HGA700/1994
ID intern unic:  296674
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
GUVERNUL
HOTĂRÎRE Nr. 700
din  21.09.1994
cu privire la reglementarea valorificării subsolului
Publicat : 10.11.1994 în Monitorul Oficial Nr. 12     art Nr : 104
    HG1077 din 18.09.06, MO153-156/29.09.06 art.1173
    HG1196 din 04.11.04, MO205-207/12.11.04, art.1394  
    HG150 din 13.03.96, MO022/04.04.96

    NOTĂ:
    În tot textul hotărîrii şi în anexa nr. 1 sintagma "Comisia de stat pentru rezervele minerale utile" se înlocuieşte cu sintagma "Comisia de stat pentru rezervele de substanţe minerale utile" prin HG1077 din 18.09.06, MO153-156/29.09.06 art.1173
    în tot cuprinsul Regulamentului cuvintele "condiţii de conformitate" se substituie cu cuvintele "condiţii de exploatare" la cazul respectiv prin HG1077 din 18.09.06, MO153-156/29.09.06 art.1173

    În scopul valorificării judicioase a resurselor minerale utile ale trii in strict conformitate cu Codul subsolului, Guvernul Republicii Moldova HOTARĂŞTE:
    1. Se aprob :
    Regulamentul Comisia de stat pentru rezervele de substanţe minerale utile (anexa nr.1) si componenta ei nominală (anexa nr. 2);
    [Pct.1 al.3 abrogat prin HG840 din 11.11.11, MO197-202/18.11.11 art.921]
    2. Se stabileşte că în cazul eliberării din funcţiile ocupate a membrilor Comisia de stat pentru rezervele de substanţe minerale utile, funcţiile lor vor fi executate de către persoanele nou-numite în funcţiile respective, fără a fi emisă o nouă hotărîre de Guvern.
    [Pct.2 introdus prin HG1077 din 18.09.06, MO153-156/29.09.06 art.1173]
    [Pct.2 exclus prin HG1196 din 04.11.04, MO205-207/12.11.04, art.1394]

    PRIM-MINISTRU-INTERIMAR
    AL REPUBLICII MOLDOVA                                           Ion GUTU

    Chişinău, 21 septembrie 1994
    Nr. 700
Anexa nr. 1
la Hotărîrea Guvernului
Republicii Moldova nr. 700
din 21 septembrie 1994

R E G U L A M E N T U L
Comisia de stat pentru rezervele
de substanţe minerale utile
    1. Comisia de stat pentru rezervele de substanţe minerale utile (in continuare - Comisia) este creată conform Hotărîrii Parlamentului Republicii Moldova nr. 1512-XII din 15 iunie 1993 "Pentru punerea în aplicare a Codului  subsolului".
    2. În activitatea sa Comisia se conduce de Constituţiaşi legile Republicii Moldova, hotărîrile Parlamentului Republicii Moldova, decretele Preşedintelui Republicii Moldova, hotărîrile şi dispozitiile Guvernului Republicii Moldova,  de regimul lucr rilor geologice,  precum şi de prezentul Regulament.
    Comisia generalizează practica executării legislaţiei despre subsol, elaborează propuneri referitor la perfecţionarea ei şi  le prezintă spre examinare organelor de resort.
    3. Sarcinile principale ale Comisiei sînt:
    stabilirea condiţiilor de exploatare a materialelor prime minerale utile pentru calcularea volumelor de rezerve minerale utile din subsol;
    adoptarea, în baza concluziilor expertizelor, a deciziilor privind gradul de studiere şi cantitatea rezervelor minerale utile explorate şi stadiul pregătirii lor pentru exploatarea industrială;
    elaborarea şi aprobarea altor decizii în chestiunile care îi sînt date în competenţă.
