HGM745/2002
ID intern unic:  296741
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
GUVERNUL
HOTĂRÎRE Nr. 745
din  11.06.2002
despre aprobarea Regulamentului provizoriu privind
modul de
calculare şi achitare proprietarilor de terenuri
agricole a indemnizaţiilor
pentru incapacitate temporară
de muncă, sarcină şi lăuzie
Publicat : 20.06.2002 în Monitorul Oficial Nr. 79-81     art Nr : 843
MODIFICAT
HC971 din 07.08.03 , MO173/12.08.03 art.980

Întru executarea Legii bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2002  nr.740-XV din 20 decembrie 2001 şi în conformitate cu Dispoziţia Guvernului Republicii Moldova nr.47 din 29 octombrie 2001, Guvernul Republicii Moldova HOTĂRĂŞTE:
Se aprobă Regulamentul provizoriu privind modul de calculare şi achitare proprietarilor de terenuri agricole a indemnizaţiilor pentru incapacitate temporară de muncă, sarcină şi lăuzie (se anexează), pînă la adoptarea şi intrarea în vigoare a legii care va reglementa raporturile respective în acest domeniu.

    PRIM-MINISTRU
    AL REPUBLICII MOLDOVA                      Vasile TARLEV
    Contrasemnată:
    Viceprim-ministru,
    ministrul agriculturii
    şi industriei alimentare                                    Dmitrii Todoroglo
    Ministrul muncii
    şi protecţiei sociale                                          Valerian Revenco
    Ministrul finanţelor                                          Zinaida Grecianîi
    Ministrul justiţiei                                              Ion Morei

    Chişinău, 11 iunie 2002.
    Nr. 745.

