HGM641/2001
ID intern unic:  296605
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
GUVERNUL
HOTĂRÎRE Nr. 641
din  12.07.2001
despre tarifele minime ale remuneraţiei de autor
Publicat : 20.07.2001 în Monitorul Oficial Nr. 81-83     art Nr : 682
MODIFICAT
HG275/16.03.06, MO51-54/31.03.06 art.338
HG271/10.03.05, MO42-45/21.03.05 art.315
În conformitate cu art.25 din Legea privind dreptul de autor şi drepturile conexe nr.293-XIII din 23 noiembrie 1994 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1995, nr.13, art.124), Guvernul Republicii Moldova HOTĂRĂŞTE:
1. Se aprobă:
Regulamentul cu privire la remunerarea autorilor pentru editarea creaţiilor literare, muzicale, ştiinţifice, didactice, tehnico-industriale de specialitate şi de alte genuri (anexa nr.1);
Tarifele onorariilor unice de autor pentru operele literare şi de artă create la comandă în vederea interpretării lor publice ori pentru dreptul de a le monta în scopul interpretării publice (anexa nr.2);
Tarifele onorariilor de autor pentru interpretarea (comunicarea, demonstrarea) publică şi alte forme de valorificare ale creaţiilor dramatice, muzicale, muzical-dramatice şi audiovizuale (anexa nr.3);
Regulamentul cu privire la remunerarea autorilor pentru valorificarea industrială (multiplicarea) a operelor de artă plastică, decorativă şi aplicată (anexa nr.4).
2. Tarifele onorariilor de autor stabilite prin prezenta hotărîre se consideră tarife minime şi sînt obligatorii pentru toate persoanele fizice şi juridice, care valorifică opere literare, artistice şi ştiinţifice  în teritoriul Republicii Moldova, indiferent de tipurile lor de proprietate şi gestiune.
3. Instituţiile finanţate de la buget vor acoperi cheltuielile, comportate de punerea în aplicare a prevederilor pct. 1 şi 2 ale prezentei hotărîri, din contul şi în limitele alocaţiilor bugetare aprobate anual, precum şi din mijloacele lor obţinute din prestări-servicii.
4. Valorificarea operelor, protejate de drepturile de autor şi/sau conexe, se admite doar în baza contractului cu autorul sau cu alt titular al drepturilor de autor şi conexe, cu excepţiile prevăzute de lege.
5. În termen de două luni, Ministerul Culturii, Ministerul învăţămîntului, redacţiile ziarelor şi revistelor şi organizaţiile audiovizualului îşi vor aduce regulamentele cu privire la achitarea remuneraţiei de autor în conformitate cu legislaţia în vigoare şi cu prezenta hotărîre.
6. Prezenta hotărîre nu afectează contractele încheiate anterior de autori şi beneficiari, astfel încît cuantumurile onorariilor, achitate autorilor pînă la această dată conform contractelor în cauză, nu se recalculează.
7. Se abrogă Hotărîrea Guvernului Republicii Moldova nr.713 din 23 octombrie 1995 "Privind remuneraţia de autor pentru folosirea drepturilor de autor şi conexe în Republica Moldova" (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1995, nr. 64, art. 515).
PRIM-MINISTRU
AL REPUBLICII MOLDOVA                                    Vasile TARLEV
Contrasemnată:
Ministrul finanţelor                                                       Mihail Manoli
Ministrul justiţiei                                                           Ion Morei
Chişinău, 12 iulie 2001.
Nr. 641.
Anexa nr.1
la Hotărîrea Guvernului
Republicii Moldova nr. 641
din 12 iulie 2001
REGULAMENTUL
cu privire la remunerarea autorilor pentru editarea creaţiilor
literare, muzicale, ştiinţifice, didactice, tehnico-industriale de specialitate şi de alte genuri
1. Regulamentul cu privire la remunerarea autorilor pentru editarea creaţiilor literare, muzicale, ştiinţifice, didactice, tehnico-industriale de specialitate şi de alte genuri (denumit în continuare Regulamentul) stabileşte modul de achitare şi cuantumurile onorariilor de autor pentru editarea acestor opere.
2. În Republica Moldova remuneraţia de autor (denumită în continuare onorariu de autor şi/sau royalty) pentru editarea operelor de orice gen se plăteşte în cuantumurile şi termenele stabilite în contractele, perfectate în formă scrisă.
3. Noţiunile de bază utilizate în prezentul Regulament au următoarele semnificaţii:
coală de autor - unitatea de măsură a volumului operei ce se editează, egală cu 40000 semne de tipar, la editarea
versurilor - egală cu 700 versuri, la editarea materialului grafic (desene, diagrame, tabele, note muzicale etc.) - cu 3000 cm2. Semne de tipar sînt considerate literele, semnele de punctuaţie, cifrele etc., precum şi fiecare interval dintre cuvinte;
preţul iniţial (costul) al unei cărţi (la calcularea onorariului de autor în procente) - preţul cărţii stabilit de editură la data predării lotului de cărţi în reţeaua comercială spre vînzare (fără luarea în considerare a adaosului comercial al vînzătorului);
normă de tiraj - numărul de cărţi pentru care la editare se plăteşte remuneraţia de autor în mărimea tarifului stabilit în prezentul Regulament sau în contract;
reeditare - orice editare repetată a unei cărţi, precum şi editarea creaţiei în cadrul aceluiaşi contract după ce a fost comercializat întreg tirajul precedent al operei (cel puţin 90 - 95 % din tiraj);
royalty - venitul obţinut de pe urma cedării proprietăţii intelectuale în folosinţă (prin editare, multiplicare, interpretare publică, comunicare publică etc.);
traducere intermediară - traducerea indirectă a operei originale, prin  traducerea textului acestei opere transpus deja într-o altă limbă;
operă integrantă - culegere care reprezintă produsul activităţii intelectuale creatoare de selectare şi sistematizare a altor opere şi materiale atît ocrotite, cît şi neocrotite de dreptul de autor.
4. Contractul de autor trebuie să fie încheiat în formă scrisă şi să prevadă: modul de valorificare a operei (drepturile concrete care se transmit prin acest contract); termenul şi teritoriul, pentru care se transmite dreptul; cuantumul remuneraţiei şi (sau) modul de stabilire a cuantumului remuneraţiei pentru fiecare procedeu de valorificare a operei, ordinea şi termenele de plată a acestei remuneraţii, precum şi alte clauze pe care părţile le vor considera esenţiale. Contractul de autor privind valorificarea operelor publicistice în presa periodică poate fi încheiat şi în formă verbală.

