HGM735/2002
ID intern unic:  296725
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
GUVERNUL
HOTĂRÎRE Nr. 735
din  11.06.2002
cu privire la sistemele speciale de telecomunicaţii
ale Republicii Moldova
Publicat : 20.06.2002 în Monitorul Oficial Nr. 79-81     art Nr : 833
    MODIFICAT
   
HG414 din 08.05.18, MO157-166/18.05.18 art.474
    HG650 din 15.08.17, MO301-315/18.08.17 art.750
    HG602 din 14.08.13, MO177-181/16.08.13 art.688
    HG709 din 06.08.10, MO145-147/13.08.10 art.792
    HG1236 din 10.11.04, MO208-211/19.11.04 art.1434
    HG840 din 26.07.04, MO130/30.07.04 art.1013


Pentru asigurarea schimbului de informaţii protejat între autorităţile publice ale Republicii Moldova, precum şi cu autorităţile altor state, protejarea informaţiilor importante pentru stat, crearea, administrarea şi asigurarea funcţionării şi dezvoltării sistemelor naţionale speciale de telecomunicaţii, Guvernul Republicii Moldova HOTĂRĂŞTE:
1. Se aprobă Regulamentul cu privire la sistemele speciale de telecomunicaţii ale Republicii Moldova (se anexează).
2. Se acceptă propunerea Serviciului de Informaţii şi Securitate al Republicii Moldova privind crearea în subordinea lui a Centrului de telecomunicaţii speciale cu statut de întreprindere autogestionară de stat, necesar pentru îndeplinirea atribuţiilor legal încredinţate serviciului.
3. Serviciul de Informaţii şi Securitate al Republicii Moldova:
va aproba statutul Centrului de telecomunicaţii speciale nou-creat şi va transmite în fondul statutar al acestuia mijloacele circulante şi fondurile fixe necesare pentru desfăşurarea conformă a activităţii lui;
va înregistra Centrul de telecomunicaţii speciale la Camera Înregistrării de Stat în modul stabilit;
va exercita controlul asupra activităţii sus-numitului centru.
4. Se abrogă Hotărîrea Guvernului Republicii Moldova nr.556 din 26 august 1992 "Cu privire la aprobarea Regulamentului de funcţionare a telecomunicaţiilor guvernamentale ale Republicii Moldova şi unele măsuri pentru perfecţionarea lor".

PRIM-MINISTRU
AL REPUBLICII MOLDOVA                                     Vasile TARLEV
Contrasemnată:
Ministrul finanţelor                                                        Zinaida Grecianîi
Ministrul justiţiei                                                            Ion Morei

Chişinău, 11 iunie 2002.
Nr. 735.
Aprobat
prin Hotărîrea Guvernului
Republicii Moldova nr. 735
din 11 iunie 2002
REGULAMENTUL
cu privire la sistemele speciale de telecomunicaţii
ale Republicii Moldova
I. Dispoziţii generale
1. Regulamentul cu privire la sistemele speciale de telecomunicaţii ale Republicii Moldova (denumit în cele ce urmează Regulamentul) determină cadrul juridico-organizaţional al creării, administrării, funcţionării şi asigurării securităţii sistemelor speciale de telecomunicaţii ale Republicii Moldova.
