HGM621/1995
ID intern unic:  296573
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
GUVERNUL
HOTĂRÎRE Nr. 621
din  07.09.1995
cu privire la Acordul  de concesiune între Guvernul Republicii Moldova
şi Compania de explorare a resurselor "Redeco" LTD din S.U.A
Publicat : 24.11.1995 în Monitorul Oficial Nr. 65-66     art Nr : 519

     MODIFICAT
HG955 din 08.09.05, MO123-125/16.09.05 art.1029
HG886 din 02.08.04, MO132-137/06.08.04 art.1057
HG65 din 27.01.03, MO11/31.01.03 art. 74
HG362 din 27.03.02, MO46/04.04.02 art. 445
HG152 din 11.02.98, MO28/02.04.98
HG992 din 27.10.97, MO79/02.12.97
HG450 din 12.08.96, MO65/10.10.96

Titlul în redacţia HG450 din 12.08.96, MO65/10.10.96


    În conformitate cu Hotărîrea Parlamentului Republicii Moldova nr.495-XIII din 13 iunie 1995,
    Guvernul Republicii Moldova HOTĂRĂŞTE:
    1. Se aprobă Acordul de concesiune între Guvernul Republicii Moldova şi Compania de explorare a resurselor "Redeco" LTD din S.U.A., încheiat la 6 iulie 1995, în scopul prospectării şi exploatării resurselor de petrol şi gaze pe teritoriul republicii, revăzut în conformitate cu obiecţiile şi sugestiile parvenite în procesul de examinare a proiectului acordului nominalizat în Parlamentul Republicii Moldova.
    [Pct.1 în redacţia HG450 din 12.08.96, MO65/10.10.96]
    2. În temeiul prevederilor art. 9 alin. (1) al Legii cu privire la resursele naturale nr. 1102-XIII din 6 februarie 1997 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1997, nr. 40, art. 337) se autorizează:
    Ministerul Ecologiei şi Resurselor Naturale să exercite funcţia de concedent, în conformitate cu prevederile Legii cu privire la concesiuni nr. 534-XIII din 13 iulie 1995 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1995, nr. 67, art. 752);
    Ministerul Ecologiei şi Resurselor Naturale să exercite funcţia de beneficiar general al producţiei obţinute de Compania de exploatare a resurselor "REDECO" LTD, în cazul prevăzut de punctul 2.11. art. B al Acordului de concesiune din 6 iulie 1995.
    [Pct.2 modificat prin HG955 din 08.09.05, MO123/16.09.05 art.1029]
    [Pct.2 modificat prin HG886 din 02.08.04, MO132-137/06.08.04 art.1057]
    [Pct.2 în redacţia HG362 din 27.03.2002, MO46/04.04.2002 art. 445]
    [Pct.2 în redacţia
HG992 din 27.10.97, MO79/02.12.97]
    [Pct.2 în redacţia
HG450 din 12.08.96, MO65/10.10.96]
    3. În temeiul condiţiilor stipulate în Acordul de concesiune şi legislaţiei în vigoare se pune în sarcina:
    Asociaţiei de Stat "AGeOM" să elibereze Companiei "Redeco" LTD licenţă pentru efectuarea lucrătorilor de prospecţiuni geologice ale zăcămintelor de petrol şi gaze în zona de concesiune;
    Serviciului Standardizare şi Metrologie să acorde Companiei "Redeco" LTD licenţă pentru exploatarea zăcămintelor de petrol din Văleni şi zăcămintelor de gaze din Victorovca;
    [Pct.3 al.2 modificat prin HG955 din 08.09.05, MO123/16.09.05 art.1029]
    organelor administraţiei publice locale să elibereze în modul stabilit autorizaţie Companiei "Redeco" LTD pentru efectuarea lucrărilor de determinare a gradului de seismicitate şi a altor lucrări de prospecţiuni geologice pe teritoriile respective şi să atribuie terenuri pentru efectuarea prospecţiunilor de zăcăminte descoperite de petrol şi gaze.
    4. Ministerul Finanţelor la elaborarea proiectelor de buget pe anul 1996 şi pe următorii ani prevedea acordarea de facilităţi fiscale Companiei "Redeco" LTD, ce rezultă din obligaţiunile părţii moldave stipulate în Acordul de concesiune, pentru soluţionarea ulterioară definitivă a acestei probleme în conformitate cu legislaţia Republicii Moldova.
    5. Se obligă Compania de explorare a resurselor "Redeco" L.T.D. din SUA:
    să efectueze în modul stabilit de Ministerul Finanţelor vărsăminte la bugetul de stat al Republicii Moldova ale plăţilor de arendă pentru utilizarea subsolului, achitate de către Compania "Redeco" LTD în natură în suma echivalentă acesteia. Cheltuielile de desfacere a produselor de petrol şi gaze vor fi acoperite din contul preţului de comercializare către consumatorii finali;
    [Pct.5 modificat prin HG955 din 08.09.05, MO123/16.09.05 art.1029]
    [Pct.5 modificat prin HG992 din 27.10.97, MO79/02.12.97]
    [Pct.5 modificat prin HG450 din 12.08.96, MO65/10.10.96]

