HGM653/2003
ID intern unic:  296616
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
GUVERNUL
HOTĂRÎRE Nr. 653
din  02.06.2003
cu privire la Comisia interdepartamentală pentru
ajutoarele umanitare
Publicat : 06.06.2003 în Monitorul Oficial Nr. 99-103     art Nr : 688
În scopul distribuirii eficiente a ajutoarelor umanitare şi stabilirii relaţiilor de conlucrare dintre părţile antrenate în procesul de acordare şi primire a acestora şi întru executarea prevederilor art.9 din Legea cu privire la ajutoarele umanitare acordate Republicii Moldova nr.1491-XV din 28 noiembrie 2002, Guvernul Republicii Moldova hotărăşte:
1. Se instituie Comisia interdepartamentală pentru ajutoarele umanitare.
2. Se aprobă:
Componenţa nominală a Comisiei interdepartamentale pentru ajutoarele umanitare, conform anexei nr.1;
Regulamentul Comisiei interdepartamentale pentru ajutoarele umanitare, conform anexei nr.2.
Lista bunurilor interzise de a fi introduse în ţară în calitate de ajutoare umanitare, conform anexei nr.3.
3. Se stabileşte că în cazul destituirii membrilor Comisiei interdepartamentale pentru ajutoarele umanitare din funcţiile deţinute, atribuţiile lor în cadrul Comisiei le vor exercita persoanele nou confirmate în aceste funcţii, fără a fi emisă o nouă hotărîre de Guvern.
4. Prevederile Regulamentului Comisiei interdepartamentale pentru ajutoarele umanitare sînt executorii pentru instituţiile de stat şi organizaţiile obşteşti care desfăşoară activitate de recepţionare şi distribuire a ajutoarelor umanitare, Ministerul Muncii, Protecţiei Sociale şi Familiei, donatori, recepţionari/distribuitori şi beneficiari.
    [Pct.4 modificat prin HG270 din 13.04.10, MO56-57/20.04.10 art.338]
    [Pct.4 modificat prin HG930 din 14.08.07, MO127-130/17.08.07 art.965]

PRIM-MINISTRU
AL REPUBLICII MOLDOVA                              Vasile TARLEV
Contrasemnată:
Ministrul justiţiei                                                     Vasile Dolghieru

Chişinău, 2 iunie 2003.
Nr. 653

Anexa nr.1
la Hotărîrea Guvernului nr.653
din 2 iunie 2003
COMPONENŢA NOMINALĂ
a Comisiei interdepartamentale pentru ajutoarele umanitare
    BREGA Gheorghe                 –     viceprim-ministru, preşedinte al Comisiei
    BUGA Mircea                       –     ministru al muncii, protecţiei sociale şi familiei,
                                                         vicepreşedinte al Comisiei
    ȚURCANU Snejana             –     consultant principal, Direcția dezvoltare socială,
                                                        Cancelaria de Stat, secretar al Comisiei
    GÎLCA Boris                         –     viceministru al muncii, protecţiei sociale şi
                                                         familiei
    BOAGHI Cristina                  –     viceministru al educaţiei
    HÎNCU Dragoș                     –     viceministru al tineretului și sportului
    MALIC Mihail                       –     şef al Direcţiei ajutoare umanitare,
                                                         Ministerul Muncii, Protecţiei Sociale
                                                         şi Familiei
    SEMENIUC Marina              –     şef al Direcţiei finanţele în ocrotirea
                                                         sănătăţii şi protecţie socială, Ministerul
                                                         Finanţelor
    MAMEI Marian                     –     şef al Direcţiei politici de administrare
                                                         și deetatizare a proprietății publice,
                                                         Ministerul Economiei
    TIZU Veaceslav                     –     director al Centrului Republican Experimental
                                                         Protezare, Ortopedie şi Reabilitare
    MORARI Galina                    –     şef adjunct al Direcției asistență medicală
                                                         spitalicească, Ministerul Sănătăţii
    GONCEAR Valeriu               –     șef adjunct al Direcției sănătate publică,
                                                         Ministerul Sănătăţii
    MORARU Roman                 –     şef adjunct al Direcției nr.5 (operațiuni
                                                         speciale) a Inspectoratului Național de
                                                         Investigații al Inspectoratului General al
                                                         Poliției, Ministerul Afacerilor Interne,
                                                         locotenent-colonel de poliție
    MIHĂILĂ Viorel                  –      șef al Direcției generale combaterea
                                                         corupției, Centrul Național Anticorupție
    RUSSU Evghenii                   –      şef al Secției reglementări netarifare,
                                                         Serviciul Vamal, locotenent-colonel al
                                                         serviciului vamal
    SUVAC Mihai                      –      şef al Direcţiei politici de producție
                                                         și reglementări de calitate a produselor
                                                         vegetale, Ministerul Agriculturii şi
                                                         Industriei Alimentare
    ERHAN Vera                       –      şef al Direcţiei analiză, monitorizare
                                                         şi evaluare a politicilor, Ministerul Culturii
    CULCIȚCHI
    Alexandrina                           –     şef al Direcţiei organizaţii necomerciale,
                                                        Ministerul Justiţiei
    COSTIŞANU Mihail             –    şef al Direcţiei generale monitorizarea
                                                        activităţii şi achiziţii publice, Casa
                                                        Naţională  de Asigurări Sociale
    BORDENIUC Maria             –    şef al Direcţiei generale dezvoltare
                                                        economică, comerţ, domeniul servicii şi
                                                        relaţii economice externe,unitatea teritorială
                                                        autonomă Găgăuzia
    TRIBOI Nicolae                    –     şef al Departamentului administrarea
                                                        patrimoniului sindical, servicii tehnice şi
                                                        exploatare, Confederaţia Naţională a
                                                        Sindicatelor din Moldova
    BÎRCĂ Larisa                        –    preşedinte al Societăţii de Cruce Roşie
                                                        din Moldova
    MUNTEAN Demian              –    prim-vicepreşedinte al Consiliului Organizaţiei
                                                        Veteranilor din Republica Moldova
    MĂRGINEANU Mihai          –    preşedinte al Societăţii Invalizilor
                                                        din Republica Moldova
    COVALIOV Vitalie               –    preşedinte al Cîrmuirii Centrale a Uniunii
                                                        Organizaţiilor Invalizilor din Republica Moldova
    [Anexa nr.1 în redacţia HG641 din 17.09.15, MO262-266/25.09.15 art.733]
    [Anexa nr.1 în redacţia HG229 din 04.05.15, MO110-114/08.05.15 art.258]
    [Anexa nr.1 modificată prin HG868 din 19.11.12, MO242-244/23.11.12 art.938]
    [Anexa nr.1 în redacţia HG878 din 23.11.11, MO206-215/02.12.11 art.961
    [Anexa nr.1 în redacţia HG270 din 13.04.10, MO56-57/20.04.10 art.338]
    [Anexa nr.1 în redacţia HG957 din 11.08.08, MO154-15615.08.08 art.961]
    [Anexa nr.1 modificată prin HG289 din 12.03.08, MO55-56/18.03.08 art.360]
    [Anexa nr.1 în redacţia HG930 din 14.08.07, MO127-130/17.08.07 art.965]
    [Anexa nr.1 în redacţia HG906 din 25.08.05, MO117-118/02.09.05 art.975]


