HGM868/2004
ID intern unic:  296891
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
GUVERNUL
HOTĂRÎRE Nr. 868
din  28.07.2004
despre aprobarea Regulamentului cu privire la modul de stabilire şi de plată
a compensaţiei băneşti în locul biletelor de tratament sanatorial gratuit
persoanelor cu dizabilități de pe urma războiului
Publicat : 13.08.2004 în Monitorul Oficial Nr. 138-146     art Nr : 1067
    HG1323 din 20.11.06, MO184-185/01.12.06 art.1422
    HG724 din 19.07.05, МО101-103/29.07.05 art.793


    NOTĂ:
   
Pe tot parcursul Regulamentului, textul „Ministerul Muncii, Protecției Sociale și Familiei”, la orice caz gramatical, se substituie cu textul „Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale”, la cazul gramatical corespunzător prin HG928 din 24.09.18, MO366-376/28.09.18 art.985
    În titlul și textul hotărîrii, precum și în titlul și textul Regulamentului, cuvîntul „invalid”, la orice formă gramaticală, se substituie cu cuvintele „persoană cu dizabilități”, la forma gramaticală corespunzătoare, iar cuvintele „de război” se substituie cu cuvintele „de pe urma războiului”;
     în Regulament:
    a) pe tot parcursul textului, cuvintele „Serviciul Grăniceri” și „Centrul pentru Combaterea Crimelor Economice și Corupției”, la orice formă gramaticală, se substituie, respectiv, cu cuvintele „Poliţia de Frontieră” și „Centrul Național Anticorupție”, la forma gramaticală corespunzătoare prin HG592 din 24.07.17, MO289-300/11.08.17 art.727
    Pe tot parcursul regulamentului, textul „Banca de Economii” S.A.”, la orice formă gramaticală, se substituie cu cuvintele „prestatorul de servicii de plată desemnat”, la forma gramaticală corespunzătoare prin HG481 din 05.08.15, MO206-210/07.08.15 art.545




    În temeiul Legii nr.190-XV din 8 mai 2003 cu privire la veterani, Guvernul HOTĂRĂŞTE:
    Se aprobă Regulamentul cu privire la modul de stabilire şi de plată a compensaţiei băneşti în locul biletelor de tratament sanatorial gratuit persoanelor cu dizabilități de pe urma războiului (se anexează).

    PRIM-MINISTRU                                           Vasile TARLEV
    Contrasemnează:
    Ministrul muncii
    şi protecţiei sociale                                            Valerian Revenco
    Ministrul  finanţelor                                          Zinaida Grecianîi
    Ministrul economiei                                           Marian Lupu
    Ministrul apărării                                               Victor Gaiciuc
    Ministrul afacerilor interne                               Gheorghe Papuc

    Chişinău, 28 iulie 2004.
    Nr. 868.

Aprobat
prin Hotărîrea Guvernului nr.868
din  28 iulie 2004
REGULAMENTUL
cu privire la modul de stabilire şi de plată a compensaţiei băneşti
în locul biletelor de tratament sanatorial gratuit persoanelor
cu dizabilități de pe urma războiului
I. Dispoziţii generale
    1. Regulamentul cu privire la modul de stabilire şi de plată a compensaţiei băneşti în locul biletelor de tratament sanatorial gratuit persoanelor cu dizabilități de pe urma războiului (în continuare - regulamentul) este elaborat în baza prevederilor literei g) alineatul (1) articolul 15 al  Legii nr.190-XV din 8 mai 2003 cu privire la veterani.
    2. Obiectul prezentului regulament îl constituie modul de stabilire şi de plată a compensaţiei băneşti (în continuare - compensaţie) în locul biletelor de  tratament sanatorial.
II. Categoriile beneficiarilor de compensaţie
    3. De compensaţie bănească în locul biletelor de tratament sanatorial gratuit beneficiază persoanele recunoscute ca persoane cu dizabilităţi de pe urma războiului, conform anexei nr.1 la prezentul Regulament.
    [Pct.3 în redacția HG928 din 24.09.18, MO366-376/28.09.18 art.985]
    [Pct.3 modificat prin HG1323 din 20.11.06, MO184-185/01.12.06 art.1422]
III. Condiţiile de acordare a compensaţiei
    4. Invalizii de pe urma războiului, în conformitate cu litera g) alineatul (1) articolul 15 al Legii nr. 190-XV din 8 mai 2003 cu privire la veterani, au dreptul la bilete de tratament sanatorial gratuit o dată în an în centrele de reabilitare ale Ministerului Sănătății, Muncii și Protecției Sociale şi în alte instituţii de acest tip sau, la alegere, în locul biletelor de tratament, la o compensaţie bănească o dată la doi ani consecutivi, ce va fi stabilită începînd cu data publicării prezentului Regulament.
   