[Pct.4 în redacţia HG275/16.03.06, MO51-54/31.03.06 art.338]
[Pct.4 în redacţia HG275/16.03.06, MO51-54/31.03.06 art.338]
4. Contractul de autor cu privire la editarea creaţiei va cuprinde în mod obligatoriu clauze cu privire la:
- termenul de depunere a manuscrisului la editură;
- volumul creaţiei în coli de autor sau versuri;
- modalitatea, cuantumul şi termenele de achitare a remuneraţiei de autor, inclusiv pentru  reeditări;
- termenul de cesiune a dreptului de autor, acordat editurii pentru valorificarea creaţiei prin editare (acest termen nu va depăşi 3 ani);
- limba în care va fi editată creaţia şi teritoriul de difuzare a exemplarelor;
- alte condiţii.
5. Potrivit contractelor de editare se recomandă trei modalităţi de plată a onorariilor de autor:
a) sub formă de cote procentuale calculate din preţul iniţial (costul) unei cărţi;
b) prin acord (pentru întregul tiraj);
c) conform tarifelor stabilite de Guvern, pentru editurile subvenţionate de la bugetul de stat.
6.  Se stabilesc tarifele minime ale remuneraţiei de autor plătite sub formă de cote procentuale, calculate din preţul (costul) iniţial al unei cărţi, conform tabelului 1.
Tabelul 1. Tarifele minime ale remuneraţiei de autor, în cote procentuale

Titularii remuneraţi Ediţii suvenţionate de la bugetul de stat, % Alte surse de plată, tarif minim, %
A. Editarea operei originale:     -autorului operei 5-12 5
B. Editarea operei în traducere:    -autorului operei originale    -traducătorului 3-72-5 32
C. În cazul cînd a fost folosită o traducere intermediară:    -autorului operei originale    -traducătorului intermediar    -traducătorului în limba în care se     editează 3-71-2,52-4,5 312

7. Se stabilesc tarifele minime ale remuneraţiei de autor în lei pentru o coală de autor, conform tabelului 2.
Tabelul 2. Tarifele minimale ale remuneraţiei de autor pentru o coală de autor

Nr. crt. Genurile creaţiilor Norma tirajului, mii ex. Tariful minim pentru una coală de autor, lei
1. Proză artistică 5 126
2. Poezie 2 0,72 pentru un vers
3. Literatură ştiinţifico-teoretică, inclusiv monografii 2 108
4. Literatura de popularizare a ştiinţei 8 100
5. Literatura didactică - 90
6. Articole pentru enciclopedii şi dicţionare enciclopedice - 90
7. Studii originale bibliografice, calendare de evenimente, cronici ale vieţii şi activităţii, indici bibliografici în aparat. ştiinţ. al cărţilor - 63
8. Miniaturi literare, foiletoane - 15 pentru o creaţie

8. Se stabilesc tarifele minime ale remuneraţiei de autor pentru editarea creaţiilor muzicale, conform tabelului 3.
Tabelul 3. Tarifele minime ale emuneraţiei de autor pentru editarea creaţiilor muzicale

Nr. crt. Genurile creaţiilor Norma tirajului, mii ex. Tarif minim pentru lucrare, lei
clavire partitură
1. Operă (în cîteva acte) 2 0,25 720
2. Balet (în cîteva acte) 1,5 0,25 468
3. Comedie muzicală, muzical, operetă (în cîteva acte) 2 0,25 396
4. Operă, comedie muzicală, balet operetă, muzical (într-un act) 2 0,25 90
5. Simfonie 1 0,25 360
6. Oratoriu 1 0,25 317
7. Cantată 1 0,25 180
8. Concert pentru orchestră, suită, uvertură, fantezie, potpuriu şi alte creaţii simfonice analogice 3 1 158
9. Creaţii pentru orchestră de instrumente populare şi pentru fanfară - 5 180
10. Creaţii pentru orchestră de estradă şi ansambluri concertistice - 5 79
11. Creaţii camerale - 3 130
12. Creaţii corale vocale - 5 173
13. Creaţii muzical-didactice - 5 79

NOTE privind aplicarea tarifelor indicate în tabelele 2 şi 3:
a) dacă tirajul lucrării editate este mai mic decît o normă de tiraj, onorariul se va plăti ca pentru o normă de tiraj;
b) dacă numărul exemplarelor de carte editată depăşeşte norma de tiraj, remuneraţia de autor se va plăti în proporţia respectivă.
9. Se stabilesc tarifele minime ale remuneraţiei de autor pentru editarea operelor integrante, conform tabelului 4.
Tabelul 4.Tarifele minime ale remuneraţiei de autor pentru editarea operelor integrante

Nr. crt. Genurile creaţiilor Norma tirajului, mii ex. Remuneraţia autorului operei integrante, lei (pentru o coală de autor)
1. Crestomaţii, culegeri tematice şi cărţi cu caracter enciclopedic, culegeri de materiale literar-artistice 5 18
2. Culegeri de proverbe, zicători, expresii proverbale şi ghicitori 2 25
3. Alte culegeri, selecţiuni, colecţii 5 15

NOTĂ. Autorii creaţiilor incluse într-o operă integrantă sînt remuneraţi conform regulilor definite în prezentul Regulament.
10. În cazul editării operelor în traducere, la încheierea contractelor de autor trebuie să se ţină cont de următoarele:
a) remuneraţia de autor pentru traducător nu poate fi sub 40% din tariful, stabilit în prezentul Regulament pentru autorul genului respectiv de creaţie;
b) dacă traducătorul foloseşte o traducere juxtalineară, plata traducerii juxtalineare se va face din onorariul ce i se cuvine traducătorului literar. În acest caz, cuantumul remuneraţiei se va fixa prin acord;
c) traducerea unei opere efectuată cu folosirea unei traduceri intermediare se permite numai în baza contractelor încheiate cu autorul traducerii intermediare şi cu autorul operei originale;
d) la reeditarea materialelor oficiale traduse (legi, hotărîri, programe şcolare, instrucţiuni etc.), traducătorului nu i se plăteşte onorariu.
11. Dacă editura (persoana fizică sau persoana juridică ce a făcut comanda), din motive neimputabile autorului, nu poate folosi opera pe care a aprobat-o sau care a fost creată conform contractului editorial, ea este obligată la data expirării termenului contractual de editare, la cererea autorului, să-i plătească remuneraţia prevăzută în contract pentru o normă de tiraj.
12. Editura (persoana care a făcut comanda) poartă răspundere materială pentru păstrarea originalelor operelor (diapozitivelor), achiziţionate de la pictor sau fotograf, şi este obligată, la expirarea contractului, să le restituie autorului. În caz de pierdere a originalului creaţiei (diapozitivului), editura recuperează autorului, suplimentar la remuneraţia stabilită prin contractul editorial, valoarea integrală a originalului operei (diapozitivului).

[Pct.13-14 excluse prin HG275/16.03.06, MO51-54/31.03.06 art.338, pct.15-20 devi 13-18]
[Pct.13-14 excluse prin HG275/16.03.06, MO51-54/31.03.06 art.338, pct.15-20 devin 13-18]
13. Editura - de stat, obştească sau particulară - este obligată să-i acorde gratuit autorului (titularului) operei tipărite  numărul de cărţi (albume) specificat în tabelul 5.
Tabelul 5. Cărţile (albumele) oferite gratis autorilor (titularilor)

Autorul (titularul) La prima ediţie La reeditare
Autorul operei originale 10 2
Traducătorului 5 1
Autorului culegerii 2 1
Pictorului, autorului albumului fotografic 5 1
Compozitorului 5 1
Autorului operei editate în traducere 2 1
Autorului operelor, incluse în culegere 10 2

