HGM77/2001
ID intern unic:  296780
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
GUVERNUL
HOTĂRÎRE Nr. 77
din  31.01.2001
pentru aprobarea Regulamentului privind activitatea
administrativ-militară şi efectivul-limită al organelor
administrativ-militare
Publicat : 08.02.2001 în Monitorul Oficial Nr. 14-15     art Nr : 113
    MODIFICAT
   
HG783 din 01.08.18, MO321-332/24.08.18 art.855; în vigoare 24.08.18
    HG495 din 25.05.18, MO176-180/01.06.18 art.546
    HG1201 din 27.10.08, MO197/04.11.08 art.1216
    HG246 din 02.03.07, MO36-38/16.03.07 art.266
    HG327 din 23.03.05, MO51-54/01.04.05 art.376
    HG1110 din 11.09.03, MO204/26.09.03 art.1177
    HG940 din 04.08.03, MO177/15.08.03 art.991
    HG688 din 10.06.03, MO116/13.06.03 art.710
    HG891 din 09.07.02, MO103/18.07.02 art.1008
    HG1438 din 25.12.01, MO158/27.12.01 art.1483
    HCC44 din 02.10.01, MO124/12.10.01 art.35

   
NOTĂ:
   
în tot textul Regulamentului, sintagma "Departamentul Administrativ-Militar" se substituie prin sintagma "Marele Stat Major al Armatei Naţionale", la cazul respectiv prin HG246 din 02.03.07, MO36-38/16.03.07 art.266
   
În tot textul Regulamentului privind activitatea administrativ-militară, cu excepţia punctelor 18 şi 21:
    cuvintele "judeţ", "judeţean" se substituie cu cuvintele "raion", "raional" la cazul respectiv;
    cuvîntul "prefect" se substituie cu cuvintele "preşedintele raionului" la cazul respectiv prin HG327 din 23.03.05, MO51-54/01.04.05 art.376

    Guvernul Republicii Moldova HOTĂRĂŞTE:
    1. Se aprobă Regulamentul privind activitatea administrativ-militară (se anexează).
    2. Se stabileşte efectivul-limită al organelor administrativ-militare în număr de 364 de unităţi (inclusiv 100 militari), cu fondul respectiv de retribuire a muncii.
    [Pct.2 în redacţia HG1201 din 27.10.08, MO197/04.11.08 art.1216]
    [Pct.2 în redacţia HG246 din 02.03.07, MO36-38/16.03.07 art.266]
    [Pct.2 modificat prin HG327 din 23.03.05, MO51-54/01.04.05 art.376]
    [Pct.3 abrogat prin HG688 din 10.06.03, MO116/13.06.03 art. 710]
    [Pct.4-5 abrogate prin HG891 din 09.07.02, MO103/18.07.02 art.1008]

    PRIM-MINISTRU
    AL REPUBLICII MOLDOVA                              Dumitru BRAGHIŞ

    Contrasemnată:
    Ministrul apărării                                                    Boris GAMURARI
    Ministrul finanţelor                                                 Mihail MANOLI

    Chişinău, 31 ianuarie 2001.
    Nr. 77.
Aprobat
prin Hotărîrea Guvernului
Republicii Moldova nr. 77
din 31 ianuarie 2001
REGULAMENTUL
PRIVIND ACTIVITATEA ADMINISTRATIV-MILITARĂ
CAPITOLUL  I
DISPOZIŢII GENERALE
    1. Activitatea administrativ-militară constituie una din cele mai importante funcţii ale statului şi constă în organizarea şi desfăşurarea măsurilor, ce au drept obiectiv pregătirea ţării pentru apărare. Aceste acţiuni sînt derulate permanent, intensitatea lor fiind în raport direct cu caracterul pericolului militar sau imperativul lichidării consecinţelor calamităţilor naturale, avariilor tehnogene şi catastrofelor.
    2. Principalele măsuri ce ţin de activitatea administrativ-militară sînt:  
    - completarea forţelor armate cu resurse umane şi tehnico-materiale la mobilizare, precum şi a unor unităţi sau subunităţi militare în caz de calamităţi naturale, avarii tehnogene şi catastrofe;
    - evidenţa militară a resurselor umane (recruţi şi rezervişti) pe plan local;
    - evidenţa resurselor tehnico-materiale ce se rechiziţionează şi a persoanelor chemate pentru prestări de servicii;
    - repartiţia resurselor tehnico-materiale ce se rechiziţionează şi a persoanelor chemate pentru prestări de servicii;
    - recrutarea tinerilor;
    - încorporarea şi repartizarea recruţilor la unităţile militare;
    - administrarea şi planificarea resurselor umane din evidenţă;
    - perfecţionarea pregătirii în domeniul administrativ-militar a persoanelor cu funcţii de conducere din sistemul autorităţilor administraţiei publice şi conducătorilor agenţilor economici şi instituţiilor publice cu sarcini la mobilizare;
    - educaţia militaro-patriotică şi pregătirea cetăţenilor pentru îndeplinirea serviciului militar;
    - asigurarea drepturilor şi garanţiilor sociale ale militarilor, care au îndeplinit serviciul militar prin contract şi au fost trecuţi în rezervă sau în retragere şi ale membrilor familiilor lor, precum şi ale familiilor militarilor care îndeplinesc serviciul militar în termen.
    [Pct.2 modificat prin HG327 din 23.03.05, MO51-54/01.04.05 art.376]
    [Pct.2 modificat prin HG1438 din 25.12.01, MO158/27.12.01 art.1483]
    [Pct.2  sintagma "încorporarea cetăţenilor în serviciul utilitar alternativ şi organizarea îndeplinirii acestui serviciu" declarată neconstituţională prin HCC44 din 02.10.01, MO124/12.10.01 art. 35]
    3. Pentru realizarea măsurilor preconizate în domeniul administrativ - militar în republică sînt instituite organe administrativ-militare centrale şi teritoriale, iar în cadrul preturilor şi primăriilor - puncte de recrutare, încorporare şi completare.
    4. Conducerea generală a activităţilor din domeniul administrativ - militar este efectuată de Guvernul Republicii Moldova prin intermediul autorităţilor administraţiei publice şi organelor administrativ-militare. Conducerea, planificarea şi coordonarea activităţilor ce ţin de completarea forţelor armate cu resursele umane şi tehnico-materiale necesare se face de către Ministerul Apărării în baza cererilor prezentate de către Marele Stat Major al Armatei Naţionale.
    5. Activitatea administrativ-militară este derulată conform prevederilor actelor legislative, prezentului Regulament şi  altor acte normative cu privire la apărare.
    6. Prezentul Regulament stabileşte principiile de organizare şi funcţionare a organelor administrativ-militare, atribuţiile acestora, atribuţiile autorităţilor administraţiei publice centrale şi locale, instituţiilor publice şi agenţilor economici, cu orice subordonare departamentală, tip de proprietate şi de organizare juridică, precum şi modul de asigurare tehnico-materială şi financiară a organelor administrativ-militare.
CAPITOLUL  II
PRINCIPIILE DE ORGANIZARE ŞI FUNCŢIONARE A ORGANELOR
ADMINISTRATIV - MILITARE ŞI A PUNCTELOR DE RECRUTARE,
ÎNCORPORARE ŞI COMPLETARE
    7. Centrele militare sînt organe administrativ-militare ale Ministerului Apărării, care realizează, potrivit prevederilor legislaţiei, concepţia de stat privind evidenţa şi completarea forţelor armate cu resursele umane şi tehnico-materiale necesare pe timp de pace, în caz de mobilizare şi pe timp de război, precum şi alte măsuri în domeniul administrativ-militar.
    [Pct.7 în redacţia HG1201 din 27.10.08, MO197/04.11.08 art.1216]
    8. Organul administrativ-militar central este Marele Stat Major al Armatei Naţionale, care activează sub conducerea nemijlocită a ministrului apărării.
    9. Centrele militare activează sub conducerea nemijlocită a Marelui Stat Major al Armatei Naţionale. Centrele militare sînt constituite conform structurii şi statelor de organizare aprobate de ministrul apărării, în limitele efectivului-limită stabilit de Guvern, avînd subdiviziuni (reprezentanţe) în unităţile administrativ-teritoriale de nivelul al doilea.
    [Pct.9 în redacţia HG1201 din 27.10.08, MO197/04.11.08 art.1216]
    [Pct.9 în redacţia HG327 din 23.03.05, MO51-54/01.04.05 art.376]
    10. Centrele militare sînt persoane juridice, dispun de ştampilă cu Stema de Stat şi îşi desfăşoară activitatea în colaborare cu autorităţile administraţiei publice, instituţiile publice şi agenţii economici.
    [Pct.10 în redacţia HG1201 din 27.10.08, MO197/04.11.08 art.1216]
    11. Organele administrativ-militare sînt conduse de comandanţi (şefi), care se numesc în funcţie prin ordinul ministrului apărării. Statutul comandanţilor (şefilor) se aprobă de către ministrul apărării şi se consemnează în statele de personal.
    Numirea în funcţie a altor militari din cadrul acestor organe se efectuează în conformitate cu Regulamentul cu privire la modul de îndeplinire a serviciului militar în Forţele Armate.
    Angajarea şi eliberarea funcţionarilor publici şi a personalului tehnic ai acestor organe se efectuează prin ordinul comandanţilor (şefului) organelor administrativ-militare.
   
