HGA626/1994
ID intern unic:  296580
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
GUVERNUL
HOTĂRÎRE Nr. 626
din  18.08.1994
privind aprobarea Regulamentului Cadastrului de Stat al Apelor
Publicat : 08.09.1994 în Monitorul Oficial Nr. 3     art Nr : 30
    HG900 din 04.08.04, MO138-146/13.08.04 art.1073

    NOTĂ:
    În textul hotărîrii sintagma “Concernul Republican pentru Gospodărirea Apelor “Apele Moldovei” se substituie prin sintagma “Agenţia “Apele Moldovei” prin HG904 din 09.08.07, MO127-130/17.08.07 art.942
    Cuvintele "Ministerul Agriculturii şi Alimentaţiei", "Concernul de Stat pentru Gospodărirea Apelor "Acva", "Departamentul Protecţia Mediului Înconjurător", "Departamentul pentru protecţia apărării civile şi suituaţii extraordinare al Ministerului Apărării", "Asociaţia de Stat de Producţie pentru Explorări Geologice şi Ridicări Topografo-Geodezice "AGeoM", "Serviciul "Hidrometeo", se substituie, respectiv, prin cuvintele "Ministerul Agriculturii şi Industriei Alimentare", "Agenţia “Apele Moldovei”, "Ministerul Ecologiei şi Resurselor Naturale", "Departamentul Situaţii Excepţionale", "Agenţia de Stat de Producţie pentru Explorări Geologice "AGeoM", "Serviciul Hidrometeorologic de Stat", iar cuvintele "Ministerul Serviciilor Comunale şi Exploatării Fondului de Locuinţe" şi "Ministerul Dezvoltării Teritoriului, Construcţiilor şi Gospodăriei Comunale" - prin cuvintele "Departamentul Construcţiilor şi Dezvoltării Teritoriului", prin HG900 din 04.08.04, MO138-146/13.08.04 art.1073


În conformitate cu legislaţia în vigoare şi întru executarea hotărîrilor Parlamentului Republicii Moldova nr. 1515-XII, nr.1516-XII din 16 iunie 1993, nr. 1533-XII din 22 iunie 1993, Guvernul  Republicii Moldova hotărăşte:
1. Se aprobă Regulamentul Cadastrului de Stat al Apelor (se anexează).
2. Se obligă  consumatorii de apă, cu orice formă de proprietate, să acţioneze conform Regulamentului aprobat prin prezenta hotărîre.
3. Se pune în sarcina Ministerului Ecologiei şi Resurselor Naturale  efectuarea lucrărilor cu privire la generalizarea  datelor şi publicarea materialelor incluse în Cadastrul de Stat al Apelor.
4. Ministerul Finanţelor, la elaborarea proiectelor bugetelor, va examina propunerile Ministerului Ecologiei şi Resurselor Naturale privind alocarea din bugetul de stat a mijloacelor pentru elaborarea şi editarea Cadastrului de Stat al Apelor.
[Pct.4 introdus prin HG900 din 04.08.04, MO138-146/13.08.04 art.1073]