    4. Comisia,  în corespundere cu sarcinile ce i-au fost date în competenţă:
    a) organizează expertiza evaluărilor tehnico-economice (E.T.E.) a condiţiilor de exploatare a materiilor prime minerale, examinează cu participarea organizaţiilor interesate proiectele acestor condiţii de exploatare şi le aprobă;
    b) organizează expertiza materialelor privind calcularea resurselor minerale utile din subsol, examinează aceste materiale cu participarea organizaţiilor interesate şi aprobă rezervele cercetate, determinînd conform clasificărilor zăcămintelor minerale utile autenticitatea şi gradul de studiere a resurselor explorate, precum şi stadiul de pregătire a zăcămintelor (sau părţilor lor) pentru exploatarea industrială;
    c) analizează şi evaluează, în baza materialelor prezentate vizînd calcularea rezervelor minerale utile, calitatea şi eficienţa lucrărilor şi explorărilor geologice, hidrogeologice, inginerogeologice, tehnologice şi altor explorărilor şi cercetări de profil şi recomand căile de eliminarea neajunsurilor depistate, inclusiv efectuarea lucrărilor suplimentare necesare;
    d) promovează politica unică de aplicare prioritară a metodelor progresiste de explorare şi evaluare a rezervelor minerale utile;
    e) examinează chestiunile privind reevaluarea rezervelor minerale utile, modificate pe parcursul prospecţiunii lor geologice, sau exploatării zăcămintelor, în urma recalculării condiţiilor de exploatare sau din alte motive;
    f) stabileşte coeficientul de extracţie a petrolului, gazelor şi condensatului de gaz;
    g) în conformitate cu oferta efectuează examinarea prealabilă a materialelor vizînd prospecţiunile şi explorările zăcămintelor minerale utile la diverse stadii de studiere în scopul sustinerii metodologice a executorilor lucrărilor;
    h) emite avize despre oportunitatea elaborării proiectelor de explorare şi pregătire pentru exploatare a zăcămintelor, în baza evaluărilor operative ale resurselor minerale utile, cît şi despre punerea acestora în exploatare;
    i) stabileşte cerinţele privind forma, conţinutul şi modul de prezentare spre examinare Comisiei a materialelor pentru fundamentarea condiţiilor de exploatare a materiilor prime minerale şi a rezervelor calculate de zăcăminte minerale utile din subsol;
    j) avizează oportunitatea reevaluării cantitative, calitative şi economice a rezervelor minerale utile şi trecerea lor la pierderi de la balanţele de stat;
    k) participă la elaborarea programelor şi metodelor de explorare, a evaluării  geologice şi economice (EGE) a zăcămintelor minerale utile şi acordă  consultaţii în aceste probleme;
    l) organizează expertiza de stat a informaţiei geologice vizînd faliile de subsol, neimplicate în exploatarea minieră, dar utile pentru  construcţia şi folosirea construcţiilor subterane;
    m) realizează colaborarea tehnico-stiintifică cu organele de acest profil ale altor state în domeniile, care constituie competente ale Comisiei.
    5. Comisia este în drept:
    a) să aprobe, în temeiul contractelor incheiate cu diverse organizaţii şi intreprinderi, proiectele condiţiilor stabile de conformitate şi materialele vizînd calcularea rezervelor de zăcăminte minerale utile. Valoarea contractelor  este determinată  de costurile expertizelor şi de alte cheltuieli, comportate de examinarea E.T.E. a condiţiilor stabilite de conformitate, calcularea rezervelor şi perfectarea materialelor respective;
    b) să antreneze pe baze contractuale savanţi şi specialişti, inclusiv şi de peste hotare, la expertizarea proiectelor condiţiilor de exploatare, a materialelor vizînd calcularea rezervelor de minerale utile din subsol, precum şi să  incredinţeze efectuarea unor atare expertize instituţiilor de proiectare şi de cercetări stiinţtifice din domeniu;
    c) să  ceară  intreprinderilor miniere şi celor de explorări geologice, organelor şi organizaţiilor, care efectuează explorări geologice, prezentarea:
    materialelor geologice şi de altă natură necesare pentru controlul fundamentării condiţiilor de exploatare, a calculelor şi reevaluărilor rezervelor minerale utile;
    graficelor de depunere la Comisie a proiectelor condiţiilor de exploatare a materiilor prime minerale şi materialelor vizînd calcularea rezervelor de minerale utile.
    6. Comisia examinează materialele prezentate cu avizele de expertiză la şedinţele sale, cu participarea a cel puţin 70% din componenţa nominală a Comisiei. Deciziile Comisiei sînt adoptate cu majoritatea voturilor membrilor Comisiei. Şedinţele Comisiei se convoacă, în caz de necesitate, din iniţiativa preşedintelui Comisiei sau, în lipsa acestuia, din iniţiativa vicepreşedintelui Comisiei, cu înştiinţarea membrilor Comisiei şi prezentarea materialelor propuse pentru examinare, cu cel puţin 10 zile înainte de data convocării.