    6. În scopul exercitării controlului asupra executării Acordului de concesiune, se instituie Comisia guvernamentală în următoarea componenţă:
    DUCA Gheorghe                   - preşedinte al Academiei de Ştiinţe a Moldovei
                                                    (preşedinte al Comisiei)
    MIHAILESCU Constantin     - ministru al ecologiei şi resurselor naturale
                                                    (vicepreşedinte al Comisiei)
    ANTOSII Vladimir                 - ministru al industriei şi infrastructurii
                                                     (vicepreşedinte al Comisiei)
    NEAGA Vasile                       - secretar ştiinţific al Institutului de Geofizică şi
                                                     Geologie al Academiei de Ştiinţe a Moldovei
                                                     (secretar al Comisiei)
Membrii Comisiei:
    DODON Igor                        - viceministru al economiei şi comerţului
    POP Mihail                            - viceministru al finanţelor
    MOCANU Elena                   - viceministru al justiţiei
    BABAN Sergiu                      - director general al Serviciului Standardizare şi
                                                     Metrologie
    BURLACOV Anatol              - director al Agenţiei Naţionale pentru Reglementare
                                                     în Energetică
    JALALITE Ghene                  - director general al Agenţiei de Stat pentru Geologie
                                                    a Republicii Moldova "AGeoM", Ministerul Ecologiei
                                                    şi Resurselor Naturale
    DRUMEA Anatol                   - şef de secţie la Institutul Geofizică şi Geologie al
                                                     Academiei de Ştiinţe a Moldovei
    STRATILA Nicolai                 - preşedinte al Federaţiei sindicatului lucrătorilor
                                                     din industria chimică şi resurse energetice
    RÎBALCO Alexei                    - director general al S.R.L. "Agropiese TGR", membru
                                                      al Consiliului Economic pe lîngă Prim-ministru
    BRATU Ştefan                        - preşedinte al raionului Cahul
    BLOŞENCO Ion                    - preşedinte al raionului Cantemir
    NEBUNU Artur                      - preşedinte al organizaţiei nonguvernamentale
                                                     "Centrul de consultanţă ecologică "Cahul"
    ALEINOV Igor                      - director general al Companiei "Redeco-Moldova"
                                                      L.T.D.
    [Pct.6 în redacţia HG955 din 08.09.05, MO123/16.09.05 art.1029]
    [Pct.6 modificat prin HG886 din 02.08.04, MO132-137/06.08.04 art.1057]
    [Pct.6 modificat prin HG65 din 27.01.03, MO11/31.01.03 art. 74]
    [Pct.6 în redacţia HG362 din 27.03.02, MO46/04.04.02 art. 445]
    [
Pct.6 modificat prin HG152 din 11.02.98]
    [
Pct.6 modificat prin HG578 din 25.06.97]
    [
Pct.6 modificat prin HG450 din 12.08.96, MO65/10.10.96]
    7. În caz de eliberare din funcţiile publice deţinute de membrii Comisiei, funcţiile acestora vor fi exercitate de persoanele nou-desemnate în posturile respective, fără a emite o nouă hotărîre de Guvern.
    [Pct.7 în redacţia HG362 din 27.03.02, MO46/04.04.02 art. 445]
    8. Ministerul Ecologiei şi Resurselor Naturale şi Ministerul Industriei şi Infrastructurii vor transmite toate materialele de lucru ale Comisiei precedente guvernamentale secretarului Comisiei instituite prin prezenta hotărîre.
    [Pct.8 introdus prin HG955 din 08.09.05, MO123/16.09.05 art.1029]

    PRIM-MINISTRU
    AL REPUBLICII MOLDOVA                           Andrei SANGHELI

    Contrasemnată:
    Ministrul economiei                                            V.Bobuţac
    Ministrul Finanţelor                                            V.Chiţan

    Chişinău, 7 septembrie 1995
    Nr. 621