Anexa nr. 2
la Hotărîrea Guvernului
Republicii Moldova nr. 653
din 2 iunie 2003
REGULAMENTUL
Comisiei interdepartamentale pentru ajutoarele umanitare
I. Dispoziţii generale
    1. Comisia interdepartamentală pentru ajutoarele umanitare (în continuare – Comisia) se instituie pe lîngă Guvern.
    [Pct.1 în redacţia HG270 din 13.04.10, MO56-57/20.04.10 art.338]
    [Pct.1 modificat prin HG930 din 14.08.07, MO127-130/17.08.07 art.965]
2. În activitatea sa Comisia se călăuzeşte de legislaţia în vigoare ce reglementează activitatea cu ajutoarele umanitare acordate Republicii Moldova, precum şi de prezentul Regulament.
3. Prezentul Regulament stabileşte atribuţiile şi drepturile Comisiei, modul de lucru şi relaţiile dintre părţile antrenate în procesul de acordare şi primire a ajutoarelor umanitare.
II. Atribuţiile Comisiei
4. Comisia are următoarele atribuţii:
    coordonează procesul de conlucrare a instituţiilor de stat şi organizaţiilor obşteşti cu donatorii şi recepţionarii/distribuitorii de ajutoare umanitare, în scopul obţinerii şi distribuirii obiective a acestora,
    efectuează monitorizarea, analiza şi evaluarea necesarului de ajutoare umanitare, identificarea beneficiarilor care au nevoie de astfel de ajutoare în mod prioritar;
    examinează şi aprobă programe de acordare a ajutoarelor umanitare şi verifică realizarea lor de către recepţionari/distribuitori, ţinînd cont de priorităţile şi necesităţile departamentale şi locale;
    examinează demersurile privind calificarea drept ajutor umanitar a bunurilor donate şi prezintă concluzii asupra eliberării autorizaţiilor pentru introducerea lor în ţară;
    examinează demersurile privind calificarea drept ajutor umanitar a asistenţei financiare nerambursabile, executării de lucrări şi prestării de servicii din partea donatorilor străini;
    examinează cererile privind susţinerea scutirii de taxele consulare la perfectarea vizelor de intrare-ieşire şi de prelungire a şederii în Republica Moldova a persoanelor străine care vizitează ţara în scopuri de caritate;
    examinează planurile de distribuire a ajutoarelor umanitare şi prezintă propuneri privind modificarea sau completarea lor;
    examinează şi coordonează propunerile Ministerului Muncii, Protecţiei Sociale şi Familiei referitor la distribuirea unor bunuri ce constituie ajutoare umanitare în scopul instituirii unui fond de rezervă din acestea, care va fi utilizat pentru asigurarea păturilor defavorizate ale populaţiei;
    [Pct.4 alineat modificat prin HG270 din 13.04.10, MO56-57/20.04.10 art.338]
    examinează, după caz, modul de utilizare sau restituire donatorului bunurilor, care nu corespund statutului bunurilor de ajutor umanitar;
    în caz de necesitate, creează grupuri de lucru în care vor fi incluşi reprezentanţi ai altor ministere, instituţii şi servicii pentru examinarea şi pregătirea propunerilor asupra încălcărilor comise la recepţionarea, distribuirea şi utilizarea ajutoarelor umanitare;
    examinează rezultatele controalelor efectuate de Ministerul Muncii, Protecţiei Sociale şi Familiei şi aprobă măsurile propuse pentru înlăturarea neajunsurilor şi abaterilor depistate;
    [Pct.4 alineat modificat prin HG270 din 13.04.10, MO56-57/20.04.10 art.338]
    În cazul depistării unor încălcări cu semnalmente de infracţiuni sau contravenţii administrative, Comisia este în drept să se adreseze în organele competente pentru tragerea la răspundere a persoanelor vinovate;
exercită şi alte atribuţii prevăzute de lege.
    [Pct.4 modificat prin HG930 din 14.08.07, MO127-130/17.08.07 art.965]
III. Drepturile şi obligaţiile Comisiei
     5. Comisia are următoarele drepturi şi obligaţii:
solicită de la instituţiile de stat şi organizaţiile obşteşti informaţii, audiază dările de seamă ale comisiilor teritoriale pentru ajutoarele umanitare, comisiei specializate privind evidenţa şi distribuirea asistenţei umanitare primite;
   