    Deciziile Comisiei privind aprobarea rezervelor minerale utile sînt executorii pentru toate intreprinderile, organizaţiile şi serviciile cu orice formă de proprietate, care realizează explorări geologice, proiectarea şi construcţia unităţilor extractive miniere, precum şi extracţia materiei prime minerale.
    Deciziile Comisiei privind aprobarea rezervelor minerale utile, consemnate în procesele-verbale ale sedinţelor respective, constituie temeiul luării la evidenţa de stat a acestor rezerve.
    [Pct.6 modificat prin HG1077 din 18.09.06, MO153-156/29.09.06 art.1173]
    7. Comisia este condusă  de preşedinte, care este numit în funcţie de Guvernul Republicii Moldova.
    Preşedintele Comisiei are un adjunct.
    Presedintele Comisiei poartă răspundere personal pentru exercîtarea conformă a funcţiilor şi executarea sarcinilor puse în seama Comisiei, stabileşte atributiile şi gradul responsabilităţii locţiitorului, precum şi ale celorlalţi membri ai Comisiei.
    8. Comisia este constituită din specialişti de înaltă calificare în domeniul geologiei, folosirii subsolului, extragerii substanţelor minerale utile, precum şi în domeniul economiei materiei prime minerale. Nu mai puţin de 50% din membrii Comisiei trebuie să fie specialiştii care nu activează în cadrul sau în subordinea organului de stat abilitat cu gestionarea resurselor naturale şi cu protecţia mediului înconjurător
    [Pct.8 în redacţia HG1077 din 18.09.06, MO153-156/29.09.06 art.1173]
    [Pct.8 modificat prin HG1196 din 04.11.04, MO205-207/12.11.04, art.1394]

   9. Cheltuielile, comportate de efectuarea lucrărilor de examinare şi expertizare a proiectelor condiţiilor de exploatare a materiilor prime minerale şi examinarea materialelor privind calcularea rezervelor, se achită de către organizaţiile beneficiare conform contractelor incheiate. Potrivit uzanţelor, mijloacele în cauză se transferă pe contul Agenţiei de Stat pentru Geologie a Republicii Moldova "AGeoM" şi se folosesc pentru acoperirea cheltuielilor.
    [Pct.9 modificat prin HG1196 din 04.11.04, MO205-207/12.11.04, art.1394]
   10. Comisia îşi derulează activitatea pe lîngă Agenţia de Stat pentru Geologie a Republicii Moldova "AGeoM".
    [Pct.10 modificat prin HG1196 din 04.11.04, MO205-207/12.11.04, art.1394]

"Anexa nr. 2
la Hotărîrea Guvernului nr. 700
din 21 septembrie 1994
Componenţa nominală
a Comisiei de stat pentru rezervele
de substanţe minerale utile
    ILINSCHI Iurii                - şef al Direcţiei geologice, geolog principal al Agenţiei
                                              de Stat pentru Geologie "AGeoM"
                                              preşedinte al Comisiei
    PAVLENCO Olga          - consultant al Secţiei control geologic de stat al Serviciului
                                              Standardizare şi Metrologie, vicepreşedinte al Comisiei
Membrii Comisiei:
    BILÎC Anton                   - şef al Fondului de stat de informaţii privind subsolul,
                                              Agenţia de Stat pentru Geologie "AGeoM"
    CONDRAŞCHIN
    Nicolae                           - şef al Secţiei control geologic de stat, Serviciul Standardizare
                                              şi Metrologie
    IZBÎNDĂ Anatol            - vicedirector general al Agenţiei pentru Construcţii şi Dezvoltare
                                             a Teritoriului, doctor în ştiinţe tehnice
    MORARU Constantin     - şef al Secţiei geologie şi hidrogeologie, Institutul Geologie şi
                                              Seismologie, Academia de Ştiinţe a Moldovei,doctor în ştiinţe
                                              geologo-mineralogice
    PALI Valeriu                  - şef al Inspectoratului minier-tehnic al Serviciului Standardizare
                                             şi Metrologie
    ROMANOV Leonid      - colaborator ştiinţific coordonator, Institutul Geologie şi
                                              Seismologie, Academia de Ştiinţe a Moldovei, doctor
                                              habilitat în ştiinţe geologo-mineralogice
    SLIUSARI Boris             - şef al Direcţiei folosirea subsolului, Agenţia de Stat pentru
                                              Geologie "AGeoM", doctor în ştiinţe geologo-mineralogice
    TCACI Vasile                 - consultant al Direcţiei geologice, Agenţia de Stat pentru
                                             Geologie "AGeoM"
    PREPELIŢA Afanasie     - consilier al ministrului ecologiei şi resurselor naturale"  
    [Anexa nr.2 în redacţia HG1077 din 18.09.06, MO153-156/29.09.06 art.1173]
Anexa nr. 3
la Hotărîrea Guvernului
Republicii Moldova nr. 700
din 21 septembrie 1994
R E G U L A M E N T
cu privire la modul de percepere şi mărimea
taxelor pentru folosinţa subsolului
    Regulamentul cu privire la modul de percepere şi mărimea taxelor pentru folosinţa subsolului este elaborat în conformitate cu Codul subsolului.