[Pct.4 modificat prin HG130 din 22.02.10, MO30-31/26.02.10 art.177]
    [Pct.4 modificat prin HG462 din 24.03.08, MO66-68/01.04.08 art.437]
    [Pct.4 modificat prin HG1323 din 20.11.06, MO184-185/01.12.06 art.1422]
    5. Persoanele cu dizabilităţi de pe urma războiului sînt asigurate cu bilete de tratament sanatorial gratuit de către Casa Naţională de Asigurări Sociale.
   
[Pct.5 în redacția HG928 din 24.09.18, MO366-376/28.09.18 art.985]
    [Pct.5 modificat prin HG1323 din 20.11.06, MO184-185/01.12.06 art.1422]
    6. Compensaţia bănească pentru persoanele specificate în anexa nr.1 la prezentul Regulament se stabileşte în baza cererii de către Casa Națională de Asigurări Sociale.
    Ziua depunerii cererii în organele învestite cu dreptul de stabilire şi achitare a compensaţiilor se consideră ziua în care s-au adresat pentru acordarea compensaţiei, cu condiţia prezentării documentelor necesare. În caz contrar,  ziua adresării pentru acordarea compensaţiei se consideră ziua depunerii documentelor specificate în prezentul capitol.
    Compensaţia bănească se stabileşte după expirarea a doi ani calendaristici (1 ianuarie - 31 decembrie) de la data apariţiei dreptului respectiv.
   
[Pct.6 modificat prin HG928 din 24.09.18, MO366-376/28.09.18 art.985]
    [Pct.6 modificat prin HG1323 din 20.11.06, MO184-185/01.12.06 art.1422]
    7. La cererea pentru stabilirea compensaţiei urmează a fi anexate, în mod obligatoriu, următoarele documente în copie, confirmate de organele respective şi structurile teritoriale:
    buletinul de identitate, care confirmă cetăţenia Republicii Moldova;
    legitimația care confirmă dizabilitatea de pe urma războiului;
    carnetul de muncă;
    în cazul în care persoana este angajată, certificatul care confirmă faptul că ea n-a beneficiat de biletul de tratament sanatorial eliberat de către instituţia corespunzătoare sau de la locul de muncă.
   
[Pct.7 modificat prin HG592 din 24.07.17, MO289-300/11.08.17 art.727]
IV. Mărimea compensaţiei
    8. Mărimea compensaţiei se stabileşte anual de către Consiliul de Administraţie al Casei Naţionale de Asigurări Sociale şi se coordonează cu Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale.
   
[Pct.8 modificat prin HG130 din 22.02.10, MO30-31/26.02.10 art.177]
    [Pct.8 modificat prin HG462 din 24.03.08, MO66-68/01.04.08 art.437]
    [Pct.8 în redacţia HG1323 din 20.11.06, MO184-185/01.12.06 art.1422]
V. Modul de plată a compensaţiei
    9. Plata compensaţiei se efectuează de către Casa Naţională de Asigurări Sociale, în baza informaţiei prezentate în versiune electronică, prin intermediul prestatorului de servicii de plată desemnat.
   
[Pct.9 în redacția HG928 din 24.09.18, MO366-376/28.09.18 art.985]
    [Pct.9 modificat prin HG592 din 24.07.17, MO289-300/11.08.17 art.727]
    [Pct.9 modificat prin HG1323 din 20.11.06, MO184-185/01.12.06 art.1422]
    10. Compensaţia bănească se plăteşte în numerar.
    Solicitantul/beneficiarul desemnează prestatorul de servicii de plată prin cerere, depusă la organul care i-a stabilit compensația bănească în locul biletelor de tratament sanatorial. Prestatorul de servicii de plată desemnat încheie contract cu Casa Naţională de Asigurări Sociale.
    [Pct.10 în redacţia HG481 din 05.08.15, MO206-210/07.08.15 art.545]
    11. În cazul în care compensaţia a fost stabilită, dar a survenit moartea beneficiarului, compensaţia poate fi achitată integral persoanei care va depune dovezi că a suportat cheltuielile cauzate de deces.  
    [Pct.11 modificat prin HG1323 din 20.11.06, MO184-185/01.12.06 art.1422]
    12. Sumele compensaţiei stabilite, dar neachitate la timp din vina organului care stabileşte şi plăteşte compensaţia, se plătesc retroactiv fără nici o limitare în termen.
    13. Compensaţia stabilită persoanelor aflate în aziluri (cămine) pentru persoane în etate şi persoane cu dizabilități nu se achită.
   
