HGM603/1997
ID intern unic:  296542
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
GUVERNUL
HOTĂRÎRE Nr. 603
din  02.07.1997
despre aprobarea Regulamentului privind formarea preţurilor
la medicamente şi alte produse farmaceutice şi parafarmaceutice
Publicat : 07.08.1997 în Monitorul Oficial Nr. 51-52     art Nr : 562

   
MODIFICAT
   
HG522 din 06.07.17, MO244-251/14.07.17 art.616
    HG868 din 19.11.12, MO242-244/23.11.12 art.938
    HG403 din 13.06.12, MO120-125/15.06.12 art.443
    HG63 din 04.02.11, MO25-27/11.02.11 art.85
   
HG720 din 10.08.10, MO148-149/17.08.10 art.812
   
HG491 din 14.06.10, MO100-102/18.06.10 art.567
    HG85 din 25.01.06, MO20/31.01.06 art.111
    HG1282 din 19.11.01, MO141/22.11.01 art.1330
    HG533 din 11.06.99, MO62/17.06.99

    Denumirea hotărîrii în redacţia HG720 din 10.08.10, MO148-149/17.08.10 art.812

    NOTĂ:
   
În tot textul Regulamentului cuvintele „/reprezentantul oficial al acestuia”, se exclud prin HG63 din 04.02.11, MO25-27/11.02.11 art.85
În denumire şi în tot textul hotărîrii, cuvîntul "provizoriu" se exclude prin HG85 din 25.01.06, MO20/31.01.06 art.111


În vederea executării Legii nr. 1409-XIII din 17 decembrie 1997 cu privire la  medicamente (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1998, nr.52 – 53, art.368) şi Legii nr. 1456-XII din  25 mai 1993 cu privire la activitatea farmaceutică (republicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2005, nr.59 -61, art.200), GuvernulHOTĂRĂŞTE:
   
[Preambulul în redacţia HG720 din 10.08.10, MO148-149/17.08.10 art.812]
Se aprobă Regulamentul cu privire la formarea preţurilor la medicamente, articole de uz medical şi alte produse farmaceutice, conform anexei.

PRIM-MINISTRU
AL REPUBLICII MOLDOVA                                        Ion CIUBUC

Chişinău, 2 iulie 1997.
Nr. 603.

Anexă
la Hotărîrea Guvernului
Republicii Moldova nr. 603
din 2 iulie 1997
REGULAMENT
cu privire la formarea preţurilor la medicamente,
articole de uz medical şi alte produse farmaceutice*
_____________________
*În continuare - medicamente.

I. Principii generale
1. Prezentul  Regulament este elaborat în conformitate cu  Legea nr.1409-XIII din 17 decembrie 1997 cu privire la  medicamente” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1998, nr.52 – 53, art.368), Legea nr. 1456-XII din  25 mai 1993 cu privire la activitatea farmaceutică (republicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2005, nr.59- 61, art.200), Hotărîrea Guvernului  Republicii Moldova nr. 547 din 4 august 1995 "Cu privire la măsurile de coordonare şi reglementare de către stat a preţurilor (tarifelor)" (Monitorul Oficial, 1995, nr. 53-54, art. 426), Hotărîrea Guvernului nr. 525 din 22 iunie 2010 „Pentru aprobarea Regulamentului cu privire la modul de aprobare şi înregistrare a preţurilor de producător la medicamente” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2010, nr. 105-106, art. 582) şi este executoriu pentru toate instituţiile farmaceutice (producători, depozite, farmacii şi filialele acestora) indiferent de tipul de proprietate şi forma juridică de organizare.
   
[Pct.1 modificat prin HG63 din 04.02.11, MO25-27/11.02.11 art.85]
    [Pct.1 modificat prin HG720 din 10.08.10, MO148-149/17.08.10 art.812]
    2. În sensul prezentului Regulament se definesc următoarele noţiuni:
    preţ de achiziţie – preţul producătorului de peste hotare, diminuat cu suma rabatului comercial (discount) acordat, indicat în documentele primare, care nu poate depăşi preţul de producător înregistrat în Catalogul naţional de preţuri de producător la medicamente, cu luarea în calcul a drepturilor de import achitate, a cheltuielilor de transport (după caz, în funcţie de condiţiile de livrare) şi a plăţilor pentru controlul calităţii medicamentelor, recalculat în moneda naţională (lei), conform cursului de schimb valutar oficial stabilit de Banca Naţională a Moldovei la data efectuării operaţiunii de vămuire;
    rabat comercial (discount) – reducere din preţul producătorului/distribuitorului, convenit anterior între părţi, conform clauzelor prevăzute în contract;
    preţ de livrare – preţul la care producătorul autohton comercializează medicamentele pe teritoriul Republicii Moldova, în calculul căruia este prevăzut normativul de rentabilitate pe entitate de pînă la 15 la sută;
    preţ cu ridicata – preţul care se aplică de către depozite la comercializarea angro a medicamentelor către farmacii şi instituţii medico-sanitare;
    preţ cu amănuntul – preţul care se aplică de către farmacii la momentul comercializării medicamentelor cu amănuntul către consumatorul final.
    [Pct.2 în redacţia HG63 din 04.02.11, MO25-27/11.02.11 art.85]
   