14. Editura este obligată să înzestreze fiecare exemplar de carte cu caseta tipografică a ediţiei, care va insera următoarele informaţii obligatorii: numele autorului şi/sau alcătuitorului; denumirea ediţiei, iar pentru operele editate în traducere - numele traducătorului  şi denumirea operei în original; editura şi adresa ei; tipografia şi  adresa ei; indicii de clasificare; numerele standardelor internaţionale (ISBN); semnul protecţiei dreptului de autor; volumul ediţiei în coli de autor şi coli de tipar; tirajul etc.
Persoana care editează şi/sau difuzează opere care nu dispun de informaţiile sus-indicate poartă răspundere în conformitate cu legislaţia în vigoare.
13. Reproducerea tipografică a creaţiilor de artă plastică şi a fotografiilor se permite în baza contractului de autor.
La valorificarea unei creaţii prin editare potrivit unui contract editorial de autor, pictorul sau fotograful este remunerat atît pentru prima emisie, cît şi pentru fiecare din cele următoare, dacă contractul în cauză nu prevede altceva.
La  achitarea onorariului de autor pentru ilustraţiile din albumele, editate cu un format de cel puţin 1/8 a colii de hîrtie (60x84 cm), coala de autor se consideră egală cu 8 pagini de zaţ ale albumului plătit.
În alte ediţii coala de autor pentru ilustraţii va fi egală cu 3000 cm2 din suprafaţa ilustraţiilor acelei lucrări tipărite.
În culegerile muzicale, în care predomină textul literar, o coală de autor se constituie din 3000 cm2 din suprafaţa tipărită cu partiţii muzicale.
Dacă contractul nu stipulează tarifele onorariilor pentru folosirea operelor (în acord pentru toate sau pentru fiecare lucrare), remunerarea pentru materialul ilustrativ, editat în cărţi şi albume, se achită în următoarele proporţii:
a) pentru ilustraţiile originale, prezentate şi finisate de autor în măsura comportată de confecţionarea nemijlocită a formei pentru imprimarea tirajului - 100% din tariful onorariului pentru text;
b) pentru materialul ilustrativ original, care reclamă o finisare suplimentară sau impune corectarea, completarea ori retuşarea originalelor prezentate de autor - 40% din tariful onorariului pentru text, iar pentru ilustraţiile, care trebuie desenate din nou sau executate după crochiurile, schiţele sau fotografiile prezentate de autor - 30% din tariful onorariului pentru text;
c) pentru ilustratiile, folosite de autor din alte ediţii, sau materialele oficiale - 25% din tariful onorariului pentru text.
Autorului textului nu i se plătesc ilustraţiile, executate din iniţiativa editurii şi acceptate de el ca atare.
14. În temeiul Legii privind dreptul de autor şi drepturile conexe (art.21, alin.(1), pct. c)) pentru satisfacerea necesităţilor stringente de studiu şi/sau de cercetări ştiinţifice instituţiile de învăţămînt şi ştiinţifice au dreptul, fără consimţămîntul titularilor de drepturi şi fără plata remuneraţiei de autor, să facă în scopuri necomerciale reproduceri (reprografieri)ale unor creaţii publicate legal: articole, opere cu volum mic (o poezie - pînă la 40 de versuri; o lucrare în proză - pînă  la 5 pagini de formatul A-4), precum şi fragmente din opere cu volum mare (cel mult de 0,5 coli de autor dintr-o creaţie). Beneficiarii menţionaţi sînt obligaţi:
a) să indice pe fiecare exemplar al creaţiei reprografiate numele autorului creaţiei, sursa de împrumut, numărul exemplarelor reprografiate şi denumirea instituţiei care a efectuat reprografierea;
b) să nu reprografieze mai multe exemplare ale uneia şi aceleiaşi opere (unuia şi aceluiaşi fragment din operă) decît numărul studenţilor (elevilor) sau al colaboratorilor ştiinţifici care le vor folosi.
Condiţiile punctului 16 nu se aplică operelor literare, constituite ca programe pentru computer.
15. Pentru reprografierea creaţiilor, se recomandă spre aplicare tarifele minime ale remuneraţiei de autor în lei, pentru fiecare pagină de mărimea A-4 (30x21 cm), indicate în tabelul 6.
Tabelul 6. Tarifele minime ale remuneraţiei de autor pentru reprografierea creaţiilor

Nr. crt. Genurile creaţiilor Tarifele pentru o pagină, lei
1. Manuale şi literatură didactică 1,44
2. Monografii, note muzicale, documente din arhivă, fotografii etc. 3,24
3. Literatură artistică:- proză- versuri 2,162,52
4. Alte texte ocrotite de dreptul de autor 2,88

16. Se stabilesc tarifele minime ale remuneraţiei pentru redactarea, consultarea şi recenzarea operelor, conform tabelului 7.
Tabelul 7. Tarifele minime ale remuneraţiei pentru redactarea, consultarea şi recenzarea operelor

Nr. crt. Prestaţiile efectuate Tariful pentru o coală de autor, lei
1. Redactarea (stilizarea) literară a tuturor genurilor de creaţii (cu exceăţia versurilor) 18
2. Redactarea versurilor 0,108 pentru un vers
3. Consultaţii:a) privind creaţiile literareb) privind ediţiile de artă plastică, pentru o denumire 1,83,6
4. Recenzarea lucrărilor ştiinţifice şi de popularizare a ştiinţei 25
5. Recenzarea creaţiilor didactice 15
6. Recenzarea creaţiilor muzicale:a) creaţii muzicale mici (pînă la 200 tacte), pentru o creaţieb) Creaţii muzicale ce depăşesc 200 tacte ori culegeri de opere muzicale, pentru o creaţie (pentru o culegere) 3,625

17. Bibliotecile, arhivele, instituţiile de învăţămînt pot reprografia opere cu volum mic sau extrase din opere cu volum mare în scopuri comerciale numai în temeiul contractului cu titularii de drepturi ai operelor multiplicate şi cu plata  remuneraţiei de autor sau dacă au obţinut anticipat licenţa de la organizaţia care administrează aceste drepturi patrimoniale pe principii colective.
Dispoziţia indicată la punctul 16, lit. a) este obligatorie în toate cazurile.
18. Publicaţiile periodice şi agenţiile de presă achită remuneraţia de autor pentru operele publicate conform tarifelor minime stabilite în prezentul Regulament, iar pentru materialele informative şi de publicistică - conform tarifelor redacţionale interne. Redacţiile şi agenţiile de presă aprobă tarifele interne ale remuneraţiei de autor reieşind din posibilităţile lor economice, însă ele nu pot fi mai mici sumar decît 110 lei pentru o pagină de tipar.
Anexa nr. 2
la Hotărîrea Guvernului
Republicii Moldova nr. 641
din 12 iulie 2001
TARIFELE
onorariilor unice de autor pentru operele literare şi de artă
create la comandă în vederea interpretării lor publice ori
pentru dreptul de a le monta în scopul interpretării publice
1. Contractele încheiate cu autorii, prin care se comandă crearea unor lucrări dramatice, muzicale, muzical-dramatice şi literare pentru a fi interpretate în public, precum şi contractele privind montarea în scopul interpretării publice a oricărei creaţii ocrotite de dreptul de autor (publicate sau nepublicate) trebuie să stipuleze achitarea remuneraţiei unice de autor în cuantumuri care nu vor fi mai mici decît tarifele stabilite în această anexă pentru genul respectiv de creaţii.
2. În cazul cînd autorul şi-a modificat radical creaţia publicată, pentru varianta refăcută el poate pretinde la un onorariu în limitele a 75% din onorariul cuvenit pentru creaţia originală.
3. Instituţia care a pus în scenă (a interpretat) o creaţie originală sau tradusă, ocrotită de dreptul de autor, fără a încheia un contract în această privinţă, este obligată să plătească autorului şi/sau traducătorului acestei creaţii un onorariu conform prezentelor tarife, majorat de cinci ori, dacă titularul nu va cere, prin intermediul instanţei judecătoreşti, o compensaţie mai mare pentru prejudiciile morale şi materiale cauzate.
4. Pentru operele literare şi de artă create la comandă în vederea interpretării lor publice ori pentru dreptul de a le monta în scopul interpretării publice se stabilesc următoarele tarife minime ale remuneraţiei unice de autor:

Nr. crt. Genurile creaţiilor Tarifele minime ale onorariului de autor, lei
1 2 3
  I. Creaţii dramatice  
1. Piesă în mai multe acte:   în proză   în versuri 360720
2. Piese într-un act:   în proză   în versuri 180288
3. Dramatizări în mai multe acte 180
4. Dramatizări într+un act 72
  II. Creaţii muzicale  
5. Operă în mai multe acte 2160
6. Balet în mai multe acte 1800
7. Operetă, comedie muzicală, muzical 1080
8. Oratoriu 864
9. Simfonie, simfonietă (pentru orchestră simfonică, orchestră de cameră, cor a capella) 1350
10. Cantată, creaţie simfonică amplă cu program (pentru orchestră simfonică, fanfară, orchestră de cameră, cor a capella) 720
11. Concert (pentru orchestră simfonică, orchestră de instrumente populare, fanfară, orchestră de cameră, cor a capella, pentru instrumente solo şi voce cu orchestră) 1080
12. Suită, variaţiuni (pentru orchestră simfonică, orchestră de instrumente populare, fanfară, orchestră de cameră şi de estradă) 288
13. Creaţii instrumentale ample monopartite (poem, rapsodie, preludiu, fugă, passacaglie, uvertură etc.) 144
14. Alte opere mici 144
  III. Lucrări literare integrate în creaţii muzicale  
15. Libret de operă în mai multe acte 648
16. Libret de operă, comedie muzicală sau de muzical în mai multe acte 432
17. Libret de balet in mai multe acte, de oratoriu sau de cantată 216
  IV. Creaţii pentru astradă şi circ  
18. Schetciuri, studii dramatice, foiletoane, miniaturi, intermedii, prezentări integrale de program, povestiri, nuvele, monologuri, texte pentru cîntece, montaje, compoziţii, prezentarea literară a numerelor de estradă şi de atracţiune (genul original), monolog introductiv pentru prezentator, prolog şi final, dialog scurt (intermediu), text scurt în versuri, text pentru reprezentaţia de bîlci, antre, antre de clounadă, antre pentru excentrici muzicali. Scenariu unui număr de circ (elaborarea subiectului, trucajelor şi asigurarea tehnică a unui număr original) 36
19. Pantomimă, reprezentaţie de circ cu subiect (libretul sau alt text) 216
20. Scenariul unei atracţiuni de circ (elaborarea subiectului trucajelor şi asigurarea tehnicăa unei noi atracţiuni originale) 54
21. Scenarii şi texte pentru reprezantaţiile de estradă cu subiect 288
22. Scenariul literar al unei sărbători cu caracter de masă 90
23. Dans scenic creat în baza coregrafiei folclorice 90
24. Dans de autor 108
25. Text pentru cîntec 0,72 pentru un vers
NOTĂ. Pentru traducerea lucrărilor destinate reprezentaţiilor de estradă şi de circ se achită un onorariu de autor             ce constituie 40% din tarifele stabilite în această anexă pentru lucrările originale.
  V. Creaţii coregrafice şi de pantomimă  
26. Coregrafia unui balet în mai multe acte 900
27 Coregrafia unui spectacol plastic ori de pantomimă 540
28. Coregrafia unui număr de balet ori de pantomimă într-o operă, operetă, spectacol muzical ori dramatic 36

Anexa nr.3
la Hotărîrea Guvernului
Republicii  Moldova  nr.641
din 12 iulie 2001  

Notă
În anexa nr.3 punctele 13-23 şi 25 devin, respectiv, punctele 12-23 prin HG275/16.03.06, MO51-54/31.03.06 art.338
În anexa nr.3 cuvintele "Agenţiei de Stat pentru Drepturile de Autor" se substituie prin cuvintele "Agenţiei de Stat pentru Proprietatea Intelectuală" prin HG271/10.03.05, MO42-45/21.03.05 art.315
TARIFELE
onorariilor  de  autor  pentru  interpretarea (comunicarea,
demonstrarea) publică şi alte forme de valorificare ale creaţiilor
dramatice, muzicale, muzical-dramatice şi audiovizuale
I.  Valorificarea creaţiilor dramatice şi
muzical-dramatice
1.  Montarea în teatru (într-o altă instituţie) a creaţiilor de drepturi "mari" (a creaţiilor dramatice şi muzical-dramatice) este legală numai în baza unui contract cu autorul (în cazul montării unei creaţii în traducere - şi cu traducătorul, iar în cazul folosirii dramatizării - şi cu autorul dramatizării).
2.  Se stabilesc tarifele minime ale remuneraţiei de autor pentru interpretarea publică a creaţiilor dramatice şi muzical-dramatice conform tabelelor 1 şi 2.
Tabelul 1. Tarifele minime ale remuneraţiei de autor pentru interpretarea publică a creaţiilor dramatice originale

Nr. crt. Genurile creaţiilor Onorariul din suma globală încasată, cuvenit (în %)
Autorului piesei Regizorului Compozitorului, pentru un act Pictorului scenograf de vestimentaţie Coregrafului, pentru un act
1. Piesă în proză:a) în cîteva acteb) într-un act 93 31,5 11 1/10,5/0,5 11
2. Piesă în verusri:a) în cîteva acteb) într-un act 114 31,5 11 1/10,5/0,5 11

NOTE:
A. Compozitorului i se achită remuneraţia de autor în mărime de 1% pentru fiecare act, indiferent de modul interpretării (pe viu sau în imprimare).
B. Dramatizările (adaptările) sînt piesele scrise în baza reluării motivelor altor creaţii, inclusiv ale celor populare. Pentru interpretarea publică a unei dramatizări remuneraţia de autor se plăteşte conform tarifelor indicate în tabelul nr.1 pentru autorul piesei şi această sumă se distribuie astfel: autorului piesei - 30% şi autorului dramatizării - 70%.
Tabelul 2. Tarifele minimale ale remuneraţiei de autor pentru interpretarea publică a creaţiilor muzical-dramatice originale

Nr. crt. Genurile creaţiilor Onorariul din suma globală, cuvenit (în %)
Compozitorului Autorului de libret Regizorului / maestrului de balet Coregrafului, pentru un act Pictorului scenograf/de vestimentaţie
1. Operă:a) în cîteva acteb) într-un act 83 41,5 31 11 1/10,5/0,5
2. Balet:a) în cîteva acteb) într-un act 73 21 21 11 1/10,5/0,5
3. Operetă, comedie muzicală, muzical:a) în cîteva acteb) într-un act 73 52 21 11 1/10,5/0,5