PRIM-MINISTRU
AL REPUBLICII MOLDOVA                       Andrei SANGHELI

Chişinău, 18 august 1994
nr. 626

Aprobat
prin hotărirea Guvernului
Republicii Moldova nr.626
din 18 august 1994
R E G U L A M E N T U L
Cadastrului de Stat al Apelor
    Cadastrul de Stat al Apelor include totalitatea informaţiei oficiale privind resursele de apă ale ţării, se ţine în baza evidenţei de stat a apei şi controlului operativ asupra folosirii apelor.
I. Evidenţa de stat a apelor
    1. Evidenţa de stat a apelor şi folosirii lor are drept sarcină stabilirea cantităţii şi calităţii apelor, care constituie fondul unic de stat al apelor, precum şi datele privind folosinţa apelor pentru necesităţile populaţiei ale economiei naţionale.
    Evidenţa de stat a apelor şi folosirii lor se efectuează cu scopul de a obţine datele necesare pentru:
    planificarea curentă şi de perspectivă a folosirii apelor, înfăptuirea măsurilor de protecţie a apelor, precum şi pentru dezvoltarea raţională şi amplasarea forţei de muncă pe teritoriul ţării;
    intocmirea schemelor de folosire complexă şi de protecţie a apelor, balanţelor de gospodărire a apelor; proiectarea întreprinderilor de gospodărire a apelor,industriale, de transport şi altor întreprinderi şi construcţii ce ţin de folosinţa apelor;
    prognozarea modificărilor condiţiilor hidrologice, debutului de apă şi calităţii apei;
    elaborarea măsurilor privind sporirea eficacităţii funcţionării sistemelor de gospodărire a apelor;
    dirijarea operativă a sistemelor de gospodărire a apelor;
    reglementarea consumului şi evacuării apelor, precum şi a indicilor calităţii apei;
    elaborarea măsurilor de preîntîmpinare şi lichidare a acţiunii dăunătoare a apelor;
    efectuarea controlului de stat asupra înfăptuirii măsurilor privind utilizarea raţională şi protecţia apelor;
    reglementarea relaţiilor dintre consumatorii de apă şi alte organizaţii şi instituţii interesate;
    alte necesităţi în conformitate cu cele prevăzute de ligislaţia Republicii Moldova.
    2. Evidenţa de stat a apelor şi folosirii lor se efectuează conform unui sistem unic de către Serviciul Hidrometeorologic de Stat al Ministerului Ecologiei şi Resurselor Naturale (compartimentul resursele de apă de suprafaţă), în comun cu Agenţia de Stat de Producţie pentru Explorări Geologice "AGeoM" (compartimentul resursele de ape subterane) şi Agenţia “Apele Moldovei” (în partea evidenţei folosirii apelor).
    Evidenţei de stat sînt supuse toate apele (obiectivele acvatice) care constituie fondul de stat, precum şi folosirea apelor de către întreprinderile industriale, de construcţii, de transport şi de alte organizaţii şi instituţii (în continuare - consumatorii de apă) independent de apartenenţa departamentală şi forma lor de proprietate.
    Agenţia “Apele Moldovei”, de comun acord cu Ministerul Ecologiei şi Resurselor Naturale, vor întocmi lista consumatorilor de apă, pentru utilizarea căreia este necesară evidenţa de stat.
    3. Serviciul Hidrometeorologic de Stat la capitolul evidenţa de stat a apelor asigiră:
    evidenţa de stat a resurselor de apă (cu excepţia apelor subterane) şi supravegherea regimurilor şi calităţii apelor;
    întreprinderile interesate, organizaţiile şi instituţiile, în baza evidenţei de stat a apelor, cu date despre obiectivele acvatice (cu excepţia apelor subterane) şi regimul hidrologic, cu prognoze hidrologice necesare pentru exploatarea, precum şi pentru proiectarea şi construcţia întreprinderilor, edificiilor şi a altor obiecte;
    observările şi controlul asupra gradului de poluare a apelor (cu excepţia apelor subterane) conform indicilor fizici, chimici şi hidrobiologici, asigură organizaţiile şi instituţiile interesate cu informaţie sistematică despre gradul de poluare a obiectivelor acvatice (cu excepţia apelor subterane) şi despre schimbările posibile în rezultatul activităţii economice şi condiţiilor hidrometeorologice, precum şi cu informaţie urgentă despre schimbările bruşte ale gradului de poluare a apelor (cu exepţia apelor subterane).
    4. Agenţia de Stat de Producţie pentru Explorări Geologice "AGeoM" la capitolul evidenţa de stat şi folosirea resurselor de ape subterane:
    efectuează evidenţa de stat a apelor subterane, inclusiv evidenţa rezervelor de apă pentru exploatare, precum şi observări asupra regimurilor şi calităţii apelor;
    asigură întreprinderile, organizaţiile şi instituţiile interesate, în baza materialelor evidenţei de stat a apelor, cu date despre apele subterane, regimul lor şi prognozele hidrogeologice necesare pentru exploatarea, precum şi pentru proiectarea şi construcţia întreprinderilor, edificiilor şi altor obiective legate de folosinţa apelor subterane;
    organizează observările şi controlul asupra gradului de poluare a apelor subterane conform indicilor fizici, chimici şi hidrobiologici, asigură întreprinderile, organizaţiile şi instituţiile interesate cu informaţie sistematică despre gradul de poluare a apelor subterane şi posibilitatea modificării acestuia în rezultatul activităţii economice şi condiţiilor hidrometeorologice, precum şi cu informaţie urgentă despre schimbările bruşte ale gradului de poluare a apelor subterane.
