HGM721/1993
ID intern unic:  296707
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
GUVERNUL
HOTĂRÎRE Nr. 721
din  19.11.1993
cu privire la repartizarea şi folosinţa terenurilor
Publicat : 30.11.1993 în Monitorul Oficial Nr. 11     Data intrarii in vigoare : 30.11.1993
MODIFICAT
HG633 din 05.07.99, MO73/15.07.99
Guvernul Republicii Moldova hotărăşte:
1. Se acceptă propunerile executivelor raionale, coordonate cu Ministerul Agriculturii şi Alimentaţiei şi deţinătorii de terenuri:
1) cu privire la repartizarea:
Direcţia învăţămîntului public a executivului raional Soroca, pentru construcţia şcolii cu 390 locuri şi a edificiilor auxiliare aferente în satul Şolcani - terenuri cu o suprafaţă totală de 2,20 hectare, din care 1,3 hectare loturi  individuale  şi  0,9  hectare  alte  terenuri  din teritoriul colhozului "Şolcani", raionul Soroca;
Direcţiei învăţămîntului  public  a  executivului  raional  Ungheni, pentru  construcţia  şcolii  cu 192 locuri şi  a  edificiilor  auxiliare aferente în satul Blindeşti - 2,69 hectare loturi individuale;
Direcţiei învăţămîntului  public  a executivului  raional  Hînceşti, pentru  construcţia şcolii cu 270 locuri în satul Pepeni - 0,47  hectare loturi individuale.
Să se efectueze  în  modul stabilit demolarea a trei case de  locuit din satul Pepeni şi defrişarea plantaţiilor de culturi multianuale, care aparţin cetăţenilor cu drept de proprietate privată;
Firmei de producţie  şi  comerţ "Fortuna Plus",  pentru  construcţia unui  centru  de  producţie de mărfuri de larg consum şi  a  edificiilor auxiliare  aferente  lui -  1,3 hectare  alte  terenuri din folosinţa funciară a colhozului "Vierul", raionul Criuleni;
colhozului agrofirmă "Biruinţa", raionul Rîşcani, pentru construcţia platformei  industriale şi a drumului de acces auto spre aceasta de  la zăcămintele de calcar supuse segmentării din Văratic - terenuri  cu o suprafaţă  totală  de  1,34  hectare, inclusiv 0,38  hectare pădure în folosinţă  permanentă  din  folosinţa  funciară  a gospodăriei  silvice Glodeni  şi  0,96  hectare, din care 0,60 hectare  (0,30  hectare  teren arabil,  0,03 hectare păşune şi 0,18 hectare alte terenuri) în folosinţă permanentă  şi 0,36 hectare în folosinţă provizorie (pe teren de 2  ani) din folosinţa funciară a colhozului "Horodişte", raionul Rîşcani;
mănăstirii Hîncu  din folosinţa funciară a Universităţii de Stat  de Medicină  "N.Testemiţeanu"  -  49,25 hectare de teren (9 hectare teren arabil, 8 hectare livadă, 9 hectare nucari, 2 hectare păşune, 7 hectare pădure,  4 hectare   ocupate  de  construcţii  şi 10,25 hectare alte  terenuri);
2) cu privire la transmiterea:
în fondul de  rezervă al primăriei oraşului Ungheni - 58,94  hectare de  terenuri pentru grădini de zarzavat, inclusiv 15,48  hectare  teren arabil  şi  1,65  hectare loturi individuale din  folosinţă  funciară  a colhozului  "Speranţa",  34,85 hectare terenuri arabile  (13,26  hectare irigare)  din  folosinţa  funciară  a sovhozului  "Prut",  6,01  hectare terenuri  arabile din folosinţa funciară a sovhozului "Unghenschii" şi 0,95  hectare terenuri arabile din folosinţă funciară  a  şcolii  medii tehnico-profesionale nr.89 din raionul Ungheni;
în fondul de  rezervă  al primăriei satului Crihana  Veche, raionul Cahul, pentru construcţia de locuinţe individuale -  27  hectare  de terenuri  (20  hectare teren arabil, 6 hectare păşune şi un hectar  alte terenuri) din folosinţă funciară a Colegiului Tehnic Agricol din Cahul;

[Pct. 1 subpct.2) al.3 abrogat HG633/ 05.07.99, MO73/15.07.99]
[Pct. 1 subpct.2) al.3 abrogat HG633/ 05.07.99, MO73/15.07.99]
în fondul de  rezervă al primăriei oraşului Bălţi pentru grădini  de zarzavat  -  50 hectare de terenuri (24,7 hectare teren arabil  şi  25,3 hectare  păşune)  din folosinţă funciară a sovhozului  "Zarea",  raionul Sîngerei;
în fondul de  rezervă  al primăriei a.t.o. Cricova - 30  hectare  de terenuri pentru construcţii locative din folosinţa funciară a Colegiului Naţional de Viticultură şi Vinificaţie din Chişinău;
3) cu privire la folosinţa:
de către Direcţia  învăţămîntului  public  a  executivului  raional Hînceşti,  pentru  construcţia  şcolii cu 270 locuri în satul  Pepeni  - terenuri cu o suprafaţă totală de 0,85 hectare, inclusiv 0,21  hectare teren arabil, 0,26 hectare livadă, 0,06 hectare vie şi 0,32 hectare alte terenuri;
de către colhozul "Trud", raionul Rîşcani, pentru construcţia primei tranşe a secţiei de conserce - 2,32 hectare teren arabil.
