HGM892/2001
ID intern unic:  296914
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
GUVERNUL
HOTĂRÎRE Nr. 892
din  28.08.2001
cu privire la supravegherea marcării de stat
Publicat : 28.09.2001 în Monitorul Oficial Nr. 119     art Nr : 1058
HG32/10.01.06, MO9-12/20.01.06 art.63
HG673/11.07.05, MO98-100/22.07.05 art.749

   
    Notă:
    Pe tot parcursul textului Regulamentului, cuvintele „Camera de Marcare” , la orice caz gramatical, se substituie cu textul „I.P. „CSSM” prin HG112 din 27.02.19, MO76-85/01.03.19 art.136; în vigoare 01.03.19
    Pe  tot cuprinsul textului  hotărîrii şi al Regulamentului cu  privire la supravegherea  marcării de stat, cuvintele "Camera de  Stat pentru  Supravegherea  Marcării pe  lîngă  Vistieria de Stat" se  substituie  cu cuvintele "Camera de  Stat pentru  Supravegherea  Marcării  pe  lîngă  Ministerul Finanţelor" prin HG673/11.07.05, MO98/22.07.05 art.749

În scopul perfecţionării activităţii de supraveghere a marcării de stat asupra utilizării metalelor şi pietrelor preţioase, Guvernul Republicii Moldova HOTĂRĂŞTE:
1. Se aprobă:
Regulamentul cu privire la supravegherea marcării de stat, conform anexei nr.1;
Semnele de marcare de stat a articolelor şi obiectelor fabricate din metale preţioase, conform anexei nr.2 (secret).
2. Toate persoanele juridice şi fizice care confecţionează articole şi obiecte din metale preţioase vor reînregistra, în mod obligatoriu, la Instituția Publică „Camera de  Stat pentru  Supravegherea  Marcării”  semnele nominale personale aplicate pe articolele şi obiectele fabricate din metale preţioase.
    [Pct.2 modificat prin HG112 din 27.02.19, MO76-85/01.03.19 art.136; în vigoare 01.03.19]
3. Ţinerea Registrului de stat al semnelor de stat de marcare se pune în sarcina Instituției Publice „Camera de  Stat pentru  Supravegherea  Marcării”.
    [Pct.3 modificat prin HG112 din 27.02.19, MO76-85/01.03.19 art.136; în vigoare 01.03.19]
4. Se abrogă Hotărîrea Guvernului Republicii Moldova  nr.555 din 6 septembrie 1993 "Cu privire la supravegherea marcării" (Monitorul, 1993, nr.9, art.260).

Prim-ministru
al Republicii Moldova                                              Vasile Tarlev

Contrasemnată:
Ministrul finanţelor                                                   Mihail Manoli
Ministrul justiţiei                                                       Ion Morei

Chişinău, 28 august 2001.
Nr. 892.
Anexa nr.1
la Hotărîrea Guvernului
Republicii Moldova nr. 892
din 28 august 2001
Regulament
cu privire la supravegherea marcării de stat

I. Dispoziţii generale
    1. Supravegherea marcării de stat asupra utilizării metalelor şi pietrelor preţioase pe teritoriul Republicii Moldova se efectuează de către Instituția Publică „Camera de  Stat pentru  Supravegherea  Marcării (în continuare – I.P. „CSSM”).
    [Pct.1 modificat prin HG112 din 27.02.19, MO76-85/01.03.19 art.136; în vigoare 01.03.19]
    [Pct.2 abrogat prin HG112 din 27.02.19, MO76-85/01.03.19 art.136; în vigoare 01.03.19]

