HGM873/2002
ID intern unic:  296898
Версия на русском
Versiunea originala
Fişa actului juridic

Republica Moldova
GUVERNUL
HOTĂRÎRE Nr. 873
din  08.07.2002
pentru aprobarea Regulamentului privind modul de reabilitare socială
a persoanelor care au suferit în urma unui act terorist
Publicat : 18.07.2002 în Monitorul Oficial Nr. 103-105     art Nr : 997
MODIFICAT
HG1110 din 11.09.03, MO204-207/26.09.03, art.1177

În conformitate cu alin.(3) al art.17 din Legea cu privire la combaterea terorismului nr.539-XV din 12 octombrie 2001 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2001, nr.147-149, art.1163), Guvernul Republicii Moldova HOTĂRĂŞTE:
1.  Se aprobă Regulamentul privind modul de reabilitare socială a persoanelor care au suferit în urma unui act terorist (se anexează).
2.  Autorităţile abilitate să execute regulamentul sus-aprobat sînt Ministerul Muncii şi Protecţiei Sociale, Ministerul Sănătăţii, Ministerul Învăţămîntului şi consiliile locale, care vor adopta în termen de o lună actele normative necesare pentru punerea lui în aplicare.

Prim-ministru
al Republicii Moldova                            Vasile TARLEV
Contrasemnată:
Ministrul muncii
şi protecţiei sociale                                  Valerian Revenco
Ministrul sănătăţii                                    Andrei Gherman