    1. Taxele pentru dreptul de folosinţă a subsolului includ plăţile pentru dreptul de a explora, prospecta şi exploata minereurile utile, cît şi cele pentru dreptul de a ridica şi exploata constructii subterane,  care nu sînt legate de extractia mineralelor utile.
    Taxele pentru dreptul de folosinţă a subsolului sînt achitate de către toti beneficiarii  acestui drept,  fie că  deţin statut de persoane fizice, fie că  sînt persoane juridice, indiferent de tipul lor de proprietate.
    2. plăţile pentru dreptul de folosînţă a subsolului se percep sub form de taxe băneşti. Modalitatea de percepere a taxelor, mărimea şi condiţiile de achitare pentru fiecare obiectiv separat se stabilesc în licenţa, eliberată  beneficiarului în conformitate cu legislaţia în vigoare.
    3. sînt  scutiţi de taxa pentru  folosinţa subsolului următoarele categorii de beneficiari:
    beneficiarii subsolului, care desfăşoară explorări geofizice şi explorări geologice la nivel regional, ridicări geologice şi alte prospecţiuni geologice în scopul studierii generale a subsolului, explorărilor de pronosticare a seismelor, cercetări tehnico-geologice şi geologo-ecologice, studierea regimului şi a balanţei apelor freatice, precum şi alte asemenea explorărilor, efectuarea cărora nu conduce la prejudicierea integrităţii subsolului;
    beneficiarii subsolului, abilitaţi  să  constituie pe anumite sectoare zone de protecţie geologică şi monumente ale naturii;
    beneficiarii subsolului, care infăptuiesc recultivarea solurilor, ameliorarea reliefului şi situatiei ecologice.
    4. Taxele pentru dreptul de folosinţă a subsolului se percep sub forma unor taxe unice sau a unor taxe eşalonate în decursul termenului de realizare a dreptului acordat, mărimea şi termenele de achitare se indică în licenţă.
    5. Taxele pentru dreptul de efectuare a explorărilor geologice se percep eşalonat în decursul termenului lor de executare, mărimea taxelor constituie 1-2 % din valoarea contractual (de deviz) a lucrărilor, în dependenţă  de tipul minereului util,  şi este stabilit  de organele, care eliberează  licenţa pentru dreptul de a efectua aceste explorări,  în baza rezultatelor licitaţiilor sau concursurilor.
    6. Taxele pentru dreptul de a efectua prospecţiuni geologice se percep în condiţii similare cu cele stabilite pentru dreptul de a desfăşura exploatări geologice şi constituie 3-5 % din valoarea de deviz a lucrărilor. Pentru prospecţiunile de exploatare, efectuate în limitele perimetrului minier al intreprinderii de extracţie minier  în funcţiune, nu se percep taxe.
    7. Taxele pentru  dreptul de extracţie a mineralelor utile se percep sub formă de taxe iniţiale şi taxe în rate ulterioare periodice, achitate innăuntrul termenului de realizare a dreptului acordat, mărimea taxei iniţiale nu poate fi sub 10 %  din  mărimea taxei în rate, raportat  la capacîtatea medie anuală  de proiect a intreprinderii extractive.