[Pct.11 modificat prin HG495 din 25.05.18, MO176-180/01.06.18 art.546]
    12. În scopul realizării pe plan local a unor măsuri administrativ-militare, se recomandă autorităților administrației publice locale, la instituirea punctelor de recrutare, încorporare şi completare, să aprobe componenţa acestora în funcție de numărul populației din teritoriul administrat, conform anexei nr. 1.
   
[Pct.12 în redacția HG495 din 25.05.18, MO176-180/01.06.18 art.546]
    [Pct.12 modificat prin HG327 din 23.03.05, MO51-54/01.04.05 art.376]
CAPITOLUL III
ATRIBUŢIILE ORGANELOR ADMINISTRATIV-MILITARE
ȘI PUNCTELOR DE RECRUTARE, ÎNCONJURARE ȘI COMPLETARE
    13. Marele Stat Major al Armatei Naţionale are următoarele atribuţii:
    1) completarea cu resurse umane a unităţilor militare şi evidenţa militară a acestora:
    a) întocmeşte, actualizează şi pune în aplicare, la ordin, planul de completare cu resurse umane şi tehnico-materiale a forţelor armate la mobilizare, aprobat de către ministrul apărării;
    b) organizează, coordonează, îndrumă şi controlează activitatea de completare cu rezervişti a unităţilor militare;
    c) organizează şi ţine evidenţa statistică a resurselor umane;
    d) coordonează şi verifică evidenţa nominală a rezerviştilor în toate organele de evidenţă militară;
    e) analizează periodic împreună cu organele centrale şi unităţile militare din cadrul forţelor armate, calitatea completării cu resurse şi stabileşte măsurile necesare pentru îmbunătăţirea acesteia;
    f) informează populaţia asupra activităţilor desfăşurate în zona acţiunilor de luptă;
    g) îndrumă şi controlează punctele de recrutare, încorporare şi completare privind modul de îndeplinire a obligaţiunilor ce le revin pe linia completării unităţilor militare cu resurse umane;
    h) exercită alte atribuţii specifice gestionării resurselor umane (face propuneri privind înaintarea în grad, schimbarea serviciului sau specialităţii militare etc.).
    2) completarea cu resurse tehnico - materiale şi evidenţa celor care se rechiziţionează, precum şi a persoanelor chemate pentru prestări de servicii:
    a) asigură evidenţa statistică a mijloacelor de transport şi a  tehnicii de construcţie repartizate în planurile de mobilizare ale unităţilor militare, şi întocmeşte situaţiile centralizatoare cu bunurile materiale prevăzute în planurile de rechiziţii;
    b) îndrumă şi ţine la control modul cum se execută repartiţia mijloacelor de transport şi tehnicii de construcţie de către centrele militare subordonate pentru asigurarea completării unităţilor militare;
    c) verifică în centrele militare subordonate modul cum este organizată anunţarea şi expedierea resurselor materiale şi a personalului pentru prestări de servicii în unităţile militare;
    d) îndrumă şi controlează activitatea privind asigurarea cu mijloace de transport necesare deplasării rezerviştilor la unităţile militare, pe timpul mobilizării;
    e) îndrumă şi controlează agenţii economici, instituţiile publice şi punctele de recrutare, încorporare şi completare privind modul de îndeplinire a obligaţiunilor ce le revin, pentru punerea în aplicare a documentelor primite de la centrul militar, în ceea ce priveşte completarea cu resurse materiale.
    f) organizează, îndrumă şi controlează activitatea privind asigurarea cu mijloace  de transport auto, tehnică de construcţii şi alte materiale a unităţilor militare care au suferit pierderi în timpul acţiunilor de luptă;
    g) urmăreşte modul cum centrele militare efectuează plata despăgubirilor pentru bunurile materiale rechiziţionate şi pentru prestările de servicii în interes public;
    h) coordonează activitatea de luare în evidenţă a resurselor materiale evacuate şi modalităţile de folosire eficientă a acestora pentru asigurarea unităţilor militare.
    3) recrutarea tinerilor şi încorporarea recruţilor:
    a) coordonează şi controlează activitatea de recrutare a tinerilor, luarea în evidenţă, examinarea medicală şi repartizarea acestora pe arme;
    b) stabileşte pe baza valorii contingentului recrutat, numeric şi calitativ posibilităţile de asigurare a efectivelor unităţilor militare pe timp de pace prin încorporare;
    c) întocmeşte planul de încorporare de perspectivă pe raione şi specialităţi militare;
    d) efectuează  potrivit datelor primite de la organele de conducere ale componentelor forţelor armate şi sarcinii stabilite de Guvern repartiţia numerică şi calitativă pe unităţi a recruţilor ce urmează să fie încorporaţi;
    e) întocmeşte şi difuzează planurile de repartiţie pe centrele militare, potrivit criteriilor de repartiţie aprobate.
    4) alte atribuţii:
    a) înaintează propuneri privind elaborarea şi perfecţionarea cadrului juridic vizînd activitatea administrativ - militară;
    [Pct.13 subpct.4), lit.b) exclusă prin HG327/23.03.05, MO51-54/01.04.05 art.376; subpct.4) lit.c)-l) devin b)-j)]
    [Pct.13 subpct.4), lit.b) abrogată prin HG783 din 01.08.18, MO321-332/24.08.18 art.855; în vigoare 24.08.18]
    c) elaborează recomandări metodologice privind conlucrarea eficientă a autorităţilor administraţiei publice locale, organelor administrativ-militare teritoriale, instituţiilor publice şi a agenţilor economici în vederea educaţiei militar patriotice a tinerilor şi pregătirea lor pentru serviciul militar în forţele armate, supraveghează pregătirea premilitară şi militară în instituţiile de învăţămînt;
    d) controlează activitatea de încadrare în serviciul militar prin contract;
    e) verifică activitatea de selectare a candidaţilor pentru admitere la studii în instituţiile de învăţămînt în domeniul milităriei, supraveghează pregătirea în cadrul şcolilor profesionale a specialiştilor necesari pentru completarea forţelor armate;
    [Pct.13 subpct.4), lit.e) în redacția HG783 din 01.08.18, MO321-332/24.08.18 art.855; în vigoare 24.08.18]
    f) perfecţionează pregătirea în domeniul administrativ-militar a conducătorilor autorităţilor administraţiei publice;
    g) organizează lucrul cu toate categoriile de participanţi la conflicte armate şi războaie;
    [Pct.13, subpct.4), lit.i) exclusă prin HG1438 din 25.12.01, MO158/27.12.01 art.1483]
    [Pct.13, subpct.4), lit.i) declarată neconstituţională prin HCC44 din 02.10.01, MO124/12.10.01 art. 35]
    h) organizează controlul asupra legalităţii procesului de mobilizare la locul de muncă la autorităţile administraţiei publice, instituţiile publice şi agenţii economici;
    i) asigură, în comun cu autorităţile administraţiei publice, garanţiile sociale şi juridice ale militarilor trecuţi în rezervă sau retragere după serviciul militar prin contract şi membrilor familiilor lor, precum şi ale membrilor familiilor militarilor, care îndeplinesc serviciul militar în termen;
    j) atribuţii complementare, corespunzătoare unităţilor militare în domeniile personal, logistic, financiar etc.
    14. Marele Stat Major al Armatei Naţionale conduce, organizează, îndrumă şi controlează activităţile centrelor militare privind evidenţa resurselor umane, recrutarea tinerilor şi încorporarea recruţilor, completarea cu rezervişti şi asigurarea cu mijloace de transport şi tehnică de construcţii la mobilizare şi război, precum şi în caz de calamităţi naturale masive, a unităţilor militare ale Armatei Naţionale şi altor forțe destinate apărării naţionale organizate conform legii, rechiziţionarea bunurilor materiale, terenurilor clădirilor, instalaţiilor etc., chemarea persoanelor pentru prestări de servicii.
    Totodată, Marele Stat Major al Armatei Naţionale îndrumă şi verifică activitatea autorităţilor administraţiei publice, instituţiilor publice şi agenţilor economicei din republică  în domeniul administrativ-militar.
    [Pct.14 modificat prin HG783 din 01.08.18, MO321-332/24.08.18 art.855; în vigoare 24.08.18]
    [Pct.14 modificat prin HG1201 din 27.10.08, MO197/04.11.08 art.1216]
