HGA769/1992
ID intern unic:  296773
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
GUVERNUL
HOTĂRÎRE Nr. 769
din  25.11.1992
privind măsurile de ameliorare a situaţiei materiale a minorilor, ai căror
părinţi se eschivează de la achitarea pensiei alimentare
Publicat : 30.11.1992 în Monitorul Oficial Nr. 11     art Nr : 353

   
Abrogată prin HG1284 din 26.12.18, MO513-525/28.12.18 art.1361; în vigoare 01.01.19

    MODIFICAT
    HG1110 din 11.09.03, MO204-207/26.09.03 art.1177
    HG1478 din 15.11.02, MO154-157/21.11.02 art.1612
    HG75 din 30.10.01, MO14-15/08.02.01 art.111


    Pentru ameliorarea situaţiei materiale a minorilor, ai căror părinţi se eschivează de la achitarea pensiei alimentare, Guvernul Republicii Moldova hotărăşte:
    1. Copiii, ai căror părinţi fiind obligaţi să plătească pensia alimentară sînt urmăriţi de către organele afacerilor interne în baza deciziilor instanţelor de judecată şi hotărîrilor organelor de urmărire penală în legătură cu eschivarea lor de la achitarea pensiei alimentare, cu tragerea la răspundere penală pentru săvîrşirea infracţiunilor şi din alte motive, sau îşi ispăşesc pedeapsa în instituţiile de muncă corecţională, fără să primească un salariu din care să fie încasată pensia alimentară în mărimea minimă stabilită de lege, sau se află la tratament într-o instituţie curativă fără plătirea indemnizaţiilor pentru asigurarea socială, precum şi în alte cazuri, cînd încasarea pensiei alimentare este imposibilă din motive care nu depind de persoanele obligate să o plătească beneficiază de indemnizaţii adresate familiilor cu copii în conformitate cu legislaţia în vigoare.
    În perioada de urmărire a părinţilor, mijloacele destinate minorilor pentru recuperarea cheltuielilor suplimentare provocate acestora de împrejurări excepţionale (boala gravă, schilodirea copilului etc.), se vor achita integral în mărimea stabilită prin hotărîrea instanţei de judecată. Aceste mijloace vor fi achitate şi în cazurile, cînd hotărîrile instanţelor de judecată vizînd perceperea cheltuielilor suplimentare nu pot fi executate din motive ce nu depind de persoanele, obligate să le plătească.
    Plătirea indemnizaţiilor în perioada de urmărire a părinţelor, care se eschivează de la achitarea pensiei alimentare, se efectuează în baza hotărîrii instanţelor de judecată.
    Plătirea indemnizaţiilor şi mijloacelor pentru copiii minori în scopul recuperării cheltuielilor suplimentare, provocate de împrejurări excepţionale, se efectuează din seama perceperii de la părinţi a sumelor neachitate, în limita cuantumurilor minime ale pensiei alimentare, şi mijloacelor sus-indicate (pentru persoanele care se eschivează de la plata pensiei alimentare - din contul indemnizaţiilor şi mijloacelor achitate efectiv), la care se va calcula un adaos de 10 procente din aceste sume, precum şi din contul defalcărilor de 50 procente din sumele taxei de stat, încasată pentru desfacerea căsătoriei de către instanţele de judecată şi organele înregistrării actelor stării civile.
    [Pct.1 modificat prin HG1110 din 11.09.03, MO204/26.09.03, art.1177]
    [Pct.1 modificat prin HG1478 din 15.11.02, MO154/21.11.02 art.1612]
    [Pct.1 modificat prin HG75 din 30.10.2001, MO14-15/08.02.2001]

    2. Plătirea indemnizaţiilor şi mijloacelor pentru recuperarea cheltuielilor suplimenatre, stabilite în punctul 1 al prezentei hotărîri se dă în atribuţiile organelor asigurării sociale.
    3. Se stabileşte că prevederile punctului 1 al prezentei hotărîri privind perceperea sumelor indicate de la părinţi, obligaţi să achite pensia alimentară, sînt echivalate cu prevederile legale în vigoare privind pensia alimentară.
    4. Mijloacele, destinate plătirii indemnizaţiilor şi recuperării cheltuielilor suplimentare pentru minori în perioada urmăririi părinţilor lor obligaţi să plătească pensia alimentară şi în alte cazuri stabilite, sînt transferate şi acumulate pe un cont special al Fondului Social al Republicii Moldova.
    5. Controlul asupra încasării şi cheltuirii corecte şi în termen a mijloacelor băneşti, destinate plăţii indemnizaţiilor şi recuperării cheltuielilor suplimentare pentru minori conform prezentei hotărîri, se pune în sarcina Miniterului Finanţelor.
    6. Ministerul Justiţiei să intensifice controlul asupra activităţii instanţelor de judecată privind executarea hotărîrilor judiciare vizînd perceperea pensiei alimentare pentru copii şi organizarea eficientă a perceperii de la părinţii, obligaţi să achite pensia alimentară, a sumelor plătite în perioada urmăririi lor şi în alte cazuri stabilite, cu un adaos de 10 procente la aceste sume.
    7. Ministerul Afacerilor Interne să asigure activitatea urmăririi persoanelor, care se eschivează de la achitarea pensiei alimentare.
    8. Se abrogă:
    hotărîrea Sovietului Miniştrilor al R.S.S. Moldoveneşti din 22 februarie 1984, nr.63 "Cu privire la hotărîrea Sovietului Miniştrilor al U.R.S.S. din 6 februarie 1984, nr. 134 "Cu privire la introducerea indemnizaţiilor provizorii pentru copii minori în perioada urmăririi părinţelor lor, care se eschivează de la plătirea pensiei alimentare";
    hotărîrea Consiliului de Miniştri al R.S.S. Moldoveneşti din 9 februarie 1989, nr.43 "Cu privire la hotărîrea Consiliului de Miniştri al U.R.S.S. din 25 ianuarie 1989, nr. 67 "Cu privire la măsurile de îmbunătăţire a stării materiale a copiilor minor, părinţii cărora se eschivează de la plătirea pensiei alimentare";
    subpunctul 6 al punctului 4 din hotărîrea Guvernului Republicii Moldova din 28 octombrie 1992, nr. 704 "Cu privire la plăţile sociale pentru pensionari, indemnizaţiile şi compensaţiile pentru copii".

    PRIM-MINISTRU
    AL REPUBLICII MOLDOVA                            Andrei SANGHELI

    Chişinău, 25 noiembrie 1992
    nr. 779