HGA62/1994
ID intern unic:  296570
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
GUVERNUL
HOTĂRÎRE Nr. 62
din  03.02.1994
privind înfierea copiilor de către cetăţenii străini
Publicat : 28.02.1994 în Monitorul Oficial Nr. 2     art Nr : 42
    HG475 din 03.05.06, MO73-75/12.05.06 art514
    În scopul ocrotirii drepturilor copiilor înfiaţi de către cetăţenii străini, compensării cheltuielilor aferente suportate de Republica Moldova, Guvernul Republicii Moldova hotărăşte:
    1. Se aprobă Regulamentul cu privire la creditarea organizaţiilor străine cu atribuţii în domeniul înfierii copiilor în Republica Moldova (se anexează).
    [Pct.2 abrogat prin HG475 din 03.05.06, MO73/12.05.06 art.514]
    3. Ministerul Sănătăţii în comun cu Comitetul pentru înfiere al Republicii Moldova, în termen de 15 zile, să întocmească lista bolilor proscrise la înfiere.
    [Pct.4 abrogat prin HG475 din 03.05.06, MO73/12.05.06 art.514]

    PRIM-VICEPRIM-MINISTRU
    AL REPUBLICII MOLDOVA                                Nicolae ANDRONATI

    Chişinău, 3 februarie 1994
    nr. 62

Aprobat
la Hotărîrea Guvernului
Republicii Moldova
nr.62 din 3 februarie 1994

REGULAMENT
cu privire la acreditarea organizaţiilor străine cu
atribuţii în domeniul înfierii copiilor în Republica Moldova
I. Principii generale
    1. În scopul ocrotirii drepturilor copiilor orfani şi rămaşi fără tutelă, colaborării cu autorităţi centrale din străinătate care au atribuţii în domeniul înfierii copiilor, precum şi soluţionării problemelor de interes reciproc în domeniul înfierii, Republica Moldova autorizează activitatea organizaţiilor străine cu atribuţii în domeniul înfierii copiilor.
    2. Reprezentanţii organizaţiilor respective acreditate vor beneficia de informaţia necesară privind copilul ce urmează a fi înfiat, starea de sănătate a lui, de date despre rudele apropiate, precum şi de întîlniri cu acest copil.
    3. Cheltuielile ocazionate de cazare, convorbiri telefonice, deplasări pe teritoriul Republicii Moldova le suprotă organizaţia acreditată.
II. Acreditarea organizaţiilor
    4. Organizaţiile străine care pot fi acreditate să desfăşoare activităţi în domeniul protecţiei drepturilor copilului prin adopţie pe teritoriul Republicii Moldova trebuie să îndeplinească următoarele condiţii:
    a) să fie persoane juridice legal constituite în statele de origine;
    b) să aibă sediul pe teritoriul unui stat care a ratificat Convenţia asupra protecţiei copiilor şi cooperării în materia adopţiei internaţionale, încheiată la Haga la 29 mai 1993 sau dacă în acest domeniu există un acord bilateral între state;
    c) să dispună de autorizaţie pentru a desfăşura activităţi în domeniul protecţiei drepturilor copilului prin adopţie internaţională din partea autorităţilor competente ale statului unde se află sediul lor;
    d) să fie conduse şi administrate de către persoane calificate, cu înalte calităţi morale, cu pregătire profesională şi experienţă pentru a acţiona în domeniul adopţiei internaţionale;
    e) să se afle sub supravegherea autorităţilor competente ale statului unde se află sediul lor, în ceea ce priveşte formarea, funcţionarea şi situaţia lor financiară.
    [Pct.4 în redacţia HG1375 din 10.12.01, MO155-157/20.12.01 art.1425]
    [Pct.4 modificat prin
HG228 din 27.02.98, MO30-33/09.04.98 art.252]
    5. Organizaţiile străine care îndeplinesc condiţiile prevăzute la punctul 4 vor prezenta Comitetului pentru înfiere al Republicii Moldova, în vederea acreditării, următoarele acte:
    a) cererea de acreditare;
    b) documentul doveditor al capacităţii solicitantului de a desfăşura activităţi în domeniul protecţiei drepturilor copilului prin adopţie internaţională, eliberat de autorităţile competente din ţara de origine (agrement sau autorizaţie);
    c) documente privitoare la structura organizatorică şi la personal;
