HGA854/1992
ID intern unic:  296871
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
GUVERNUL
HOTĂRÎRE Nr. 854
din  28.12.1992
despre aprobarea Regulamentului cu privire la modul de
recuperare a prejudiciului cauzat prin contavenţii silvice
Publicat : 30.12.1992 în Monitorul Parlamentului Nr. 12     art Nr : 402
    Abrogată prin HG118 din 11.02.13, MO31-35/15.02.13 art.163

    MODIFICAT
    HG641 din 25.11.96, MO12/20.02.97 art.37

    Guvernul Republicii Moldova h o t ă r ă ş t e:
    1. Se aprobă Regulamentul cu privire la modul de recuperare a prejudiciului cauzat prin contravenţii silvice conform anexei nr.1.
    2. Persoanele, care au comis contravenţii silvice recuperează prejudiciul cauzat indiferent de faptul dacă au fost sau nu trase la răspndere penală, administrativă sau de altă natură în modul stabilit de lege.
    3. Prezentul regulament are drept obiect modul de stabilire şi recuperare a prejudiciilor silvice şi se aplică în toate gospodăriile silvice indiferent de apartenenţa departamentală şi tipurile de proprietate.
Acest Regulament se va aplica şi în cazul contravenţiilor silvice, comise pe teritoriul ce nu fac parte din Fondul forestier de stat (arbori şi grupuri de arbori, plantaţii de arbori şi arbuşti din terenurile agricole, perdelele forestiere de protecţie de pe acostamentul autostrăzilor, căilor ferate şi canalurilor; arbori şi grupe de arbori, spaţiile verzi din oraşe şi alte localităţi de pe terenurile urbane neîmpădurite, precum şi pădurile urbane), numai dacă organele executive ale autoadministrării locale nu prevăd sancţiuni mai drastice pentru aceste acţiuni ilicite.
    [Pct. 4 abrogat prin HG641 din 25.11.96, MO12/20.02.97 art.37]
    5. Se abrogă hotărîrile Guvernului R.S.S. Moldoveneşti conform listei din anexa nr. 2.

    PRIM-MINISTRU
    AL REPUBLICII MOLDOVA                                          Andrei SANGHELI

    Chişinău, 28 decembrie 1992
    nr. 854

Anexa nr. 1.
la hotărîrea guvernului
Republicii Moldova din
28 decembrie 1992, nr.854

