HGM977/2001
ID intern unic:  296986
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
GUVERNUL
HOTĂRÎRE Nr. 977
din  14.09.2001
privind înregistrarea gospodăriilor ţărăneşti (de fermieri)
Publicat : 27.09.2001 în Monitorul Oficial Nr. 116-118     art Nr : 1045
HG1658 din 23.12.02, MO185/31.12.02 art.1815În scopul realizării articolului 14 alineatul (6) din Legea privind gospodăriile ţărăneşti (de fermier) nr.1353-XIV din 3 noiembrie 2000 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2001, nr.14-15, art.52), Guvernul Republicii Moldova HOTĂRĂŞTE:
1. Se aprobă Regulamentul privind ţinerea Registrului gospodăriilor ţărăneşti (de fermier) (se anexează).
2. Mărimea plăţii de înregistrare a gospodăriilor ţărăneşti (de fermier), a plăţii pentru operarea modificărilor în Registrul gospodăriilor ţărăneşti (de fermier), precum şi a plăţii de eliberare a extraselor din el este de 10 lei. Plăţile în cauză se trec la bugetul unităţii administrativ-teritoriale respective, fiind utilizate pentru acoperirea cheltuielilor de ţinere a Registrului gospodăriilor ţărăneşti (de fermier).
Plata pentru eliberarea duplicatelor certificatelor de înregistrare a gospodăriilor ţărăneşti (de fermier) se stabileşte prin dispoziţia primarului unităţii administrativ-teritoriale.
3. De plata de înregistrare a gospodăriilor ţărăneşti (de fermier) sînt scutiţi fondatorii din rîndurile pensionarilor şi persoanelor cu dizabilități.
Extrasele (informaţiile) din Registrul gospodăriilor ţărăneşti (de fermier) se prezintă autorităţilor publice cu titlu gratuit.
    [Pct.3 modificat prin HG592 din 24.07.17, MO289-300/11.08.17 art.727]
4. Gospodăriile ţărăneşti (de fermier), înregistrate pînă la 8 februarie 2001, vor prezenta în mod obligatoriu primăriilor, în termenul stabilit de lege, documentele necesare înscrierii în Registrul gospodăriilor ţărăneşti (de fermier) a modificărilor respective ce rezultă din Legea privind gospodăriile ţărăneşti (de fermier). Pentru înregistrarea modificărilor nu se percepe o careva plată.
Primăriile vor asigura controlul prezentării de către gospodăriile ţărăneşti (de fermier) a documentelor necesare pentru înscrierile modificărilor în Registrul gospodăriilor ţărăneşti (de fermier).
5. Întreprinderile individuale ce desfăşoară activităţi prevăzute în art.2 alin.(1) din Legea privind gospodăriile ţărăneşti (de fermier) se vor reînregistra, în termenul stabilit de lege, efectuîndu-se înscrierile de rigoare în Registrul gospodăriilor ţărăneşti (de fermier) şi, concomitent, vor fi excluse din Registrul de stat al întreprinderilor. Pentru reînregistrare nu se percep plăţi.
6. Asociaţiile gospodăriilor ţărăneşti, înfiinţate pînă la 8 februarie 2001, care practică activitate de antreprenoriat, vor aduce, în termenul stabilit de lege, statutul lor în concordanţă cu Legea privind gospodăriile ţărăneşti (de fermier) ori se vor reorganiza sau se vor lichida, în modul stabilit de legislaţie. Pentru înregistrarea modificărilor şi completărilor efectuate în statutele asociaţiilor nu se percepe careva plăţi.
Asociaţiile gospodăriilor ţărăneşti care nu vor aduce statutele lor în corespundere cu legea sus-menţionată ori nu se vor reorganiza sau lichida vor fi lichidate pe cale judiciară, la cererea Serviciului Fiscal de Stat.
   
