HGM769/1995
ID intern unic:  296774
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
GUVERNUL
HOTĂRÎRE Nr. 769
din  17.11.1995
cu privire la aprobarea Regulilor de achiziţionare de la
populaţie a metalelor preţioase şi a pietrelor preţioase
ce se conţin în articole şi resturi
Publicat : 11.01.1996 în Monitorul Oficial Nr. 2-3     art Nr : 12

   
MODIFICAT
    HG112 din 27.02.19, MO76-85/01.03.19 art.136; în vigoare 01.03.19
    HG868 din 19.11.12, MO242-244/23.11.12 art.938
   
HG549 din 28.06.10, MO114-116/06.07.10 art.635
    HG673 din 11.07.05, MO98-100/22.07.05 art.749
   
HG1360 din 08.12.04, MO233-236/17.12.04 art.1558
   
HG1097 din 08.09.03, MO200-203/19.09.03 art.1151
   
HG851 din 27.12.95, MO17/21.03.96


     NOTĂ:
    
În titlul şi pe tot parcursul textului hotărîrii şi al Regulilor de achiziţionare, cuvîntul „deşeuri”se substituie prin cuvîntul „resturi”, la cazul gramatical respectiv prin HG549 din 28.06.10, MO114-116/06.07.10 art.635
În titlu şi în textul hotărîrii sintagma "pietrelor scumpe" se substituie prin sintagma "pietrelor preţioase" prin HG1097 din 08.09.03, MO200-203/19.09.03 art.1151


În scopul reglementării activităţii de achiziţionare de la populaţie a metalelor preţioase şi a pietrelor preţioase ce se conţin în articole şi resturi
    [Preambuluil în redacţia HG549 din 28.06.10, MO114-116/06.07.10 art.635]
hotărăşte:
1. Se aprobă Regulile de achiziţionare de la populaţie a metalelor preţioase şi a pietrelor preţioase ce se conţin în articole şi resturi (se anexează).
2. Ministerul Finanţelor, în termen de o lună, va elabora şi va aproba:
Instrucţiunea cu privire la modul de evidenţă, păstrare, legalizare a operaţiunilor de achiziţionare, evaluare şi expediere a metalelor preţioase şi a pietrelor preţioase ce se conţin în articole şi resturi, achiziţionate de la populaţie;
Regulamentul privind modul de autorizare prin licenţă a activităţii întreprinderilor ce achiziţionează de la populaţie metale preţioase, pietre preţioase ce se conţin în articole şi resturi.
3. Departamentul Comerţului:
în comun cu Ministerul Justiţiei şi alte ministere interesate, în termen de o lună, va elabora şi va prezenta Guvernului Republicii Moldova propuneri privind responsabilitatea persoanelor pentru încălcările comise de acestea în cazul achiziţionării de la populaţie a metalelor preţioase şi a pietrelor preţioase ce se conţin în articole şi resturi;
de comun acord cu Ministerul Finanţelor şi Ministerul Afacerilor Interne, va elabora şi va prezenta, în modul stabilit, Guvernului Republicii Moldova spre aprobare proiectul de hotărîre "Cu privire la Regulile comerţului cu amănuntul, recepţionării, păstrării şi evidenţei articolelor din metale preţioase şi pietre preţioase la întreprinderile de comerţ amplasate pe teritoriul Republicii Moldova".
4. Se abrogă Hotărîrea Consiliului de Miniştri al R.S.S. Moldoveneşti nr.142 din 16 mai 1988 "Cu privire la măsurile de îmbunătăţire a organizării achiziţionării de la populaţie a metalelor preţioase şi pietrelor preţioase".