    15. Atribuţiile centrelor militare sînt asemănătoare celor stabilite Marele Stat Major al Armatei Naţionale, cu deosebirile, ce rezultă din faptul că centrul militar este organ de execuţie şi îndeplineşte nemijlocit atribuţii specifice managementului resurselor umane şi materiale în condiţii speciale, precum sînt:
    1) completarea cu resurse umane a unităţilor militare şi evidenţa militară a acestora:
    a) întocmeşte, actualizează şi pune în aplicare, la ordin, planul de completare cu resurse umane şi tehnico-materiale a unităţilor militare la mobilizare, aprobat de către şeful Marele Stat Major al Armatei Naţionale;
    b) completează  cu rezervişti unităţile militare;
    c) ţine evidenţa statistică şi nominală a rezerviştilor din teritoriu;
    d) coordonează şi verifică evidenţa nominală a rezerviştilor la toate organele de evidenţă militară din teritoriu;
    e) analizează calitatea resurselor din evidenţă şi ia măsurile, care se impun pentru realizarea unei rezerve structurate potrivit necesităţilor stabilite pe categorii de personal, arme şi specialităţi militare;
    f) analizează periodic împreună cu statele majore ale unităţilor militare ale Armatei Naţionale şi altor forţe militare organizate conform legii, calitatea completării cu resurse umane şi stabileşte măsurile necesare pentru îmbunătăţirea acesteia;
    g) actualizează evidenţa rezerviştilor evacuaţi din zona acţiunilor de luptă;
    h) îndrumă şi verifică punctele de recrutare, încorporare şi completare în ceea ce priveşte îndeplinirea obligaţiunilor acestora privind completarea unităţilor militare cu resurse umane;
    i) informează populaţia asupra activităţilor desfăşurate în zona acţiunilor militare;
    î) exercită şi alte atribuţii specifice gestionării resurselor umane (propuneri privind înaintarea în grad, schimbarea serviciului sau specialităţii militare  etc.).
    2) completarea cu resurse tehnico-materiale şi evidenţa celor ce se rechiziţionează, precum şi a persoanelor chemate pentru prestări de servicii:
    a) ţine evidenţa mijloacelor de transport şi a tehnicii de construcţii în teritoriu, repartizate conform planurilor de mobilizare ale unităţilor militare şi întocmeşte ordinele de predare a bunurilor materiale prevăzute în planurile de rechiziţii;
    b) repartizează mijloacele de transport auto şi tehnica de construcţii pentru asigurarea completării unităţilor militare;
    c) organizează trimiterea resurselor materiale şi a persoanelor pentru prestări de servicii la unităţile militare;
    d) asigură cu mijloace de transport necesare deplasării rezerviştilor la unităţile militare pe timpul mobilizării;
    e) îndrumă şi verifică primăriile (preturile) agenţii economici, instituţiile publice în ceea ce priveşte îndeplinirea obligaţiunilor acestora vizînd punerea în aplicare a documentelor primite de la centrul militar privind completarea cu resurse materiale;
    f) asigură cu mijloace de transport auto, tehnică de construcţii şi alte materiale unităţile militare care au suferit pierderi în timpul acţiunilor de luptă;
    g) efectuează plata despăgubirilor pentru bunurile rechiziţionate şi supraveghează corectitudinea achitării serviciilor, prestate în interes public;
    h) ţine evidenţa resurselor materiale evacuate şi determină modul de folosire a acestora pentru unităţile militare.
    3) recrutarea tinerilor şi încorporarea recruţilor:
    a) organizează recrutarea tinerilor, examinarea medicală, testarea psihologică şi repartizarea acestora pe arme;
    b) stabileşte în baza valorii contingentului recrutat numeric şi calitativ, posibilităţile de completare a efectivelor unităţilor militare pe timp de pace, prin încorporare;
    c) întocmeşte planul de perspectivă şi stabileşte sarcinile de încorporare pentru fiecare primărie (pretură);
    d) efectuează repartiţia nominală pe unităţi a recruţilor ce urmează să fie încorporaţi potrivit datelor primite de la Marele Stat Major al Armatei Naţionale;
    e) încorporează recruţii şi îi repartizează în unităţile militare;
    f) îndrumă şi verifică activitatea primăriilor (preturilor), instituţiilor publice şi agenţilor economici în vederea organizării încorporării în forţele armate.
    4) alte atribuţii:
    [Pct.15 subpct.4) lit.a) exclusă prin HG327 din 23.03.05, MO51-54/01.04.05 art.376; subpct.4) lit.b)-i) devin a)-g)]
    a) organizează şi desfăşoară, în comun cu organele administraţiei publice locale, instituţiile publice, agenţii economici şi organizaţiile obşteşti educaţia militar-patriotică şi alte activităţi privind pregătirea recruţilor pentru îndeplinirea serviciului militar;
    b) selecţionează candidaţi pentru instruirea în instituţiile militare de învăţămînt, organizează pregătirea în şcolile tehnice militare a specialiştilor necesari pentru completarea forţelor armate;
    c) selectează candidaţi pentru admitere la studii în instituţiile de învăţămînt în domeniul milităriei, organizează pregătirea în şcolile profesionale a specialiştilor necesari pentru completarea forţelor armate;
    [Pct.15 subpct.4) lit.c) în redacția HG783 din 01.08.18, MO321-332/24.08.18 art.855; în vigoare 24.08.18]
    [Pct.15 subpct.4) lit.e) exclusă prin HG1438 din 25.12.01, MO158/27.12.01 art.1483]
    [Pct.15 subpct.4) lit.e) declarată neconstituţională prin HCC44 din 02.10.01, MO124/12.10.01 art. 35]
    d) asigură, în comun cu autorităţile administraţiei publice locale, garanţiile sociale şi juridice cuvenite militarilor, trecuţi în rezervă sau retragere după serviciul militar prin contract şi membrilor familiilor lor, precum şi cele prevăzute membrilor familiilor militarilor care îndeplinesc serviciul militar în termen;
     e) exercită controlul privind îndeplinirea de către autorităţile publice locale, instituţiile publice şi agenţii economici a măsurilor din domeniul administrativ - militar;
    f) organizează lucrul cu toate categoriile de participanţi la conflicte armate şi războaie;
    f1) întreprinde, în comun cu subdivixiunile teritoriale ale Poliției,
în limitele stabilite de legislaţie, măsurile necesare pentru identificarea locului aflării militarilor dezertori ori absenţi neîntemeiat din unitatea militară sau de la locul de serviciu şi informează organele abilitate în vederea reţinerii şi reîntoarcerii acestora la locul de îndeplinire a serviciului militar;
    [Pct.15 subpct.4), lit.f1) modificată prin HG783 din 01.08.18, MO321-332/24.08.18 art.855; în vigoare 24.08.18]
    [Pct.15 subpct.4), lit.f1) introdusă prin HG495 din 25.05.18, MO176-180/01.06.18 art.546]
    g) execută atribuţii complementare, corespunzătoare unităţilor militare în domeniile, personal, logistic, financiar etc.
    16. Cerinţele şi indicaţiile Marele Stat Major al Armatei Naţionale şi ale centrelor militare menite să le faciliteze exercitarea conformă a atribuţiilor, specificate în prezentul Regulament, sînt executorii pentru autorităţile publice locale, instituţiile publice, agenţii economici şi cetăţeni.
    [Pct.16 modificat prin HG1201 din 27.10.08, MO197/04.11.08 art.1216]
    17. Punctele de recrutare, încorporare şi completare din cadrul preturilor şi primăriilor în domeniul administrativ - militar au următoarele atribuţii:
    a) să ţină evidenţa nominală a recruţilor şi rezerviştilor şi să efectueze în documentele lor de evidenţă, luarea în ori scoaterea din evidenţă;
   b) să informeze lunar centrele militare, în scris şi/sau electronic, cu respectarea legislaţiei privind protecţia datelor cu caracter personal, despre luarea în/scoaterea din evidenţă a recruţilor şi rezerviştilor, precum şi despre modificările efectuate în datele de evidenţă, conform anexei nr. 3;
    [Pct.17 lit.b) modificată prin HG495 din 25.05.18, MO176-180/01.06.18 art.546]
    [Pct.17 lit.b) introdusă prin HG495 din 25.05.18, MO176-180/01.06.18 art.546]