3.  În cazul folosirii creaţiilor în traducere sau a dramatizărilor, traducătorul şi autorul dramatizării (dacă contractele acestora cu autorul operei originale nu prevăd altfel) vor fi remuneraţi pentru interpretarea în public a creaţiilor dramatice şi muzical-dramatice astfel:
a) traducătorului i se vor  plăti 40% din tariful stabilit pentru autorul textului creaţiei originale, iar autorului dramatizării - 70% din tariful stabilit pentru autorul textului creaţiei originale;
b) în cazul folosirii unei dramatizări traduse, remuneraţia stabilită pentru autorul textului creaţiei originale se va  distribui astfel: autorului creaţiei originale i se vor achita 30%, autorului dramatizării - 42% şi traducătorului - 28%;
c) în cazul interpretării în public a unei creaţii traduse şi apoi dramatizate, remuneraţia de autor stabilită pentru autorul textului creaţiei originale se distribuie astfel: autorului creaţiei originale - 60%, autorului dramatizării - 28% şi traducă-torului - 12% din tariful stabilit.
4.  Dacă traducerea piesei sau a libretului nu s-a făcut direct din limba originalului, ci dintr-o traducere intermediară, autorului traducerii intermediare i se va plăti un procent din încasările brute pentru o piesă în mai multe acte şi 0,5% pentru o piesă într-un act, indiferent de remunerarea autorului operei originale şi a traducătorului acestei opere în limba în care va fi interpretată.
5.  Compozitorului şi coregrafului li se va plăti remuneraţia de autor numai pentru acele acte, în care se conţin opere muzicale sau coregrafice.  
Numărul actelor într-un spectacol se consideră cel indicat de autor în registrul organizaţiei de administrare pe principii colective a drepturilor patrimoniale de autor şi conexe (denumită în continuare organizaţia de administrare) sau cel indicat în contractul cu teatrul (beneficiarul). Numărul întreruperilor (antractelor) dintr-un spectacol nu poate fi considerat drept indicator al numărului de acte.  
6.  Lucrarea se consideră scrisă în versuri dacă cel puţin o jumătate din textul replicilor scenice este expusă în versuri (vers alb, rimat ori liber).
7. Dacă în spectacol sînt incluse cîteva creaţii într-un act ori o creaţie într-un act şi una în mai multe acte, onorariul se va plăti pentru fiecare creaţie separat, conform tarifelor stabilite pentru fiecare gen.
Dacă creaţia într-un act este interpretată într-un program de concert şi se constituie ca o parte integrantă  a  acestuia,  onorariul  pentru  această creaţie se va a achita conform tarifului prevăzut pentru atare gen, adăugîndu-se şi o jumătate din tariful prevăzut pentru programul respectiv de concert.
Dacă în spectacol sînt incluse două creaţii în două acte, onorariul pentru fiecare creaţie se stabileşte reieşind din jumătatea tarifului, prevăzut pentru creaţiile respective în mai multe acte.
8. Remuneraţia de autor pentru interpretarea publică a operelor se calculează din suma integrală obţinută de la vînzarea biletelor de intrare la spectacol (concert).
În cazul intrării libere la spectacol (concert), onorariul se va calcula în proporţia stabilită în prezenta anexă din suma contractuală care a fost sau trebuia să fie plătită organizaţiei concertistice de către organizatorul spectacolului (persoana din iniţiativa şi pe răspunderea căreia se organizează spectacolul sau concertul). Plata remuneraţiei de autor este obligatorie, indiferent de plata remuneraţiei colectivului de interpreţi (interpretului).
În toate cazurile sus-indicate teatrele (alte instituţii care organizează concerte şi spectacole) plătesc remuneraţia de autor organizaţiei de administrare în mod centralizat în localităţile unde se află stabilimentele lor, inclusiv pentru spectacolele (concertele) prezentate în public în turnee prin ţară şi peste hotare (numai pentru turneele în ţările ale căror societăţi de administrare a drepturilor patrimoniale pe principii colective nu au contract cu organizaţia de administrare din Moldova).
9. Teatrele şi colectivele de interpreţi sînt obligate să-şi înregistreze programele pentru turneele prin alte ţări la organizaţia de administrare, care va exclude din aceste programe operele neocrotite în ţară, dar ocrotite peste hotare, precum şi operele incluse în program fără contractul respectiv (licenţa) cu titularul de drepturi (va interzice folosirea lor peste hotare).
10. Remuneraţia de autor pentru spectacolele (concertele) organizate în Republica Moldova cu colectivele de interpreţi invitate din alte ţări o achită organizatorul spectacolului (concertului) în mărimea stabilită în prezenta anexă (tabelele nr.1, 2 şi 3). Plătitorul remuneraţiei de autor este obligat să obţină anticipat, pînă la data evoluării, de la administratorul colectivului  interpretativ sosit în turneu programul concertului (spectacolului).
În scopul determinării sumei din care se va calcula remuneraţia de autor, plătitorul remuneraţiei de autor are dreptul să scadă din suma încasată de la vînzarea biletelor de intrare la concert (spectacol) cheltuielile pentru transport şi cazarea artiştilor, 50% din suma achitată pentru arenda sălii de concert, precum şi impozitul TVA achitat, dacă în termen de zece zile după concert (spectacol) va prezenta inspectorului organizaţiei de administrare documentele justificative pentru aceste cheltuieli şi programul concertului (spectacolului).
11. Filarmonica, Sala cu orgă, Circul, alte instituţii şi societăţi care organizează concerte (spectacole) cu evoluarea pe viu a colectivelor de interpreţi (a interpretului) sînt obligate să semneze anticipat, pînă a purcede la valorificarea operelor respective, contracte cu autorii pentru dreptul de folosinţă a operelor (nepublicate ori publicate) sau cu organizaţia de administrare - pentru folosirea operelor publicate din repertoriul lor (inclusiv în imprimări pe suporturi materiale audio-, video- şi pe peliculă) şi să achite remuneraţia de autor corespunzătoare.

[Pct.12 exclus prin HG275/16.03.06, MO51-54/31.03.06 art.338]
[Pct.12 exclus prin HG275/16.03.06, MO51-54/31.03.06 art.338]
12. Persoanele fizice şi juridice care folosesc opere muzicale, literare şi de artă prin interpretare publică vie, interpretare sau demonstrare publică a operelor imprimate pe suporturi audio- şi/sau video- (inclusiv opere difuzate în emisiuni radiofonice şi televizate), recepţionate şi interpretate sau demonstrate în locurile publice (pentru crearea unei ambianţe agreabile în unităţile comerciale şi de agrement, în cafenele, baruri, restaurante, pe terenuri sportive etc.) sînt obligate să obţină  pentru valorificarea lor licenţa organizaţiei de administrare.
12. Se stabilesc tarifele minime de remunerare a autorilor pentru interpretarea publică pe viu, fără plată de intrare, precum şi pentru interpretare sau demonstrare publică a fonogramelor şi videogramelor (filmelor), inclusiv a operelor difuzate în emisiuni radiofonice şi televizate recepţionate şi interpretate sau demonstrate public pentru crearea unei ambianţe agreabile în spaţiile comerciale şi de agrement, în cafenele, baruri, restaurante, cazinouri, terenuri sportive, avioane, trenuri, autobuze (microbuze) şi orice  spaţii de aşteptare, precum urmează:
Tabelul 3. Taxele trimestriale pentru difuzarea sau demonstrarea publică a operelor în scopul ambientale

Plătitorii (întrprinderi, instituţii, organizaţii, persoane fizice) Taxele minime trimestriale, în lei
Chişinău, Bălţi, Tiraspol, Tighina Cahul, Călăraşi, Comrat, Edineţ, Orhei, Floreşti, Drochia, Căuşeni, Soroca, Ungheni Alte localităţi
       