Chişinău, 8 iulie 2002.
Nr. 873.
Aprobat
prin Hotărîrea Guvernului
Republicii Moldova nr. 873
din 8 iulie 2002
REGULAMENTUL
privind modul de reabilitare socială a persoanelor
care au suferit în urma unui act terorist
1. În conformitate cu Legea cu privire la combaterea terorismului nr.539-XV din 12 octombrie 2001,  persoanele care au suferit nemijlocit moral, fizic sau material în urma unui act terorist, aşa cum acesta este definit în art. 278 din Codul penal, precum şi a altor infracţiuni prevăzute de Codul penal, săvîrşite în scopuri teroriste, au dreptul la reabilitare socială.
[Pct.1 modificat prin HG1110 din 11.09.03, MO204-207/26.09.03, art.1177]
2. Organele care desfăşoară urmărirea penală într-o cauză privitoare la o infracţiune cu caracter terorist eliberează în cel mai scurt termen persoanei care a suferit în urma unui act terorist un certificat ce confirmă acest fapt şi anunţă instituţiile de asistenţă socială din raza domiciliului ei pentru a o lua la evidenţă şi a-i acorda ajutorul necesar.
[Pct.2 modificat prin HG1110 din 11.09.03, MO204-207/26.09.03, art.1177]
3. Reabilitarea socială a persoanelor care au suferit în urma unui act terorist presupune acordarea asistenţei juridice şi sociale, reabilitarea lor psihologică, medicală şi profesională, inclusiv restabilirea capacităţii de muncă, plasarea în cîmpul muncii, asigurarea cu spaţiu locativ.
4. Reabilitarea socială a persoanelor care au suferit în urma unui act terorist se efectuează de către instituţiile finanţate de la bugetul de stat şi/sau de la bugetul unităţii administrativ-teritoriale, pe al cărei teritoriu a fost săvîrşit actul terorist, în limitele alocaţiilor ce le-au fost aprobate.
Dacă alocaţiile aprobate instituţiilor finanţate de la bugetul unităţii administrativ-teritoriale nu vor fi suficiente, reabilitarea socială se va efectua din contul mijloacelor bugetului de stat.
5. Asistenţa juridică se acordă la cererea persoanelor care au suferit în urma unui act terorist de către autorităţile responsabile de executarea prezentului regulament.
6. Asistenţa socială se acordă de către instituţia teritorială de asistenţă socială, prin intermediul unui asistent social.
Asistentul social face o anchetă socială, în cadrul căreia se constată starea materială, socială şi psihică a persoanelor care au suferit în urma unui act terorist, se identifică problemele ce necesită a fi soluţionate, se stabilesc măsuri concrete în vederea atenuării consecinţelor şi evitării agravării situaţiei. Raportul, întocmit în rezultatul anchetei sociale, se prezintă consiliului local pentru examinare şi soluţionare.
În anumite situaţii, asistentul social poate recomanda consiliului local crearea unei echipe mixte de lucru (comisii), ce va include specialişti de profil (sociologi, psihologi, medici, jurişti, pedagogi etc.), în funcţie de specificul şi complexitatea cazului.
Asistentul social urmăreşte soluţionarea la timp a cazului, întocmind cîte un dosar pentru fiecare persoană în parte. Dosarul se păstrează în arhiva instituţiei  de asistenţă socială în conformitate cu legislaţia în vigoare.
7. Reabilitarea psihologică se efectuează de către instituţiile de asistenţă socială, de ocrotire a sănătăţii, oficiile forţei de muncă, alte organizaţii, prin acordarea asistenţei psihologice şi psihoterapeutice persoanelor care au suferit în urma unui act terorist, în conformitate cu legislaţia în vigoare.
Reabilitarea psiho-pedagogică a minorilor se efectuează de către instituţiile de învăţămînt şi cele de asistenţă socială din raza domiciliului acestora.
Plasamentul copiilor rămaşi fără tutelă părintească se efectuează de către organele de tutelă şi curatelă în conformitate cu legislaţia în vigoare.
În unele cazuri reabilitarea psihologică şi psiho-pedagogică poate fi înfăptuită şi de organizaţii nonguvernamentale din contul propriilor mijloace.
8. Reabilitarea medicală a persoanelor care au suferit în urma unui act terorist se efectuează în conformitate cu Legea nr.267-XIV din 3 februarie 1999 privind minimul de asistenţă medicală gratuită, garantat de stat.
Serviciile medicale acordate cetăţenilor Republicii Moldova peste volumul minimului garantat se achită din contul mijloacelor bugetului unităţii administrativ-teritoriale, pe al cărei teritoriu a fost săvîrşit actul terorist, în limitele alocaţiilor aprobate instituţiilor medicale, cu acordul consiliului local.
Serviciile medicale acordate cetăţenilor, care deţin poliţe de asigurare medicală obligatorie, peste volumul minimului garantat se achită din fondurile de asigurări medicale obligatorii.
9. Reabilitarea profesională a persoanelor care au suferit în urma unui act terorist, inclusiv reorientarea şi perfecţionarea profesională şi asistenţa pentru încadrarea lor în muncă, se efectuează de către Serviciul de stat pentru utilizarea forţei de muncă în conformitate cu legislaţia în vigoare.
Persoanele care au suferit în urma unui act terorist şi sînt înregistrate la oficiile forţei de muncă în calitate de şomeri li se acordă în mod prioritar ajutor pentru a se încadra în  muncă.
10. Persoanelor care şi-au pierdut locuinţa în urma unui act terorist li se acordă gratuit subvenţii pentru construcţia sau procurarea spaţiului locativ, în limitele şi în termenele stabilite de legislaţia în vigoare.
11.Autorităţile administraţiei publice locale şi instituţiile de asistenţă socială din unitatea administrativ-teritorială, pe al cărei teritoriu a fost săvîrşit actul terorist, ţinînd cont de caracterul şi urmările lui, precum şi de alte circumstanţe, vor întreprinde de urgenţă măsuri pentru identificarea şi evidenţa persoanelor care au suferit în urma acestui act terorist, determinarea tipurilor de asistenţă necesară şi a volumului ei, inclusiv reabilitarea socială, acordînd o atenţie deosebită organizării cazării temporare a persoanelor menţionate, creării condiţiilor necesare de trai, asigurării lor cu hrană, îmbrăcăminte şi medicamente.
12. În scopul coordonării acţiunilor autorităţilor administraţiei publice privind organizarea reabilitării sociale a persoanelor, care au suferit în  urma unui act terorist, pot fi instituite comisii şi echipe de lucru interdepartamentale.
13. Autorităţile administraţiei publice acordă, în limitele competenţelor şi posibilităţilor lor, persoanelor care au suferit în urma unui act terorist asistenţă gratuită.
14. Acţiunile (inacţiunile) ilegale ale factorilor de decizie, prin care se încalcă dispoziţiile prezentului regulament, pot fi contestate în instanţele judecătoreşti de către persoanele care au suferit în urma unui act terorist sau, în caz de necesitate, de către procuror.