HGO1006/2004
ID intern unic:  297065
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
GUVERNUL
HOTĂRÎRE Nr. 1006
din  13.09.2004
pentru aprobarea Regulamentului cu privire la concesionarea serviciilor
publice de gospodărie comunală
Publicat : 17.09.2004 în Monitorul Oficial Nr. 171     art Nr : 1183
În scopul executării prevederilor articolului 26 al Legii serviciilor publice de gospodărie comunală nr.1402-XV din 24 octombrie 2002 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2003, nr.14-17, art.49), Guvernul HOTĂRĂŞTE:
1. Se aprobă Regulamentul cu privire la concesionarea serviciilor publice de gospodărie comunală (se anexează).
2. Departamentul Privatizării, în comun cu Departamentul Construcţiilor şi Dezvoltării Teritoriului şi cu autorităţile administraţiei publice locale, va întocmi în termen de 3 luni lista operatorilor serviciilor publice de gospodărie comunală, pasibili de concesionare, şi o va prezenta Guvernului spre aprobare.
3. Controlul asupra executării prezentei hotărîri se pune în sarcina Departamentului Privatizării şi Departamentului Construcţiilor şi Dezvoltării Teritoriului.
Prim-ministru                               Vasile TARLEV
Contrasemnează:
Prim-viceprim-ministru          Vasile IOVV
Ministrul justiţiei                      Victoria Iftodi
Chişinău, 13 septembrie 2004.
Nr. 1006.
Aprobat
prin Hotărîrea Guvernului
nr. 1006 din 13 septembrie 2004
REGULAMENT
cu privire la concesionarea serviciilor publice de gospodărie comunală
I. Dispoziţii generale
1. Regulamentul cu privire la concesionarea serviciilor publice de gospodărie comunală (în continuare - Regulament) a fost elaborat în baza Legii serviciilor publice de gospodărie comunală nr.1402-XV din 24 octombrie 2002 şi stabileşte cadrul juridic unitar privind etapele şi condiţiile ce trebuie îndeplinite în procedura de concesionare a serviciilor de alimentare cu apă şi de canalizare şi a altor servicii publice de gospodărie comunală, indiferent de forma de proprietate a operatorului şi forma organizatorică de gestionare.
2. Prevederile prezentului Regulament se aplică în toate cazurile în care autorităţile administraţiei publice gestionează serviciile publice de gospodărie comunală.
3. Autorităţile administraţiei publice elaborează şi aprobă studiul de specialitate pentru stabilirea soluţiei de delegare a serviciilor publice de gospodărie comunală şi încheierea contractelor de delegare a gestiunii, precum şi documentaţia de organizare a licitaţiei aferente delegării, în termen de 3 luni de la luarea deciziei privind delegarea gestiunii. Procedurile de licitaţie vor începe nu mai tîrziu de 2 luni de la aprobarea documentelor de licitaţie.
4. Delegarea gestiunii poate fi transmisă, în modul stabilit, operatorilor autohtoni şi străini.
5. Procesul de concesionare a serviciilor publice de gospodărie comunală este monitorizat de către autorităţile administraţiei publice, în baza legislaţiei şi actelor normative în vigoare.
6. Delegarea gestiunii se face în conformitate cu legislaţia în vigoare, în condiţii de transparenţă, imparţialitate şi prin contract de concesiune, în care se stabileşte termenul delegării.
II. Delegarea gestiunii prin contract de concesiune
7. Contractul de concesionare a serviciilor publice de gospodărie comunală va fi elaborat conform modelului prezentat în anexa nr. 2 a Regulamentului privind tenderele internaţionale de concesionare în Republica Moldova, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 102 din 27 februarie 1996 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1996, nr.32-33, art. 221).
8. Concesionarea se face prin licitaţie publică după parcurgerea etapelor prevăzute în punctul 3 din prezentul Regulament.
9. De concesionare sînt pasibile atît serviciile publice de gospodărie comunală în întregime, cît şi obiectivele aparte ale acestora.
10. Pentru ţinerea evidenţei documentelor şi a informaţiei cu privire la desfăşurarea procedurilor de concesionare şi referitor la derularea contractelor de concesiune, comitetul de tender va întocmi şi va păstra registrul "Candidaturi şi oferte", care va cuprinde date şi informaţii referitoare la derularea procedurilor prealabile încheierii contractului de concesiune, precum şi la studiul de oportunitate, la depunerea candidaturilor şi la oferte.