[Pct.6 modificat prin HG522 din 06.07.17, MO244-251/14.07.17 art.616]
7. Departamentul Statistică şi Sociologie:
va aduce actele sale normative în corespundere cu Legea privind gospodăriile ţărăneşti (de fermier) şi prezenta hotărîre;
va asigura primăriile, la solicitarea acestora, contra plată, cu formulare ale declaraţiilor de constituire a gospodăriilor ţărăneşti (de fermier) şi a registrelor gospodăriilor ţărăneşti (de fermier) (fişelor de înregistrare şi cărţilor de înregistrare a gospodăriilor ţărăneşti (de fermier);
va exercita controlul asupra ţinerii Registrului gospodăriilor ţărăneşti (de fermier) în modul prevăzut de Legea cu privire la registre.
8. Se alocă, din fondul de rezervă al Guvernului, Departamentului Statistică şi Sociologie, 300 mii lei pentru acoperirea cheltuielilor ce ţin de editarea şi difuzarea formularelor declaraţiilor de constituire a gospodăriilor ţărăneşti (de fermier) şi ale Registrelor gospodăriilor ţărăneşti (de fermier) (fişelor de înregistrare şi cărţilor de înregistrare a gospodăriilor ţărăneşti (de fermier)). Suma alocată urmează a fi rambursată trimestrial, pe măsura încasării mijloacelor de la comercializarea formularelor.
9. Departamentul Statistică şi Sociologie şi Camera Înregistrării de Stat a Departamentului Tehnologii Informaţionale vor prezenta Guvernului, pînă la 1 martie 2002, o informaţie privind executarea punctelor 4, 5 şi 6 ale prezentei hotărîri.
10. Se abrogă:
Hotărîrea Guvernului Republicii Moldova nr.465 din 29 iunie 1992 "Despre măsurile de realizare a Legii Republicii Moldova "Cu privire la gospodăria ţărănească (de fermier)" (Monitorul Parlamentului Republicii Moldova, 1992, nr.7, art.179);
Hotărîrea Guvernului Republicii Moldova nr.182 din 24 martie 1999 "Pentru aprobarea Regulamentului privind înregistrarea gospodăriilor ţărăneşti (de fermier)" (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1999, nr.31-32, art.206; nr.94-95, art.829).

Prim-ministru
al Republicii Moldova                                                  Vasile Tarlev
Contrasemnată:
Viceprim-ministru,
ministrul agriculturii
şi industriei alimentare                                                  Dmitrii Todoroglo
Ministrul finanţelor                                                        Mihail Manoli
Ministrul justiţiei                                                            Ion Morei

Chişinău, 14 septembrie 2001.
Nr. 977.