2. În sensul prezentului Regulament următoarele noţiuni semnifică:
sistemele speciale de telecomunicaţii ale Republicii Moldova - sistemele de telecomunicaţii, sistemele informaţionale şi reţelele de transmitere a datelor protejate, destinate pentru păstrarea, prelucrarea şi transmiterea informaţiilor importante pentru stat;
telecomunicaţii guvernamentale - telecomunicaţiile speciale pentru necesităţile autorităţilor publice;
radiocomunicaţii speciale mobile - radiocomunicaţiile guvernamentale sau speciale cu obiectele mobile sau mijloacele mobile de abonat;
telecomunicaţii guvernamentale de campanie - telecomunicaţii guvernamentale cu puncte de comandă de cîmp;
informaţii importante pentru stat - informaţiile atribuite la secret de stat, datele cu caracter de serviciu ale autorităţilor publice, informaţiile ce constituie secret comercial al întreprinderilor şi instituţiilor financiare cu capital preponderent de stat;
   
[Pct.1 noţiunea modificată prin HG709 din 06.08.10, MO145-147/13.08.10 art.792]
protejarea criptografică şi tehnică a informaţiilor - protejarea informaţiilor cu aplicarea metodelor speciale matematice (criptografice), mijloacelor de program, de program şi aparataj, de aparataj, tehnice şi altor mijloace, precum şi a măsurilor tehnico-organizaţionale.
3. Sistemele speciale de telecomunicaţii ale Republicii Moldova (în continuare - sistemele speciale) sînt create de autorităţile administraţiei publice, organizaţiile, instituţiile şi întreprinderile cu orice tip de proprietate şi organizare juridică, în cazul cînd acestea păstrează, prelucrează şi transmit informaţii importante pentru stat.
4. Protejarea sistemelor speciale se asigură prin efectuarea măsurilor speciale tehnico-organizaţionale, aplicarea mijloacelor de protecţie criptografică şi tehnică a informaţiilor, prin reglementarea şi controlul de stat.
5. Sistemele speciale se bazează pe instalaţii tehnice speciale (staţii, noduri, centre de radiocomunicaţii, centre de comandă, linii de abonat şi de conectare), complexe de telecomunicaţii şi mijloace cu destinaţie specială, destinate organizării schimbului informaţional şi interconexiunilor, inclusiv în perioada specială şi situaţii excepţionale, alte mijloace de telecomunicaţii ale autorităţilor administraţiei publice şi ale organizaţiilor, instituţiilor şi întreprinderilor cu orice tip de proprietate şi organizare juridică (în continuare - organizaţii).
6. Un gen deosebit al sistemelor speciale îl constituie sistemele guvernamentale de telecomunicaţii, care includ:
a) sistemul telecomunicaţiilor guvernamentale (telecomunicaţiile secretizate internaţionale, interurbane, urbane, radiocomunicaţiile speciale mobile şi telecomunicaţiile guvernamentale de campanie);
b) sistemele informaţionale şi reţelele de transmitere a datelor din aparatele Parlamentului, Preşedintelui şi Guvernului Republicii Moldova;
c) sistemele informaţionale de telecomunicaţii, destinate schimbului informaţional protejat între autorităţile publice, reprezentanţele din străinătate ale Republicii Moldova şi organizaţiile autohtone precum şi cu autorităţile publice ale altor state;
d) alte sisteme speciale de telecomunicaţii şi schimb informaţional protejat, destinate necesităţilor autorităţilor publice.
7. Lucrările privind crearea, funcţionarea şi asigurarea securităţii sistemelor guvernamentale de telecomunicaţii sînt organizate de Serviciul de Informaţii şi Securitate al Republicii Moldova.
II. Administrarea sistemelor speciale
8. Elaborarea strategiei şi realizarea politicii naţionale în domeniul creării, administrării şi asigurării, funcţionării şi securităţii sistemelor speciale de telecomunicaţii constituie sarcini ale Serviciului de Informaţii şi Securitate al Republicii Moldova.