PRIM-MINISTRU
AL REPUBLICII MOLDOVA                         Andrei SANGHELI
Contrasemnează:
Ministrul finanţelor                                           V.Chiţan

Aprobate
prin Hotărîrea Guvernului
Republicii Moldova
nr.769 din 17 noiembrie 1995
REGULILE
de achiziţionare de la populaţie a metalelor preţioase
şi pietrelor scumpe ce se conţin în articole de
resturi
I. Dispoziţii generale
1. Achiziţionarea de la populaţie a metalelor preţioase, pietrelor scumpe ce se conţin în articole şi resturi (în continuare obiecte de valoare) se efectuează la punctele specializate, organizate de către agenţi economici în conformitate cu prevederile Legii nr.282-XV din 22 iulie 2004 privind regimul metalelor preţioase şi pietrelor preţioase, indifenret de forma de proprietate, la care se asigură evidenţa, integritatea şi condiţiile pentru achiziţionarea articolelor menţionate.
     [Pct.1 al.1) modificat prin HG673 din 11.07.05, MO98-100/22.07.05 art.749]
Persoanelor fizice (particulare) li se interzice participarea acestui gen de activitate.
2. Punctul de achiziţie a obiectelor de valoare îşi desfăşoară activitatea în baza licenţei eliberate conform legislaţiei în vigoare
      [Pct.2 în redacţia prin HG1097 din 08.09.03 MO200-203/19.09.03, art.1151]
[Pct. 2 în redacţia HG851 din 27.12.95, MO17/21.03.96]
3. Pentru a se achita cu populaţia, punctele de achiziţie pot să folosească  mijloacele circulante proprii şi cele luate cu împrumut, precum şi creditele bancare.
4. Pentru a stabili titlul metalelor preţioase şi calitatea obiectelor de valoare şi a le cîntări, punctele de achiziţie trebuie să dispună de:
reactivi chimici pentru stabilirea titlurilor metalelor preţioase şi articolelor din ele, precum şi ale resturilor acestora;
cîntare analitice sau  electronice pentru cîntărirea obiectelor de valoare achiziţionate;
instrumente (lupă, caratometru, şabăr, bisturiu, cleşte de tăiat, cleşte plat etc.).
5. Pentru păstrarea obiectelor de valoare achiziţionate, punctele de achiziţie  trebuie si fie dotate cu seifuri, grilaje, sau obloane metalice la ferestrele încăperilor auxiliare.
Toate ferestrele şi uşile urmează a fi blocate, prevăzute cu semnalizare interioară şi exterioară, cuplate obligatoriu lapunctul centralizat de pază.
II. Achiziţionarea obiectelor de valoare de la populaţie
    6. Punctele de achiziţie procură de la populaţie, contra numerar, obiecte de valoare sub formă de bijuterii, articole de uz casnic şi alte articole neindustriale, precum şi resturi de metale preţioase, neinterzise de legislaţie, la preţuri contractuale.
   
[Pct.6 modificat prin HG549 din 28.06.10, MO114-116/06.07.10 art.635]
    [Pct.6 în redacţia HG673 din 11.07.05, MO98-100/22.07.05 art.749]
   