Aprobat
prin Hotărîrea Guvernului
Republicii Moldova nr. 745
din 11 iunie 2002
Regulamentul provizoriu
privind modul de calculare şi achitare proprietarilor de
terenuri agricole a indemnizaţiilor pentru incapacitate
temporară de muncă, sarcină şi lăuzie
I. Dispoziţii generale
1. În temeiul prezentului Regulament, proprietarii de terenuri beneficiază de indemnizaţii pentru incapacitate temporară de muncă în caz de:
a) boală sau traumă;
b) sarcină şi lăuzie.
2. Indemnizaţiile pentru incapacitate temporară de muncă, sarcină şi lăuzie (denumite în continuare indemnizaţii) se acordă proprietarilor de terenuri agricole care sînt  înregistraţi în modul stabilit, cu condiţia că ei sînt încadraţi nemijlocit în procesul de prelucrare a pămîntului sau execută lucrări de interes  comun, inclusiv la industrializarea materiilor prime agricole obţinute de asociaţiile de prelucrare colectivă a pămîntului (în continuare - asociaţii).
3. Proprietarii, care au dat pămîntul în arendă şi nu participă la lucrările agricole sau în procesul de producere (prelucrarea materiilor prime agricole), nu beneficiază de indemnizaţiile stabilite în temeiul prezentului Regulament.
4. Indemnizaţiile se acordă în baza contribuţiilor de asigurări sociale plătite. Neachitarea contribuţiilor de asigurări sociale sau achitarea lor incompletă de către proprietarii de terenuri agricole, ce plătesc contribuţiile în mod individual, atrag după sine pierderea dreptului la aceste indemnizaţii. În atare caz, dreptul la indemnizaţii se reia din ziua achitării complete a contribuţiilor de asigurări datorate.
5. Indemnizaţiile se acordă proprietarilor care, la momentul survenirii riscului asigurat, au un stagiu de cotizare de cel puţin şase luni şi se stabilesc în baza certificatului de concediu medical, eliberat proprietarilor conform actelor normative în vigoare. În caz de pierdere a certificatului, indemnizaţia poate fi acordată în baza duplicatului acestuia.
6. Indemnizaţiile pentru concediul medical pe motiv de boală se acordă pentru perioada în care, conform condiţiilor de muncă, proprietarul urma să fie încadrat în procesul de producere.  
7. În cazul în care incapacitatea temporară de muncă survine cînd proprietarul este angajat la un alt agent economic, inclusiv la îndreptarea asociaţiei, indemnizaţia nu se acordă. În această situaţie, indemnizaţia îi poate fi acordată de către agentul economic respectiv în  baze generale, cu condiţia că angajatorul achită contribuţiile de asigurări sociale de stat obligatorii stabilite în mărime de 29% din fondul de retribuire a muncii şi alte recompense.
8. Indemnizaţiile se acordă proprietarilor din contul contribuţiilor de asigurări sociale de către casele teritoriale de asigurări sociale, în raza de activitate a cărora se află proprietatea funciară în cauză.
II. Modul de acordare a indemnizaţiilor
9. Pentru primirea indemnizaţiei asiguratul va depune la casa teritorială de asigurări sociale certificatul de concediu medical şi o cerere în acest sens de modelul stabilit de Casa Naţională de Asigurări Sociale. În cerere el va indica datele sale personale, numărul de zile lucrătoare pentru care solicită indemnizaţia, numărul de zile pentru care în anul curent i-au fost deja achitate indemnizaţii, datele din actele de proprietate (cu indicarea suprafeţei terenului deţinut) şi modalitatea dorită de plată a indemnizaţiei - prin Întreprinderea de Stat "Poşta Moldovei" sau printr-o instituţie bancară.
Pentru proprietarii care îşi prelucrează terenurile în cadrul unei asociaţii certificatele  de concediu medical al asiguraţilor pot fi prezentate în casa teritorială de asigurări sociale de către o persoană împuternicită de liderul asociaţiei, cu anexarea listei autentificate, în care se vor specifica datele personale ale proprietarului, numărul de zile lucrătoare pentru care se  solicită indemnizaţia, numărul de zile pentru care anul curent a fost primită indemnizaţia, datele din actele de proprietate (cu indicarea suprafeţei terenului deţinut) şi modul de plată a indemnizaţiei - prin Întreprinderea de Stat "Poşta Moldovei" sau printr-o instituţie bancară.
10. Indemnizaţia, în caz de boală sau traumă, se acordă din prima zi a pierderii temporare a capacităţii de muncă pînă la restabilirea ei, însă pe parcursul unui an calendaristic, în funcţie de mărimea terenului agricol, această indemnizaţie nu va depăşi numărul de zile stabilite după cum urmează:
  [Pct.10 modificat prin HC971 din 07.08.03 , MO173/12.0803 art.980]

Nr.d/o Suprafaţa terenului deţinut Numărul de zile lucrătoare pentru care se acordă indemnizaţia
1* De la 0,5 hectare 30  zile
2 De la 1,0 hectare 60  zile
3 De la 1,5 hectare 90  zile
4 De la 2,0 hectare 120 zile
5 De la 2,5 hectare 150 zile
6 De la 3,0 hectare 180 zile
7 Peste 3,5 hectare 210 zile

* În asemenea mod se calculează indemnizaţiile şi proprietarilor care deţin o cotă şi mai mică, dar deplină, stabilită la etapa iniţială de privatizare în localitatea dată.

    [Pct.11 exclus prin HC971 din 07.08.03 , MO173/12.0803 art.980]
12. Din numărul total de zile stabilite pentru plată se exclud zilele de duminică şi sărbătorile stabilite de actele normative în vigoare.
13. În cazul traumelor habituale (comune), indemnizaţia din contul bugetului asigurărilor sociale de stat se acordă începînd cu a şasea zi a incapacităţii temporare de muncă. Dacă trauma a survenit în urma calamităţilor naturale sau în  legătură cu un viciu anatomic, indemnizaţia din contul bugetului asigurărilor sociale de stat se acordă din prima zi de boală.
14. Pe perioada efectuării investigaţiilor pentru precizarea diagnozei, a examenului medical periodic sau a investigaţiilor în legătură cu recrutarea în rîndurile Armatei Naţionale indemnizaţia nu se acordă.
15. Pentru pierderea temporară a capacităţii de muncă în perioada concentrărilor militare sau în legătură cu studiile la secţia fără frecvenţă în instituţiile de învăţămînt superior, indemnizaţia se stabileşte din ziua în care proprietarul urma să reînceapă lucrul.
16. Pentru o zi nelucrată pe motiv de boală sau traumă, proprietarilor de terenuri agricole li se stabileşte o indemnizaţie în mărime de 12 lei.
[Pct.16 modificat prin HC971 din 07.08.03 , MO173/12.0803 art.980]