    d) istoricul activităţii desfăşurate;
    e) lista personalului care va presta servicii în domeniul adopţiei, incluzînd datele profesionale;
    f) descrierea activităţilor planificate şi a metodologiei de lucru;
    g) angajamentul de a prezenta Comitetului numai cererile acelor familii sau persoane cu domiciliul permanent pe teritoriul statului respectiv, cu care organizaţia străină respectivă a încheiat un acord (contract, înţelegere) privind urmărirea copilului după adopţie, de către persoane calificate, pe o perioadă de cel puţin trei ani de la intrarea copilului pe teritoriul statului străin;
    h) angajamentul de a prezenta Comitetului rapoarte anuale de activitate în vederea reînnoirii autorizaţiei, precum şi rapoarte, la cererea acestuia;
    i) extrasul din legea statului respectiv vizînd probleme ce ţin de adopţia internaţională.
    [Pct.5 în redacţia HG1375 din 10.12.01, MO155-157/20.12.01 art.1425]
    6. În baza acestor documente Comitetul, în terme de o lună, acreditează organizaţia respectivă şi eliberează un certificat de acreditare autentificat prin pecetea Comitetului şi semnătura preşedintelui. Certificatul include un apel adresat autorităţilor de a susţine titularul în conformitate cu legislaţia în vigoare.
    7. Certificatul de acreditare a organizaţiei este valabil pentru o perioadă de un an. Reînnoirea acestuia este condiţionată de prezentarea la Comitet a rapoartelor anuale de activitate ale organizaţiilor străine în termen cu cel puţin 30 zile înainte de expirarea termenului de valabilitate a certificatului sau la cererea Comitetului.
    [Pct.7 în redacţia HG1375 din 10.12.01, MO155-157/20.12.01 art.1425]
    8. La expirarea termenului de acreditare în Republica Moldova orice acţiune reciprocă între organizaţia respectivă şi Comitet se suspendă.
III. Drepturile şi obligaţiunile organizaţiilor
străine acreditate în Republica Moldova
    9. Organizaţiile străine acreditate beneficiază de următoarele drepturi:
    a) la informare, sprijin şi consultanţă în domeniul de adopţie;
    b) la efectuarea demersurilor necesare în vederea constituirii şi soluţionării dosarelor de adopţie pe lîngă autorităţile competente;
    c) la selectarea şi supravegherea persoanelor interesate să adopte, în colaborare cu autorităţile competente, atît înainte, cît şi după încuviinţarea adopţiei.
    [Pct. 9 în redacţia HG1375 din 10.12.01, MO155-157/20.12.01 art. 1425]
    10. Reprezentantul permanent al organizaţiei acreditate poate fi cetăţean al Republicii Moldova sau al statului de origine a asociaţiei, care activează în cadrul acestei asociaţii.
    [Pct.9 introdus prin HG228 din 27.02.98, MO30-33/09.04.98 art.252]
    [Pct.10-11 excluse HG228 din 27.02.98, MO30-33/09.04.98 art.252; celelalte renumerotate]
 
   11. Reprezentanţii organizaţiei acreditate invită în Republica Moldova cetăţeni străini care doresc să înfieze copii, inclusiv şi la procesele judiciare, asumîndu-şi toate cheltuielile respective.
    Invitaţia cetăţenilor străini la şedinţa Comitetului se va face în baza unui permis în scris, semnat de către preşedintele Comitetului sau vicepreşedintele Comitetului, cu nominalizarea persoanelor vizate.
    [Pct.10 alineat introdus prin HG228 din 27.02.98, MO30-33/09.04.98 art.252]
    12. În cazul în care se atestă nerespectarea drepturilor copilului înfiat, expirarea termenului valabilităţii licenţei, Comitetul anulează acreditarea organizaţiei, menţinîndu-şi dreptul de a interveni pe lîngă organismele statelor respective, precum şi cele internaţionale cu apeluri, demersuri privind protecţia copilului adoptat cu asistenţa acestor organizaţii.
    [Pct.11 în redacţia HG228 din 27.02.98, MO30-33/09.04.98 art.252]
   
13. Comitetul va acredita organizaţii numai din statele care au stabilit legături diplomatice cu Republica Moldova.