.02.05, MO36-38/04.03.05 art.255]
    14. La catedra militară se elaborează şi se păstrează următoarele documente:
    a) regulamentul catedrei, aprobat de rectorul instituţiei şi coordonat cu Ministerul Apărării;
    b) programele analitice pe discipline;
    c) planurile tematice;
    d) calculul orelor pe anii de studii;
    e) planul anual de activitate a catedrei;
    f) planurile lunare de activitate a catedrei;
    g) orarul lecţiilor pe semestru şi pe săptămînă;
    h) registrul de evidenţă a şedinţelor;
    i) schema logico-structurală pentru studierea disciplinelor;
    j) planul activităţii de redactare şi editare;
    k) graficul de evaluare intermediară şi finală a cunoştinţelor studenţilor la disciplinele militare, coordonat cu Ministerul Apărării;
    [Pct.14 lit.k) în redacția HG1159 din 19.10.16, MO368/25.10.16 art.1254]
    l) registrul de control al desfăşurării şedinţelor de către cadrele didactice ale catedrei şi asistărilor reciproce;
    [Pct.14 lit.l) modificată prin HG783 din 01.08.18, MO321-332/24.08.18 art.855; în vigoare 24.08.18]
    m) registrul proceselor-verbale ale şedinţelor catedrei;
    n) graficul şi registrul desfăşurării consultaţiilor;
    o) planurile individuale ale cadrelor didactice din cadrul catedrei;
    [Pct.14 lit.o) modificată prin HG783 din 01.08.18, MO321-332/24.08.18 art.855; în vigoare 24.08.18]
    p) dările de seamă şi informaţiile despre activitatea catedrei;
    q) alte documente ce reflectă activitatea catedrei şi a cadrelor didactice din cadrul acesteia, în conformitate cu cerinţele actelor normative.
    [Pct.14 lit.q) modificată prin HG783 din 01.08.18, MO321-332/24.08.18 art.855; în vigoare 24.08.18]
    [Pct.14 în redacţia HG194 din 18.02.05, MO36-38/04.03.05 art.255]
    15. Înscrierea la studii a cetăţenilor nominalizaţi în punctul 4 al prezentului regulament se face în baza cererii scrise, depuse pe numele rectorului instituţiei de învăţămînt în subordonarea căreia se află catedra militară. Candidaţii la studii pot fi doar cetăţeni ai Republicii Moldova, de la 18 pînă la 40 ani inclusiv, apţi conform stării de sănătate pentru îndeplinirea serviciului militar.
    Instruirea medico-militară şi pe problemele medicinii extremale este reglementată prin ordinele ministrului apărării şi ministrului sănătăţii, muncii şi protecţiei sociale.
    [Pct.15 modificat prin HG1159 din 19.10.16, MO368/25.10.16 art.1254]
    [Pct.15 modificat prin HG194 din 18.02.05, MO36-38/04.03.05 art.255]

    16. Persoanele de sex feminin, la dorinţă, pot frecventa cursurile de instruire militară la catedra militară în condiţiile punctului 15 al prezentului regulament. La terminarea cu succes a cursului respectiv, acestor persoane li se eliberează certificatul de absolvire a catedrei militare, care, în cazul angajării în serviciul militar prin contract, serveşte drept bază pentru acordarea gradului militar respectiv.
    17. Studenţii sînt admişi la cursul de instruire la catedra militară prin ordinul rectorului instituţiei de învăţămînt respective.
    Regulile de purtare de către studenţii catedrelor militare a ţinutei similare cu cea a militarilor se stabileşte de Ministerul Apărării.
    [Pct.17 modificat prin HG1159 din 19.10.16, MO368/25.10.16 art.1254]
    [Pct.17 modificat prin HG99 din 18.02.11, MO32-33/25.02.11 art.125]
    [Pct.17 modificat prin HG194 din 18.02.05, MO36-38/04.03.05 art.255]

    18. Instruirea la catedra militară se efectuează în două etape:
    a) la prima etapă are loc instruirea militară conform programelor de instruire a soldaţilor şi/sau sergenţilor în rezervă;
    [Pct.18 lit.a) în redacția HG1159 din 19.10.16, MO368/25.10.16 art.1254]
    [Pct.18 lit.a) modificată prin HG194 din 18.02.05, MO36-38/04.03.05 art.255]

    b) la etapa a doua are loc pregătirea militară după programa de instruire a ofiţerilor în rezervă în baza comenzii Ministerului Apărării, în care se indică numărul necesar de persoane pe specialităţi militare. La această etapă studenţii trec în mod obligatoriu şedinţe practice în marile unităţi şi în unităţile militare ale Armatei Naţionale, în corespundere cu programa de instruire. Pregătirea militară a studenţilor după programa de instruire a ofiţerilor în rezervă se efectuează doar la catedra de medicină militară şi extremală a Universităţii de Stat de Medicină şi Farmacie "N.Testemiţanu" şi catedra pregătirii cadrelor în rezervă a Academiei Militare a Forţelor Armate „Alexandru cel Bun”.