[Pct.6 modificat prin HG1360 din 08.12.04, MO233-236/17.12.04 art.1558]
    7. Punctelor de achiziţie li se interzice să achiziţioneze:
diamant brut şi semifabricate, diamant tehnic;
metale preţioase în stare nativă, sîrmă, plăci, detalii
    [Pct.7 al.2) în redacţia HG549 din 28.06.10, MO114-116/06.07.10 art.635]
foiţe de aur, discuri şi alte semifabricate giuvaiericale şi pentru proteză dintară;
metale preţioase în articole destinate producţiei şi lucrările de laborator (contracte, veselă de laborator etc.);
pietre scumpe (diamant, rubin, safir, smarald, alexandrit, precum şi mărgăritar natural) în stare neprelucrată;
resturi de metale preţioase (pilitură);
ordine şi medalii ce conţin metale preţioase;
obiectele indisponibile sau  pentru vînzarea cărora e stabilită o modalitate specială (arme reci, de foc în montură etc.);
obiecte de valoare de la întreprinderi, organizaţii, instituţii de stat şi obşteşti;
obiecte de valoare de la copii şi minori;
resturi şi resturi industriale, precum şi extrase din utilajul şi tehnica casate, ce conţin metale preţioase.
[Pct.7 al.11) introdus prin HG673 din 11.07.05, MO98-100/22.07.05 art.749]
8. Achiziţionarea obiectelor de valoare se efectuează cu prezentarea de către persoana ce predă obiecte de valoare a buletinului de identitate sau documentului ce-l înlocuieşte.
[Pct.8 modificat prin HG673 din 11.07.05, MO98-100/22.07.05 art.749]
9. Toate operaţiile ce ţin de achiziţionarea obiectelor de valoare se efectuează în prezenţa persoanei ce le predă (stabilirea titlului, cîntărirea, înlăturarea ştifturilor). Articolele predate trebuie să fie curăţite de unsoare, murdărie, ingredienţi.
Cîntărirea valorilor se face cu următoare precizie:
a articolelor din aur şi platină - de pînă la 0,01 grame;
a articolelor din  pietre sumpe  fără montură - de pînă la 0,01 arate.
Masa pietrelor scumpe care nu pot fi desprinse din articol sau care nu este raţional a o desprinde se stabileşte cu ajutorul caratometrului cu precizia de pînă la 0,1 carate.
Persoanei care predă obiecte de valoare trebuie să  i se acorde posibilitatea de a se convinge de corectitudinea stabilirii  masei metalelor şi pietrelor scumpe prezentate.
10. Merceologul-achizitor, cu consimţămîntul persoanei care predă obiecte de valoare, după evaluarea acestora, eliberează o chitanţă de forma stabilită, în 2 exemplare, care este semnată de merceologul-achizitor îi persoana care predă aceste obiecte. Casierul îi eliberează persoanei ce a predat obiectele de valoare suma ce i se cuvine şi un exemplar al chitanţei ştampilate "plătit".
11. În chitanţa  eliberată pentru obiectele de valoare achiziţionate se indică;
denumirea articolului, părţile  lui, numărul lor, descrierea amprentelor  semnelor de marcare, iar în cazul în care acestea lipsesc - semnele distinctive ale articolului;
la articolele de import - semnul mărcii de import;
denumirea metalelor preţioase, titlul, masa, preţul de cumpărare pentru un gram şi costul (la lănţişoare lungimea în cm, iar la brăţele - număul de verigi (sectoare);
denumirea pietrelor scumpe (conform catalogului  de preţuri  de achiziţie) numărul, masa, preţul de cumpărare pentru un carat, costul;
briliantele mari  (de  cel puţin un carat), mediu (de 0,30  la  0,99 carate), smaraldul, safirul, rubinul - denumirea fiecărei pietre, grupa, culoarea, masa, preţul de cumpărare pentru un carat şi costul;
diamantele cu faţete "Trandafir", briliante mici (pînă  la 0,29 carate) şi briliante cu faţete simplificate - denumirea, grupa, culoarea şi  defectuozitatea, numărul, masa, preţul de cumpărare pentru un  carat şi costul;
mărgăritarul natural  sau cultivat - descrierea prevăzută de nomenclatorul preţurilor de aciziţie, numărul de mărgărotare,  masa, preţul de cumpărare şi costul lui;
pietrele scumpe şlefuite - denumirea, masa, preţul de cumpărare pentru un gram şi costul;
cameele fără montură - denumirea, categoriile de calitate cu indicarea lungimii ovalului, numărul şi preţul de cumpărare pentru o unitate;
pentru cameele în montură se indică suplimentar masa şi preţul unui gram de metal preţios;
masa totală a  articolului,  suma ce urmează a fi plătită  persoanei care a predat obiectele de valoare.