11. Toate documentele întocmite pe parcursul desfăşurării procedurilor de licitaţie se vor păstra de către autoritatea administraţiei publice respective, într-un dosar al delegării de gestiune, care se va elabora pentru fiecare contract de concesiune în parte.
12. Autoritatea administraţiei publice locale are obligaţia de a păstra confidenţialitatea documentelor din dosarul de concesionare.
13. Departamentul Privatizării, în comun cu Departamentul Construcţiilor şi Dezvoltării Teritoriului şi autorităţile respective ale administraţiei publice locale, va alcătui lista obiectivelor propuse pentru concesionare, prezentînd-o Guvernului spre aprobare. Concedentul va elabora studiul de fundamentare tehnico-economică a oportunităţii concesionării şi clauzele obligatorii ale contractului de concesiune.
14. Lista operatorilor serviciilor publice de gospodărie comunală propuse pentru concesionare, aprobată de Guvern şi Parlament, este temei pentru organizarea licitaţiilor şi încheierea, în baza rezultatelor acestora, a contractelor de concesiune, conform legislaţiei în vigoare.
15. Iniţierea delegării de gestiune are la bază un studiu de fundamentare tehnico-economic, efectuat şi aprobat de autorităţile administraţiei publice respective, care va cuprinde elementele Legii cu privire la concesiuni şi ale anexei nr.1 a Regulamentului privind tenderele internaţionale de concesionare în Republica Moldova.
16. Dosarul tenderului va cuprinde condiţiile minime necesare pentru desfăşurarea licitaţiei de concesionare (conform modelului Caietului de sarcini pentru concesionarea serviciilor de alimentare cu apă şi de canalizare, anexat la prezentul Regulament).
17. Conţinutul dosarului tenderului se aprobă prin hotărîrea organului administraţiei publice fondatoare (concedent).
18. Dosarul tenderului va fi pus în vînzare de către autoritatea administraţiei publice fondatoare, la sediul său.
19. Preţul dosarului tenderului se va stabili de către comitetul de tender, conform legislaţiei şi actelor normative în vigoare.
20. În funcţie de serviciile ce fac obiectul concesiunii, dosarul tenderului va cuprinde în mod obligatoriu:
a) condiţiile de exploatare şi prestare a serviciilor publice de gospodărie comunală respective şi obiectivele de ordin economic, financiar şi de mediu urmărite de autoritatea administraţiei publice locale pentru exploatarea eficace a serviciilor;
b) sarcinile autorităţilor administraţiei publice locale şi ale operatorului, ce ţin de realizarea investiţiilor şi modalitatea de finanţare a acestora, inclusiv termenele de realizare a investiţiilor;
c) clauzele financiare şi de asigurări;
d) regimul utilizării bunurilor de către operator în derularea concesiunii;
e) obligaţiile privind protecţia mediului, a sănătăţii publice şi privind fiabilitatea, stabilite conform legislaţiei şi actelor normative în vigoare;
f) obiectul concesiunii, inclusiv datele necesare identificării exacte a serviciului public ce face obiectul delegării de gestiune, care rezultă din fundamentarea tehnico-economică prevăzută în studiul de oportunitate, inventarul complet al obiectelor de servicii publice de gospodărie comunală, din punct de vedere tehnic, cantitativ şi valoric, precum şi aria în care se desfăşoară activitatea concesionată;
g) destinaţia serviciilor publice de gospodărie comunală;
h) obligativitatea funcţionării serviciilor delegate în regim de continuitate şi de permanenţă, în condiţiile îndeplinirii indicatorilor de performanţă;
i) interdicţia subdelegării de gestiune a serviciului public;
j) durata pentru care se face concesiunea;
k) redevenţa minimă şi modul de calcul al acesteia;
l) condiţiile impuse de natura bunurilor şi serviciilor ce fac obiectul concesiunii, printre care condiţii:
de fiabilitate;
privind folosirea şi conservarea patrimoniului public încredinţat prin delegarea de gestiune;
privind protecţia mediului;
privind protecţia muncii;
impuse de organele de sănătate publică;
impuse de acordurile şi convenţiile internaţionale la care Republica Moldova este parte;
de adaptare treptată la normele Uniunii Europene;
m) cuantumul garanţiilor ce urmează a fi depuse de către operator în conformitate cu legislaţia în vigoare;
n) clauzele referitoare la încetarea contractului de concesiune;
o) clauzele referitoare la personalul angajat şi la protecţia socială, în cazul serviciilor publice existente;
p) modalităţile de transfer al activităţii de la operatorul existent;
q) controlul exercitat de concedent şi cerinţele de raportare.