    [Pct.18 lit.b) modificată prin HG99 din 18.02.11, MO32-33/25.02.11 art.125]
    [Pct.18 lit.b) modificată prin HG194 din 18.02.05, MO36-38/04.03.05 art.255]

    19. Pentru fiecare student al catedrei militare, la înmatriculare, se întocmeşte un dosar, în care se includ:
    1) la etapa I – pregătirea soldaţilor şi/sau a sergenţilor în rezervă:
    a) cererea de înmatriculare, depusă pe numele rectorului instituţiei de învăţămînt;
    b) copia de pe buletinul de identitate;
    c) certificatul de student sau copia de pe diploma de absolvire a instituţiei de învăţămînt superior;
    d) copia de pe adeverinţa de recrutare cu menţiunile de aflare în evidenţă militară în centrul militar conform domiciliului, de amînare sau scutire de la încorporare sau a livretului militar cu menţiunea că sînt luaţi în evidenţă militară în centrul militar, conform domiciliului;
    e) certificatul medical despre starea sănătăţii, eliberat de una din instituțiile medico-sanitare publice ale Forțelor Armate;
    2) la etapa II – pregătirea ofiţerilor în rezervă:
    a) cererea, depusă pe numele rectorului instituţiei de învăţămînt;
    b) copiile de pe buletinul de identitate şi de pe adeverinţa de naştere;
    c) copia de pe livretul militar, cu menţiunea despre trecerea cursului de instruire militară a sergenţilor sau certificatul de absolvire a cursului de instruire militară a sergenţilor;
    d) certificatul medical despre starea sănătăţii, eliberat de una din instituțiile medico-sanitare publice ale Forțelor Armate;
    e) certificatul de student sau copia de pe diploma de absolvire a instituţiei de învăţămînt superior;
    f) curriculum vitae;
    g) două fotografii color 9x12 cm.
    [Pct.19 în redacția HG1159 din 19.10.16, MO368/25.10.16 art.1254]
    20. Pentru organizarea şedinţelor practice în unităţile militare, şeful catedrei militare prezintă spre aprobare în unitatea militară cererea corespunzătoare şi planul desfăşurării şedinţelor. Accesul studenţilor pe teritoriul unităţii militare se efectuează în conformitate cu prevederile regulamentelor militare.
    [Pct.20 în redacția HG1159 din 19.10.16, MO368/25.10.16 art.1254]
    21. Pe perioada trecerii şedinţei practice studenţii se supun cerinţelor regulamentelor şi instrucţiunilor militare.
    22. Studenţii care în timpul instruirii încalcă disciplina militară sau tehnica securităţii sînt înlăturaţi de la şedinţe, cu informarea şefului catedrei militare pentru luarea deciziei asupra persoanei în cauză.
    Pentru încălcarea de către studenţi a disciplinei militare sau tehnicii securităţii, în funcţie de gravitatea acestei încălcări, şeful catedrei militare aplică următoarele sancţiuni: „avertizare”; „mustrare”; „mustrare aspră”; „exmatriculare”.
    [Pct.22 în redacția HG1159 din 19.10.16, MO368/25.10.16 art.1254]
    23. La finalizarea fiecărei etape de instruire, studenţii catedrei militare susţin examene şi colocvii, conform programelor de instruire şi indicaţiilor metodice ale catedrelor militare.
    Studenţii care au lipsit nemotivat de la lecţii mai mult de 18 ore sau au mai mult de 15% absenţe motivate pe parcursul unei etape de instruire sînt exmatriculaţi de la catedra militară.
    [Pct.23 în redacția HG1159 din 19.10.16, MO368/25.10.16 art.1254]
    [Pct.23 modificat prin HG194 din 18.02.05, MO36-38/04.03.05 art.255]

    24. Evaluarea finală a cunoştinţelor studenţilor se organizează de către catedra militară a instituţiei de învăţămînt conform cerinţelor stabilite de Ministerul Apărării.