9. În scopul realizării politicii naţionale în domeniul sistemelor speciale, Serviciul de Informaţii şi Securitate al Republicii Moldova:
a) participă la determinarea direcţiilor prioritare ale activităţii statului în domeniul sistemelor speciale şi al asigurării securităţii informaţiei în Republica Moldova şi a reprezentanţelor ei din străinătate;
b) creează sistemele guvernamentale de telecomunicaţii şi asigură funcţionarea, securitatea, întreţinerea, dezvoltarea şi modernizarea lor;
c) asigură conducerea ţării, ministerelor, departamentelor şi altor autorităţi publice (inclusiv în străinătate) şi administraţia organizaţiilor cu tipuri speciale de telecomunicaţii, în conformitate cu nomenclatorul aprobat de Guvern;
d) coordonează proiectele de acte normative ale autorităţilor publice cu privire la protejarea informaţiilor, proiectele de creare a sistemelor speciale, sarcinile tehnice pentru proiectarea, construcţia şi reconstrucţia obiectelor ce asigură funcţionarea acestor sisteme şi elaborarea tehnologiilor şi mostrelor de tehnică specială, în procesul exploatării sau aplicării cărora sînt vehiculate informaţii importante pentru stat; efectuează evaluarea de expertiză şi controlul executării acestor obiecte, tehnologii şi mostre;
e) determină modul şi cerinţele cu privire la protejarea criptografică şi tehnică a informaţiilor vehiculate în sistemele speciale, întreprinde măsurile cuvenite, controlează şi coordonează activitatea autorităţilor publice şi a organizaţiilor în acest domeniu;
f) stabileşte modul de desfăşurare a unor genuri de activitate în domeniul protecţiei criptografice şi tehnice a informaţiilor, coordonează condiţiile schimbului informaţional internaţional, exportului şi importului de sisteme criptografice şi mijloace de protejare criptografică şi tehnică a informaţiilor (inclusiv cele ce se conţin în mostrele de tehnică specială), a documentaţiei lor tehnice, exercită controlul asupra activităţii organizaţiilor în acest domeniu;
g) organizează şi coordonează realizarea cercetărilor de certificare şi efectuează expertiza mijloacelor de protejare criptografică şi tehnică a informaţiilor;
h) determină cerinţele speciale de aplicare a mijloacelor de protejare criptografică şi tehnică a informaţiilor, utilizate în sistemele speciale;
i) prezintă propuneri privind standardizarea şi participă la elaborarea standardelor naţionale în domeniul protecţiei criptografice şi tehnice a informaţiilor în sistemele speciale de telecomunicaţii;
j) ţine evidenţa sistemelor criptografice, mijloacelor de protejare criptografică şi tehnică a informaţiilor utilizate în autorităţile publice, exercită controlul asupra respectării normelor şi cerinţelor înaintate procesului de elaborare, fabricare, difuzare, exploatare, păstrare şi nimicire a acestora;
k) organizează şi coordonează desfăşurarea lucrărilor de cercetare ştiinţifică, de construcţie şi experimentare în problemele ce ţin de crearea şi exploatarea sistemelor speciale, protejarea criptografică şi tehnică a informaţiilor, contribuie la implementarea rezultatelor acestora;
l) creează şi asigură funcţionarea centrului de certificare a cheilor publice de nivel superior, exercită controlul asupra respectării legislaţiei în domeniul utilizării semnăturii digitale;
m) coordonează şi controlează, în limitele competenţelor sale, activitatea autorităţilor publice şi organizaţiilor în contracararea acţiunilor de spionaj tehnic, estimează starea şi eficienţa acestei activităţi;
n) asigură, în colaborare cu Serviciul de Protecţie şi Pază de Stat, protecţia încăperilor deosebit de importante ale autorităţilor publice supreme şi a mijloacelor tehnice aflate în aceste încăperi contra scurgerii de informaţii importante pentru stat prin canalele tehnice;
    [Pct.9 lit.n) modificată prin HG709 din 06.08.10, MO145-147/13.08.10 art.792]
o) asigură protejarea încăperilor reprezentanţelor Republicii Moldova de peste hotare şi a mijloacelor tehnice aflate în aceste încăperi contra scurgerii de informaţii importante pentru stat prin canalele tehnice;
    [Pct.9 lit.o) modificată prin HG709 din 06.08.10, MO145-147/13.08.10 art.792]
p) colaborează, în limitele competenţelor sale, cu organizaţii şi servicii speciale străine în domeniul securităţii informaţiilor, protecţiei criptografice şi tehnice a informaţiilor, asigurării funcţionării sistemelor speciale şi încheie, în modul stabilit de lege şi potrivit atribuţiilor sale, tratate internaţionale;
q) participă la coordonarea problemelor privind amplasarea în teritoriul Republicii Moldova a reprezentanţelor diplomatice şi instituţiilor consulare ale statelor străine;
r) organizează şi efectuează dirijarea metodologică şi ştiinţifică a pregătirii cadrelor în domeniul protecţiei criptografice şi tehnice a informaţiilor în sistemele speciale;
s) exercită, conform legii, funcţiile de administrare a obiectelor proprietăţii publice ce se află în gestiunea sa, creează, reorganizează şi lichidează organizaţii menite să asigure funcţionarea sistemelor guvernamentale de telecomunicaţii;
t) exercită, în limitele competenţelor sale, şi alte atribuţii în domeniul sistemelor speciale.