    c) să verifice anual informaţiile privind tinerii care urmează a fi recrutaţi, să întocmească tabele nominale cu aceştia şi să le expedieze centrelor militare în termenele stabilite;
    d) să înmîneze ordinele de chemare la recrutare tinerilor care vor fi însoţiţi şi prezentaţi comisiei de recrutare - încorporare de către şeful punctului de recrutare, încorporare şi completare;
    e) să înmîneze ordinele de chemare la încorporare, concentrare sau mobilizare, ori pentru clarificarea situaţiei militare şi să asigure prezentarea acestora la data, ora şi locul prevăzute în ordinul de chemare;
    f) să ţină evidenţa bunurilor rechiziţionabile aflate în proprietatea sau deţinerea persoanelor fizice şi juridice chemate pentru prestări de serviciu în interes public, din raza de competenţă teritorială, conform anexei nr. 4;
    [Pct.17 lit.f) modificată prin HG495 din 25.05.18, MO176-180/01.06.18 art.546]
    f1) să ţină evidenţa instituţiilor publice şi agenţilor economici din raza de competenţă teritorială, care au angajaţi cetăţeni cu obligaţie militară şi/sau deţin bunuri rechiziţionabile, conform anexei nr. 5;
    [Pct.17 lit.f1) introdusă prin HG495 din 25.05.18, MO176-180/01.06.18 art.546]
    f2) în scopul verificării şi completării fişelor de evidenţă a recruţilor şi rezerviştilor, să ţină evidenţa documentelor de evidenţă militară, conform anexei nr. 6;
   