    Pentru evaluarea cunoştinţelor studenţilor, care au urmat cursul de instruire la catedra militară se instituie comisia de evaluare a cunoştinţelor şi a deprinderilor practice, componenţa căreia se aprobă de ministrul apărării, în care vor fi incluşi ofiţeri în activitate din cadrul Armatei Naţionale şi reprezentanţi ai altor ministere şi instituţii interesate.
    La evaluarea finală sînt admişi studenţii care au însuşit integral programa de instruire.
    [Pct.24 în redacția HG1159 din 19.10.16, MO368/25.10.16 art.1254]
    [Pct.24 modificat prin HG194 din 18.02.05, MO36-38/04.03.05 art.255]

    25. Metodologia evaluării finale a cunoştinţelor studenţilor instruiţi la catedrele militare din cadrul instituţiilor de învăţămînt superior publice se va elabora şi se va aproba în modul stabilit de Ministerul Apărării.
    [Pct.25 în redacția HG1159 din 19.10.16, MO368/25.10.16 art.1254]
    26. Graficul de evaluare intermediară şi finală a cunoştinţelor studenţilor la disciplinele militare, însuşite în perioada de instruire la catedra militară, se prezintă spre coordonare Ministerului Apărării, cu cel puţin 30 zile înainte de desfăşurarea evaluării finale.
    Proiectul chestionarelor cu subiectele preconizate pentru evaluarea cunoştinţelor studenţilor la disciplinele militare se elaborează şi se aprobă conform prevederilor actelor legislative şi principiilor stabilite de către Ministerul Apărării, cu cu cel puţin 30 zile înainte de începerea evaluării.
    [Pct.26 în redacția HG1159 din 19.10.16, MO368/25.10.16 art.1254]
    [Pct.26 modificat prin HG194 din 18.02.05, MO36-38/04.03.05 art.255]

    27. Înainte de începerea evaluării finale, şeful catedrei militare prezintă preşedintelui comisiei: ordinul rectorului cu privire la admiterea studenţilor la examenele de absolvire; graficul evaluării intermediare şi finale a calităţii în învăţămînt, coordonat cu Ministerul Apărării şi aprobat de instituţia de învăţămînt; fişele de evaluare; registrele de evidenţă a şedinţelor şi alte materiale necesare.
    Rezultatele evaluării finale a studenţilor catedrei militare şi propunerile de acordare a gradelor militare în baza metodologiei se înscriu în procesul-verbal elaborat de către comisia de evaluare care, împreună cu un exemplar al listelor nominale contrasemnate de către preşedintele comisiei şi cu extrasul ordinului de absolvire a cursului de instruire la catedra militară, se prezintă Ministerului Apărării.
    Fiecărui absolvent îi este eliberat un certificat de absolvire a catedrei militare, conform modelului stabilit de Ministerul Apărării.
    [Pct.27 în redacția HG1159 din 19.10.16, MO368/25.10.16 art.1254]
    28. După evaluarea finală a studenţilor care au urmat cursul de instruire la catedra militară şi depunerea jurămîntului militar, şeful catedrei, în decurs de o lună, în coordonare cu Ministerul Apărării, expediază în centrele militare în care studenţii sînt luaţi în evidenţă militară listele nominale ale studenţilor cu rezultatele obţinute, contrasemnate de către persoanele desemnate din Ministerul Apărării.
    [Pct.28 în redacția HG1159 din 19.10.16, MO368/25.10.16 art.1254]
    29. După absolvirea cursului deplin de instruire la catedra militară, în conformitate cu prezentul Regulament şi legislaţia în vigoare, precum şi în funcţie de necesităţile Forţelor Armate şi de rezultatele obţinute în pregătirea militară, absolvenţilor instituţiilor de învăţămînt superior li se pot acorda grade de ofiţer, subofiţer, sergent sau soldat în rezervă, cu respectarea următoarelor cerinţe:
    [Pct.29 în redacția HG783 din 01.08.18, MO321-332/24.08.18 art.855; în vigoare 24.08.18]
    a) pentru persoanele care au absolvit cursul de instruire conform programaei de instruire a soldaţilor sau a sergenţilor în rezervă, gradele militare se acordă potrivit metodologiei stabilite de Ministerul Apărării;
    [Pct.29 lit.a) în redacția HG1159 din 19.10.16, MO368/25.10.16 art.1254]
    b) pentru persoanele care au absolvit integral cursul de instruire după programa de instruire a ofiţerilor în rezervă:
    au susţinut examenele la catedra militară şi au absolvit instituţia de învăţămînt superior - "locotenent în rezervă";
    au susţinut examenele la catedra militară, dar n-au absolvit instituţia de învăţămînt superior - "plutonier în rezervă".