R E G U L A M E N T U L
cu privire la modul de recuperare a prejudiciului cauzat
prin contravenţii silvice
    Prezentul Regulament cu privire la modul de recuperare a prejudiciilor cauzat prin contravenţii silvice (denumit în continuare Regulament) are drept obiect modul de stabilire şi recuperare a daunelor suportate de gospodăriile silvice de stat, unităţi agricole, administrative, de proprietari (posesori) de păduri, terenuri împădurite arboret de protecţie, spaţii verzi şi sînt aplicabile tuturor persoanelor fisice şi juridice din teritoriul Republicii Moldova.
    Toate sancţiunile pecuniare pentru contravenţiile silvice sînt percepute pe cale extrajudiciară.
    Prezentul Regulament se va aplica şi în cazul contravenţiilor silvice comise pe teritoriul ce nu fac parte din Fondul forestier de stat (arbori şi grupuri de arbori, plantaţii de arbori şi arbuşti din terenurile agricole, perdele forestiere de protecţie de pe acostamentul autostrăzilor, căilor ferate şi canalurilor; arbori şi grupe de arbori, spaţiile verzi din oraşe şi localităţi de pe terenurile urbane neîmpădurite, precum şi pădurile urbane), numai dacă organele executive ale autoadministrării locale nu prevăd sancţiuni mai drastice pentru aceste acţiuni ilicite.
    Prejudiciul cauzat prin încălcarea legislaţiei silvice se recuperează de către întreprinderi, organizaţii, instituţii, alţi subiecţi economici şi cetăţeni precum urmează.
I. Tăierea ilicită şi vătămarea arborilor şi arbuştilor
    1. Pentru tăierea ilicită a arborilor şi arbuştilor în creştere sau pentru vătămarea lor pînă la gradul de încetare a creşterii, în cazul cînd vătămarea tulpinii arborelui depăşeşte 30 din volumul ei (vătămarea scoarţei pînă la fibra lemnoasă) ori dacă coroana arborelui sau arbustului, sau sistemul radicular al acestora sînt vătămate mai mult de 1/3 din volumul lor ori distruse total, prejudiciul va fi recuperat în conformitate cu modul de calculare şi normele de sancţionare a prejudiciilor prevăzute în anexa nr. 1, care este parte integrantă a prezentului Regulament.
    Materialul lemnos care a făcut obiectul contravenţiei silvice se confiscă.
    În cazul cînd confiscarea materialului lemnos, dobîndit în mod ilicit de contravenientul silvic, este imposibilă (din vina acestuia), valoarea prejudiciului calculat va creşte cu încă un preţi al lemnului livrat pe picior conform taxelor în vigoare.
    Nu vor fi percepute despăgubiri în cazul cînd tăierile de pădure sînt efectuate pentru lichidarea urmărilor unor avarii sau calamităţi naturale.
    2. Pentru vătămarea arborilor şi arbuştilor care nu provacă încetarea creşterii lor, cînd tulpina arborelui, coroana şi sistemul radicular al arborelui sau arbustului au fost vătămate pînă la 1/3 din volum, prejudiciul se va recupera în valoare de 30% din suma despăgubirii, stabilită pentru tăierea ilicită şi vătămarea arborilor şi arbuştilor pînă la gradul de încetare a creşterii lor conform anexei nr. 1 la prezentul Regulament.
II. Nimicirea sau vătămarea pădurii în urma incendierii
sau comportării iresponsabile cu focul
    3. Pentru nimicirea sau vătănarea pădurii în urma incendierii sau comportării iresponsabile cu focul, fapte care conduc la uscarea arborilor şi arbuştilor cu cea prevăzută în anexa nr. 1 la prezentul Regulament pentru tăierea ilicită şi vătămarea arborilor şi arbuştilor pînă la gradul de încetare a creşterii lor.
    4. Pentru acţiuni similare, care au drept consecinţă pieirea culturilor forestiere, a arboretului tînăr natural, a seminţişului natural şi a celui preexistent din terenurile destinate reîmpăduririi, precum şi a plantaţiilor forestiere (vătămari în volum de peste 50 % din numărul total de plante arborescente şi arbustive), prejudiciul va fi recuperat conform modului de calculare şi normelor de sancţionare prevăzute în anexa nr. 2 la prezentul Regulament.
    5. Pentru acţiuni similare, care au drept consecinţă vătămarea culturilor forestiere, a arboretului tînăr natural, a seminţişului natural şi a celui preexistent, precum şi a plantaţiilor forestiere (vătămări în volum de pînă la 50% din numărul total al plantelor arborescente şi arbustive) despăgubirea va fi calculată şi recuperată în corespundere cu gradul de vătămare, conform modului prevăzut în anexa nr. 2 la prezentul Regulament.
    6. În afară de recuperarea prejudiciului cauzat, contravenientul silvic e obligat să compenseze cheltuielile impuse de stîngerea incediului şi curăţirea teritoriului de gunoaiele provenite în urma incediului.
III. Degradarea pădurilor cu ape reziduale, substanţe chimice,
degajări industriale şi menajere, deşeuri şi resturi care
provacă pieirea sau îmbolnăvirea lor