[Pct.13 modificat prin HG592 din 24.07.17, MO289-300/11.08.17 art.727]
    14. Compensaţia nu se achită beneficiarului care îşi stabileşte domiciliul în străinătate.
VI. Finanţarea şi darea de seamă
    15. Compensația bănească se stabilește și se plătește de către organele de asigurări sociale de stat.
    [Pct.15 în redacția HG928 din 24.09.18, MO366-376/28.09.18 art.985]
    [Pct.15 modificat prin HG1323 din 20.11.06, MO184-185/01.12.06 art.1422]
    16. Casa Naţională de Asigurări Sociale va deconta sumele necesare pentru plata compensaţiei de pe contul său bancar pe contul prestatorului de servicii de plată desemnat cu destinaţie specială.
   [Pct.17 abrogat prin HG928 din 24.09.18, MO366-376/28.09.18 art.985]
   
[Pct.17 modificat prin HG481 din 05.08.15, MO206-210/07.08.15 art.545]
    18. Prestatorul de servicii de plată desemnat va prezenta Casei Naţionale de Asigurări Sociale, pînă la data de 10 a lunii următoare celei de gestiune, Raportul privind plata compensațiilor bănești în locul biletelor de tratament sanatorial gratuit pentru luna ___, efectuat din contul bugetului de stat, conform anexei nr. 2 la prezentul Regulament, iar în caz de transfer la contul bancar al beneficiarului – o confirmare.
    [Pct.18 în redacția HG928 din 24.09.18, MO366-376/28.09.18 art.985]
    [Pct.18 modificat prin HG481 din 05.08.15, MO206-210/07.08.15 art.545]
    [Pct.18 modificat prin HG481 din 05.08.15, MO206-210/07.08.15 art.545]
    [Pct.18 modificat prin HG1323 din 20.11.06, MO184-185/01.12.06 art.1422]
    19. Casa Naţională de Asigurări Sociale va prezenta Ministerului Finanţelor, pînă la data de 25 a lunii următoare celei de gestiune, Raportul privind plățile compensațiilor bănești în locul biletelor de tratament sanatorial gratuit pentru luna______, efectuate din contul bugetului de stat, conform anexei nr. 3 la prezentul Regulament.
    [Pct.19 în redacția HG928 din 24.09.18, MO366-376/28.09.18 art.985]
    [Pct.17-19 modificate prin HG1323 din 20.11.06, MO184-185/01.12.06 art.1422]
VII. Dispoziţii finale
    20. Casa Naţională de Asigurări Sociale şi casele teritoriale de asigurări sociale întocmesc cîte un dosar personal pentru fiecare beneficiar şi ţin evidenţa strictă a plăţilor efectuate, cu anexarea documentelor respective.
    [Pct.20 în redacția HG928 din 24.09.18, MO366-376/28.09.18 art.985]
   
[Pct.20 modificat prin HG1323 din 20.11.06, MO184-185/01.12.06 art.1422]
    21. Responsabilitatea pentru corectitudinea stabilirii şi plăţii compensaţiilor, precum şi controlul asupra folosirii lor în strictă corespundere cu legislația se pune în sarcina Casei Naţionale de Asigurări Sociale.
    [Pct.21 în redacția HG928 din 24.09.18, MO366-376/28.09.18 art.985]
    [Pct.21 modificat prin HG130 din 22.02.10, MO30-31/26.02.10 art.177]
    [Pct.21 modificat prin HG462 din 24.03.08, MO66-68/01.04.08 art.437]
    [Pct.21 modificat prin HG1323 din 20.11.06, MO184-185/01.12.06 art.1422]

Anexa nr. 1
la Regulamentul cu privire la modul
de stabilire şi de plată a compensaţiei
neşti în locul biletelor de tratament
sanatorial gratuit persoanelor cu
dizabilități de pe urma războiului