Aprobat
prin Hotărîrea Guvernului
Republicii Moldova nr. 977
din 14 septembrie 2001
REGULAMENTUL
privind ţinerea Registrului gospodăriilor ţărăneşti (de fermier)
I. Dispoziţii generale
1. Regulamentul privind ţinerea Registrului gospodăriilor ţărăneşti (de fermier) (în continuare - Regulament) este elaborat în baza Legii privind gospodăriile ţărăneşti (de fermier), Legii cu privire la registre şi altor acte normative.
2. Regulamentul stabileşte regulile unice de ţinere a Registrului gospodăriilor ţărăneşti (de fermier) (în continuare - Registru) şi modul de înregistrare a lor.
II. Registrul
3. Registrul este public şi conţine date vizînd constituirea, reorganizarea şi lichidarea gospodăriilor ţărăneşti (de fermier) (în continuare - gospodării ţărăneşti), servind, totodată, drept mijloc de colectare şi păstrare a informaţiei despre activitatea gospodăriilor ţărăneşti.
4. Registrul (anexa nr.1) este constituit din fişa de înregistrare a gospodăriei ţărăneşti (de fermier) (în continuare - fişă de înregistrare (forma nr.1) şi cartea de înregistrare a gospodăriilor ţărăneşti (de fermier) (în continuare - cartea de înregistrare (forma nr.2).
5. Deţinător al Registrului este primăria.
6. Secretarul consiliului local sau o altă persoană cu studii superioare numită prin dispoziţia primarului (în continuare - persoană împuternicită) exercită funcţiile de ţinere a Registrului.
7. Registrul este ţinut în mod manual sau computerizat. Ţinerea manuală (pe purtător de hîrtie) a Registrului este obligatorie şi în cazul ţinerii lui computerizate. Dacă datele din Registru ţinut manual (pe purtător de hîrtie) şi computerizat nu corespund, se consideră autentice datele din Registru ţinut manual (pe purtător de hîrtie).
8. Ţinerea Registrului în mod computerizat se efectuează în corespundere cu articolele 21, 22 şi 28 din Legea cu privire la registre.
9. Registrul se ţine în limba de stat. El poate fi tradus în alte limbi conform Legii cu privire la funcţionarea limbilor vorbite pe teritoriul Republicii Moldova.
10. Persoana împuternicită efectuează înscrierile în Registru în baza declaraţiei de constituire a gospodăriei ţărăneşti (de fermier) (în continuare - declaraţia de constituire (anexa nr.2), copiilor documentelor prevăzute la punctul 17, literele b) - c) din prezentul Regulament, precum şi cererii privind introducerea modificărilor şi copiilor documentelor de confirmare a modificărilor.
11. Filele cărţii de înregistrare sînt şnuruite, numerotate şi certificate prin semnătura primarului şi ştampila primăriei. Numărul filelor se indică pe ultima pagină. Se interzice înlocuirea filelor din cartea de înregistrare, extragerea lor şi încleierea unor file noi. Cartea de înregistrare cuprinde, în mod obligatoriu: denumirea cărţii, denumirea deţinătorului Registrului, a numelui şi prenumelui persoanei care exercită funcţiile de ţinere a cărţii, organului care exercită controlul, numărul propriu al cărţii, termenele  de ţinere şi păstrare, precum şi alte date stabilite de legislaţie.
12. În cartea de înregistrare datele se înscriu în ordine cronologică. Înscrierea în cartea de înregistrare se aplică în termen de o săptămînă din ziua prezentării actelor necesare pentru înregistrare şi se certifică prin semnătura persoanei împuternicite. La finele zilei de muncă, după ultimul înscris, pe primul rînd alb se trage o linie orizontală pe întreaga filă. Spaţiile libere dintre rîndurile de pe filele cărţii de înregistrare se marchează pentru a se elimina posibilitatea introducerii altor înscrieri.
13. Înscrierile în fişa de înregistrare se vor efectua atît în cifre, cît şi în litere, citeţ şi clar, fără prescurtări, pentru a se evita interpretarea diversă. Datele privind suprafaţa terenurilor se înscriu cu cifre şi litere cu exactitate  de pînă la sutimi de hectar. Înscrierile în fişă de înregistrare se efectuează astfel încît să se elimine posibilitatea ştergerii (radierii, distrugerii) ei prin metode mecanice, chimice sau alte metode, fără ca să rămînă semne vizibile de ştersătură (radiere, distrugere).
14. Pînă la înregistrarea şi eliberarea certificatului de înregistrare a gospodăriei ţărăneşti (de fermier) (în continuare - certificat de înregistrare) (anexa nr. 3), persoana împuternicită completează fişa de înregistrare în trei exemplare, le transmite organului teritorial de statistică pentru atribuirea numărului de înregistrare (punctul 2 al fişei) şi codul CUIIO, după care fişele se transmit organului teritorial fiscal pentru atribuirea codului fiscal şi trecerea în Registrul fiscal de stat, conform legislaţiei.
    [Pct.14 modificat prin HG1658 din 23.12.02, MO185/31.12.02 art.1815]

15. Organul teritorial fiscal, în termen de trei zile de la  data primirii fişelor de înregistrare, atribuie codul fiscal şi remite fişele primăriei. Primăria înregistrează gospodăria ţărănească şi eliberează certificatul de înregistrare. Un exemplar al fişei de înregistrare rămîne la primărie, iar celelalte două exemplare, în termen de trei zile de la data efectuării înscrierilor în Registru, se remit de către primărie organului teritorial fiscal şi organului teritorial de statistică.
III. Modul de înregistrare a gospodăriilor ţărăneşti
16. Gospodăria ţărănească va fi înregistrată de către fondatorul ei la primăria unităţii administrativ-teritoriale de nivelul întîi în ale cărei hotare el deţine terenul. În cazul în care terenurile deţinute de fondator sînt amplasate în hotarele a două sau mai multe unităţi administrativ-teritoriale de nivelul întîi, cererea de înregistrare a gospodăriei ţărăneşti se prezintă primăriei alese de fondator.
    [Pct.16 modificat prin HG1658/23.12.02, MO185/31.12.02 art.1815]
    a) declaraţia de constituire;
b) copiile de pe documentele ce confirmă dreptul de proprietate privată al fondatorului şi al celorlalţi membri ai gospodăriei asupra terenurilor care vor fi folosite în comun de către membrii gospodăriei (actele administrative emise de autorităţile publice în modul stabilit de legislaţie, contractele de vînzare-cumpărare, schimb, donaţie, certificatele de moştenitor, hotărîrile instanţei de judecată, titlurile de autentificare a drepturilor deţinătorului de teren şi alte documente privind apariţia sau transmiterea drepturilor asupra terenurilor, eliberate conform legislaţiei);
    [Pct.17 lit.b) modificat prin HG1658 din 23.12.02, MO185/31.12.02 art.1815]