    5. Agenţia “Apele Moldovei” la capitolul evidenţa de stat a apelor şi folosirea lor asigură:
    controlul operativ privind corectitudinea evidenţei primare a debitului apelor captate din obiectivele acvatice şi evacuate în ele, controlul privind existenţa şi instalarea utilajului şi aparatajului pentru evidenţa apei folosite şi evacuate şi respectarea termenelor fixate pentru atestarea de stat a acestui utilaj şi aparataj la întreprinderile, organizaţiile şi instituţiile - consumatori de apă cu orice fel de proprietate;
    efectuează evidenţa folosirii apelor în baza gestiunii consumatorilor de apă;
    prezintă Departamentului Statisticii, Ministerului Economiei şi organizaţiilor, instituţiilor interesate date generalizate despre evidenţa folosirii apelor;
    efectuează înregistrarea consumatorilor de apă.
    6. Departamentul Statisticii, în comun cu Agenţia “Apele Moldovei” şi Ministerul Ecologiei şi Resurselor Naturale, aprobă modul de prezentare a dărilor de seamă de stat statistice despre folosirea apelor şi instrucţiunile privind completarea lor.
    7. Întreprinderile, organizaţiile şi instituţiile de stat, cooperatiste, şi obşteşti, indiferent de forma de proprietate care consumă apă:
    ţin evidenţa primară a debitului apelor captate din obiectivele acvatice şi celor deversate în ele conform formularelor, în modul şi termenele aprobate de Agenţia “Apele Moldovei”;
instalează la toate construcţiile de captare şi evacuare a apelor utilaj hidrometic pentru măsurarea cantităţii de apă, folosită şi evacuată (debitmetri, nivelmetri şi alt utilaj hidrometic);
    determină conţinutul chimic al apelor evacuate în propriile laboratoare chimice sau în laboratoarele altor întreprinderi, organizaţii şi instituţii;
    prezintă Agenţia “Apele Moldovei” dări de seamă despre folosirea apelor conform formularelor şi instrucţiunilor aprobate de Departamentul Statisticii;
    transmit Departamentului Situaţii Excepţionale, organelor locale ale Ministerului Ecologiei şi Resurselor Naturale şi Agenţia “Apele Moldovei” informaţie urgentă despre evacuările accidentale de substanţe nocive şi despre încălcările regimului stabilit de folosire a apelor.
II. Întocmirea,generalizarea şi ţinerea Cadastrului de Stat al Apelor
    8. Cadastrul de Stat al Apelor include date privind resursele acvatice ale statului, indicii cantitativi şi calitativi, registrul consumatorilor de apă, date medii multianuale privind evidenţa folosirii apelor şi starea lor ecologică din bazinele principalelor rîuri, lacuri, bazine de acumulare, zăcămintele apelor subterane, precum şi în oraşe şi raioane.
    Conţinutul de date al Cadastrului de Stat al Apelor şi informaţiile cadastrale care vor fi date publicităţii, modul, termenele de editare a datelor Cadastrului de Stat al Apelor se determină ţinîndu-se cont de propunerile ministerelor şi departamentelor interesate şi se aprobă de Ministerul Ecologiei şi Resurselor Naturale, de comun acord cu Agenţia “Apele Moldovei” şi Agenţia de Stat de Producţie pentru Explorări Geologice "AGeoM".
    9. La ţinerea Cadastrului de Stat al Apelor, Ministerul Ecologiei şi Resurselor Naturale (capitolul resursele apelor de suprafaţă), Agenţia de Stat de Producţie pentru Explorări Geologice "AGeoM" (capitolul apelor subterane) şi Agenţia “Apele Moldovei” (capitolul utilizarea apelor) îndeplinesc următoarele sarcini:
    elaborează instrucţiuni metodice privind ţinerea Cadastrului de Stat al Apelor şi modul de editare a datelor cuprinse în el în scopul asigurării mai ample a economiei naţionale cu informaţia necesară despre obiectivele acvatice, resursele acvatice, regimurile, calitatea şi folosinţa apelor, precum şi date despre consumatorii de apă;
    analizează, sistematizează şi asigură păstrarea datelor despre obiectivele acvatice, resursele de apă, regimurile, calitatea şi folosinţa apelor, precum şi datelor despre consumatorii de apă;
    efectuează estimarea curentă şi de perspectivă:
    - a resurselor de apă de suprafaţă şi calitatea lor în baza balanţei apelor din bazinele fluviale şi pe anumite sectoare, precum şi pe republică în ansambl;
    - a resurselor apelor subterane şi a calităţii lor din regiunile hidrogeologice, precum şi pe republică în ansamblu;
    - a utilizării apelor conform modului de folosinţă a apelor pe ramurile economici naţionale, bazinele fliviale şi pe anumite sectoare (pentru apele subterane - pe regiunile hidrogeologice), precum şi pe republică în ansamblu;
    crează şi ţin, utilizînd calculatoarele electronice, fondul de date al Cadastrului de Stat al Apelor;
    pregătesc pentru editare informaţia cu privire la Cadastrul de Stat al Apelor;
    asigură în modul stabilit întreprinderile, organizaţiile şi instituţiile interesate cu date despre Cadastrul de Stat al Apelor.