    3. I.P. „CSSM”  îşi desfăşoară activitatea în conformitate cu Legea nr.282-XV din 22 iulie 2004 privind regimul metalelor preţioase şi pietrelor preţioase (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2004, nr.171-174, art.777), Legea nr.308/2017 cu privire la prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului şi cu statutul său.
    [Pct.3 modificat prin HG112 din 27.02.19, MO76-85/01.03.19 art.136; în vigoare 01.03.19]
    [Pct.3 modificat prin HG673/11.07.05, MO98/22.07.05 art.749]
4. Statutul I.P. „CSSM” se aprobă de către Ministerul Finanţelor.
5. I.P. „CSSM” este condusă de către director, numit şi eliberat din funcţie de către Ministerul Finanţelor.
    [Pct.5 modificat prin HG112 din 27.02.19, MO76-85/01.03.19 art.136; în vigoare 01.03.19]
II. Funcţiile I.P. „CSSM”
6. I.P. „CSSM” exercită următoarele  funcţii:      
probarea şi  marcarea  tuturor articolelor din  metale  preţioase fabricate  pe  teritoriul  Republicii Moldova  şi/sau  introduse  în  ţară pentru  comercializare, care  corespund  titlurilor  stabilite  în  punctul 14  al  prezentului Regulament;
expertizarea amprentelor semnului de  marcare de  pe articolele din metale  preţioase  şi  pietre  preţioase;
expertizarea  metalelor  preţioase  şi  diagnosticarea  pietrelor preţioase;
expertizarea  valorilor de muzeu şi de arhivă, confecţionate  din metale  preţioase  şi  pietre  preţioase;
efectuarea  analizelor  de  arbitraj şi de control  ale  metalelor preţioase,  în orice formă şi  în orice stare, şi ale articolelor din  ele, precum  şi  ale  resturilor şi deşeurilor lor, la cererea  organelor  de drept  şi  a altor autorităţi, conform  tarifelor  aprobate  de Guvern;
înregistrarea  semnelor  nominale  (personale) ale producătorilor, care  se  aplică pe articolele  confecţionate  din metale preţioase şi  pietre  preţioase  de către agenţii economici;
controlul de stat asupra  respectării de către persoanele juridice şi fizice  a  cerinţelor supravegherii  marcării  de  stat;
fabricarea  reactivelor  de  probare, la  comanda  agenţilor  economici care  utilizează   în  activitatea   lor  metale  preţioase;
alte  activităţi  prevăzute  de  legislaţie.
[Pct.6 în redacţia HG673/11.07.05, MO98/22.07.05 art.749]
7. I.P. „CSSM”este deţinător al Registrului de stat al semnelor nominale aplicate pe articolele şi obiectele fabricate din  metale şi pietre preţioase.
III. Drepturile I.P. „CSSM”
8. I.P. „CSSM”  are următoarele drepturi:
1) să exercite controlul activităţii agenţilor economici care folosesc în activitatea lor metale şi pietre preţioase în ceea ce priveşte respectarea legislaţiei şi a prezentului Regulament. În perioada controlului I.P. „CSSM”este în drept:
a) să inspecteze încăperile, locurile de muncă şi depozitele de păstrare a metalelor şi pietrelor preţioase;
b) să controleze registrele contabile şi alte documente de evidenţă contabilă a operaţiunilor cu metale preţioase şi pietre preţioase;
c) să ceară  persoanelor de răspundere explicaţii în scris, alte informaţii privind utilizarea metalelor şi pietrelor preţioase;
d) să sechestreze, în modul stabilit, articolele şi obiectele din metale preţioase ale agenţilor economici, transmise în reţeaua comercială fără amprenta semnului de marcare de stat sau în cazul în care amprenta semnului de marcare de stat este suspectată  a fi falsă. Sechestrarea articolelor se efectuează în scopul expertizării lor;
e) să  ia probe din aliaje, lingouri, bare, semifabricate, soluţii, deşeuri şi alte materiale pentru analiza şi stabilirea ponderii metalelor preţioase în ele;
[Pct.8 subpct.1) lit.f) exclusă prin HG673/11.07.05, MO98/22.07.05 art.749]