III. Finanţarea investiţiilor
21. Finanţarea investiţiilor care fac obiectul prevederilor punctului 20 litera b) se asigură din următoarele surse:
a) fonduri proprii ale operatorului şi alocaţii de la bugetul local, conform obligaţiilor din contractul de concesiune;
b) participarea capitalului privat în cadrul unor contracte de tipul "construieşte - operează - transferă" şi variante ale acestuia;
c) cota-parte a statului ca participare la cofinanţarea unor proiecte realizate cu sprijin financiar extern, precum şi a unor programe de urgenţă sau cu caracter social;
d) economii rezultate din dotări cu echipamente de performanţă;
e) alte surse.
22. Investiţiile efectuate de operator pentru reabilitarea, modernizarea şi dezvoltarea sistemului public se vor amortiza de către operatorul serviciilor publice de gospodărie comunală, pe durata contractului de concesiune.
23. Investiţiile străine către operatorii serviciilor publice de gospodărie comunală beneficiază de toate facilităţile legale în vigoare la momentul încheierii tranzacţiei. Facilităţile obţinute vor fi menţionate în contractul de concesiune şi vor fi valabile pe perioada stabilită la încheierea acestuia. În situaţia obţinerii de către investitor a unor facilităţi ulterioare, contractul de concesiune va fi modificat în modul corespunzător, cu avizul organului public central de specialitate.
24. Investiţiile care se realizează din fondurile proprii ale investitorilor rămîn în proprietatea acestora pe toată durata contractului, dacă la încheierea acestuia nu s-a convenit altfel. În contractul de concesiune se va menţiona modul de repartiţie a bunurilor la încetarea din orice cauză a acestuia.
25. După aprobarea dosarului tenderului de către autoritatea administraţiei publice locale în calitate de concedent, aceasta va publica anunţul privind organizarea licitaţiei conform punctelor 17-22 ale Regulamentului privind tenderele internaţionale de concesionare în Republica Moldova.
26. Procedurile legate de organizarea şi desfăşurarea procesului de concesionare vor fi asigurate de concedent, conform Regulamentului nominalizat în punctul 25.
27. Comitetul tenderului şi membrii acestuia se numesc prin decizia concedentului, conform alineatului (5) punctele 7, 9 şi 10 ale Regulamentului privind tenderele internaţionale de concesionare în Republica Moldova.
28. Oferta pentru tender şi cererea de participare vor fi prezentate conform punctelor 27-32 şi modelului din anexa nr.3 la regulamentul sus-menţionat şi vor fi elaborate obligatoriu în limba moldovenească şi în alte limbi solicitate.
29. Organizarea şi modul de desfăşurare a licitaţiei, licitaţiei restrînse, adjudecarea şi aprobarea rezultatelor vor decurge conform punctelor 6-12 şi 33-64 ale regulamentului sus-citat.
30. Contractul de concesiune se încheie între autoritatea administraţiei publice locale, de comun acord cu organul public central de specialitate şi operatorul declarat cîştigător al licitaţiei, conform procedurilor Legii cu privire la concesiuni (articolele 13 şi 14), în condiţiile prevăzute în punctele 65-69 şi în anexa nr.2 din sus-numitul regulament.
IV. Dispoziţii privind exercitarea dreptului de control
31. Dreptul de control asupra corectitudinii concesionării serviciilor publice de gospodărie comunală îl deţin Departamentul Privatizării, organele controlului financiar de stat, raionale sau ale municipiului Chişinău, după caz, şi organul public central de specialitate.
32. Controlul concesiunii va urmări, în special, respectarea prevederilor referitoare la:
a) hotărîrea de concesionare;
b) publicitate;
c) conţinutul documentaţiei, în special al dosarului tenderului;
d) componenţa şi modul de funcţionare a comitetului tenderului;
e) termenele prevăzute de prezentul Regulament;
f) informarea factorilor interesaţi despre acordarea sau încetarea concesiunii.
33. Activităţile de monitorizare şi control al modului de respectare a obligaţiilor stabilite în contractele de concesiune se realizează de către Departamentul Privatizării şi autoritatea administraţiei publice locale.
34. Pentru încălcarea dispoziţiilor prezentului Regulament se aplică sancţiuni conform legislaţiei în vigoare.
V. Dispoziţii finale
35. Procedurile licitaţiei aflate în derulare la data intrării în vigoare a prezentului Regulament îşi păstrează valabilitatea şi vor fi finalizate în condiţiile respectării legislaţiei în vigoare la momentul începerii desfăşurării lor, în măsura în care clauzele contractului ce urmează a fi încheiat nu contravin prevederilor legislaţiei în vigoare.