12. Obiectele de valoare achiziţinate se transmit zilnic, conform tabelului de evaluare-predare, întocmită de merceolog în 2 exemplare, la depozitul punctului de achiziţie cu semnătura persoanei oficiale, prin care confirmă primirea valorilor.
Chitanţele şi tabelul de evaluare-predare se consideră drept imprimate de strictă evidenţă.
13. Articolele cu pietre scumpe (briliante, safire, rubine, smaralde) se primesc de la populaţie numai cu condiţia ca persoana ce predă  obiectul să aibă certificat de calitate, eliberat de către Instituția publică „Camera de Stat pentru Supravegherea Marcării”, care confirmă corespunderea pietrelor naturale denumirii lor.
      [Pct.13 modificat prin HG112 din 27.02.19, MO76-85/01.03.19 art.136; în vigoare 01.03.19]
[Pct.14 exclus prin HG549 din 28.06.10, MO114-116/06.07.10 art.635]
      [Pct.14 în redacţia HG673 din 11.07.05, MO98-100/22.07.05 art.749]
15. La cererea persoanelor ce predau obiectele de valoare, merceologul-achizitor este obligat să le prezinte nomenclatorul în vigoare al preţurilor de achiziţie, care trebuie să se afle la un loc vizibil la punctul de achiziţie.
La punctele de achiziţie trebuie să fie afişate de asemenea la un loc vizibil: prezentele Reguli, licenţa pentru practicarea genului respectiv de activitate, precum şi denumirea şi adresa organelor de control şi altă informaţie necesară.
16. Cînd se înregistrează cazuri de achiziţionare a obiectelor de valoare la  preţuri  majorate, suma plătită în plus se percepe de la punctul de achiziţie care a primit obiectele de valoare.
17. În cazul depistării faptelor de achiziţionare a obiectelor de valoare cu preţ redus, punctul de achiziţie plăteşte diferenţa persoane care a predat aceste obiecte. Punctul de achiziţie trebuie să înştiinţeze, în termen de 3 zile, persoana, care a predat obiectele de valoare, prin scrisoare recomandată şi să-i plătească suma restantă  în momentul adresării acesteia la punctul de achiziţie.
Pentru încălcarea termenilor de recuperare a sumelor neplătite complet persoanei ce a predat obiectele de valoare, punctul de achiziţie este obligat să-i acopere despăgubire pentru ficare zi de întîrziere în mărime de 3 la sută din suma plăţii suplimentare ce i se cuvine.
18. După achiziţie obiectele de valoare achiziţionate nu pot fi restituite persoanei  care le-a predat, fapt despre care  aceasta  este informată în mod obligatoriu.
III. Evidenţa şi legalizarea operaţiunilor de achiziţionare
19. Contabilitatea operaţiilor cu metale preţioase şi  pietre preţioase ce se conţin în articole şi resturi, achiziţionate de la populaţie, se ţine în conformitate cu prevederile legislaţiei în vigoare.
    [Pct.19 în redacţia HG549 din 28.06.10, MO114-116/06.07.10 art.635]
20. Operaţiunile de casă se legalizează în conformitate cu Normele pentru efectuarea operaţiunilor de casă, aprobate prin Hotărîrea Guvernului Republicii Moldova nr.764 din 25 noiembrie 1992 "Privind aprobarea Normelor pentru efectuarea operaţiunilor de casă în economia naţională a Republicii Moldova".
IV. Controlul asupra respectării prezentelor Reguli
21. Controlul asupra respectării prezentelor Reguli îl exercită Ministerul Afacerilor Interne, cu cooptarea, în caz de necesitate, a specialiştilor Instituției publice „Camera de Stat pentru Supravegherea Marcării”, cu acordul conducerii acestei instituții.
Punctele de achiziţie trebuie să acorde ajutor la exercitarea controlului şi să întreprindă  măsurile necesare pentru lichidarea neajunsurilor şi încălcărilor depistate.
    [Pct.21 modificat prin HG112 din 27.02.19, MO76-85/01.03.19 art.136; în vigoare 01.03.19]
    [Pct.21 modificat prin HG868 din 19.11.12, MO242-244/23.11.12 art.938]
    [Pct.21 modificat prin HG549 din 28.06.10, MO114-116/06.07.10 art.635]
    [Pct.21 modificat prin HG1097 din 08.09.03 MO200-203/19.09.03 art.1151]
22. Pentru încălcarea prezentelor Reguli, sustragerea, deficitul şi pierderea  obiectelor de valoare nedeclararea operaţiunilor care pot antrena spălarea banilor în domeniul circulaţiei metalelor preţioase şi a pietrelor preţioase, persoanele vinovate poartă răspundere în conformitate cu legislaţia în vigoare.
     [Pct.22 modificat prin HG1097 din 08.09.03 MO200-203/19.09.03, art.1151]