    7. Pentru degradarea pădurilor cu ape reziduale, substanţe chimice, degajări industriale şi menajere, deşeuri şi resturi care au provocat în consecinţă pieirea sau îmbolnăvirea pîdurii pînă la încetarea creşterii, despăgubirea se stabileşte respectiv conform anexelor nr. 1 şi nr. 2 ale prezentului Regulament.
    8. Aceleaşi acţiuni, cu consecinţe mai puţin grave pentru pădure, implică o despăgubire calculată în modul stabilit în anexele nr. 1 şi nr. 2.
IV. Distrugerea sau vătănarea culturilor şi plantaţiilor
forestiere arborelui tînăr natural, seminţişului natiral
şi celui preexistent pe terenurile destinate reîmpăduririi,
precum şi a puieţilor şi butaşilor în pepinierele silvice,
culturile şi plantaţiile forestiere
    9. Pentru distrugerea sau vătănarea culturilor, puieţilor din plantaţii sau butaşilor din pepinierele silvice, culturile şi plantaţiile forestiere, arboretului tînăr natural, seminţişului natural şi celui preexistent pe teritoriile destinate reîmpăduririi se aplică prevederile anexei nr. 2 a prezentului Regulament.
    10. Dacă seminţişul natural şi cel preexistent şi arboretul tînăr este distruns de către agenţii de exploatări forestiere în urma încălcării regulilor de valorificare a fondului de parchete, de fasonare şi ridicare a lemnului, agenţii în cauză poartă răspunderea materială prevăzută de Regulamentul cu privire la livrarea lemnului pe picior.
V. Cositul şi păşunatul neautorizat în păduri şi pe terenurile
pădurite ale Fondului forestier de stat
    11. Pentru prejudiciul, cauzat prin cositul şi păşunatul neautorizat în pădurile şi pe terenurile neîmpădurite ale Fondului forestier de stat se aplică sancţiuni conform prevederilor anexei nr. 3 la prezentul Regulament.
    12. În cazurile cînd prin cositul şi păşunatul neautorizat au fost distruse sau vătămate culturi silvice, arboret tînăr natural, seminţişul natural şi cel preexistent, precum şi plantaţii forestiere, cuantumul sancţiunilor se va calcula conform anexelor nr. 2 şi nr. 3 ale prezentului Regulament, din suma sancţiunilor aplicate pentru prejudiciul cauzat prin cumul de contravenţii.
VI. Colectarea neautorizată a nucilor, ciupercilor, pomuşoarelor,
fructelor de plante sălbatice, a plantelor medicinale sau a părţilor
acestora pe sectoarele în care colectarea lor este interzisă sau
autorizată în bază de certificate silvice, precum şi încălcarea
termenelor stabilite pentru colectarea lor
    13. Pentru colectarea neautorizată a nucilor, ciupercilor, pomuşoarelor şi fructelor de plante sălbatice, a plantelor medicinale sau părţilor acestora pe sectoarele în care colectarea lor este interzisă sau autorizată în bază de certificate silvice se stabileşte o amendă în cuantumul înzecit al preţului de achiziţie al produselor respective de pădure, în vigoare în ziua despistării contravenţiei, iar în caz de lipsă a acestui preţ - o amendă în mărimea înzecită a preţului liber.
    Plantele medicinale vizate în prezentul Regulament.
    Ierburi: coşaci, zăvăcustă, omeag-galben, creţişor, piperul bălţii, troscot (sporiş), sulfină galbenă, sovîrv, pojarniţă, fierea pămîntului, curcubeţică, cătuşnică, scrîntitoare, brusture, mintă de cîmp, rogoz de dumbravă, traista-ciobanului, ciboţica-cucului, pelin alb, talpa-gîştei, coada şoricelui, panseluţe de cîmp, cosda-calului, cimbrişor, dentiţă, rostopască;
    Rizomi şi rădăcini de: nalbă mare, odolean, iarbă mare, anghelică, perişor, ştevie;
    Frunze de: frag, urzică mare, podbal, vîsc alb, pătlagină mare (cu frunză lată), pelin alb, scumpie;
    Flori de: păducel, sos negru, lumînărică, tei (toate speciile), podbal, vetrice, muşeţel, coada-şoricelului;
    Scorţă de: stejar, călin, verigar (cruşin);
    Muguri de: mesteacăn, pin, plop.
    14. Producţia colectată în mod neautorizat va fi confiscată şi comercializată în modul stabilit. În cazurile cînd confiscarea este imposibilă sau nu mai are rost, valoarea prejudiciului cauzat de colectarea neautorizată a produselor secundare de pădure este majorată cu încă un preţ al produsului respectiv, actual în ziua depistării contravenţiei.
    15. În cazurile cînd în timpul colectării nucilor, ciupercilor, pomuşoarelor, fructelor de plante sălbaltice şi plantelor medicinale au fost tăiaţi ilicit sau vătămaţi arbori şi arbuşti, distruse sau vătămate culturi, plantaţii forestiere, arboret tînăr natural, seminţiş natural şi preexistent, cuantumul sancţiunilor va constitui, conform pct. 1 şi 4 ale prezentului Regulament, suma sancţiunilor aplicate pentru prejudiciul cauzat prin cumul de contravenţii.
VII. Distrugerea şi deteriorarea indicatoarelor de hotar,
inscripţiilor, firmelor şi altor rechizite de agitaţie vizuală,
a mobilei şi formelor arhitecturale mici din păduri