Categoriile persoanelor cu dizabilități de pe urma războiului
beneficiari de compensa
ţii băneşti în locul biletelor de
tratament sanatorial gratuit
    Invalizi de pe urma războiului se consideră persoanele ale căror dizabilitate este cauzată de rănire, contuzie, schilodire sau de o afecţiune contractată în perioada celui de-al doilea război mondial sau a acţiunilor de luptă în timp de pace.  
    Persoanele recunoscute ca persoane cu dizabilități de pe urma războiului sînt:
    a) militarii, inclusiv cei trecuţi în rezervă (în retragere), care şi-au îndeplinit serviciul militar (inclusiv fiii regimentului sau elevii marinari) ori s-au aflat temporar în subunităţile, unităţile militare, statele majore şi instituţiile militare ce făceau parte din armata activă, partizanii, muncitorii şi funcţionarii care au devenit persoane cu dizabilități în urma rănirii, contuziei, schilodirii sau a unei afecţiuni contractate în timpul celui de-al doilea război mondial în zonele în care s-au desfăşurat acţiunile de luptă, în sectoarele din apropierea frontului, ale căilor ferate, drumurilor auto, la construirea aliniamentelor de apărare, bazelor maritime militare, aerodromurilor;
    b) persoanele din corpul de comandă şi soldaţii din organele afacerilor interne, din Centrul Naţional Anticorupţie, din sistemul administraţiei penitenciare şi din organele securităţii naţionale care au devenit persoane cu dizabilități în urma rănirii, contuziei, schilodirii sau a unei afecţiuni contractate în timpul exercitării atribuţiilor de serviciu în zonele în care s-au desfăşurat acţiuni de luptă;  
    c) persoanele care au fost încadrați în grad de dizabilitate în urma rănirii, contuziei, schilodirii fiind antrenate de organele puterii locale la colectarea muniţiilor şi a tehnicii militare, la deminarea teritoriului şi a obiectelor în anii celui de-al doilea război mondial şi în perioada de după acţiunile de luptă pentru apărarea integrităţii teritoriale şi independenţei Republicii Moldova;
    d) militarii care au participat la acţiunile de luptă şi persoanele care au deservit contingente militare active aflate în alte state şi care au fost încadrați în grad de dizabilitate în urma rănirii, contuziei, schilodirii sau a unei afecţiuni contractate în timpul acţiunilor de luptă;  
    e) persoanele participante la acţiunile de luptă pentru apărarea integrităţii teritoriale şi independenţei Republicii Moldova, care au devenit persoane cu dizabilități în urma rănirii, contuziei, schilodirii sau  a unei afecţiuni contractate în timpul acţiunilor de luptă.
   
[Anexa nr.1 modificată prin HG928 din 24.09.18, MO366-376/28.09.18 art.985]
    [Anexa nr.1 modificată prin HG1323 din 20.11.06, MO184-185/01.12.06 art.1422]
    [Anexa nr.1 modificată prin HG724 din 19.07.05, MO101-103/29.07.05 art.793]


Anexa nr.2
la Regulamentul cu privire la modul
de stabilire şi de plată a compensaţiei
băneşti în locul biletelor de tratament
sanatorial gratuit persoanelor cu
dizabilități de pe urma războiului

RAPORT
privind plata compensaţiilor băneşti în locul biletelor
de tratament sanatorial gratuit
pentru
luna ________

Nr.
d/o
Raionul/
municipiul
Numele, prenumele,
patronimicul
Codul personal
Adresa
Suma de plată, lei
Achitat
Note
suma, lei
data
1
2
3
4
5
6
7
8
9
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Total pe ţară
 
 
 
 
 
 
 
   
    Conducătorul prestatorului de servicii de plată _________________________
    Contabil-şef ______________________________

    L.Ş.

   
[Anexa nr.2 modificată prin HG928 din 24.09.18, MO366-376/28.09.18 art.985]
    [Anexa nr.2 în redacţia HG481 din 05.08.15, MO206-210/07.08.15 art.545]

Anexa nr. 3
la Regulamentul cu privire la modul
de stabilire şi de plată a compensaţiei
băneşti în locul biletelor de tratament
sanatorial gratuit persoanelor cu
dizabilități de pe urma războiului

Raport privind plăţile compensaţiilor băneşti
în locul biletelor de tratament sanatorial gratuit
pentru luna _____ instituţia _____

Nr.
d/o
Raionul /
municipiul
Planul
anual
Finanţat din bugetul de stat       Calculat Achitat Datorii
nr.
benefi-
ciarilor
suma,lei nr.
benefi-
ciarilor
suma,
lei
debi-
toare
credi-
toare
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
                   
                   
  Total pe      ţară                

    Conducătorul instituţiei 
                                               ______________
                                                   semnătura 
    L.Ş.
    Contabil - şef                        ____________
                                                      semnătura
    [Anexa nr.3 modificată prin HG928 din 24.09.18, MO366-376/28.09.18 art.985]