36.În cazul apariţiei contradicţiilor referitor la modalităţile de concesionare a serviciilor publice de gospodărie comunală, nereflectate în prezentul Regulament, autorităţile administraţiei publice centrale şi locale se vor conduce de prevederile Regulamentului privind tenderele internaţionale de concesionare în Republica Moldova.
  Anexă
la Regulamentul cu privire la
concesionarea serviciilor
publice de gospodărie comunală
Caiet de sarcini
pentru concesionarea serviciilor de alimentare
cu apă şi de canalizare
(model)
I. Dispoziţii generale
Caietul de sarcini este întocmit în baza legislaţiei în vigoare şi cuprinde condiţiile minime pentru desfăşurarea licitaţiei de concesionare a serviciilor de alimentare cu apă şi de canalizare şi a altor servicii publice de gospodărie comunală aferente unei localităţi sau unui grup de localităţi.
Caietul de sarcini se întocmeşte de către fondator (concedent), care are obligaţia de a stabili modul de gestiune, şi este realizat în baza studiului tehnico-economic, pentru stabilirea soluţiei de delegare a gestiunii serviciului public de gospodărie comunală, precum şi în baza documentelor de pregătire a licitaţiei.
Caietul de sarcini şi studiul tehnico-economic se aprobă prin decizia organului administraţiei publice fondatoare.
II. Obiectul, aria concesiunii şi obiectivele concedentului
A. Datele de identificare a serviciului public
1. Serviciul de alimentare cu apă şi/sau de canalizare (alte servicii publice de gospodărie comunală care fac obiectul concesiunii) este situat în localitatea____________________, str. __________________, nr. _________, raionul _______________.
Autoritate concedentă a serviciului este consiliul local de nivelul întîi sau al doilea, situat pe str. ______________, nr._____, raionul, localitatea.
Prestarea serviciului se realizează pe teritoriul localităţii/raionului, numit în continuare " aria concesiunii".
Aria concesiunii este definită de punctele de delimitare a instalaţiilor dintre operator şi utilizator.
Concesionarul nu poate subconcesiona, în tot sau în parte, obiectul concesiunii sau bunurile.
Obiectivele concedentului sînt:
a) îmbunătăţirea condiţiilor de trai ale cetăţenilor;
b) realizarea unei infrastructuri edilitare moderne, ca bază a dezvoltării economice şi în scopul atragerii investiţiilor profitabile pentru comunităţile locale;
c) dezvoltarea durabilă a serviciilor;
d) protecţia mediului;
e) asigurarea contorizării consumului de apă pentru fiecare consumator cu care se încheie contracte de furnizare;
f) orientare spre client;
g) altele.
B. Componenţa obiectelor tehnologice ale sistemului public de alimentare cu apă şi a altor servicii publice de gospodărie comunală
2. Sursa de apă
Sursa de apă este de suprafaţă şi/sau subterană şi este compusă din priză de suprafaţă şi/sau fîntîni arteziene de mică/medie/mare adîncime.
Capacitatea instalată a sursei este de _______m3/24 h;
3. Staţia de tratare a apei:
a) deznisiparea apei brute se realizează prin intermediul deznisipatoarelor de tip orizontal/vertical, avînd debitul instalat de __________m3/24 h;
b) staţia de tratare foloseşte drept coagulant sulfat de aluminiu/sulfat feros (alţi reactivi) şi este dimensionată pentru un debit de tratare apă brută de ________m3/24 h;
c) decantarea apei tratate cu coagulant se realizează prin intermediul decantoarelor de tip orizontal/longitudinal/vertical/radial, avînd debitul total de ________m3/24h;
d) filtrarea apei decantate se realizează prin intermediul filtrelor de tip lent/rapid/ultrarapid, avînd debitul total instalat de ________m3/24 h;
e) d ezinfectarea apei filtrate se face prin metoda chimică (clorinare)/ fizică/biologică/digodinamică, într-o staţie de dezinfectare;
f) corectarea caracteristicilor chimice ale apei constă, după caz, în dezinfectare/demangalizare/reducerea durităţii/eliminarea gazelor dizolvate;
g) corectarea caracteristicilor organoleptice ale apei constă în corectarea, după caz, a gustului şi/sau a mirosului apei;
h) determinarea valorilor parametrilor calitativi ai apei tratate se efectuează într-un laborator propriu, atestat;
i) înmagazinarea apei se face în______ bucăţi rezervoare îngropate/semiîngropate/aeriene.