    16. Pentru distrugerea sau deteriorarea indicatoarelor (stîlpi de hotar, de cartier, de vînzare etc.), inscripţiilor, firmelor şi altor rechizite de agitaţie vizuală, a mobilei şi formelor arhitecturale mici din păduri, prejudiciul va fi recuperat în cuantumul încincit al costului de restabilire.
    17. Pentru acţiuni similare, efectuate în rezervaţii, parcuri naţionale şi naturale, branişti, păduri de importanţă istorică sau ştiinţifică, precum şi în spaţiile verzi din oraşe şi alte localităţi se aplică o sancţiune pecuniară în cuantumul înzecit al costului lucrărilor de restabilire.
VIII. Decopertarea în alte scopuri decît pentru creşterea pădurilor
a litierei şi stratului fertil superior al solului pe terenuri împădurite
şi neîmpădurite
    18. Pentru decopertarea litierei şi a stratului fertil superior al solului pe terenurile împădurite şi neîmpădurite, în alte scopuri decît creşterea pădurilor, se va percepe o despăgubire conform modului de calculare a valorii prejudiciului, prevăzut în anexa nr. 4 la prezentul Regulament.
IX. Vătămarea fîneţelor şi păşunilor pe terenurile Fondului
forestier de stat
    19. Pentru vătămarea fîneţelor şi păşunilor pe terenurile Fondului forestier de stat se aplică o sancţiune pecuniară calculată într-un cuantum încinit al costului lucrărilor de regenerare.
X. Distrugerea sau deteriorarea canalurilor de desecare, sistemelor
de drenaj şi drumurilor din terenurile Fondului forestier de stat
    20. Pentru distrugerea sau deteriorarea canalurilor de desecare, sistemelor de drenaj şi drumurilor, inclusiv a podurilor şi altor construcţii pe terenurile Fondului forestier de stat se aplică o sancţiune pecuniară calculată în cuantumul încincit lucrărilor de reconstruire a obiectelor.
XI. Poluarea pădurilor cu deşeuri şi resturi menajere
    21. Pentru impurificarea sau poluarea pădurilor cu deşeuri şi resturi menajere, descărcarea în ele a gunoaielor, se va percepe cîte 100 ruble pentru fiecare metru pătrat de suprafaţă împurificată sau poluată;
    pentru fiecare metru pătrat de pădure cu funcţie ingienico-sanitară şi de asanare, de perdele de producţie de pe acostamentul căilor ferate, autostrăzilor, canalurilor, de spaţii verzi din oraşe şi alte localităţi - cîte 150 ruble;
    pentru fiecare metru pătrat de rezervaţii, branişti, parcuri naţionale şi naturale, de păduri de importanţă istorică sau ştiinţifică, de păduri cu valoare de monumente ale naturii - cîte 200 ruble.
    22. Pentru poluarea pădurii cu produse petroliere şi alte substanţe nocive se aplică o sancţiune calculată într-un cuantum întreit al normelor de despăgubire indicate în pct. 21.
Dimensiunile sectorului impurificat sau poluat sînt determinate prin înmulţirea diametrului celui mai mare al acestuia cu cel mai mic, iar cea mai mică suprafaţă degradată se consideră un metru pătrat.
    23. În caz cînd persoana culpabilă de poluarea sau impurificarea pădurii nu a fost indentificată, sectorul menţionat va fi reconstituit de către proprietarul (posesorul) fondului forestier în termen de cel mult o lună din momentul depistării contravenţiei.
XII. Distrugerea sau deteriorarea furnicarelor în păduri,
amplasarea neautorizată a stupilor şi prisăcilor în păduri,
încălcarea modului de amplasare prescris în certificatele
silvice, circulaţia şi parcarea mijloacelor de automototransport
în păduri, în afara drumurilor de folosinţă comună, şi în locurile
interzise
    24. Pentru distrugerea sau deteriorarea furnicarelor cu diametrul de 0,8 m la bază din păduri se va percepe o amendă de 100 ruble, iar în cazurile cînd diametrul furnicarului deteriorat va depăşi 0,8 m, cuantumul sancţiunilor va creşte cu 40 ruble pentru fiecare 0,2 m în plus.
    25. Pentru amplasarea neautorizată a stupilor şi prisăcilor în păduri sau pentru încălcarea modului de amplasare a acestora, stabilit în certificatul silvic, vor fi percepute cîte 50 ruble pentru fiecare stup (familie).
    26. Pentru circulaţia şi parcarea neautorizată a mijloacelor de automototransport în păduri, în afara drumurilor de folosinţă comună şi în locurile interzise, se va aplica o amendă de 50 ruble pentru fiecare unitate de transport.
    27. Dacă acţiunile descrise în pct. 24, 25 şi 26 au fost comise în rezervaţii, parcuri naţionale şi naturale, branişti şi în pîdurile de importanţă ştiinţifică sau istorică, precum şi în spaţiile verzi din oraşe şi alte localităţi, cuantumul sancţiunii pecuniare se va dubla.
    28. În cazurile cînd pe lîngă acţiunile sus-numite au fost comise şi alte contravenţii, cuantumul sancţiunilor va constitui, conform punctelor respective ale prezentului Regulament suma sancţiunilor aplicate pentru prejudiciul cauzat prin cumul de contravenţii.