    [Pct.29 lit.b) modificată prin HG783 din 01.08.18, MO321-332/24.08.18 art.855; în vigoare 24.08.18]
    [Pct.29 în redacţia HG194 din 18.02.05, MO36-38/04.03.05 art.255]
    30. Gradele militare pentru efectivul de soldaţi şi sergenţi în rezervă, pînă la gradul militar "sergent-major în rezervă" inclusiv, se acordă de către conducătorul organului administrativ-militar central. Gradele militare pentru efectivul de subofiţeri în rezervă, pînă la gradul militar "plutonier adjutant în rezervă" inclusiv, se acordă de către şeful Marelui Stat Major al Armatei Naţionale. Gradul militar "locotenent în rezervă" se acordă prin ordinul ministrului apărării.   
    Studenţii exmatriculaţi din instituţia de învăţămînt se exmatriculează şi de la catedra militară, cu restituirea taxei conform contractului, cu excepţia cheltuielilor de instruire efectuate pînă la momentul exmatriculării.
    [Pct.30 modificat prin HG783 din 01.08.18, MO321-332/24.08.18 art.855; în vigoare 24.08.18]
    [Pct.30 în redacţia HG194 din 18.02.05, MO36-38/04.03.05 art.255]
    31. Dosarele personale ale persoanelor care au absolvit cursul de instruire conform programelor de instruire a ofiţerilor în rezervă, întocmite conform punctului 19 al prezentului regulament, se completează cu următoarele documente: certificatul medical referitor la aptitudinea pentru serviciul militar, eliberat de una din instituțiile medico-sanitare publice ale Forțelor Armate, autobiografia, copia diplomei, extrasul din carnetul de note la disciplinele militare la catedra militară, foaia de atestare, fişa matricolă şi fişa alfabetică, ce se transmit în organele administrativ-militare teritoriale la locul de evidenţă militară pentru pregătirea şi prezentarea documentelor în vederea acordării gradului militar corespunzător.
    [Pct.31 modificat prin HG1159 din 19.10.16, MO368/25.10.16 art.1254]
    32. Livretele militare se eliberează de către organele administrativ-militare în baza ordinului cu privire la acordarea gradului militar respectiv.
    33. La cererea instituţiei de învăţămînt respective, Ministerul Apărării poate pune la dispoziţie baza materială de instruire (armamentul şi tehnica din dotare, utilaje, muniţii pentru tragere, echipament, clase, laboratoare, poligoane, fond de cazarmă, locuri amenajate pentru trageri de luptă, parcuri, platouri, orăşele sportive, materiale didactice, literatură de specialitate şi alt patrimoniu al unităţii), asigură organizarea şedinţei practice în marile unităţi şi în unităţile militare ale Armatei Naţionale şi organizează confecţionarea livretelor militare. În toate aceste cazuri, între Ministerul Apărării şi instituţia de învăţămînt respectivă vor fi încheiate contracte, luînd în considerare cheltuielile pentru utilizarea bunurilor şi serviciilor acordate, cu excepţia catedrei de medicină militară şi extremală a Universităţii de Stat de Medicină şi Farmacie "N.Testemiţanu" activitatea căreia este reglementată prin ordinele ministrului apărării şi ministrului sănătăţii, muncii şi protecţiei sociale.
    Cererea menţionată se înaintează în Ministerul Apărării cu 30 de zile înainte de începerea şedinţelor practice.
    [Pct.33 modificat prin HG194 din 18.02.05, MO36-38/04.03.05 art.255]
    34. Armamentul, tehnica militară, muniţiile se pun la dispoziţia studenţilor catedrei militare de către unităţile militare prin intermediul ofiţerilor, responsabili pentru activităţile respective, nemijlocit la poziţiile de trageri sau la locurile de instruire în conformitate cu cerinţele actelor normative.