[Pct.2 în redacţia HG720 din 10.08.10, MO148-149/17.08.10 art.812]
II. Modalitatea formării preţurilor
    3. Preţurile la medicamente şi alte produse farmaceutice şi parafarmaceutice (în continuare - medicamente) se stabilesc de către întreprinderile farmaceutice în felul următor:
    medicamentele produse în Republica Moldova se comercializează pe piaţa internă la preţuri de livrare, cu aplicarea adaosului comercial. Din contul adaosului comercial se acoperă cheltuielile operaţionale, de investiţii şi financiare;
    medicamentele importate se comercializează pe teritoriul Republicii Moldova la preţuri de achiziţie, cu aplicarea adaosului comercial.
    Rabatul comercial (discountul) acordat de furnizor se determină conform prevederilor Standardelor Naţionale de Contabilitate, aprobate de Ministerul Finanţelor.
    [Pct.3 în redacţia HG63 din 04.02.11, MO25-27/11.02.11 art.85]
       31. Producătorii autohtoni comercializează pe teritoriul Republicii Moldova medicamentele fabricate la preţuri de livrare cu luarea în calcul a normativului de rentabilitate pe entitate de pînă la 15 la sută din costul vînzărilor, cheltuielile comerciale, cheltuielile generale şi administrative, alte cheltuieli operaţionale, aferente producerii şi comercializării medicamentelor, în conformitate cu prevederile Standardului Naţional de Contabilitate 3 „Componenţa consumurilor şi cheltuielilor întreprinderii”, cu un total cumulativ de la începutul perioadei de gestiune.
    Costul vînzărilor şi cheltuielile operaţionale aferente medicamentelor comercializate pe piaţa internă se separă de costul vînzărilor şi cheltuielile operaţionale totale în bază cantitativă, cu aplicarea coeficientului de repartizare a cheltuielilor.
    [Pct.31 introdus prin HG63 din 04.02.11, MO25-27/11.02.11 art.85]
    4. La comercializarea medicamentelor se admite aplicarea unui adaos comercial de pînă la 40 la sută la preţul de livrare sau la preţul de achiziţie, din care:
    pînă la 15 la sută – pentru întreprinderile care importă şi/sau distribuie cu ridicata medicamente, atît de import, cît şi autohtone;
    pînă la 25 la sută  – pentru farmacii şi filialele acestora.
    [Pct.4 în redacţia HG63 din 04.02.11, MO25-27/11.02.11 art.85]
   
[Pct.4 în redacţia HG533 din 11.06.99, MO62/17.06.99]
    [Pct.5 exclus prin HG720 din 10.08.10, MO148-149/17.08.10 art.812]
    
[Pct.6 exclus prin HG720 din 10.08.10, MO148-149/17.08.10 art.812]
7. La comercializarea medicamentelor, întreprinderile farmaceutice indică în documentele primare cu regim special preţul de livrare al medicamentelor autohtone sau preţul de achiziţie al medicamentelor din import, mărimea adaosului comercial aplicat, numărul de serie al produsului, numărul şi data documentului ce-i atestă calitatea, eliberat de Agenţia Medicamentului.
    [Pct.7 în redacţia HG63 din 04.02.11, MO25-27/11.02.11 art.85]
    [Pct.7 în redacţia HG720 din 10.08.10, MO148-149/17.08.10 art.812]
    [Pct.7 modificat prin HG491 din 14.06.10, MO100-102/18.06.10 art.567]
    [Pct.7 modificat prin HG85 din 25.01.06, MO20/31.01.06 art.111]
    [Pct.7 în redacţia HG1282 din 19.11.01, MO141/22.11.01 art.1330]
    [Pct.8 exclus prin HG85 din 25.01.06, MO20/31.01.06 art.111; pct.9-13 devin pct.8-12]

III. MODUL DE CALCUL AL PREŢURILOR LA
COMERCIALIZAREA MEDICAMENTELOR, ALTOR
PRODUSE FARMACEUTICE ŞI PARAFARMACEUTICE
    8. Preţurile la medicamente se stabilesc de către întreprinderile şi instituţiile farmaceutice din Republica Moldova (producători, depozite, farmacii şi filialele acestora) în conformitate cu prevederile Regulamentului cu privire la modul de aprobare şi înregistrare a preţurilor de producător la medicamente, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 525 din 22 iunie 2010.
    [Pct.8 modificat prin HG63 din 04.02.11, MO25-27/11.02.11 art.85]
    9. Plata pentru controlul calităţii medicamentelor este calculată în conformitate cu Nomenclatorul şi tarifele pentru serviciile prestate contra plată de către Institutul Naţional de Farmacie, aprobate prin Hotărîrea Guvernului nr.1135 din 18 septembrie 2003 „Despre aprobarea plăţilor pentru autorizarea medicamentelor, altor produse farmaceutice şi parafarmaceutice şi pentru modificările efectuate după înregistrare (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2003, nr.204-207, art.1186).
    [Pct.10 exclus prin HG63 din 04.02.11, MO25-27/11.02.11 art.85]
    11. Baza iniţială de calcul pentru aplicarea adaosului comercial de către întreprinderile farmaceutice care comercializează medicamente de import este preţul de achiziţie.
    [Pct.11 al.1) în redcaţia HG63 din 04.02.11, MO25-27/11.02.11 art.85]
    Baza iniţială de calcul pentru aplicarea adaosului comercial de către întreprinderile farmaceutice care comercializează medicamente autohtone este preţul de livrare.
    [Pct.11 al.2) în redcaţia HG63 din 04.02.11, MO25-27/11.02.11 art.85]
    Preţurile de producător, atît la medicamentele de import, cît şi la cele autohtone, sunt aprobate de către Ministerul Sănătăţii conform procedurilor stabilite de legislaţie.
    12. Modul de determinare a preţului cu ridicata va fi unic pentru toate medicamentele, conform următoarei formule:

    în care:
    Prd – preţul cu ridicata
    Pac – preţul de achiziţie
    Kacd – coeficientul adaosului comercial al depozitului
    Ktva – coeficientul taxei pe valoarea adăugată
    Coeficientul adaosului comercial al depozitului este o expresie matematică a mărimii adaosului comercial al distribuitorului pentru a fi folosit în formula de calcul a preţului cu ridicata. Modul de determinare al coeficientului adaosului comercial al depozitului va fi conform următoarei formule:
Acd
Kacd  =  ________ ≤ 0,15
100
    în care:
    Acd – adaosul comercial al depozitului.
    Coeficientul taxei pe valoarea adăugată este o expresie matematică a mărimii taxei pe valoarea adăugată pentru a fi folosit în formula de calcul a preţului. Modul de determinare al coeficientului taxei pe valoarea adăugată va fi conform următoarei formule:

    în care:
    TVA – taxa pe valoarea adăugată
    [Pct.12 modificat prin HG63 din 04.02.11, MO25-27/11.02.11 art.85]
    13. Modul de determinare al preţului cu amănuntul va fi unic pentru toate produsele farmaceutice şi parafarmaceutice conform următoarei formule:
Pam = (Pac x (1+Kacd + Kacf)  x Ktva)
    în care:
    Pam – preţul cu amănuntul
    Pac – preţul de achiziţie
    Kacd – coeficientul adaosului comercial al depozitului
    Kacf – coeficientul adaosului comercial al farmaciei
    Ktva – coeficientul taxei pe valoarea adăugată
    Coeficientul adaosului comercial al farmaciei este o expresie matematică a mărimii adaosului comercial al farmaciei pentru a fi folosit în formula de calcul a preţului cu amănuntul. Modul de determinare al coeficientului adaosului comercial al farmaciei va fi unic conform următoarei formule:
Acf
Kacf= ____ ≤ 0,25
100
în care:
    Acf – mărimea maximală a adaosului comercial al farmaciei
    [Pct.13 modificat prin HG63 din 04.02.11, MO25-27/11.02.11 art.85]
    14. Preţul pentru formele medicamentoase preparate în farmacie include preţul cu amănuntul determinat conform pct.13 pentru ingrediente, substanţe auxiliare şi ambalaj, precum şi taxa laborum. Taxa laborum este calculată de farmacii şi este aprobată de către Agenţia Medicamentului.
    [Pct.14 modificat prin HG63 din 04.02.11, MO25-27/11.02.11 art.85]
    15. În cazul procurării de către farmacii a medicamentelor în ambalaje mari, preţul cu amănuntul (fără TVA) al produselor preambalate se determină prin împărţirea proporţională a costului medicamentelor achiziţionate la numărul ambalajelor de consum al medicamentelor pentru comercializarea acestora cu amănuntul, majorat cu costul materialului de preambalare şi taxa laborum.
   
[Capitolul III în redacţia HG720 din 10.08.10, MO148-149/17.08.10 art.812]
IV. CONTROLUL ASUPRA PREŢURILOR
    16. Ministerul Sănătăţii, prin intermediul Agenţiei Medicamentului, Ministerul Finanţelor, prin intermediul Serviciului Fiscal de Stat, Inspecţiei financiare şi Serviciului Vamal, precum şi Ministerul Afacerilor Interne vor asigura controlul asupra respectării modalităţii de formare a preţurilor la medicamentele comercializate şi plasate pe piaţa internă.
    [Pct.16 modificat prin HG522 din 06.07.17, MO244-251/14.07.17 art.616]
    [Pct.16 modificat prin HG868 din 19.11.12, MO242-244/23.11.12 art.938]
    [Pct.16 modificat prin HG403 din 13.06.12, MO120-125/15.06.12 art.443]
    [Pct.17 exclus prin HG63 din 04.02.11, MO25-27/11.02.11 art.85]
   
[Capitolul IV în redacţia HG720 din 10.08.10, MO148-149/17.08.10 art.812]

   
[Anexa exclusă prin HG720 din 10.08.10, MO148-149/17.08.10 art.812]
    [Anexa în redacţia HG85 din 25.01.06, MO20/31.01.06 art.111]
    [Anexa în redacţia HG1282 din 19.11.01, MO141/22.11.01 art.1330]