Anexa nr. 2
la hotărîrea Guvernului
Republicii Moldova din
28 decembrie 1992 nr.854

L I S T A
hotărîrilor Guvernului R.S.S. Moldoveneşti care se abrogă
    1. Hotărîrea Sovietului Miniştrilor al R.S.S. Moldoveneşti din 2 octombrie 1968 nr. 321 "Cu privire la modul şi gradul de răspundere materială pentru prejudiciul cauzat gospodăriei silvice" (Veştile R.S.S.M., 1968, nr. 10, art. 161).
    2. Punctul 1 al Modificărilor, aprobate prin hotărîrea Sovietului Miniştrilor al R.S.S. Moldoveneşti din 13 aprilie 1982 nr. 149 (Veştile R.S.S.M., 1982, nr. 4, art. 44).
    3. Hotărîrea Sovietului Miniştrilor al R.S.S. Moldoveneşti din 20 februarie 1984 nr. 59 "Cu privire la răspunderea pentru încălcările legislaţiei silvice" (Veştile R.S.S.M., 1984, nr. 4, art. 57).

Anexa nr. 1
la Regulamentul cu privire
la modul de recuperare
a prejudiciului cauzat
prin contravenţii silvice

M O D U L
de calculare a cuantumului sancţiunilor pentru prejudiciul
cauzat de către întreprinderi, instituţii, organizaţii (inclusiv
colhozuri), alţi subiecţi economici şi cetăţeni prin tăierea
ilicită a arborilor şi arbuştilor pînă la gradul de încetare
a creşterii
    1. Cuantumul sancţiunilor pentru prejudiciul cauzat se calculează înmulţind preţul tarifar al arborilor şi arbuştilor tăiaţi în mod ilicit pînă la gradul de încetare a creşterii conform taxelor în vigoare a lemnului livrat pe picior în funcţie de diametrul trunchiului, la coeficientul de diferenţiere, indicat în tabela nr. 1, iar suma obţinută se îmulţeşte la coeficientul de corecţie din tabela nr. 2, acesta fiind în funcţie de grupa şi de categoria pădurilor în care s-a săvîrşit tăierea ilicită.
    La calcularea preţului tarifar nu se va efectua specificarea categoriilor lemnului industrial sau de foc. Pentru întregul volum al lemnului estimat se va aplica tariful pentru lemn industrial de dimensiuni medii.
Volumul lemnului se măsoară împreună cu scoarţa.
    2. Diametrul trunchiului (împreună cu scoarţa) se măsoară la capătul mai gros, la o îmălţime de 10 cm de la colet, iar cel al arborilor cu diametrul de peste 30 cm - la o înălţime egală cu 1/3 din diametrul de la colet, fiind determinat ca media artimetică între diametrul cel mai mare şi cel mai mic.
    3. În cazurile cînd la tăierea ilicită au fost scoase şi trunchiurile, iar datele de evaluare a pădurii nu există, valoarea prejudiciului se calculează luîndu-se drept bază mediile artimetice ale măsurilor a cel puţin 10 arbori, grosimea cărora se aproprie de grosimea unui arbore de dimensiuni medii de pe subparcela dată.
    4. Pentru tăierea ilictă a molidului şi a altor specii de arbori cu frunze persistente între 1 decembrie şi 15 ianuarie sînt aplicate sume sporite pentru recuperarea prejudiciului conform tabelei nr. 3.