    Mărimea taxelor în rate se stabileşte separat pentru fiecare  zăcămînt concret, luindu-se în considerare categoria materiei prime, volumele şi calitatea rezervelor, condiţiile naturale geografice şi condiţiile tehnice de extracţie minieră,  starea  şi stadiul procesului de extracţie,  evaluarea riscului şi a rentabilităţii zăcămîntului in limitele următoarelor nivele:
Substanţele minerale utile Nivelele-limită  ale taxelor  în % din costul extracţiei  unei unităţi de materie primă
Petrol şi gaze 6 - 16
Materie primă  piezooptică 4 - 6
Materii prime miniere chimice (materie primă - carbonat  pentru industrie,  soluţii concentrate minerale) 4 - 6
Materii prime metalifere şi  materii  prime nemetalifere  pentru  industrie  (calcaruri fondate, argile bentonitice, greu fuzibile, refractare  şi  de modelare,  materii prime pentru fabricarea sticlei,  de cuarţ şi silicioase 2 - 5
Materiale de  construcţie nemetalifere (materie primă  pentru  ciment,  ghips,  cretă , piatră  de parament, piatră  tăiată, molon şi pietriş,  nisip de construcţie,  amestecuri de pietriş cu nisip,  prundiş, pietriş, materie pentru cheramzit ,  argilă  pentru cărămidă,   alte  materiale  nemetalifere  de construcţie 2 - 4  
Ape subterane 2 - 8

    Cuantumul exact al taxelor se calculează separat pentru fiecare zăcmînt şi se indică la eliberarea licenţei. În calculul taxei se iau volumul extracţiei substanţelor utile şi pierderile suportate în procesul de extragere a acestora.
    Suma taxelor periodice stabilite pentru volumul mineralelor utile extrase, inclusiv volumul pierderilor normative aferente, se include în costul producţiei.
    8. Pierderile suportate la extragerea materiei prime minerale pot fi normative şi supranormative.
    Pierderile normative ale mineralelor utile sînt pierderile comportate de tehnologia schemei, indicată în proiectul de exploatare a zăcămîntului, şi se determină  în procente faţă  de volumul resurselor extrase.
    Pierderile supranormative ale mineralelor utile constituie diferenţa dintre pierderile reale şi cele normative.
    Volumul pierderilor reale este determinat anual de către serviciile de topografie minieră, geologice şi tehnologice ale fiecărei intreprinderi miniere.
    Cuantumul plăţilor stabilite pentru pierderile supranormative, suportate în procesul de extracţie a mineralelor utile, se m reste de trei ori în comparaţie cu cele stabilite pentru pierderile normative şi se incasează din contul  venitului beneficiarului, după ce ultimul achită impozitul pe venit.
    9. În  componenţa taxei pentru dreptul de folosinţă a subsolului în scopul extragerii mineralelor utile poate fi inclus şi costul apelor subterane condiţionate extrase sau al apelor neextrase, a căror calitate a fost afectată în procesul de extracţie minieră.
    10. Taxele  pentru dreptul de folosinţă a subsolului în scopul ridicării şi exploatării construcţiilor subterane, altele decît  cele destinate extracţiei mineralelor utile, se incasează o singură dată, iar mărimea lor se determină în limita a 1 - 3 % din costul de deviz al obiectivului în cauză şi se includ în costul construcţiei.
    11. La materia primă minerală, supusă plăţii, se referă totodată, de rînd cu substanţele utile de bază a zăcămîntului exploatat, şi componentele ei insoţitoare, dacă acestea se află la evidenţa Balanţei de Stat a rezervelor de substanţe utile.
    12. Valoarea materiei prime minerale se calculează conform preţurilor în vigoare la momentul determinării ei.
    13. Toate plăţile pentru dreptul de folosinţă a subsolului se virează în bugetul Republicii Moldova şi se repartizează anual în conformitate cu "Legea cu privire la Bugetul de Stat". În acest conţext, cel putin 20% din totalul taxelor pentru  folosinţa subsolului se vor repartiza pentru refacerea bazei de materii prime minerale.
    14. Responsabilitatea pentru corectitudinea şi virarea la buget în termene a plăţilor pentru dreptul de folosinţă a subsolului se pune în seama beneficiarilor folosinţei subsolului şi sînt reglementate de către legislaţia corespunzătoare în vigoare a Republicii Moldova.
    15. Verificarea corectitudinii calculării plăţilor pentru dreptul de folosinţă a subsolului este efectuat nemijlocît la intreprinderile plătitoare de către inspectorii organelor fiscale de stat şi ai organelor de supraveghere minieră şi tehnică  de stat, care controlează  respectarea modului stabilit de calculare a plăţilor şi argumentarea tehnică a datelor iniţiale.