4. Pomparea apei
Pomparea apei se face prin intermediul staţiilor de pompare echipate cu pompe electrice, cu Q =___________ m3/h, N= ________kW, n = _______ rot/min.
5. Aducţiuni de apă, apeducte
Transportul apei de la captare pînă la rezervoarele de înmagazinare se realizează prin aducţiuni/apeducte avînd diametrul Dn = ____mm, L =_____ km.
6. Distribuirea apei, artere şi conducte
Transportul apei de la rezervoarele de înmagazinare pînă la utilizatori se face printr-un sistem de artere (Dn> 250 mm), conducte de serviciu (Dn<250 mm) şi branşamente prin care se asigură ______% din cerinţele utilizatorilor, avînd pe diametre următoarele lungimi şi materiale de execuţie:
a) Artere
Diametrul nominal (mm)                                          Lungimea (km)                                 Materialele de execuţie
b) Conducte de serviciu
c) Branşamente pe tipodimensiuni
C. Componenţa obiectelor tehnologice ale sistemului public de canalizare
7. Transportul apelor uzate
Transportul apelor uzate şi meteorice convenţional curate de la utilizatori la canalele de serviciu şi de la acestea la colectoare se realizează printr-un sistem de tuburi de canalizare avînd diametrul Dn<600 mm.
Diametrul nominal (mm)                                          Lungimea (km)                                 Materialele de execuţie
8. Colectoarele de canalizare
Transportul apelor uzate şi a celor convenţional curate între colectoarele stradale şi staţia de epurare sau direct în emisar, pentru apele meteorice şi convenţional curate, în cazul sistemelor divizor de canalizare, se realizează printr-un sistem de colectoare de canalizare avînd diametrul Dn< 600 mm.
Diametrul nominal (mm)                                          Lungimea (km)                                 Materialele de execuţie
9. Staţia de epurare a apelor uzate
a) reţinerea corpurilor mari şi a celor de dimensiuni medii, transportate de apa uzată, se realizează prin intermediul grătarelor de tipul: plan cu curăţare manuală/curb cu curăţare mecanică/plan de tip lanţ cu zale/grătar-sită plan/grătar-sită rotativ/grătar-sită rotativ cu cuţit raclor de tip greblă/grătar-sită cu melc de raclare, avînd debitul instalat de _____ m3/24 h site tip tambur cu sită /sită vibratoare/sită cu tambur/sită plană curăţată mecanic, avînd debitul instalat de _____ m3/24h;
b) deznisiparea apelor uzate se realizează prin intermediul deznisipatoarelor de tip orizontal/vertical, avînd debitul instalat de ______m3/24h;
c) separarea grăsimilor din apele uzate se realizează prin intermediul separatoarelor avînd debitul instalat de _______m3/24 h;
d) decantarea apelor uzate se realizează prin intermediul decantoarelor de tip orizontal/vertical/radial/cu etaj avînd debitul total instalat de ______m3/24 h;
e) epurarea biologică naturală se realizează prin cîmpuri de irigare şi de infiltrare şi prin iazuri biologice avînd debitul instalat de ______m3/24 h;
f) filtrarea biologică se realizează prin filtre biologice de mică/mare încărcare/cu discuri, avînd debitul instalat de ______m3/24 h;
g) aerarea apei se realizează prin intermediul bazinelor de aerare, avînd debitul instalat de _______m3/24 h;
h) decantarea secundară a apei se realizează, după aerarea ei, prin decantoare de tipul ____________, avînd debitul instalat de _______ m3/24 h;
i) dezinfectarea apelor uzate epurate se realizează prin tratarea cu clorură de var/clor gazos/radiaţie.
10. Fermentarea nămolurilor
a) fermentarea nămolurilor se realizează în iazuri de nămol/fose septice/decantoare cu etaj/rezervoare de fermentare;
b) îngroşarea nămolurilor se realizează prin decantoare radiale concentratoare/bazine de spălare treapta I şi II, iar deshidratarea se realizează prin metode naturale, în iazuri de nămol şi platforme pentru uscarea nămolurilor, sau prin procedee mecanice statice, prin filtre-vacuum (filtre-presă, filtre-sită, aparate centrifuge, aparate electroosmotice), precum şi prin procedee tehnice.
11. Pomparea apelor uzate
Pomparea apelor uzate se face prin intermediul staţiilor de pompare, echipate cu pompe electrice, cu Q = _______ m3/h, N = __________kW, n = ____________ rot/min.