T a b e l a 1
Coeficienţii de diferenţiere în funcţie de diametrul trunchiurilor
arborilor tăiaţi ilicit

Diametrul, suma diametrelor  trunchiului de arbori şi arbuşti (centrimetri) Coeficientul de diferenţiere
pînă la 8 300
de la 8,1 pînă la 12     150
de la 12,1 pînă la 16 100
de la 16.1 pînă la 20 60
de la 20,1 pînă la 24 40
de la 24,1 pînă la 28     29
de la 28,1 pînă la 32 23
de la 32,1 pînă la 36 18
de la 36,1 pînă la 40 15
de la 40,1 pînă la 44 13
de la 44,1 pînă la 48 11
de la 48,1 şi mai mult 10

T a b e l a 2
Coeficienţii de corecţie în funcţie de specia de arbori şi arbuşti,
de grupa şi categoria pădurii în care a fost efectuată tăierea
ilicită, precum şi de alte caracteristici

Nr. Timpul contravenţiei Coeficienţii de corecţie raportaţi la sumele de bază pentru recuperarea prejudiciului
1 2 3
1 Pentru tăierea arborilor şi arbuştilor în pădurile cu rol de protecţie a apelor şi a altor componente ale mediului   1,5
2 Pentru tăierea arborilor şi arbuştilor în pădurile cu funcţii igienico-sanitare şi de asanare (pădurile urbanistice, pădurile-parc, pădurile şi spaţiile verzi din oraşe şi din alte localităţi, pădurile din zona de protecţie sanitară a surselor de alimentare cu apă şi din regiunea sanitară de protecţie a stanţiilor balneare) 2,0
3 Pentru tăierea arborilor şi arbuştilor în rezervaţii, parcuri naţionale şi naturale, în branişti, pădurile de importanţă ştiinţifică sau istorică, în pădurile cu valoare de monumente ale naturii, plantaţii silvopomicole, precum şi pentru tăierea speciilor de arbori şi arbuşti ocrotite de lege 3,0
4 Pentru tăierea arborilor şi arbuştilor ocrotirii ca exemplare unice 10,0
6 Pentru tăierea arborilor în plantaţiile arborescentarbustive, ce nu aparţin Fondului forestier de stat:   a) arborilor şi arbuştilor pe terenurile agricole; 1,5
  b) arborilor şi arbuştilor din perdele de protecţie de pe acostamentele căilor ferate, autostrăzilor şi canalurilor; 2,0
  c) arborilor şi arbuştilor din spaţiile verzi din oraşe şi din alte localităţi. 3,0
6 Pentru însuşirea arborilor doborîţi de furtună sau vînt şi a celor tăiaţi, precum şi pentru tăierea arborilor şi arbuştilor uscaţi în picoare. 0,8

T a b e l a  3
Normele sporite privind sumele de recuperare a prejudiciului,
aplicate pentru tăierea ilicită a molizilor, şi a altor specii de arbori
cu frunze persistente între 1 decembrie şi 15 ianuarie

Înălţimea arborilor (metri) Normele sumelor de recuperare a prejudiciului (ruble)
În rezervaţii silvice, parcuri naţionale, branişti în oraşe şi alte localităţi În păduri cu funcţie igienico-sanitară şi de asanare, cu rol de protecţie a apei şi a altor componente ale mediului, în perdelele forestiere pe acostamentele căilor ferate, autostrăzilor şi canalurilor În celelalte
păduri
1 2 3 4
pînă la 1 400 300 200
de la 1,1 pînă la 2 600 400 300
de la 2,1 pînă la 3 1800 500 350
de la 3,1 pînă la 4 1000 600 400
de la 4,1 pînă la 5 1200 700 450
de la 5,1 pînă la 6 1400 800 500
de la 6,1 pînă la 7 1600   900 550
de la 7,1 pînă la 8 1800 1000 600