c) copiile de pe contractele de arendă a terenurilor, după caz, autentificate de secretarul primăriei, dacă membrii gospodăriei au luat terenurile în arendă pentru a fi folosite în comun;
d) bonul de achitare a plăţii pentru înregistrarea gospodăriei.
18. Data prezentării documentelor de înregistrare a gospodăriei ţărăneşti se consideră data primirii lor de către primărie.
19. Primăria nu este în drept să refuze primirea documentelor necesare pentru înregistrarea gospodăriilor ţărăneşti, perfectate conform regulilor în vigoare, sau să ceară prezentarea altor acte decît cele prevăzute de legislaţie.
20. În decursul unei săptămîni din ziua prezentării documentelor, prevăzute de punctul 17 al prezentului Regulament, primăria verifică corespunderea documentelor prezentate cerinţelor legislaţiei, înregistrează gospodăria ţărănească, efectuînd înscrieri de rigoare în Registru şi eliberează certificatul de înregistrare sau, în acelaşi termen, se emite o dispoziţie a primarului privind refuzul de înregistrare.
21. La data înregistrării gospodăriei ţărăneşti i se atribuie numărul de înregistrare, care se indică în certificatul de înregistrare, în ştampilă şi care este numărul ei de identificare.
22. Rezerva numerelor de înregistrare a gospodăriilor ţărăneşti pentru fiecare primărie se stabileşte de către Departamentul Statistică şi Sociologie.
23. Gospodăria ţărănească se consideră înregistrată din ziua consemnării respective în Registru.
24. Refuzul de înregistrare a gospodăriei ţărăneşti poate fi admis în cazurile în care nu sînt prezentate toate actele, prevăzute de punctul 17 al prezentului Regulament sau dacă conţinutul documentelor nu corespunde prevederilor Legii privind gospodăriile ţărăneşti (de fermier).
25. Dispoziţia motivată a primarului privind refuzul de a înregistra  gospodăria ţărănească se remite fondatorului în formă scrisă, în termen de trei zile de la data emiterii dispoziţiei.
26. Refuzul de înregistrare a gospodăriei ţărăneşti nu poate servi drept obstacol pentru înaintarea repetată a documentelor de înregistrare, dacă au fost înlăturate toate motivele refuzului.
27. În caz de refuz al înregistrării gospodăriei ţărăneşti, plata de înregistrare nu se restituie.
28. Refuzul de înregistrare a gospodăriei ţărăneşti sau încălcarea termenelor ei de înregistrate pot fi atacate pe cale administrativă şi/sau judiciară.
29. Certificatul de înregistrare se eliberează fondatorului (conducătorului) gospodăriei şi serveşte drept temei pentru deschiderea conturilor bancare, confecţionarea ştampilei gospodăriei şi  întreprinderea altor acţiuni juridice în numele gospodăriei.
30. În caz de pierdere sau distrugere a certificatului de înregistrare, se eliberează duplicatul acestuia, contra plată.
31. Pentru eliberarea duplicatului certificatului de înregistrare se prezintă cererea privind eliberarea duplicatului, copia avizului publicat în mass-media privind declararea nulă a certificatului de înregistrare şi bonul de achitare a  plăţii pentru eliberarea duplicatului.
32. Duplicatul certificatului de înregistrare se eliberează fondatorului (conducătorului) gospodăriei ţărăneşti în termen de o săptămînă din ziua depunerii cererii privind eliberarea duplicatului.
IV. Modul de înregistrare a modificărilor în Registru
33. Modificările datelor din declaraţia de constituire (în continuare - modificările datelor) se înregistrează în Registru în modul prevăzut pentru înregistrarea gospodăriei ţărăneşti.
34. Pentru modificarea datelor conducătorul gospodăriei ţărăneşti, în termen de o săptămînă, informează în scris primăria despre aceste modificări, anexînd documentele de confirmare şi bonul de achitare a plăţii pentru înregistrarea modificărilor.