2) să transmită organelor de anchetă materialele şi documentele privind constatarea încălcărilor legislaţiei ce reglementează activitatea cu metale şi pietre preţioase, precum şi  a  prevederilor  prezentului Regulament.
IV. Obligaţiile persoanelor juridice şi fizice care
lucrează cu metale şi pietre preţioase
9. Toate persoanele juridice şi fizice, care în activitatea  lor utilizează metale şi pietre preţioase, sînt obligate:
[Pct.9 lit.a) abrogată prin HG32/10.01.06, MO9-12/20.01.06 art.63]
b) să aibă semnul său  de marcare, amprenta căruia se aplică  pe toate articolele şi obiectele din metale şi pietre preţioase produse de acestea. Pentru înregistrarea semnului propriu producătorul prezintă la I.P. „CSSM” amprenta semnului nominal personal pe o placă de metal şlefuit. Folosirea semnului nominal personal fără înregistrarea lui la I.P. „CSSM”este interzisă;
c) să prezinte I.P. „CSSM” spre probare şi marcare toate articolele din metale preţioase produse în ţară (inclusiv la comandă), cele importate pentru comercializare și cele recepționate în baza contractelor civile, cu prezentarea documentelor care confirmă provenienţa acestora şi efectuarea vămuirii.
    [Pct.9 lit.c) în redacția HG112 din 27.02.19, MO76-85/01.03.19 art.136; în vigoare 01.03.19]
    c1) să prezinte I.P. „CSSM” documentele ce confirmă proveniența  metalelor prețioase, transmise pentru efectuarea analizelor, și a pietrelor prețioase predate pentru diagnosticarea lor;
    [Pct.9 lit.c1) introdusă prin HG112 din 27.02.19, MO76-85/01.03.19 art.136; în vigoare 01.03.19]
d) să organizeze şi să ţină evidenţa contabilă a metalelor şi pietrelor preţioase în strictă conformitate cu legislaţia şi cu alte acte normative;
e) să asigure condiţiile  necesare de ţinere a evidenţei contabile, în aşa mod încît în  orice moment să fie posibilă  verificarea operaţiilor cu metalele şi pietrele preţioase;  
f) să primească şi să prezinte reprezentanţilor organelor de control documentele de evidenţă contabilă pentru verificarea lor;
g) să ia cunoştinţă  de actele controlului şi  să prezinte explicaţii  verbale sau scrise,  să ia măsurile  necesare pentru îndeplinirea propunerilor pe marginea rezultatelor controlului şi pentru înlăturarea neajunsurilor depistate;
h) se achite plata pentru  serviciile prestate de I.P. „CSSM” conform tarifelor aprobate de Guvern.
[Pct.9 modificat prin HG673/11.07.05, MO98/22.07.05 art.749]
V. Titlurile metalelor şi pietrelor preţioase
stabilite în Republica Moldova
10. Metale preţioase se consideră: aurul, argintul, platina şi metalele  platinice (paladiul, iridiul, rodiul, ruteniul, osmiul), indiferent de starea şi forma în care se află acestea, inclusiv în formă nativă, afinată, precum şi în materie primă, aliaje, semifabricate, produse industriale, compuşi chimici,  resturi  şi  deşeuri  industriale şi de  consum,  care  au  un conţinut de  0,5% sau mai mult de metal preţios fin.
11. La  pietre  preţioase  se  raportează: diamantele naturale, smaraldele,  rubinele,  safirele, alexandritele  şi  perlele  naturale (cu excepţia celor de rîu şi de  lac), în formă naturală şi prelucrată, precum  şi formaţiile unicale de chihlimbar.
[Pct.10-11 în redacţia HG673/11.07.05, MO98/22.07.05 art.749]
12. Articole şi obiecte din metale preţioase se consideră producţia fabricată atît dintr-un singur metal preţios, cît şi din aliaj din diferite metale preţioase sau din aliaj de metale preţioase cu metale neferoase.
13. Calitatea (valoarea) aliajului din care se confecţionează articolele şi obiectele din platină, aur, argint, paladiu se determină prin titlul ce indică numărul unităţilor de greutate ale metalului preţios  la o mie unităţi de greutate a aliajului.
14. Pentru articolele din metale  preţioase, fabricate şi/sau  introduse  în  ţară pentru  comercializare, se  stabilesc  următoarele titluri:
pentru  platină      -900  (nouă sute)
                           - 950  (nouă sute cincizeci)
pentru  aur           -375  (trei  sute şaptezeci  şi  cinci)
                           -500  (cinci  sute)