Anexa nr. 2
la Regulamentul cu privire
la modul de recuperare a
prejudiciului cauzat
prin contravenţii silvice
M O D U L
de calculare a cuantumului sancţiunilor pentru prejudiciul cauzat
de distrugerea sau vătămarea culturilor, plantaţiilor forestiere,
arboretului tînăr natural, seminţişului natural şi celui preexistent 
pe suprafeţele destinate reîmpăduririi, precum şi a puieţilor
sau butaşilor în pepinierele şi plantaţiile silvice

Nr. Tipul contravenţiei Normele sumelor de recuperare a prejudiciului (ruble)
1 2 3
1. Pentru distrugerea unui hectar de culturi silvice, arboret tînăr natural, seminţiş natural şi preexistent în vîrsta de pînă la 10 ani (în cazul cînd au fost distruse peste 50 % de  plante arbirescente-arbustive) Valoarea întreită a cheltuielilor de obţinere şi creştere a culturilor silvice respectivă, calculată   conform preţurilor în vigoare la momentul săvîrşirii contravenţiei
2. Pentru fiecare hectar de plantaţii silvice distruse (în cazul cînd au fost distruse peste 50% de plante arborescente-arbustive) Valoarea incincită a cheltuielilor de obţinere şi de creştere pînă la vîrsta respectivă, calculată conform preţurilor în vigoare la momentul săvîrşirii contravenţiei
3. Pentru fiecare hectar de puiet distrus în pepinierea silvică Valoarea întreită de realizare a materialului de sădire
4. Pentru  fiecare  puiet  sau butaş distruns în pepiniera silvică Valoarea întreită de realizare a materialului de sădire

    Note:
    1. Pentru distrugerea sau vătămarea culturilor, plantaţiilor silvice arboretului tînăr natural, seminţişului natural de vîrstă de peste 10 ani, precum şi pentru tăierea ilicită, distrugerea sau vătămarea unor exemplare separate de arbori, arbuşti şi liane, prejudiciul va fi evaluat în modul prevăzut în anexa nr. 1 la prezentul Regulament.
    2. Pentru distrugerea sau vătămarea culturilor silvice, arboretului tînăr natural, seminţişului natural şi celui preexistent în pădure cu funcţie ingienico-sanitară şi de asanare, în rezervaţiile silvice, parcurile naţionale şi naturale, în pădurile de importanţă ştiinţifică sau istorică, în pădurile cu valoare de monumente ale naturii, în pădurile-parc, în plantaţiile silvipomicole, precum şi în spaţiile verzi din oraşe şi alte localităţi cuantumul sancţiunilor se va dubla.
    3. Pentru vătămarea culturilor silvice, arboretului natural, seminţişului natural şi celui preexistent, precum şi a plantaţiilor silvice (fiind distruse pînă la 50% din numărul total de plante arborescente-arbustive) cuantumul sancţiunilor corespunde procentului de vătămare stabilit în conformitate cu prezentul Regulament.
    4. Pentru vătămarea unor exemplare de arbori şi arbuşti în culturile şi plantaţiile silvice, în arboretul tînăr natural, seminţişul natural şi cel preexistent pînă la gradul de neîncetare a creşterii (cojirea, ruperea crengilor etc.) cuantumul despăgubirii constituie 50% din suma calculată pentru distrugerea acestora conform punctului 3 al anexei nr. 2 al prezentului Regulament.