[Pct.5 alineat modificat prin HG270 din 13.04.10, MO56-57/20.04.10 art.338]
prezintă instituţiilor de stat şi organizaţiilor obşteşti propuneri privind distribuirea ajutoarelor umanitare, precum şi altor beneficiari decît celor prevăzuţi pentru a beneficia de ajutoarele umanitare;
coordonează distribuirea bunurilor ce constituie ajutoare umanitare transmise în adresa statului sau fără a avea indicat recepţionarul concret;
     
determină dacă bunurile oferite în calitate de ajutor umanitar corespund noţiunii de bunuri de primă necesitate, destinate păturilor defavorizate ale populaţiei;
   
[Pct.5 alineat introdus prin HG270 din 13.04.10, MO56-57/20.04.10 art.338]
invită şi audiază în cadrul şedinţelor sale recepţionarii/distribuitorii de ajutoare umanitare despre activitatea acestora;
coordonează activitatea comisiilor teritoriale şi a comisiei specializate în vederea distribuirii eficiente a ajutoarelor umanitare.
   
[Pct.5 alineat modificat prin HG270 din 13.04.10, MO56-57/20.04.10 art.338]
IV. Modul de lucru al Comisiei
6. Preşedintele Comisiei este numit de Guvern. Preşedintele Comisiei organizează şedinţele acesteia, iar în cazul lipsei preşedintelui, şedinţa este convocată şi prezidată de vicepreşedintele ei.
     [Pct.6 în redacţia HG930 din 14.08.07, MO127-130/17.08.07 art.965]
[Pct.6 modificat prin HG296 din 25.03.04, MO53-55/02.04.04, art.429]
7. Şedinţele Comisiei se convoacă ori de cîte ori este necesar, dar cel puţin o dată în trimestru.
8. Şedinţa Comisiei este deliberativă dacă la ea participă majoritatea membrilor.
9. În exercitarea atribuţiilor, Comisia adoptă decizii cu votul majorităţii membrilor săi, prezenţi la şedinţă.
10. Deciziile Comisiei, adoptate în limitele competenţei, sînt executorii pentru autorităţile publice.
11. Şedinţele Comisiei sînt consemnate într-un proces-verbal semnat de preşedintele şedinţei sau vicepreşedintele acesteia şi contrasemnat de secretarul Comisiei.
      [Pct.11 modificat prin HG930 din 14.08.07, MO127-130/17.08.07 art.965]
12. Procesele-verbale sînt păstrate la Ministerul Muncii, Protecţiei Sociale şi Familiei şi, în caz de necesitate, sînt expediate ministerelor, departamentelor, instituţiilor de stat şi organizaţiilor obşteşti pentru controlul asupra îndeplinirii obiectivelor luate.
   
[Pct.12 modificat prin HG270 din 13.04.10, MO56-57/20.04.10 art.338]
V. Dispoziţii finale
13. Deciziile adoptate de Comisie pot fi atacate conform legislaţiei în vigoare.

Anexa nr. 3
la Hotărîrea Guvernului
Republicii Moldova nr. 653
din 2 iunie 2003
L I S T A
bunurilor interzise de a fi introduse în ţară în calitate
de ajutoare umanitare
    Încălţăminte uzată
Lenjerie de corp folosită
Jucării pentru copii folosite
Haine folosite pentru copii de pînă la 3 ani
Bunuri de calitate inferioară, ofensive pentru viaţa, sănătatea sau securitatea beneficiarilor de ajutoare umanitare
Vaccinuri, truse şi remedii diagnostice al căror termen de valabilitate este mai mic de 6 luni
Produse alimentare cu termenul de valabilitate mai mic de 3 luni
Bunuri interzise de legislaţia în vigoare.