                           - 585  (cinci  sute optzeci  şi  cinci)
                           - 750  ( şapte sute cincizeci)
                           - 900  (nouă sute)
                           - 958  (nouă sute cincizeci  şi  opt)
                                 - 999 (nouă sute nouăzeci și nouă)
pentru  argint        - 800  (opt  sute)
                            - 830  (opt  sute treizeci)
                            - 875  (opt  sute şaptezeci  şi  cinci)
                            - 925  (nouă sute  douăzeci şi cinci)
                            - 960  (nouă sute  şaizeci)
                                   - 999 (nouă sute nouăzeci și nouă)
pentru  paladiu      - 500  (cinci  sute)
                            - 850  (opt sute cincizeci).
    [Pct.14 modificat prin HG112 din 27.02.19, MO76-85/01.03.19 art.136; în vigoare 01.03.19]
    [Pct.14 în redacţia HG673/11.07.05, MO98/22.07.05 art.749]
    141. La stabilirea titlului metalelor prețioase nu se admit devieri negative de la titlul metalului prețios.
     [Pct.141 introdus prin HG112 din 27.02.19, MO76-85/01.03.19 art.136; în vigoare 01.03.19]
[Pct.15 abrogat prin HG112 din 27.02.19, MO76-85/01.03.19 art.136; în vigoare 01.03.19]
16. Conţinutul aliajului pentru producţia tehnică dentară se determină de către Ministerul Sănătăţii.
17. Aliajul de lipit trebuie să conţină aceleaşi metale preţioase ca şi aliajul din care este confecţionat obiectul.
18. Aliajul de lipit pentru articolele din aur şi platină trebuie să aibă acelaşi titlu ca şi aliajul de bază. Titlul aliajului de lipit pentru articolele din argint nu poate fi mai mic de 650.
19. Se admite utilizarea aliajului de lipit special, care nu conţine metal preţios, pentru sudarea lănţişoarelor de aur, confecţionate la dispozitive automate, cu condiţia să se asigure titlul aurului pentru lănţişoare în limitele toleranţei stabilite.
20. Articolele din metale preţioase nu trebuie să conţină elemente din metale nepreţioase, cu excepţia:
a) mecanismelor ceasornicelor, brichetelor şi altor piese de acelaşi gen, care, din motive tehnice, nu pot fi confecţionate din metale preţioase;
b) lamelor de cuţit, elementelor elicoidale la tirbuşoane şi alte elemente asemănătoare ale obiectelor, care nu pot fi confecţionate din metale preţioase;
c) spiralelor;
d) axelor balamalelor;
e) acelor de broşe şi altor articole de acelaşi gen.
21. Se admite aplicarea elementelor nemetalice (smalţului, argintului înnegrit) pe obiecte, cu condiţia ca acestea să se deosebească de metalele preţioase. Elementele respective trebuie aplicate în aşa fel încît să nu imite metalele preţioase. Se admite garnisirea cu material nemetalic a mînerelor cuţitelor, furculeţelor şi altor tacîmuri în cantităţi necesare pentru fixarea acestora. În alte cazuri umplerea golurilor între obiecte cu materiale nemetalice nu se admite.
22. Toate articolele giuvaiere, obiectele de uz casnic, fabricate în Republica Moldova pentru comercializare, atît pe piaţa internă, cît şi peste hotare sau fabricate la comandă trebuie să corespundă titlurilor aprobate în ţară şi să fie marcate la I.P. „CSSM” cu semnul marcării de stat.
23. Articolele din metale preţioase de producţie străină, importate în Republica Moldova pentru comercializare, sînt supuse, de asemenea, marcării obligatorii de către I.P. „CSSM”.
24. De marcarea obligatorie de stat  sînt exceptate articolele din metale preţioase care prezintă valoare istorică, arheologică sau valoare artistică deosibită, precum şi articolele cu incrustaţii foarte mici de aur sau argint (arme, vaze, tave, sipete, lădiţe şi alte obiecte).
25. Aparatele, instrumentele, vasele de laborator şi alte obiecte din metale preţioase, destinate utilizării  în scopuri ştiinţifice, tehnice, medicale, precum şi alte articole nu sînt supuse marcării obligatorii, însă trebuie să fie înzestrate cu semnul de marcare, etichetă sau cu ştampila întreprinderii producătoare, cu indicarea titlului metalului şi a altor date în conformitate cu standardul de stat.