D. Componenţa obiectelor energetice ale sistemului de alimentare cu apă şi de canalizare şi altor sisteme de servicii publice de gospodărie comunală
12. Sistemul public de alimentare cu apă şi de canalizare este dotat, după caz, cu următoarele componente energetice:
a) staţii electrice de transformare;
b) staţii de conexiuni;
c) centrale termice;
d) staţii de compresoare;
e) reţele electrice de forţă şi iluminat;
f) reţele de termoficare;
g) reţele de aer comprimat;
h) reţele de utilităţi de incintă (apă, canalizare, gaze naturale, combustibil lichid etc.).
E. Componenţa obiectelor auxiliare ale sistemului de alimentare cu apă şi de canalizare şi altor sisteme publice de gospodărie comunală
13. Sistemul public de alimentare cu apă şi de canalizare are în componenţă, după caz, următoarele tipuri de obiecte anexe:
a) terenuri pentru asigurarea zonelor de protecţie sanitară;
b) împrejmuiri pentru zonele de protecţie sanitară şi pentru securizarea incintelor;
c) clădiri anexe destinate serviciilor auxiliare (acces, pază, dispecerat, gospodărire interioară);
d) depozite situate în clădiri sau pe platforme acoperite sau deschise, necesare pentru activităţi de întreţinere şi exploatare;
e) altele.
F. Componenţa obiectivelor de întreţinere şi exploatare ale sistemului de alimentare cu apă şi de canalizare şi altor sisteme publice de gospodărie comunală
14. Sistemul public de alimentare cu apă şi de canalizare are în componenţă, după caz, următoarele secţii de exploatare:
a) secţia de întreţinere şi exploatare a reţelelor de alimentare cu apă potabilă şi industrială;
b) secţia de întreţinere şi exploatare a reţelelor de canalizare;
c) secţia de intervenţie construcţii şi lucrări speciale;
d) secţia de întreţinere şi exploatare a staţiilor de pompare a apei;
e) secţia de întreţinere şi exploatare a staţiilor de pompare a apelor uzate;
f) secţia de transport şi utilaje specializate;
g) altele.
G. Componenţa obiectelor administrative ale sistemului de alimentare cu apă şi de canalizare şi altor sisteme publice de gospodărie comunală
15. Sistemul public de alimentare cu apă şi de canalizare dispune de următorul/următoarele sediu/sedii administrative (se indică).
III. Condiţiile de exploatare a serviciului de alimentare cu apă şi de canalizare
şi altor servicii publice de gospodărie comunală
A. Condiţii tehnice
16. Serviciul public de alimentare cu apă şi de canalizare trebuie să asigure furnizarea/prestarea serviciului în regim de continuitate, asigurînd Q =_____1/s şi presiunea de serviciu minim H = ____mmcA pentru toţi utilizatorii din aria de prestare.
B. Obiective de exploatare
17. Obiectivele pe care trebuie să le atingă serviciul public, obiect al concesiunii, sînt următoarele:
a) îmbunătăţirea condiţiilor de trai ale cetăţenilor, cu evidenţierea programului de extindere a sistemului la nivelul utilizatorilor;
b) realizarea unei infrastructuri edilitare moderne, ca bază a creşterii economice, cu evidenţierea măsurilor de dezvoltare a infrastructurii;
c) protecţia mediului, cu evidenţierea măsurilor de protecţie a mediului pe etape de dezvoltare, în concordanţă cu programul de adaptare la normele Uniunii Europene.
C. Obiective de ordin economic
18. Serviciul public de alimentare cu apă şi de canalizare va urmări realizarea unui raport optim calitate/cost pentru perioada de derulare a contractului de concesiune şi un echilibru între riscurile şi beneficiile asumate prin contract.
Structura şi nivelul tarifelor practicate vor reflecta costul efectiv al furnizării/prestării şi vor fi în conformitate cu procedura de stabilire, ajustare şi modificare a preţurilor şi tarifelor pentru serviciile publice de alimentare cu apă şi de canalizare, conform legislaţiei în vigoare.
D. Obiective de mediu
19. Pe perioada derulării contractului de concesiune se vor respecta prevederile legislaţiei în domeniul protecţiei mediului.