2. Se pune în  sarcina  ministerelor,  departamentelor  de  stat  şi gospodăriilor în conformitate cu actele comisiilor executivelor  raionale:
1) să recupereze  în  modul  stabilit  deţinătorilor  de terenuri prierderile legate de repartizarea terenurilor;
2) să organizeze decopertarea stratului de sol fertil de pe toate suprafeţele amplasamentelor menţionate şi transportarea lui în locurile indicate  de documentaţia  de  organizare a  teritoriului,  în  volumul prevăzut în anexă.
Aceste lucrări vor fi recepţionate de către executivele raionale conform actelor coordonate cu Ministerul Agriculturii şi Alimentaţiei.
3. Institutul de Proiectări pentru Organizarea Teritoriului al Ministerului Agriculturii şi Alimentaţiei şi executivele  raionale să asigure, la cererea ministerelor, departamentelor de stat şi organizaţiilor, realizarea efectivă  a proiectelor  de  repartizare  a terenurilor  pentru  construcţii   şi  în  alte  scopuri,  eliberînd deţinătorilor  de terenuri, executivelor raionale şi titularilor de investiţii documentaţia respectivă, efectuînd, de asemenea, autentificarea dreptului deţinătorilor de terenuri.
4. Pînă la valorificarea conform destinaţiei, terenurile repartizate prin prezenta hotărîre rămîn în folosinţa foştilor deţinători.
5. Denumirea  Hotărîrii Guvernului Republicii Moldova din 17 decembrie 1992 nr.828 "Cu privire la soluţionarea litigiilor  funciare" se  substituie prin următorul text "cu privire la modificarea  hotarelor extravilanului localităţilor".
6. Se modifică  dispoziţia  Guvernului  Republicii  Moldova  din  17 februarie  1992  nr.34, excluzînd din punctul 2 cuvintele "Cu excepţia lotului  pentru cultivarea plantelor medicinale" şi se abrogă dispoziţia Guvernului Republicii Moldova din 25 mai 1992 nr.133.
PRIM-MINISTRU
AL REPUBLICII MOLDOVA                 ANDREI SANGHELI
Anexă
la Hotărîrea Guvernului
Republicii Moldova
din 19 noiembrie 1993 nr.721
VOLUMELE
stratului fertil ce urmează a fi decopertat de pe
amplasamente şi transportat în locurile indicate

Raioanele şi obiectivele Suprafaţa supusă decopertării (hectare) Volumele stratului fertil ce urmează a  fi decopertat (mii m3 Locul depozităriistratului fertil
Raionul Soroca      
Construcţia şcolii cu 390 locuri în satul Şolcani 1.76 15.84 colhozul "Şolcani"
  Raionul Ungheni      
Construcţia şcolii cu 192 locuri în satul Blindeşti 2.61 15.66 colhozul "Grănicerul"
Raionul Hînceşti      
Construcţia şcolii cu 270 locuri în satul Pepeni 0.97   3.88   colhozul "Pepeni"
Raionul Rîşcani      
Construcţia primei tranşe a secţiei de conserve în colhozul "Trud" 2.32   16.24   colhozul "Trud