A. Chioşcurile, gheretele, pînă la 16 m2 90 72 54
B. Barurile, cafenelele, ospătăriile, magazinele şi alte stabilimente cu suprafaţa:pînă la 50 m2de la 51 la 100 m2dela101 la 300 m2de peste 300 m2 120150180240 90120140180 7290100150
C. Casinourile 1200 640 500
D. Restaurantele cu suprafaţa:      
pînă la 50 m2 180 120 100
de la 51 la 100 m2 240 180 120
de la 101 la 300 m2 360 240 150
de peste 300 m2 450 360 180
E. Indiferent de taxele de folosinţă indicate la literele A - D, plătitorii achită şi remuneraţia pentru muzica folosită la nunţi şi alte petreceri cu plată - în cuantum de 5% din suma contractuală, dar nu mai puţin de 36 lei pentru o nuntă sau o petrecere. La darea de seamă restaurantul, ospătăria şi orice alte asemenea stabilimente vor anexa lista (borderoul) operelor folosite.
F. Sălăle de sportşi dans, parcurile de distracţie cu un regim săptămînal de lucru pe:de 1-2 zilede 3-4 zilede 5-7 zile 90120150 72100120 7290100
G. Mijloacele de transport:1) trenurile de pasageri: 300 - -
plus:a) pentru un vagon-restaurantb) pentru un salon video2) transporturile rutiere de pasageri înzestrate cu casetofoane:a) pentru un microbuzb) pentru un autobuz 1001449072 --7254 ----
H. Spaţiile de aşteptare:aeroportulgara feroviarăstaţia de autobuza 300162120 -9072 ---

13. Se stabilesc tarifele minime ale remuneraţiei de autor pentru interpretarea publică a creaţiilor în programe de estradă, de circ, de dans, la serate de odihnă etc., conform tabelului 4.
Tabelul 4. Interpretarea publică a creaţiilor în programe de estradă, de circ, de dans şi orice serate de agreament

Nr. crt. Genurile programelor Onorariul din suma încasată (în %)
1. Concert selectat din creaţii simfonice, vocal-simfonice, camerale şi creaţii pentru instrumente populare 10 pentru întreg programul
2. Alte concerte (inclusiv de estradă) şi programe ale seratelor şi discotecilor 5 pentru întreg programul
3. Reprezentaţii de estradă cu subiect unitar, inclusiv serate de revelion 6 pentru întreg programul
4. Reprezentaţii de estradă, interpretări pe arene de masă (în locuri de agrement cu peste 3000 de locuri) 3 pentru întreg programul
5. Concert coregrafic (3 % pentru coregraf) 6 pentru întreg programul
6. Program vocal-coregrafic mixt (2% pentru coregraf) 5 pentru întreg programul
7. Program de circ:  
  a) pentru muzică (pentru fiecare parte)b)pentru fiecare balet, pantomimă, sau atracţiune cu subiect, care ocupă cel puţin o jumătate din reprezentaţiec) pentru un număr original (de pantomimă, balet, atracţiune etc.) 0,50,250,1
8. Folosirea creaţiilor muzicale, cu sau fără text, la întreceri şi sărbători sportive unde intrarea este cu plată 2 pentru întreg programul

14. Remuneraţia de autor pentru interpretarea în public a programelor mixte (alcătuite din opere de drepturi "mici" ocrotite de dreptul de autor) se calculează şi se plăteşte de către beneficiar organizaţiei de administrare  în mărimea deplină stabilită în tabelul 4.
15. Indiferent de faptul dacă creaţiile interpretate şi imprimate pe suporturi materiale audio- sau video- sînt sau nu ocrotite de dreptul de autor, interpreţilor şi producătorilor de fonograme (videograme) li se va  plăti remuneraţia cuvenită pentru interpretarea în public, demonstrarea şi comunicarea publică (pe  cale  radioelectrică sau prin cablu) a acestor imprimări (drepturi conexe).
II. Remuneraţia de autor pentru folosirea
creaţiilor audiovizuale
16. Autorii operei audiovizuale (filmului cinematografic, videofilmului, filmului televizat), specificaţi în Legea privind dreptul de autor şi drepturile conexe nr.293-XIII din 23 noiembrie 1994 la art.12 (scenaristul, regizorul-scenograf, compozitorul, operatorul şi pictorul-scenograf), au dreptul la remuneraţie pentru demonstrarea publică, comunicarea publică pe cale radioelectrică şi/sau prin cablu şi pentru  închirierea filmului.
17. Se stabilesc următoarele  tarife minime  a remuneraţiei de autor:
a) pentru închirierea şi demonstrarea publică a filmelor în cinematografe, saloane video, alte instituţii publice de spectacol  (indiferent de subordonarea lor departamentală şi tipul proprietăţii) - 5% din suma încasată din închiriere şi, respectiv, din vînzarea biletelor pentru vizionarea operelor audiovizuale;
b) pentru rularea publică a filmului pe cale radioelectrică sau prin cablu - 8% din suma încasată de la abonaţi sau o sumă contractuală, stabilită în licenţa (contractul) eliberată de organizaţia de administrare.
18. Beneficiarii plătesc remuneraţia de autor în mărimea indicată la punctul 18  organizaţiei de administrare.
În lipsa unui acord între coautori, organizaţia de administrare va distribui onorariul încasat astfel: producătorului - 30%, scenaristului - 17%, regizorului - 20%, compozitorului - 18%, operatorului - 7,5% şi pictorului-scenograf - 7,5%.
19. Beneficiarul plătitor al remuneraţiei de autor este obligat să prezinte organizaţiei de administrare, în termenele indicate în licenţa (contractul) acordată de către aceasta, rapoarte privind operele folosite şi sumele încasate, precum şi listele acestor opere.
20. Folosirea în ţară a unei opere audiovizuale a unui autor (titular de drepturi) dintr-o ţară ce este parte la convenţiile internaţionale privind dreptul de autor şi drepturile conexe, semnate şi de Republica Moldova, se permite în condiţiile stabilite în prezentul compartiment. Organizaţia de administrare va acumula şi va achita remuneraţia de autor pentru folosirea operelor audiovizuale ale autorilor străini în temeiul contractelor cu organizaţiile similare din ţările respective.
III. Remuneraţia pentru folosirea creaţiilor date publicităţii în emisiunile radiofonice şi televizate
21. Orice instituţie a audiovizualului, indiferent de tipul de proprietate, achită remuneraţia de autor prin intermediul organizaţiei de administrare care eliberează licenţe (semnează contracte obligatorii pentru toate persoanele fizice şi juridice care folosesc opere ocrotite de drepturile de autor şi conexe) privind dreptul de folosire în emisiuni a operelor publicate, cu excepţia cazurilor în care instituţia audiovizualului obţine licenţă nemijlocit de la autori, posturile de radio sau televiziune (în cazul retransmiterii lor) sau de la alţi titulari ai dreptului de autor sau drepturilor conexe.

[Pct.22 în redacţia HG275/16.03.06, MO51-54/31.03.06 art.338]
[Pct.22 în redacţia HG275/16.03.06, MO51-54/31.03.06 art.338]
22. Orice instituţie a audiovizualului, indiferent de tipul proprietăţii sale, achită remuneraţia de autor prin intermediul organizaţiei de administrare care eliberează licenţe (semnează  contracte obligatorii pentru toate persoanele fizice şi juridice care folosesc opere ocrotite de drepturile de autor şi conexe) privind dreptul de folosire în emisiuni a operelor publicate.
22. Se stabilesc tarifele minime ale remuneraţiei de autor pentru folosirea operelor în emisiuni radiofonice şi televizate (pentru fiecare folosire repetată a fonogramelor, videogramelor şi filmelor):
a) pentru programele proprii de emisiuni:      
- 70 lei pentru 60 minute opere de drepturi "mici" şi 110 lei pentru 60 minute opere de drepturi "mari" şi filme sau, prin acord - o taxă lunară sau trimestrială indicată în contract, pentru întreg volumul de emisiuni;
b) pentru emisiunile retransmise pe cale radioelectrică cu cod de acces pentru beneficiari, precum şi pentru retransmiterea emisiunilor prin cablu, contra unei plăţi convenite cu abonaţii sau  fondatorii (sponsorii):
- 5,6 % din suma încasată de la abonaţi (3,2% - dreptul de autor şi 2,4% - drepturile conexe) sau prin acord - taxa lunară sau trimestrială pentru întreg volumul de emisiuni, stabilită în contract.
Se stabileşte că, pentru scopurile calculării remuneraţiei de autor în procente din suma încasată de organizaţiile de radiodifuziune şi de televiziune (inclusiv în cazurile de retranslare) o constituie totalitatea veniturilor brute lunare (din care se scade taxa pe valoarea adăugată), inclusiv veniturile obţinute de la publicitate, din subvenţii de stat, de la sponsori, din alte activităţi proprii, trecute la cheltuieli pentru întreţinerea programelor respective de radio şi televiziune.