[Pct.17 lit.f2) introdusă prin HG495 din 25.05.18, MO176-180/01.06.18 art.546]
    g) în comun cu subdiviziunile teritoriale ale Poliției:
    - să urmărească cetăţenii cu obligaţiuni militare, care nu s-au prezentat la recrutare, încorporare, concentrare sau mobilizare şi să întocmească materialele necesare pentru tragerea lor la răspundere;
    - să reţină militarii dezertori sau care au părăsit fără învoire unitatea militară sau locul serviciului şi să-i conducă la locul de îndeplinire a serviciului militar;
    [Pct.17 lit.g) modificată prin HG783 din 01.08.18, MO321-332/24.08.18 art.855; în vigoare 24.08.18]
    h) să prezinte centrului militar şi primarului (pretorului)  informaţii şi rapoarte privind evidenţa militară, lucrul cu recruţii şi rezerviştii şi alte aspecte ale activităţii administrativ-militare.
CAPITOLUL  IV
ATRIBUŢIILE AUTORITĂŢILOR  PUBLICE CENTRALE ŞI LOCALE,
INSTITUŢIILOR PUBLICE ŞI ALE  AGENŢILOR ECONOMICI
    18. Guvernul Republicii Moldova coordonează activitatea ministerelor şi a celorlalte autorităţi ale administraţiei publice privind realizarea măsurilor administrativ-militare, asigură, potrivit legii, alocarea şi utilizarea resurselor financiare şi materiale, necesare organizării şi executării măsurilor administrativ-militare, conduce, prin prefecţi şi organele administrativ-militare, activitatea administrativ-militară în teritoriu, exercitînd şi alte competenţe încredinţate prin lege.
    [Pct.18 modificat prin HG327 din 23.03.05, MO51-54/01.04.05 art.376]
    19.
Ministerele şi alte autorităţi administrative centrale (inclusiv structurile organizaţionale din sfera lor de competenţă), precum şi instituţiile şi agenţii economici:
    [Pct.19 modificat prin HG783 din 01.08.18, MO321-332/24.08.18 art.855; în vigoare 24.08.18]
    a) asigură îndeplinirea prevederilor legislaţiei în vigoare privind evidenţa militară a salariaţilor lor, inclusiv:
    - ţin la zi evidenţa separată a acestora, conform fişelor personale şi Registrului de evidenţă a cetăţenilor cu obligaţie militară care au modificări în datele de evidenţă, conform anexei nr. 3, şi comunică lunar centrelor militare, în scris şi/sau electronic, modificările intervenite în datele de evidenţă a acestora, în condiţiile respectării legislaţiei privind protecţia datelor cu caracter personal
    - încadrează în serviciu recruţii şi rezerviştii, numai dacă aceştia posedă adeverinţă de recrutare ori livret militar, cu menţiunea că au fost luaţi în evidenţă de centrul militar;
    - întocmesc anual tabele nominale cu tinerii care urmează să fie recrutaţi şi le predau centrelor militare, la cererea acestora;
    - verifică dacă recruţii şi rezerviştii respectă regulile de evidenţă militară şi, în caz de necesitate, iau măsurile respective;
    - înmînează cetăţenilor ordinele de chemare la centrele militare şi asigură prezentarea lor la data, ora şi în locul, prevăzute în ordin;
   