10. În cadrul exercitării atribuţiilor sale stabilite prin prezentul Regulament, Serviciul de Informaţii şi Securitate al Republicii Moldova este în drept:
a) să emită, în limitele competenţelor încredinţate, acte normative şi prescripţii privind organizarea, funcţionarea şi asigurarea securităţii sistemelor speciale;
b) să efectueze verificări în autorităţile administraţiei publice şi organizaţiile ce creează şi exploatează sistemele speciale pentru a controla respectarea normelor şi cerinţelor înaintate;
c) să ceară de la autorităţile administraţiei publice şi organizaţii şi să i se pună la dispoziţie în mod gratuit informaţiile necesare pentru îndeplinirea sarcinilor ce-i revin;
d) să obţină în modul stabilit accesul la obiectele cu orice apartenenţă departamentală şi tip de proprietate, prin care trec liniile sau în care sînt amplasate mijloacele sistemelor guvernamentale de telecomunicaţii, şi să execute lucrările necesare la aceste obiecte;
e) să antreneze forţele şi mijloacele de telecomunicaţii ale autorităţilor publice şi organizaţiilor pentru a soluţiona problemele privind asigurarea funcţionării sistemelor guvernamentale de telecomunicaţii pe timpul instituirii perioadei speciale şi în situaţii excepţionale;
f) să atragă specialişti din autorităţile publice şi din organizaţii, cu acordul conducătorilor acestora şi în bază de contract, la îndeplinirea sarcinilor ce-i revin;
g) să obţină în mod gratuit şi prioritar în organele competente benzi de frecvenţe radio pentru utilizarea lor exclusivă de către radiocomunicaţiile sistemelor guvernamentale de telecomunicaţii pe întreg teritoriul Republicii Moldova, să încheie contracte de arendă a liniilor şi canalelor de comunicaţii, de deservire a reţelelor de cablu şi dispozitivelor antenă fider;
h) să ceară de la posesorii mijloacelor radioelectronice, care încalcă normele şi cerinţele stabilite sau care creează bruiaje în funcţionarea mijloacelor sistemelor guvernamentale de telecomunicaţii, înlăturarea imediată a încălcărilor şi bruiajelor, iar în cazul neexecutării acestei cerinţe - să suspende în modul stabilit utilizarea mijloacelor în cauză;
i) să efectueze controlul radiotehnic, să detecteze radioemisiile mijloacelor electronice, să desfăşoare activităţi informative în domeniul telecomunicaţiilor cifrate, secretizate şi altor tipuri de telecomunicaţii speciale, cu utilizarea metodelor şi mijloacelor radioelectronice;
j) să aibă calitatea de beneficiar pentru proiectarea, construcţia şi modernizarea sistemelor guvernamentale de telecomunicaţii şi ale altor obiecte ce se află în gestiunea lui operativă.