[Pct.24 exclus prin HG275/16.03.06, MO51-54/31.03.06 art.338]
[Pct.24 exclus prin HG275/16.03.06, MO51-54/31.03.06 art.338]
24. Instituţiile audiovizualului (posturile de televiziune şi radiodifuziune prin eter şi/sau cablu) sînt obligate să ţină evidenţa creaţiilor folosite în emisiuni, inclusiv în emisiunile repetate, să prezinte organizaţiei de administrare, care le-a acordat licenţa privind dreptul de folosinţă în emisiuni a operelor date publicităţii, rapoarte în termenele şi conform tipizatelor stabilite în licenţa respectivă sau în  contract şi să achite remuneraţia cuvenită de autor. Reprezentanţii cu împuterniciri speciale ai organizaţiei de administrare au dreptul pe întreg termenul de prescripţie (trei ani) să ceară de la plătitor prezentarea la control a originalelor programelor de emisiuni, pentru a verifica corectitudinea achitărilor efectuate.
    
IV. Remuneraţia de autor pentru multiplicarea
şi închirierea fonogramelor (videogramelor)
23. Tirajarea, multiplicarea şi închirierea fonogramelor (videogramelor) se consideră autorizată numai în baza unui contract (a unei licenţe) cu producătorul de fonograme sau a unei licenţe acordate de organizaţia de administrare.

[Pct.26-29 excluse prin HG275/16.03.06, MO51-54/31.03.06 art.338]
[Pct.26-29 excluse prin HG275/16.03.06, MO51-54/31.03.06 art.338]
26. Întreprinderea care tirajează fonograme (videograme) în scopuri comerciale este obligată să indice pe fiecare exemplar de fonogramă (videogramă) şi/sau pe ambalajul ori supracoperta acestuia semnul de protecţie a drepturilor conexe.
27. Pentru fiecare mod de folosire a fonogramelor (videogramelor) - multiplicare, comercializare şi/sau  închiriere - beneficiarul achită remuneraţia de autor prin intermediul organizaţiei de administrare în temeiul şi în modul stabilite în licenţa (contractul), eliberată de ea din numele titularilor de drepturi, în mărime de 8% din suma încasată. Această remuneraţie se va distribui, dacă contractul organizaţiei de administrare  cu titularii de drepturi nu prevede altfel, în următoarele proporţii: autorilor - 40%, interpreţilor - 30% şi producătorilor de fonograme (videograme) -30%.
Beneficiarul (persoană fizică sau juridică) este obligat să deţină la locul de folosire a fonogramelor (videogramelor) factura (lista) lor cu viza titularului drepturilor de folosinţă (semnătura şi amprenta ştampilei rotunde), în care se vor conţine denumirile şi numărul de exemplare ale fiecărei fonograme (videograme), să ţină evidenţa strictă a sumelor încasate separat pentru fiecare denumire de fonogramă (videogramă) şi, la solicitarea Agenţiei de Stat pentru Proprietatea Intelectuală, altor organe competente sau a organizaţiei de administrare, să prezinte aceste documente la control. În cazul cînd beneficiarul nu va putea prezenta la cerere factura respectivă şi  evidenţa sumelor încasate, se  va  constata folosinţă ilegală a fonogramelor (videogramelor).
28. La solicitarea colaboratorilor cu funcţii de răspundere şi mandatarilor Agenţiei de Stat pentru Proprietatea Intelectuală şi ai organizaţiei de administrare, care atribuie beneficiarilor licenţe şi acumulează remuneraţia de autor, inspectoratele fiscale de stat le acordă  asistenţa necesară pentru a obţine de la întreprinderi, organizaţii, instituţii, antreprenori şi alţi beneficiari informaţia privind sumele încasate de ei prin valorificarea în diverse forme a operelor muzicale, literare, de artă şi audiovizuale, din care aceştia achită remuneraţia de autor conform tarifelor stabilite în prezenta anexă.
29. Mandatarii Agenţiei de Stat pentru Proprietatea Intelectuală, care se vor legitima la locul verificării prin permis de serviciu ori procură, au dreptul să examineze documentele:
- vizînd activitatea organizaţiei de administrare, acumularea şi distribuirea onorariului titularilor dreptului de autor şi ai drepturilor conexe;
- privind activitatea titularului drepturilor de autor şi conexe, care reprezintă în teritoriul Republicii Moldova titularii dreptului de autor şi drepturilor conexe străini, inclusiv  acumularea şi distribuirea onorariului titularilor străini ai dreptului de autor şi ai drepturilor conexe pe care îi reprezintă;
-  privind evidenţa operelor folosite, a veniturilor obţinute, a onorariilor calculate şi achitate de plătitorii de onorariu pentru orice mod de valorificare a operelor ocrotite de dreptul de autor şi drepturile conexe, inclusiv  comercializarea echipamentelor şi suporturilor materiale şi plata remuneraţiei compensatorii.
Reprezentantul Agenţiei de Stat pentru Proprietatea Intelectuală şi al organizaţiei de administrare au dreptul la acces liber şi gratuit în sălile instituţiilor  de spectacol (în stabilimente de divertisment şi terenuri de agrement) în timpul repetiţiilor generale şi al interpretărilor publice a creaţiilor, dar fără a pretinde la un loc permanent.
Anexa nr.4
la Hotărîrea Guvernului
Republicii Moldova  nr. 641
din 12 iulie 2001
REGULAMENTUL
cu privire la remunerarea autorilor pentru valorificarea industrială
(multiplicarea) a operelor de artă plastică, decorativă şi aplicată
1. Se stabilesc tarifele minime ale remuneraţiei de autor pentru valorificarea industrială a operelor de artă plastică, decorativă şi aplicată în procente, calculate din preţul de vînzare al fiecărui exemplar sau al unui metru pătrat sau liniar:

Nr. crt. Genurile creaţiilor Tariful (în %)
1. Opere de sculptură:pănă la 50 exemplarede la 51 la 200 exemplarepeste 200 exemplare 532
2. Aplicarea creaţiilor de artă plastică şi a fotografiilor pe articole industriale (suvenire, obiecte de galanterie, ţesături, tricotaje, produse de cofetărie etc.):pînă la 1000 exemplarepeste 1000 exemplare 10,5
3. Articole din ceramică:a) confecţionate şi zugrăvite manual:pînă la 100 exemplarepeste 100 exemplareb) confecţionate la maşină:pînă la 1000 exemplarepeste 1000 exemplare 5321
4. Articole din lemn, chihlimbar, piatră, corn de vită:pînă la 100 exemplarepeste 100 exemplare 53
5. Articole din sticlă, metal şi mase plastice:a) manoperă:pînă la 100 exemplarepeste 100 exemplareb) confecţionate la maşină:pînă la 1000 exemplarepeste 1000 exemplare 5321
6. Articole din lozie (împletite) 5
7. Articole de tricotaj şi dantelă:a) manoperă:pînă la 200 exemplarepeste 200 exemplareb) confecţionate la maşină:pînă la 1000 exemplarepeste 1000 exemplarepentru un metru de dantelă 42210,1
8. Articole cu ţesături decorative:a) manoperă:pînă la 200 exemplarepeste 200 exemplareb) confecţionate la maşină:pînă la 500 exemplarepeste 500 exemplare 4221
9. Ţesături (pentru un metru liniar) 0,1
10. Împletituri artistice:a) manoperă:pînă la 200 exemplarepeste 200 exemplareb) confecţionate la maşină:pînă la 1000 exemplarepeste 1000 exemplare 5221
11. Covoare şi articole similare:a) manoperă:pînă la 200 exemplarepeste 200 exemplareb) confecţionate la maşină:pînă la 500 exemplarepeste 500 exemplarec) create de pictor cu ajutorul computerului şi confecţionate la maşină:pînă la 1000 m. p.peste 1000 m. p. 522110,5
12. Articole de broderie şi împletituri artistice cu aplicaţii din paiete şi mărgele mărunte de sticlă:a) broderie manuală:pînă la 50 exemplarepeste 50 exemplareb) broderie confecţionată la maşină:pînă la 200 exemplarepeste 200 exemplarec) împletituri artistice cu aplicaţii din paiete şi margele mărunte de sticlă 5331
  pînă la 50 exemplarepeste 50 exemplare 53
13. Mărfuri textile de galanterie:pînă la 100 exemplarepeste 100 exemplare 52
14. Jucării:a) jocuri de masă, jocuri de masă cu tipărituri, păpuşi pliante mecanice; garnituri de mobilă, veselă, instrumente, figuri; seturi constructor, şaradeb) figuri de hîrtie şi carton reprezentînd animale, personaje folclorice şi literarec) mozaicuri, jucării pentru pomul de iarnă etc. 210,5
15. Obiecte de decor:a) articole de bijuterieb) articole din metale ieftine 0,051
16. Modele de haine şi încălţăminte (cu condiţia că aceste modele conţin semne, care permit atribuirea lor la creaţiile de artă decorativă şi aplicată):pînă la 50 exemplarepeste 50 exemplare 51
17. Mobilier 1
18. Materiale cu decor:a) tapete (din preţul de livrare al unui rulou)b) muşama, peliculă (din preţil de livrare a unei bucăţi sau al unui metru liniar)c) placă ceramică cu un desen (din preţul de livrare al unui m2)d) placă ceramică multicoloră cu cîteva desene (din preţul de livrare a unui m2)e) baghetă artistică (din preţul de livrare a unui metru liniar) 0,050,050,080,11

NOTĂ.
Se consideră opere de artă decorativă şi aplicată obiectele cu certe calităţi artistice care au menirea de a satisface necesităţile estetice ale consumatorilor în ceea ce priveşte organizarea ambianţei şi a mediului înconjurător şi sînt utilizate nemijlocit în amenajarea interioarelor cu destinaţie individuală  sau socială, la înnobilarea vestimentaţiei şi a obiectelor uzuale.
2. Remuneraţia de autor pentru valorificarea (multiplicarea) industrială a operelor de artă plastică, decorativă şi aplicativă se achită prin intermediul organizaţiei de administrare.
Toţi plătitorii sînt obligaţi să obţină de la organizaţia de administrare licenţa (autorizaţia) pentru valorificarea (multiplicarea) operelor ocrotite de dreptul de autor, să ţină evidenţă strictă a creaţiilor valorificate de ei  şi să plătească remuneraţia de autor în cuantumul şi modul stabilit în licenţă.
3. Cuantumul remuneraţiei de autor pentru fiecare gen de creaţie multiplicată (reprodusă) este fixat în procente din preţul de vînzare cu amănuntul al fiecărui exemplar sau al unui metru pătrat ori metru liniar în cuantumuri ce nu pot fi mai mici decît tarifele minime corespunzătoare, indicate în punctul 1 al acestui Regulament.

[Pct.4 exclus prin HG275/16.03.06, MO51-54/31.03.06 art.338, pct.5 devine 4]
[Pct.4 exclus prin HG275/16.03.06, MO51-54/31.03.06 art.338, pct.5 devine 4]
4. Întreprinderea care valorifică (multiplică) prin diverse procedee industriale opere de artă plastică, decorativă şi aplicată virează trimestrial la contul organizaţiei de administrare remuneraţia de autor (fără a reţine impozitul) în termen de 20 zile după expirarea trimestrului raportat, prezentîndu-i concomitent lista de plată a onorariului calculat şi paşapoartele creaţiilor valorificate pentru prima dată. Onorariul se va calcula după numărul de obiecte produse, indiferent de cantitatea  ce va fi comercializată. Cheltuielile legate de achitarea remuneraţiei de autor se includ în preţul iniţial (costul) obiectului.
Lista de plată a remuneraţiei de autor va conţine următoarele date: numele autorului, genul şi denumirea creaţiei, numărul de exemplare ale creaţiei valorificate, preţul unei bucăţi, tariful de remunerare (în procente din preţul ei iniţial (costul) şi suma onorariului calculat.
Paşaportul modelului multiplicat va conţine următoarele date: denumirea întreprinderii, numele pictorului şi adresa domiciliului lui, genul şi denumirea creaţiei, articolul, data aprobării modelului pentru valorificare, tariful remuneraţiei de autor în procente din preţul unui exemplar, fotografia sau desenul modelului. Pentru operele de serviciu se va mai indica cui îi aparţin drepturile de valorificare a operei în primii trei ani.
4. Dreptul de succedare:
a) conform Legii privind dreptul de autor şi drepturile conexe, în fiece caz de revînzare publică a originalului unei opere de artă plastică (prin intermediul licitaţiei, galeriei de tablouri, salonului de artă, magazinului etc.), autorul sau moştenitorul lui sînt în drept să primească de la vînzător o remuneraţie în proporţie de 5% din preţul de revînzare (dreptul de succedare), dacă acest preţ este egal cu sau depăşeşte 20 salarii minime;
b) vînzătorul (patronul galeriei de tablouri, al magazinului, organizatorul licitaţiei, persoana particulară etc.) este obligat să ţină la zi un fişier al creaţiilor de artă plastică originale care s-au vîndut cu un preţ egal cu  sau mai mare de 20 salarii minime. Fişierul va conţine următoarele informaţii: autorul creaţiei, adresa acestuia, denumirea creaţiei, preţul de vînzare, data vînzării, date despre cumpărătorul creaţiei (numele, prenumele şi adresa);
c) patronul galeriei de tablouri, al magazinului, organizatorul licitaţiei şi orice altă persoana particulară, care comercializează opere de artă plastică, sînt obligaţi să dobîndească de la organizaţia de administrare o licenţă generală pentru dreptul de a comercializa opere de artă plastică ocrotite de dreptul de autor şi să achite drepturile băneşti ce decurg din dreptul de succedare (5% din preţul de revînzare) prin intermediul sus-numitei organizaţii (dacă contractul cu autorul sau alt titular al dreptului patrimonial asupra creaţiei respective nu prevede ca suma cuvenită conform dreptului de succedare să i se achite direct autorului sau succesorului de drepturi).