[Pct.19 lit.a) modificată prin HG495 din 25.05.18, MO176-180/01.06.18 art.546]
    b) asigură păstrarea şi înnoirea resurselor tehnico-materiale incluse în planurile de rechiziţii ale centrelor militare;
    c) asigură finanţarea în volumul necesar a activităţilor din domeniul administrativ-militar;
    d) organizează şi derulează educaţia militar-patriotică şi activităţile privind pregătirea tineretului pentru îndeplinirea serviciului militar;
    e) asigură respectarea prevederilor legale cu privire la protecţia socială şi juridică a recruţilor şi rezerviştilor, precum şi a cetăţenilor care îndeplinesc serviciul militar şi membrii familiilor lor de către conducătorii instituţiilor publice şi agenţii economici din ramură;
    f) exercită şi alte măsuri administrativ-militare stabilite de legislaţia în vigoare.
    20. Ministerele şi alte autorităţi administrative centrale răspund de executarea conformă a măsurilor administrativ-militare atît în cadrul lor, cît şi în structurile organizaţionale din sfera lor de competenţă. Asigurarea îndeplinirii acestor măsuri se pune pe seama conducătorilor autorităţilor în cauză.
    [Pct.20 modificat prin HG783 din 01.08.18, MO321-332/24.08.18 art.855; în vigoare 24.08.18]
    21. Preşedintele raionului, guvernatorul U.T.A. Găgăuzia îndeplineşte în domeniul administrativ-militar următoarele activităţi:
    a) supraveghează respectarea legislaţiei cu privire la activitatea administrativ-militară de către autorităţile administraţiei publice locale, instituţiile publice şi agenţii economici;
    b) asigură îndeplinirea decretelor Preşedintelui Republicii Moldova - comandantului suprem al forţelor armate, hotărîrilor Guvernului Republicii Moldova şi a ordinelor ministrului apărării în domeniul administrativ-militar;
    d) coordonează şi controlează activitatea serviciilor publice desconcentrate ale/din subordinea ministerului sau autorităţii administrative centrale în domeniul administrativ-militar;
    [Pct.21 lit.d) modificată prin HG783 din 01.08.18, MO321-332/24.08.18 art.855; în vigoare 24.08.18]
    e) asigură organizarea evidenţei militare a recruţilor şi rezerviştilor;
    f) coordonează activitatea autorităţilor administraţiei publice locale, instituţiilor publice şi agenţilor economici privind educaţia militar-patriotică a tineretului şi pregătirea pentru îndeplinirea serviciului militar în rîndurile forţelor armate;
    g) propune spre aprobare consiliului raional (municipal) executivului U.T.A. Găgăuzia componenţa comisiei de recrutare-încorporare, conduce şi controlează activitatea ei;
    h) conduce desfăşurarea recrutării tinerilor şi încorporării recruţilor în serviciul militar şi prezentarea lor în centrele militare;
    [Pct.21 lit.h) modificată prin HG495 din 25.05.18, MO176-180/01.06.18 art.546]
    [Pct.21 lit.h) modificată prin HG1438 din 25.12.01, MO158/27.12.01 art.1483]
    [Pct.21, lit.h) declarată neconstituţională prin HCC44 din 02.10.01, MO124/12.10.01 art. 35]
    [Pct.21 lit.i) exclusă prin HG1438/25.12.01, MO158/27.12.01 art.1483]
    [Pct.21 lit. i) declarată neconstituţională prin HCC44 din 02.10.01, MO124/12.10.01 art. 35]
    j) asigură furnizarea resurselor umane şi tehnico-materiale predestinate pentru completarea forţelor armate în unităţile militare;
    k) asigură îndeplinirea sarcinilor de rechiziţionare în teritoriu şi chemarea persoanelor pentru prestări servicii  potrivit planurilor de mobilizare;
    l) organizează apărarea teritorială;
    m) răspunde de pregătirea profesională a conducătorilor autorităţilor administraţiei publice locale, instituţiilor publice şi agenţilor economici din teritoriu în domeniul administrativ- militar;
    n) prezintă consiliului raional (municipal), executivului U.T.A. Găgăuzia informaţii şi înaintează propuneri privind organizarea  activităţii administrativ-militare;
    o) prezintă Guvernului informaţii şi rapoarte privind starea de lucruri din teritoriu în domeniul administrativ-militar.
    [Pct.21 modificat prin HG327 din 23.03.05, MO51-54/01.04.05 art.376]
    22. Îndeplinindu-şi atribuţiile în domeniul administrativ-militar, preşedintele raionului (guvernatorul) emite în condiţiile legii ordine executorii pentru autorităţile administraţiei publice locale, instituţiile publice, agenţii economici şi cetăţenii din teritoriu.
    [Pct.22 modificat prin HG327 din 23.03.05, MO51-54/01.04.05 art.376]
    23. Consiliul raional (municipal), executivul U.T.A. Găgăuzia îndeplineşte în limitele competenţelor sale, următoarele atribuţii în domeniul administrativ-militar:
    [Pct.23 modificat prin HG327 din 23.03.05, MO51-54/01.04.05 art.376]
    a) asigură respectarea legislaţiei în vigoare şi îndeplinirea propunerilor preşedintelui raionului (guvernatorului) privind activitatea administrativ-militară de către consiliile locale, primării (preturi), instituţiile publice, agenţii economici şi cetăţeni;
    b) sprijină, coordonează şi controlează realizarea de către consiliile locale şi primării (preturi) a sarcinilor în domeniul administrativ-militar;
    [Pct.23 lit.c) exclusă prin HG1438 din 25.12.01, MO158/27.12.01 art.1483]
    [Pct.23 lit.c) declarată neconstituţională prin HCC44 din 02.10.01, MO124/12.10.01 art. 35]
    d) conlucrează cu centrul militar în probleme administrativ-militare;
    e) la propunerea preşedintelui raionului (guvernatorului) aprobă componenţa comisiei de recrutare-încorporare;
    f) asigură organizarea şi desfăşurarea la nivelul raionului (municipiului), U.T.A. Găgăuzia a acţiunilor privind recrutarea tinerilor, educaţia militar-patriotică, pregătirea pentru îndeplinirea serviciului militar în rîndurile forţelor armate şi încorporarea în serviciul militar în termen sau cu termen redus;
    [Pct.23 lit.f) modificată prin HG327 din 23.03.05, MO51-54/01.04.05 art.376]
    g) adoptă decizii privind luarea în evidenţă militară, încorporarea şi  organizarea mobilizării resurselor umane şi tehnico-materiale în teritoriu;  
    h) alocă mijloacele financiare necesare pentru activitatea comisiei de recrutare-încorporare şi a activităţilor administrativ-militare la nivel de raion (municipiu), U.T.A. Găgăuzia;
    [Pct.23 lit.h) modificată prin HG327 din 23.03.05, MO51-54/01.04.05 art.376]
    i) examinează dările de seamă ale consiliilor locale şi primăriilor (preturilor) cu privire la activitatea în domeniul administrativ-militar;
    î) asigură îndeplinirea în teritoriu a prevederilor legislaţiei cu privire la protecţia socială şi juridică a familiilor cetăţenilor care îndeplinesc serviciul militar, a recruţilor, rezerviştilor, participanţilor la  războaie şi conflicte armate, precum şi a membrilor familiilor lor.
    24. Consiliul local, în limitele competenţelor sale, îndeplineşte următoarele atribuţii în domeniul administrativ- militar:
    a) asigură executarea de către instituţiile publice, agenţii economici şi locuitorii din teritoriu a prevederilor legale, deciziilor consiliului raional (municipal), executivului U.T.A. Găgăuzia şi ordinelor comandantului centrului militar în domeniul administrativ-militar;
    [Pct.24 lit.a) modificată prin HG327 din 23.03.05, MO51-54/01.04.05 art.376]
    b) asigură organizarea şi desfăşurarea în localitate a activităţilor privind recrutarea tinerilor, educaţia militar-patriotică, pregătirea pentru îndeplinirea serviciului militar în rîndurile forţelor armate şi încorporarea în serviciul militar în termen sau cu termen redus;
    c) alocă mijloacele financiare necesare pentru îndeplinirea activităţilor administrativ-militare, desfăşurate în teritoriu;
    d) examinează informaţiile şi dările de seamă ale primarului (pretorului), instituţiilor publice şi agenţilor economici din teritoriu şi prezintă consiliului raional (municipal), executivului U.T.A. Găgăuzia informaţii şi dări de seamă cu privire la:
    - recrutarea tinerilor şi încorporarea recruţilor în serviciul militar în termen sau cu termen redus;
    - ţinerea evidenţei militare a recruţilor şi rezerviştilor;
    - alte probleme cu caracter administrativ- militar;
    [Pct.24 lit.d) modificată prin HG327 din 23.03.05, MO51-54/01.04.05 art.376]
    e) adoptă  hotărîri privind asigurarea protecţiei sociale şi juridice a familiilor cetăţenilor care îndeplinesc serviciul militar, a recruţilor, rezerviştilor, participanţilor la războaie şi conflicte armate, precum şi a membrilor familiilor lor.
    25. Primarul (pretorul), în limitele competenţelor sale, în domeniul administrativ-militar îndeplineşte următoarele atribuţii:
    a) răspunde personal de exercitarea conformă a sarcinilor puse pe seama punctului de recrutare, încorporare şi completare;
    b) organizează şi asigură înştiinţarea rezerviştilor la mobilizare şi deplasarea lor la locul şi în termenele stabilite de centrul militar;
    c) după coordonarea cu comandatul centrului militar, numeşte în funcţie specialiştii punctului de recrutare, încorporare şi completare;
    d) asigură executarea de către instituţiile publice, agenţii economici şi locuitorii din teritoriu a legislaţiei, hotărîrilor autorităţilor publice ierarhic superioare, ordinelor preşedintelui raionului (guvernatorului) şi comandantului centrului militar cu privire la activitatea administrativ-militară;
    [Pct.25 lit.e) exclusă prin HG1438 din 25.12.01, MO158/27.12.01 art.1483]
    [Pct.25 lit.e) declarată neconstituţional ăprin HCC44 din 02.10.01, MO124/12.10.01 art. 35]
    f) organizează activitatea instituţiilor publice şi agenţilor economici în localitate privind educaţia militar-patriotică a tineretului şi  pregătirea lui pentru îndeplinirea serviciului militar în rîndurile forţelor armate;
    g) organizează pe plan local îndeplinirea sarcinilor de rechiziţionare a clădirilor, încăperilor, terenurilor, instalaţiilor, mijloacelor de comunicaţii, de transport şi a altor bunuri materiale şi prestarea serviciilor potrivit planurilor de mobilizare;
    h) informează centrul militar despre înregistrarea instituţiilor publice şi agenţilor economici şi despre lichidarea lor;
    i) propune spre aprobare consiliului local volumul de cheltuieli necesare pentru organizarea activităţilor administrativ-militare, desfăşurate în teritoriu;
    j) organizează conlucrarea specialiştilor punctului de recrutare, încorporare şi completare cu angajații Poliției privind:
    - urmărirea cetăţenilor cu obligaţiuni militare, care nu s-au prezentat la recrutare, încorporare, concentrare sau mobilizare, şi întocmirea materialelor necesare pentru tragerea lor la răspundere;
    - reţinerea militarilor dezertori ori absenţi  neîntemeiat din unitatea militară sau de la locul de serviciu şi conducerea lor la locul de îndeplinire a serviciului militar.
    [Pct.25 lit.j) modificată prin HG783 din 01.08.18, MO321-332/24.08.18 art.855; în vigoare 24.08.18]
    k) asigură îndeplinirea pe teritoriul localităţii a prevederilor legislaţiei cu privire la protecţia socială şi juridică, familiilor cetăţenilor, care îndeplinesc serviciul militar, a recruţilor, rezerviştilor, participanţilor la războaie, conflicte armate şi a membrilor familiilor lor;
    l) informează centrul militar în termen de 7 zile despre cazurile de deces ale recruţilor şi rezerviştilor;
    m) prezintă centrului militar şi autorităţilor publice ierarhic superioare informaţii şi dări de seamă privind evidenţa militară, lucrul cu recruţii şi rezerviştii, acumularea resurselor tehnico-materiale şi alte aspecte ale activităţii administrativ-militare.
    26. Ministerul Afacerilor Interne are următoarele obligaţii în domeniul administrativ-militar:
    a) să acorde suport autorităților administraţiei publice locale şi organelor administrativ-militare privind luarea în evidenţă militară a cetăţenilor, încorporarea acestora în serviciul militar în termen, în cel cu termen redus sau în serviciul civil, precum și privind prezentarea rezerviştilor la diferite concentrări militare, antrenamente și exerciţii de mobilizare, contribuind la asigurarea respectării de către cetăţenii Republicii Moldova a regulilor de evidenţă militară;
    b) la solicitarea organelor administrativ-militare şi primăriilor (preturilor) sau în baza măsurilor ordonate de către organele de urmărire penală, să întreprindă măsuri de rigoare privind căutarea, identificarea locului de aflare, urmărirea, reținerea, conducerea la locul indicat de către organele administrativ-militare a cetăţenilor Republicii Moldova cu obligaţii militare (recruți și rezerviști) care nu s-au prezentat la recrutare, încorporare, concentrare, mobilizare şi/sau care încalcă regulile de evidenţă militară, precum şi a militarilor dezertori sau care au părăsit fără învoire unitatea militară ori locul de îndeplinire a obligațiilor serviciului militar;
    c) să comunice, la solicitarea organelor administrativ-militare, datele cu privire la cetățenii Republicii Moldova (recruți și rezerviști) care au traversat frontiera de stat a Republicii Moldova.