11. Autorităţile administraţiei publice şi organizaţiile, care creează şi exploatează sisteme speciale, sînt obligate:
a) să coordoneze cu Serviciul de Informaţii şi Securitate al Republicii Moldova proiectele de creare a sistemelor speciale de telecomunicaţii ale Republicii Moldova, sarcinile tehnice de proiectare, construcţie şi reconstrucţie a obiectelor, de elaborare a tehnologiilor şi mostrelor de tehnică specială, în procesul exploatării sau aplicării cărora sînt vehiculate informaţii importante pentru stat;
b) să asigure funcţionarea sistemelor speciale şi protejarea informaţiilor în aceste sisteme în conformitate cu normele şi cerinţele stabilite;
c) să depisteze pericolele interne şi externe pentru securitatea informaţiilor;
d) să utilizeze mijloace certificate de protejare criptografică şi tehnică a informaţiilor;
e) să exercite un control permanent asupra măsurilor tehnice şi tehnico-organizaţionale, întreprinse pentru asigurarea protecţiei informaţiilor, şi să le sporească eficienţa;
f) să asigure pregătirea, reciclarea şi recalificarea personalului în domeniul creării, funcţionării şi asigurării securităţii sistemelor speciale;
g) să furnizeze, la cererea Serviciului de Informaţii şi Securitate al Republicii Moldova, informaţiile necesare pentru îndeplinirea atribuţiilor lui şi să asigure colaboratorilor acestui serviciu accesul la ele pentru efectuarea controlului respectiv.
III. Prestarea serviciilor în domeniul sistemelor speciale
12. Dreptul de a presta servicii în domeniul sistemelor speciale se acordă autorităţilor administraţiei publice şi organizaţiilor, autorizate prin hotărîre de Guvern.
Serviciile în domeniul sistemelor guvernamentale de telecomunicaţii sînt acordate de Serviciul de Informaţii şi Securitate al Republicii Moldova.
13. Serviciile sistemelor speciale se acordă contra plată în baza contractului de prestări - servicii speciale, încheiat între beneficiar şi executant.
14. Nomenclatorul serviciilor de bază şi suplimentare, prestate beneficiarilor de către executant, se aprobă de către executant şi este determinat de posibilităţile tehnice ale sistemelor speciale gestionate de el.
15. Executantul este obligat să aprobe regulile de prestare a serviciilor, drepturile şi obligaţiile părţilor, modul de determinare a plăţii pentru serviciile prestate şi alte condiţii de furnizare a serviciilor şi să ţină evidenţa beneficiarilor şi a serviciilor prestate.
16. Executantul furnizează beneficiarilor serviciile în domeniul sistemelor speciale în condiţii nediscriminatorii şi contra plată, cu excepţia cazurilor cînd legislaţia admite facilitarea anumitor categorii de beneficiari.
17. În situaţii excepţionale şi în alte cazuri prevăzute de lege, autorităţile publice abilitate au dreptul să suspende prestarea serviciilor de către executant, indiferent de apartenenţa lui departamentală şi tipul de proprietate.
18. În cazurile cînd beneficiarul încalcă regulile de exploatare a sistemelor speciale, nu achită la timp serviciile prestate, executantul este în drept să suspende accesul beneficiarului la serviciile prestate (să suspende executarea contractului de prestare a serviciilor) pînă la lichidarea abaterilor, cu recuperarea de către beneficiar a prejudiciilor cauzate. Nu se admite suspendarea accesului Parlamentului, Preşedintelui şi Guvernului Republicii Moldova la serviciile de telecomunicaţii guvernamentale.
19. Tarifele la serviciile de bază se stabilesc de către autorităţile administraţiei publice şi organizaţiile abilitate cu dreptul de prestare a serviciilor în domeniul sistemelor speciale de telecomunicaţii, în coordonare cu Ministerul Economiei. Tarifele la serviciile suplimentare se stabilesc în contract prin acordul părţilor. După încheierea contractului de prestare a serviciilor, modificarea tarifelor se admite doar în cazurile şi în condiţiile prevăzute în contract.