IV. Sarcinile autorităţilor administraţiei publice locale  şi ale operatorilor în domeniul investiţiilor
20. Finanţarea lucrărilor se asigură, după caz, din următoarele surse:
a) fonduri proprii ale operatorului;
b) credite bancare, în valoare de ________ lei, cu termen de realizare_________;
c) sprijin nerambursabil, în valoare de _______ lei, obţinut prin aranjamente şi/sau acorduri multilaterale, conform programului_______pentru realizarea obiectivelor __________, cu termen de realizare ________;
d) contribuţia de capital privat al operatorului, în valoare de_______ lei, pentru obiectivele ______cu termen de punere în funcţiune_______;
e) din economii, în valoare de ____________ lei, rezultate din dotarea cu următoarele echipamente de performanţă:__________________. Economiile respective se folosesc pentru:_____________________________________;
f) alte surse (nominalizate), în valoare de _____mil. lei, pentru realizarea obiectivelor___________ , cu termen de realizare________________________.
21. Investiţiile efectuate de operator pentru reabilitarea, modernizarea şi dezvoltarea sistemului de alimentare cu apă şi de canalizare şi altor servicii publice de gospodărie comunală se vor amortiza pe perioada de derulare a contractului de concesiune, conform următorului program:
a) pentru obiectivul_______________pînă în________________;
b) pentru obiectivul______________pînă în_________________ etc.
22. Ofertantul va pregăti, ca parte integrantă a ofertei sale, planurile de investiţii pe întreaga durată a contractului şi care va acoperi aria actuală a concesiunii.
Planurile de investiţii vor fi reactualizate de comun acord cu concedentul, în funcţie de planurile de dezvoltare urbanistică locală.
Investiţiile străine în sistemele de alimentare cu apă şi de canalizare şi alte servicii publice de gospodărie comunală beneficiază de toate facilităţile legale în vigoare la momentul încheierii contractului. Facilităţile obţinute se vor menţiona în contractul de delegare a gestiunii şi vor fi valabile pe perioada ____________________________________.
Investiţiile care se realizează din fondurile proprii ale investitorilor autohtoni se află în proprietatea acestora pe perioada derulării contractului, iar la încetarea lui urmează să se repartizeze astfel: ___________________.
V. Clauze financiare şi de asigurări
23. Investiţiile menţionate la punctul 20 se supun obligaţiilor şi clauzelor impuse de finanţatori pentru fiecare modalitate de finanţare.
Prin aceste clauze se stabilesc modalităţile de returnare a creditelor, termenele de rambursare, perioada de amortizare, standardele de calitate a bunurilor aduse ca investiţii, modalităţile de preluare a bunurilor care au făcut obiectul investiţiilor, clauze referitoare la păstrarea patrimoniului încredinţat pe perioada concesiunii şi la predarea bunurilor de retur la sfîrşitul concesiunii, astfel încît la încetarea contractului capacitatea concedentului de realizare a serviciului să fie cel puţin egală cu cea existentă la data intrării în vigoare a contractului.
Ofertantul se va angaja să contracteze şi să menţină următoarele tipuri de asigurări:
a) asigurarea împotriva pagubelor materiale, ce va acoperi toate riscurile cu privire la pierderile fizice sau la daunele aduse sistemului;
b) asigurarea de răspundere civilă a concesionarului (inclusiv obligaţiile generale faţă de terţi în caz de deces, vătămări corporale, pierderi ori daune ale proprietăţii);
c) asigurări auto, ce acoperă parcul de mijloace de transport şi utilaje folosite de concesionar în exploatarea sistemului;
d) asigurări pentru acoperirea obligaţiilor faţă de angajaţi, inclusiv în cazul accidentelor personale;
e) altele, conform legislaţiei în vigoare.
Concesionarul va prezenta concedentului dovada încheierii asigurărilor cu o societate de asigurare solvabilă şi va plăti toate primele legate de asigurările ce trebuie contractate şi menţinute conform contractului.
VI. Regimul utilizării bunurilor de către operator în derularea concesiunii
24. Bunurile din patrimoniul public se preiau pe bază de proces-verbal de predare-preluare.
Operatorul este obligat să efectueze întreţinerea, reparaţiile curente şi accidentale, precum şi cele capitale, ce se impun la bunurile din patrimoniul public.
Operatorul va scoate din funcţiune mijloacele fixe aparţinînd patrimoniului concesionat, în baza legislaţiei în vigoare, şi va înlocui aceste mijloace.
Operatorul va transmite anual, la 31 decembrie, situaţia patrimoniului public şi modificările privind acest patrimoniu, pentru a fi înscrise în contabilitatea concedentului.
La încetarea contractului de concesiune, bunurile de retur se restituie concedentului, în mod gratuit şi degrevat de orice sarcină.