    [Pct.26 în redacția HG783 din 01.08.18, MO321-332/24.08.18 art.855; în vigoare 24.08.18]
    [Pct.26 modificat prin HG1110 din 11.09.03, MO204/26.09.03 art.1177]
    27. Conducătorii instituţiilor publice şi agenţilor economici în domeniul administrativ-militar execută următoarele obligaţiuni:
    a) îndeplinesc prevederile legislaţiei cu privire la evidenţa militară a propriilor salariaţi, prevăzute la lit. a) pct. 19 al prezentului Regulament. În plus, conducătorii instituţiilor de învăţămînt sînt obligaţi să prezinte în centrul militar în termen de 30 zile de la începutul anului de studii:
    - datele cu privire la elevii şi studenţii, de la anul I de studii, care nu au îndeplinit serviciul militar;
    - datele cu privire la elevii şi studenţii care au întrerupt studiile sau au fost exmatriculaţi;
    - tabelul nominal al elevilor şi studenţilor din ultimul an de studii;
    b) păstrează şi înnoiesc rezervele tehnico-materiale incluse în planurile de rechiziţii ale centrelor militare;
    c) pun la dispoziţie clădirile, încăperile, instalaţiile, mijloacele de comunicaţii şi de transport, precum şi alte bunuri materiale conform ordinelor de predare emise de către centrele militare în baza deciziei comisiei mixte de rechiziţii;
    d) îndeplinesc prevederile legislaţiei cu privire la protecţia socială şi juridică a familiilor cetăţenilor, care îndeplinesc serviciul militar, a recruţilor, rezerviştilor, participanţilor la războaie, conflicte armate şi a membrilor familiilor lor;
    e) execută şi alte măsuri administrativ-militare prevăzute de lege.
    271. Rezultatele verificării activităţilor din domeniul administrativ-militar de către Marele Stat Major al Armatei Naţionale şi organele administrativ-militare teritoriale în cadrul primăriilor (preturilor), instituţiilor publice şi agenţilor economici se consemnează în Registrul de verificare a activităţilor desfăşurate în domeniul administrativ-militar, conform anexei nr. 2.
    [Pct.271 introdus prin HG495 din 25.05.18, MO176-180/01.06.18 art.546]