17. Nu li se stabilesc indemnizaţii pentru incapacitate temporară de muncă proprietarilor de terenuri agricole:
care şi-au provocat intenţionat daune sănătăţii sau au simulat îmbolnăvirea. În cazul cînd atare indemnizaţii au fost plătite, ele urmează să fie recuperate prin judecată;
care şi-au pierdut capacitatea de muncă, ca urmare a traumelor survenite în timpul comiterii unor infracţiuni;
pe perioada tratamentului forţat, aplicat conform deciziei instanţei de judecată;
pe perioada aflării în detenţie şi a expertizei medico-legale.
18. Proprietarilor de terenuri agricole care şi-au pierdut capacitatea de muncă din cauza beţiei sau acţiunilor săvîrşite în stare de ebrietate, precum şi în rezultatul abuzului de alcool nu li se stabilesc indemnizaţii.
III. Indemnizaţia pentru sarcină şi lăuzie
19. Indemnizaţia pentru sarcină şi lăuzie se stabileşte în baza certificatului de concediu medical, eliberat în modul stabilit de actele normative în vigoare.
    20. Indemnizaţia pentru sarcină şi lăuzie se acordă sumar pentru 126 de zile calendaristice, în mărime fixă de 1512de lei pentru un caz de naştere. În cazul naşterii patologice sau naşterii multiple, cînd concediul se prelungeşte cu încă 14 zile calendaristice, la indemnizaţia stabilită anterior se calculează un adaos de 77 lei.
    [Pct.20 modificat prin HC971 din 07.08.03 , MO173/12.0803 art.980]
    21. Indemnizaţia pentru sarcină şi lăuzie se plăteşte o singură dată pentru întreaga perioadă de concediu.
    22. Dacă femeia împlineşte stagiul de cotizare în perioada concediului de maternitate, indemnizaţia i se acordă din data împlinirii stagiului de şase luni, în mărime de 12 lei pentru o zi calendaristică.
    [Pct.22 modificat prin HC971 din 07.08.03 , MO173/12.0803 art.980]
    23. În cazul înfierii direct din maternitate a unui nou-născut, indemnizaţia se acordă în mărime de 12lei pentru fiece zi calendaristică, din data înfierii pînă în ziua cînd copilul va împlini vîrsta de 56 de zile.
    [Pct.23 modificat prin HC971 din 07.08.03 , MO173/12.0803 art.980]
IV. Termenele de plată a indemnizaţiilor şi de
prezentare a raporturilor financiare
24. Indemnizaţiile se stabilesc cu condiţia că au fost solicitate în cel tîrziu  şase luni din data restabilirii capacităţii de muncă sau expirării concediului pentru sarcină şi lăuzie, însă retroactiv nu pot fi achitate decît pe o perioadă ce nu depăşeşte 12 luni din data depunerii cererii. În cazul cînd calculele sau plata indemnizaţiilor au fost tergiversate din vina organelor care stabilesc indemnizaţia, aceste restricţii nu se aplică.
25. Indemnizaţia care a fost calculată, însă nu a fost achitată la timp se va plăti beneficiarului în termenul de plată a salariilor.
26. Proprietarii individuali sau persoana împuternicită de liderul asociaţiei prezintă certificatele de concediu medical casei teritoriale de asigurări sociale după expirarea perioadei incapacităţii de muncă. Aceste certificate pot fi prezentate pentru achitarea indemnizaţiei şi în fiecare lună, indiferent dacă incapacitatea temporară de muncă continuă.
27. Agentul responsabil al casei teritoriale de asigurări sociale verifică corectitudinea actelor justificative, completează rubricile respective ale certificatelor şi, împreună cu lista, le prezintă comisiei respective spre examinare, calculare şi acordare a indemnizaţiilor.