    [Pct.34 modificat prin HG1159 din 19.10.16, MO368/25.10.16 art.1254]
    35. Catedrele militare sînt arondate la instituţiile Ministerului Apărării, marile unităţi şi unităţile militare ale Armatei Naţionale prin ordinul ministrului apărării.
IV. Atribuţiile Ministerului Apărării, ministerelor de resort
şi instituţiilor de învăţămînt
    36. Ministerul Apărării are următoarele atribuţii:
    a) aprobarea, în comun cu ministerele de resort, a programelor de instruire la catedra militară;
    b) stabilirea anuală a numărului de persoane pentru formarea soldaţilor, sergenţilor şi ofiţerilor în rezervă în funcţie de necesităţile Forţelor Armate ale Republicii Moldova;
    [Pct.36 lit.b) modificată prin HG194 din 18.02.05, MO36-38/04.03.05 art.255]
    c) organizarea controlului asupra procesului de instruire şi respectarea legislaţiei în vigoare privind instruirea militară la catedra militară;
    d) crearea comisiilor de evaluare a cunoştinţelor şi deprinderilor practice ale cursanţilor catedrelor militare, de comun acord cu ministerele respective;
    e) acordarea ajutorului necesar privind asigurarea catedrei cu materiale didactice la specialităţile militare, cu instrucţiuni, ordine şi directive privind pregătirea de luptă;
    f) asigurarea condiţiilor pentru desfăşurarea şedinţelor practice cu studenţii catedrelor militare în corespundere cu prevederile punctelor 33 şi 34 ale prezentului regulament;
    g) acordarea gradelor militare corespunzătoare în modul stabilit de legislaţia în vigoare;
    [Pct.36 lit.g) modificată prin HG783 din 01.08.18, MO321-332/24.08.18 art.855; în vigoare 24.08.18]
    h) evaluarea (acreditarea) catedrelor militare se efectuează în conformitate cu prevederile actelor normative, cu participarea specialiştilor din cadrul Ministerului Apărării.
    [Pct.36 lit.h) introdusă prin HG1159 din 19.10.16, MO368/25.10.16 art.1254]
    37. Ministerele de resort au următoarele atribuţii:
    a) stabilesc modul de creare, activitate şi lichidare a catedrelor militare în cadrul instituţiilor de învăţămînt superior publice în conformitate cu legislaţia în vigoare şi prezentul regulament;
    b) efectuează controlul asupra respectării legislaţiei în vigoare în domeniul învăţămîntului;
    c) participă la coordonarea desfăşurării instruirii militare a studenţilor în cadrul instituţiilor de învăţămînt superior publice.
    38. Instituţia de învăţămînt are următoarele atribuţii:
    a) organizează selectarea şi instruirea studenţilor la catedra militară conform sarcinii stabilite de Ministerul Apărării;
    [Pct.38 lit.a) modificat prin HG1159 din 19.10.16, MO368/25.10.16 art.1254]
    b) repartizează numărul necesar de ore conform programelor de instruire militară la catedrele militare, evaluează calitatea învăţămîntului, precum şi organizează evaluarea finală, în conformitate cu cerinţele Ministerului Apărării;
    [Pct.38 lit.b) în redcația HG1159 din 19.10.16, MO368/25.10.16 art.1254]
    c) asigură catedra militară cu încăperile necesare pentru desfăşurarea activităţii normale a procesului de studii, precum şi pentru cadrele didactice ale catedrei militare;
    d) încheie contractele prevăzute de prezentul regulament în conformitate cu legislaţia în vigoare;
    e) asigură editarea materialelor didactice elaborate la catedra militară;
    f) alocă, în baza acordului de colaborare reciprocă, locuri pentru studii, cu finanţare din contul veniturilor colectate.
    [Pct.38 lit.f) în redacția HG1159 din 19.10.16, MO368/25.10.16 art.1254]
    [Pct.38 lit.f) introdusă prin HG194 din 18.02.05, MO36-38/04.03.05 art.255]

    g) organizează detaşarea corpului didactic al catedrei militare la cursurile de perfecţionare şi calificare. Cadrele didactice fără experienţă didactică au prioritate la înscriere pentru participarea la aceste cursuri.
    [Pct.38 lit.g) modificată prin HG783 din 01.08.18, MO321-332/24.08.18 art.855; în vigoare 24.08.18]
    [Pct.38 lit.g) introdusă prin HG194 din 18.02.05, MO36-38/04.03.05 art.255]