CAPITOLUL V.
ASIGURAREA TEHNICO-MATERIALĂ ŞI FINANCIARĂ
    28. Asigurarea financiară şi plata salariului efectivului organelor administrativ-militare se efectuează din contul bugetului de stat
    [Pct.28 în redacţia HG246 din 02.03.07, MO36-38/16.03.07 art.266]
    [Pct.28 în redacţia HG327 din 23.03.05, MO51-54/01.04.05 art.376]
    29. Autorităţile administraţiei publice locale asigură centrele militare cu terenuri, localuri, instalaţii de telecomunicaţie şi suportă plata cheltuielilor pentru întreţinerea şi reparaţia lor, achită salariul pentru personalul de pază şi deservire, precum şi plata serviciilor comunale şi energiei electrice.
    [Pct.29 în redacţia HG327 din 23.03.05, MO51-54/01.04.05 art.376]
    [Pct.30-32 excluse prin HG327 din 23.03.05, MO51-54/01.04.05 art.376; pct.33-40 devin 30-37]
    30. Punctele de recrutare, încorporare şi completare îşi desfăşoară activitatea, de regulă, în încăperile din primării (preturi) sau în alte încăperi aflate la balanţa lor. Amenajarea acestor încăperi, asigurarea lor cu mijloacele necesare tehnice şi  de comunicaţii  se face din contul primăriilor (preturilor).
    31. Pentru asigurarea activităţilor privind organizarea evidenţei militare, predestinării şi examinării medico-militare a recruţilor şi rezerviştilor, pregătirii recruţilor, încorporării în serviciul militar şi a măsurilor de mobilizare autorităţile administraţiei publice locale pun la dispoziţia centrelor militare personal medical şi tehnic, reactive, materiale şi aparataje medicale, încăperi, mijloace de comunicaţii şi de transport, instituţii de deservire social-culturală, repartizează numărul de colaboratori şi transportul necesar pentru înştiinţarea recruţilor şi rezerviştilor, însoţirea şi transportarea lor la locurile stabilite de centrele militare.
    32. Asigurarea cu spaţiu locativ şi legătură telefonică a comandanţilor şi  militarilor centrelor militare poate fi efectuată atît din bugetul de stat cît şi din contul bugetelor locale.
CAPITOLUL VI
DISPOZIŢII  FINALE
    33. Ministerul Apărării îşi organizează propria bază de date privind evidenţa recruţilor, rezerviştilor şi a resurselor tehnico-materiale necesare pentru completarea forţelor armate la mobilizare.
    34. Modul examinării medicale a tinerilor, recruţilor şi rezerviştilor, asistarea medicală a recruţilor, rezerviştilor şi a activităţilor administrativ-militare se stabileşte de Guvern.
    [Pct.37 modificat prin HG940 din 04.08.03, MO177/15.08.03 art.991]
    35. Modul de executare a prevederilor prezentului Regulament privind obligaţiunile Ministerului Afacerilor Interne în domeniul administrativ-militar se stabileşte prin ordinul comun al ministrului apărării şi al ministrului afacerilor interne.
    [Pct.35 modificat prin HG783 din 01.08.18, MO321-332/24.08.18 art.855; în vigoare 24.08.18]
    36. Ministerul Apărării informează sistematic populaţia despre problemele existente şi activitatea desfăşurată în domeniul administrativ-militar.
     37. Responsabilitatea autorităţilor administraţiei publice, instituţiilor publice, agenţilor economici şi cetăţenilor, precum şi a organelor administrativ-militare pentru încălcarea prevederilor prezentului Regulament este prevăzută de legislaţia în vigoare.

   
anexa nr.1
    [Anexa nr.1 introdusă prin HG495 din 25.05.18, MO176-180/01.06.18 art.546]

    anexa nr.2
    [Anexa nr.2 introdusă prin HG495 din 25.05.18, MO176-180/01.06.18 art.546]

    anexa nr.3
    [Anexa nr.3 introdusă prin HG495 din 25.05.18, MO176-180/01.06.18 art.546]

    anexa nr.4
    [Anexa nr.4 introdusă prin HG495 din 25.05.18, MO176-180/01.06.18 art.546]

    anexa nr.5
    [Anexa nr.5 introdusă prin HG495 din 25.05.18, MO176-180/01.06.18 art.546]

    anexa nr.6
    [Anexa nr.6 introdusă prin HG495 din 25.05.18, MO176-180/01.06.18 art.546]