La încetarea contractului, operatorul va încheia cu concedentul un contract de vînzare-cumpărare avînd ca obiect bunurile de preluare din caietul de sarcini, asupra cărora concedentul şi-a manifestat intenţia de a le dobîndi, care au o valoare de _________ mil. lei şi care reprezintă____________, fiind cuprinse detaliat în anexa nr. ________.
25. Bunurile se utilizează astfel:
a) bunurile de retur aparţin concedentului, care le pune la dispoziţia concesionarului. Acesta răspunde de bunurile de retur pe parcursul contractului;
b) la finalizarea contractului, indiferent de forma de încetare a acestuia, bunurile de retur trebuie returnate integral concedentului, în mod gratuit, degrevate de orice sarcină şi în bună stare de funcţionare;
c) bunurile de preluare pot fi transferate concedentului după expirarea contractului, în conformitate cu prevederile legislaţiei în vigoare;
d) bunurile proprii sînt bunuri care aparţin concesionarului, sînt utilizate de acesta în timpul concesiunii, iar la expirarea contractului rămîn în proprietatea sa.
   VII. Obligaţiile privind protecţia mediului
26. În documentaţia de proiect se menţionează obligaţiile privind protecţia:
apelor, care decurg direct din furnizarea/prestarea serviciului public de alimentare cu apă şi de canalizare;
solurilor, pentru componentele instalaţiilor staţiilor de epurare;
aerului, derivate din activităţile conexe serviciului principal (exploatarea utilajelor şi parcului auto etc.).
VIII. Durata concesiunii
27. Durata pentru care se concesionează serviciul public de alimentare cu apă şi de canalizare şi alte servicii publice de gospodărie comunală este de _________ani.
Pe durata stabilită se interzice operatorului subconcesionarea serviciului public.
IX. Redevenţa
28. Redevenţa este de __________lei, plătită anual/trimestrial/lunar.
Plata redevenţei se face astfel:__________________________________.
Neplata redevenţei sau executarea cu întîrziere a acestei obligaţii conduce la: _______________________.
  X. Cuantumul garanţiilor datorate de operator
29. În termen de 90 de zile din data încheierii contractului de concesiune, concesionarul se obligă să plătească către concedent o garanţie în valoare de____________lei, reprezentînd o cotă-parte din suma datorată concedentului cu titlu de redevenţă pentru primul an de activitate.
30. Pentru participarea la licitaţie se fixează o  garanţie în valoare de ______________lei.
Garanţia de participare la licitaţie se supune condiţionărilor stabilite de legislaţia în vigoare.
  XI. Clauze referitoare la încetarea delegării de gestiune
31. Încetarea delegării de gestiune prin concesiune se face în următoarele situaţii:
a) la expirarea duratei stabilite în contract, dacă părţile nu convin, în scris, prelungirea acestuia, în condiţiile legii;
b) în cazul în care interesul naţional sau local o impune, prin denunţarea unilaterală de către concedent, cu plata unei despăgubiri juste şi prealabile în sarcina concedentului;
c) în cazul nerespectării obligaţiilor contractuale de către concesionar, prin reziliere, cu plata unei despăgubiri în sarcina concesionarului;
d) la dispariţia, dintr-o cauză de forţă majoră, a bunului concesionat sau în cazul imposibilităţii obiective a concesionarului de a-l exploata, prin renunţare, fără plata unei despăgubiri.
XII. Clauze referitoare la personalul angajat şi la protecţia socială
32. Personalul actual angajat în sistemul de alimentare cu apă şi de canalizare şi alte sisteme publice de gospodărie comunală este în număr de ____________salariaţi, a cărui structură completă, pe obiective şi pe profesii, este prezentată în anexa nr. _______.
Preluarea personalului angajat se face în condiţiile stipulate în contractul colectiv de muncă, care este valabil pînă la data de _________ şi care prevede următoarele în privinţa personalului angajat:
_________________________________________________________________
________________________________________________________________.
Disponibilizările de personal pot fi făcute în condiţiile stipulate în contractul colectiv de muncă, conform legislaţiei în vigoare.
XIII. Dispoziţii finale
33. La licitaţiile organizate pentru concesionarea serviciilor de alimentare cu apă şi de canalizare şi altor servicii publice de gospodărie comunală pot participa operatori atît autohtoni, cît şi străini.
34. Condiţiile prevăzute în caietul de sarcini sînt minimale pentru desfăşurarea licitaţiei în vederea concesionării serviciilor publice de gospodărie comunală.