28. În baza cererilor şi listelor depuse, casa teritorială de asigurări sociale perfectează decizia de stabilire a indemnizaţiei, în care notifică identitatea solicitantului, titlul de proprietate, numărul de zile pentru care se acordă indemnizaţia, suma totală şi modul de plată a indemnizaţiei, după care certificatul se transmite serviciului de decontări. Transmiterea certificatelor de concediu medical, inclusiv a celor care nu urmează a fi plătite, se efectuează contra semnătură.
29. Indemnizaţiile se plătesc prin Întreprinderea de Stat "Poşta Moldovei" sau instituţia bancară indicată de solicitant în cel tîrziu luna următoare lunii în care a fost depus certificatul de concediu medical.
30. Dacă solicitantul nu are dreptul la indemnizaţie, casa teritorială de asigurări sociale ia decizia privind refuzul acordării acesteia, fapt care se consemnează în certificatul de concediu medical şi în procesul-verbal, în care se indică temeiul refuzului. Decizia privind refuzul i se aduce solicitantului la cunoştinţă în scris.
31. Certificatele de concediul medical (atît cele plătite, cît şi cele neplătite), precum şi alte documente justificative nu se restituie solicitantului, ci se păstrează ca şi documentele băneşti la casa teritorială de asigurări sociale. Certificatele se broşează şi se păstrează aparte de celelalte documente financiare.
32. Indemnizaţia pentru concediul medical, neîncasată la data decesului proprietarului, se eliberează membrilor familiei acestuia cu care a convieţuit, la prezentarea documentului ce confirmă că prezentatorul a locuit împreună cu el sau că decedatul a fost la întreţinerea lui.
33. Dacă documentele prezentate pentru plată au fost perfectate incorect, ele se restituie solicitantului pentru a fi aduse în conformitate cu cerinţele actelor normative.
34. În situaţii similare, care nu sînt reglementate de prezentul Regulament, Casa Naţională de Asigurări Sociale va oferi explicaţiile şi interpretările de rigoare.
35. Litigiile apărute la stabilirea, calcularea şi achitarea indemnizaţiilor se soluţionează în modul stabilit de lege.
36. Casa teritorială de asigurări sociale întocmeşte  aparte darea de seamă privind plata indemnizaţiilor pentru proprietari, conform tipizatei dării de seamă aprobate în modul stabilit.
V. Responsabilităţi şi exercitarea controlului privind
respectarea prezentului Regulament
37. Preşedintele casei teritoriale de asigurări sociale poartă răspundere în conformitate cu legislaţia în vigoare pentru utilizarea corectă a mijloacelor bugetului asigurărilor sociale.
38. Pentru încălcarea prevederilor prezentului Regulament persoanele, care recepţionează certificatele de concediu medical şi calculează indemnizaţiile, poartă răspundere materială conform legislaţiei în vigoare.
39. În cazul  prezentării unor acte false sau obţinute ilicit de către proprietarii de terenuri agricole, în urma cărora bugetului asigurărilor sociale de stat i-au fost aduse prejudicii, suma indemnizaţiei plătite se reţine din plăţile următoare de la beneficiar sau din contul asociaţiei, inclusiv pe cale judiciară.
Sumele indemnizaţiilor plătite în plus pot fi reţinute de la beneficiar şi în cazul cînd acestea au fost admise din cauza unei greşeli de calcul aritmetic.
40. Controlul privind corectitudinea şi plenitudinea executării prevederilor prezentului Regulament este efectuat de Casa Naţională de Asigurări Sociale şi structurile ei teritoriale.