20. Interconectarea sistemelor speciale şi arendarea canalelor de la operatorii naţionali sau departamentali se efectuează în bază de contract.
IV. Asigurarea financiară şi tehnico-materială
a sistemel
or speciale
21. Asigurarea financiară şi tehnico-materială a creării, funcţionării şi dezvoltării sistemelor speciale se efectuează pentru:
a) autorităţile publice centrale şi reprezentanţele Republicii Moldova din străinătate - din contul mijloacelor bugetului de stat;
b) autorităţile administraţiei publice locale - din contul mijloacelor bugetelor locale;
c) organizaţii - din contul mijloacelor proprii.
22. Asigurarea financiară şi tehnico-materială a sistemelor speciale poate fi efectuată de către autorităţile publice şi din contul mijloacelor extrabugetare şi altor surse de finanţare, neinterzise de legislaţia în vigoare.
23. Proiectarea şi construcţia instalaţiilor tehnice speciale şi desfăşurarea complexelor de telecomunicaţii se efectuează din contul mijloacelor autorităţilor publice şi ale organizaţiilor, ce se dotează cu sisteme speciale.
24. Asigurarea financiară şi tehnico-materială a Serviciului de Informaţii şi Securitate al Republicii Moldova pentru organizarea, exploatarea şi dezvoltarea sistemelor guvernamentale de telecomunicaţii (inclusiv plata pentru serviciile în domeniul sistemelor guvernamentale de telecomunicaţii prestate instituţiilor bugetare) se face în mod centralizat, din contul mijloacelor bugetului de stat.
Serviciile în domeniul sistemelor guvernamentale de telecomunicaţii, prestate instituţiilor bugetare peste limitele alocaţiilor centralizate din bugetul de stat, se achită din contul bugetelor acestor instituţii.
25. Subdiviziunea Serviciului de Informaţii şi Securitate al Republicii Moldova, ce asigură funcţionarea sistemelor guvernamentale de telecomunicaţii şi protecţia informaţiilor, este persoană juridică care dispune de ştampilă şi cont extrabugetar, pe care se acumulează încasările pentru serviciile prestate. Aceste mijloace băneşti sînt folosite expres pentru întreţinerea, exploatarea, dezvoltarea şi modernizarea sistemelor guvernamentale de telecomunicaţii.
26. Autorităţile administraţiei publice, întreprinderile, instituţiile şi organizaţiile care sînt asigurate cu sisteme guvernamentale de telecomunicaţii, organizaţiile de stat implicate în crearea acestor sisteme oferă cu titlu gratuit, iar operatorul naţional de telecomunicaţii S.A. „Moldtelecom” oferă în bază de contract cu titlu oneros Serviciului de Informaţii şi Securitate al Republicii Moldova, Departamentului Poliţiei de Frontieră al Ministerului Afacerilor Interne şi Instituției publice „Serviciul Tehnologia Informației și Securitate Cibernetică” încăperi, platforme şi alte obiecte pentru amplasarea utilajului, liniilor de comunicaţii şi a dispozitivelor antenă fider ale sistemelor guvernamentale de telecomunicaţii.
    [Pct.26 modificat prin HG414 din 08.05.18, MO157-166/18.05.18 art.474]
    [Pct.26 în redacția HG650 din 15.08.17, MO301-315/18.08.17 art.750]
    [Pct.26 modificat prin HG602 din 14.08.13, MO177-181/16.08.13 art.688]
    [Pct.26 modificat prin HG1236 din 10.11.04, MO208-211/19.11.04 art.1434]
    [Pct.26 modificat prin HG840 din 26.07.04, MO130/30.07.04 art.1013]
27. Întreprinderile, terenurile, clădirile, instalaţiile, încăperile, utilajele şi alte obiecte, create sau care urmează să fie create, procurate sau preconizate spre achiziţie din contul bugetului de stat ori din alte mijloace pentru asigurarea funcţionării sistemelor guvernamentale de telecomunicaţii, constituie exclusiv proprietate publică.