35. În cazul în care cartea de înregistrare nu dispune de suprafaţă suficientă pentru înscrierea modificărilor datelor, acestea pot fi efectuate pe o foaie de hîrtie aparte, care se încleie în dreptul înscrierii respective, aplicîndu-se semnătura persoanei împuternicite, cu indicarea datei introducerii modificării respective. O parte a semnăturii persoanei împuternicite trebuie să cuprindă foaia încleiată.
36. Modificările datelor intră în vigoare la data consemnării lor în Registru.
37. Înregistrarea modificărilor datelor, consemnate în Registru, nu atrage modificarea numărului de înregistrare a gospodăriei ţărăneşti.
Concomitent cu înregistrarea modificărilor datelor, consemnate în Registru, conducătorului gospodăriei ţărăneşti i se eliberează dispoziţia primarului privind efectuarea modificărilor în Registru.
[Pct.37 modificat prin HG1658/23.12.02, MO185/31.12.02 art.1815]
38. Refuzul de înregistrare a modificării datelor, consemnate în Registru, se face în modul stabilit de punctele 24-28 ale prezentului Regulament.
39. Persoana împuternicită este obligată să informeze, în termen de trei zile de la data consemnării modificărilor datelor în Registru, organul teritorial de statistică şi organul teritorial fiscal, prezentînd fişa de înregistrare cu următoarele date:
a) numărul de înregistrare a gospodăriei ţărăneşti;
b) datele care au fost modificate;
c) data consemnării modificărilor.
V. Particularităţile înregistrării modificărilor
în Registru ce ţin de reorganizare şi lichidare
40. În toate cazurile de reorganizare a gospodăriilor ţărăneşti (prin fuziune, asociere, separare, divizare sau transformare), pentru efectuarea înscrierii respective în Registru, gospodăria ţărănească, în termen de trei zile de la data adoptării hotărîrii respective, va prezenta primăriei următoarele documente:
a) cererea privind reorganizarea gospodăriei ţărăneşti cu indicarea formei de reorganizare;
b) hotărîrea de reorganizare a gospodăriei ţărăneşti;
c) certificatul de înregistrare (în original);
d) copia avizului publicat în mass-media privind reorganizarea gospodăriei ţărăneşti.
Cererea privind reorganizarea gospodăriei ţărăneşti serveşte drept temei pentru consemnarea modificărilor respective în Registru.
41. În cazul fuziunii a două şi mai multe gospodării ţărăneşti, gospodăriile reorganizate se radiază din Registru, iar gospodăria ţărănească nou constituită se înscrie în Registru.
42. În cazul asocierii unei gospodării ţărăneşti la o altă gospodărie, prima gospodărie ţărănească se radiază din Registru, iar referitor la cea de-a doua se introduc modificările respective în Registru, cu păstrarea numărului ei de înregistrare.
43. În cazul separării gospodăriei ţărăneşti, gospodăriile ţărăneşti nou constituite se înscriu în Registru, iar referitor la prima gospodărie ţărănească se introduc modificările respective în Registru, cu păstrarea numărului ei de înregistrare.
44. În cazul divizării gospodăriei ţărăneşti în două sau mai multe gospodării, gospodăria reorganizată se radiază din Registru, iar gospodăriile ţărăneşti nou constituite în urma acestei diviziuni se înscriu în Registru.
45. În cazul transformării gospodăriei ţărăneşti într-o altă formă organizatorico-juridică de antreprenoriat, gospodăria se radiază din Registru în condiţiile prevăzute de legislaţie.
46. Radierea gospodăriei ţărăneşti din Registru în urma reorganizării prin transformare se efectuează concomitent cu înregistrarea întreprinderii nou constituite în Registrul de stat al întreprinderilor.
47. În cazul reorganizării gospodăriei ţărăneşti, persoana împuternicită este obligată să informeze despre aceasta, în termen de trei zile de la data înscrierii de rigoare în Registru, organul teritorial fiscal şi organul teritorial de statistică, prezentînd fişa de înregistrare cu următoarele date:
a) numărul de înregistrare a gospodăriei ţărăneşti;
b) data reorganizării;
c) temeiul reorganizării.
48. În cazul lichidării gospodăriei ţărăneşti, pentru consemnarea respectivă în Registru, gospodăria ţărănească, în termen de trei zile de la data aprobării bilanţului de lichidare, va prezenta primăriei următoarele documente:
a) cererea privind radierea gospodăriei ţărăneşti din Registru;
b) certificatul de înregistrare (în original);
c) actul de confirmare a achitării în întregime cu bugetul de stat şi bugetele locale, eliberat de organul teritorial fiscal;
d) actul de confirmare a faptului că gospodăria ţărănească şi-a închis contul (conturile) bancar, eliberat de banca (băncile) deserventă;
e) actul despre predarea spre nimicire a ştampilei gospodăriei ţărăneşti, eliberat de organul de poliţie în a cărui rază îşi are sediul gospodăria;
f) copia avizului publicat în mass-media privind lichidarea gospodăriei ţărăneşti;
g) documentul eliberat de Arhiva de Stat privind predarea spre păstrare a documentelor ce fac parte din Fondul Arhivistic al Republicii Moldova, conform nomenclatorului.
49. În cazul lichidării gospodăriei ţărăneşti, în condiţiile prevăzute de legislaţie, ea este radiată din Registru prin bararea întregului înscris cu modificările făcute, aplicîndu-se semnătura persoanei împuternicite, cu indicarea datei radierii. Radierea înscrierilor se efectuează astfel încît înscrierea rectificată să poată fi citită în varianta iniţială.
50. În cazul lichidării gospodăriei ţărăneşti, persoana împuternicită este obligată să informeze despre aceasta, în termen de trei zile de la data radierii din Registru, organul teritorial fiscal şi organul teritorial de statistică, prezentînd fişa de înregistrare cu următoarele date:
a) numărul de înregistrare a gospodăriei ţărăneşti;
b) data lichidării;
c) temeiul lichidării.
VI. Prezentarea extraselor (informaţiei) din Registru
51. Primăria este obligată să prezinte oricărei persoane extrasul (informaţia) din Registru în termen de trei zile lucrătoare de la data depunerii cererii şi bonul de achitare a plăţii pentru eliberarea  extrasului (informaţiei).
52. Extrasul (informaţia) din Registru se semnează de către persoana împuternicită cu indicarea datei prezentării extrasului (informaţiei) şi aplicarea ştampilei primăriei.
53. Extrasul (informaţia) din Registru se consideră informaţie oficială.
54. Refuzul de prezentare a extrasului (informaţiei) din Registru poate fi atacat în instanţa de judecată.
VII. Dispoziţii finale
55. Primăria este obligată să asigure păstrarea Registrului şi a documentelor în baza cărora au fost efectuate înscrierile în Registru în safeuri sau dulapuri din metal.
56. Ţinerea Registrului este supusă unui control intern şi extern. Controlul intern este efectuat permanent de către primar.
57. Controlul extern al ţinerii Registrului este efectuat de organul teritorial de statistică cel puţin o dată pe an. După fiecare verificare, organul teritorial de statistică întocmeşte un act în două exemplare, unul dintre care se anexează la Registru, iar celălalt rămîne la organul teritorial de statistică.
58. Condiţiile, termenele de predare şi de păstrare la Arhiva de Stat a Registrului şi a documentelor în baza cărora au fost făcute înscrierile în Registru, se stabilesc de Serviciul de Stat de Arhiva al Republicii Moldova.
59. Primarul, precum şi persoana împuternicită, pentru încălcarea legislaţiei privind ţinerea Registrului, poartă răspundere în conformitate cu legislaţia.

    anexa nr.1
   
[Anexa nr.1 modificată prin HG1658/23.12.02, MO185/31.12.02 art.1815]

    anexa nr.2
   
[Anexa nr.2 modificată prin HG1658/23.12.02, MO185/31.12.02 art.1815]

    anexa nr.3