Anexa nr. 3
la Regulamentul cu privire
la modul de recuperare
a prejudiciului cauzat prin
contavenţii silvice

M O D U L
de calculare a cuantumului sancţiunilor pentru prejudiciile cauzate
de cositul fînului şi păşunatul ilicit

Nr. d/r Tipul contravenţiei Normele sumelor de recuperare a prejudiciilor (ruble)
1 2 3
I. Costul neautorizat al fînului Pentru fiecare hectar de teren cosit neautorizat se va percepe valoarea fînului pe piaţă (P), ţinîndu-se cont de produc tivitateamedie la hectar a fîneţei cu următoarea  multiplicare:
1. Fîneţe şi păşuni:  
  ierburi semănate (productivitatea medie 30 c.ha) 30x5 P
  fîneţe naturale îmbunătăţite (productivitatea medie 20 c/ha) 20x5 P
  fîneţe naturale neirigate fără îmbunătăţiri (productivitatea medie 12 c/ha) 12x5 P
2. Terenurile fondului forestier, unde cositul fînului este interzis (productivitatea medie 15 c/ha) 15x10 P.
II. Păşunatul neautorizat al vitelor, pentru fiecare cap:  
1. Pe păşuni:  
  vite cornute mari şi cabaline de peste 2 ani 75
  vite cornute mari şi cabaline (animale tinere)de pînă la 2 ani, porcine etc. 30
  caprine şi ovine 90
2. În afara păşunilor:  
  vite cornute mari şi cabaline de peste ani 100
  vite cornute mari (animale tinere), porcine etc. 40
  caprine şi ovine 120

    N O T E:
    1. Costul fînului sau păşunatul ilicit în pădurile cu funcţii igienico-sanitare şi de asanare (pădurile urbane, spaţiile verzi, care împrejmuiesc oraşele şi alte localităţi, pădurile situate în zonele de protecţie a surselor de alimentare cu apă şi regiunile de protecţie sanitară a staţiunilor balneare) implică dublarea despăgubirii.
    2. Cositul fînului şi păşunatul ilicit în rezervaţii, branişti, parcuri naturale şi naţionale, în pădurile de însemnătate istorică sau ştiinţifică, în pădurile cu valoare de monument al naturii implică triplarea despăgubirii.

Anexa nr. 4
la Regulamentul cu privire
la modul de recuperare a
prejudiciului cauzat prin
contravenţii silvice

M O D U L
de calculare a cuantumului sancţiunilor pentru prejudiciile cauzate
în urma descoperirii litierei şi a stratului fertil superior al
solului pe terenurile împădurite şi neîmpădurite în alte scopuri
decît creşterea pădurilor

Tipul solului Stratul (cm) Preţul de bază al terenurilor (ruble)
împădurite neîmpădurite
m2 m2 m2 m2
1 2 3 4 5 6
Brun de pădure 0-30 51 170 26 85
  0-50 69 138 34 68
Cenuşiu de pădure 0-30 40 134 20 67
  0-50 60 120 30 60
Cenuşiu-închis de pădure 0-30 70 233 35 116
  0-50 104 208 52 104
Cernoziom xerofit de pădure, cernoziom tipic cernoziom podzolit, cernoziom levigat 0-30 124 414 62 207
  0-50 194 388 99 198
Cernoziom obişnuit, cernoziom carbonatat 0-30 107 356 53 178
  0-50 167 334 84 168

    NOTE:
    1. Timpul solului se determină în baza documentelor cartografice a solurilor existente în gospodăriile silvice, în rezervaţii şi în ocolurile silvice.
    2. Despăgubirea pentru decopertarea litierei şi a stratului fertil superior al solului se calcilează înmulţindu-se preţul de bază sus-menţionat la coeficientul de corecţie, care variază în dependenţă de grupa şi categoria pădurii (vezi tabela 2, anexa nr. 1). Preţul de bază al unui m2 din stratul superior al solului pe terenurile împădurite include şi valoarea litierei. Dacă de pe aceste terenuri se decopertează numai litiera, despăgubirea constituie 20% din suma totală a prejudiciului calculat pentru decopertarea stratului fertil superior al solului la adîncimea de 30 cm.
    3. Dacă la decopertarea stratului fertil superior al solului au fost tăiate sau vătămate ilicit culturile silvice, arboretul tînăr natural, seminţişul natural şi cel preexistent de pe terenurile destinate reîmpăduririi, cuantumul sancţiunii se va calcula conform prezentei anexe şi, respectiv, conform anexei nr. 2.
    4. Pentru decopertarea stratului fertil superior al solului la o adîncime mai mică decît 30-50 cm se va aplica preţul de bază indicat mai sus.