HGO1007/1997
ID intern unic:  297067
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
GUVERNUL
HOTĂRÎRE Nr. 1007
din  30.10.1997
cu privire la evidenţa de stat a fondului forestier
Publicat : 11.12.1997 în Monitorul Oficial Nr. 082     Promulgat : 30.10.1997
    În conformitate  cu art.74 al Codului silvic şi în scopul  folosirii raţionale  a fondului forestier, regenerării pădurilor, asigurării pazei şi protecţiei lor, controlului sistematic al modificărilor calitative şi cantitative  produse  în  structura şi  compoziţia  pădurilor,  Guvernul Republicii Moldova HOTĂRĂŞTE:
    1. Efectuarea  în anul 1998 a evidenţei de stat a fondului forestier conform situaţiei la 1 ianuarie 1998.
    2. Se aprobă  Regulamentul  privind modul de ţinere a  evidenţei de stat a fondului forestier (se anexează).
    3. Ministerul  Transporturilor şi Gospodăriei Drumurilor, Ministerul Apărării,  organele administraţiei publice locale şi alţi deţinători  ai fondului  forestier vor prezenta pînă la 1 septembrie 1998 Asociaţiei de Stat   pentru   Silvicultură  "Moldsilva"  informaţia  despre   pădurile administrate.
    4. Asociaţia de Stat pentru Silvicultură "Moldsilva":
    va asigura deţinătorii  fondului forestier cu tipizatele  respective şi va acorda ajutor tehnic şi consultativ la completarea acestora;
    va centraliza  datele  evidenţei  de stat a  fondului  forestier  pe întreg  teritoriul  ţării  şi  pînă  la 1  iulie  1999  le  va  prezenta Guvernului.
    Prim-ministru
    al Republicii Moldova                            Ion CIUBUC
    Chişinău, 30 octombrie 1997.
    Nr. 1007.
Aprobat
prin Hotărîrea Guvernului
Republicii Moldova nr. 1007
din 30 octombrie 1997
REGULAMENT
privind modul de ţinere a evidenţei de stat
a fondului forestier
I. Dispoziţii generale
    1. Regulamentul  privind  modul  de  ţinere a evidenţei  de  stat  a fondului  forestier,  denumit  în  continuare  Regulamentul,  stabileşte cerinţele  unice  pentru deţinătorii permanenţi de terenuri  din  fondul forestier  (întreprinderi, instituţii, organizaţii şi cetăţeni)  privind întocmirea materialelor evidenţei de stat a fondului forestier.
    2. Prezentul  Regulament  este  executoriu pentru  toţi  deţinătorii permanenţi ai fondului forestier.
II. Materialele evidenţei de stat
a fondului forestier
    3. Materialele  evidenţei de stat a fondului forestier se  întocmesc conform următoarelor tipizate:
    F.1 "Repartizarea fondului forestier pe categorii de terenuri, grupe şi categorii funcţionale" (anexa nr.1);
    F.2 "Repartizarea terenurilor acoperite cu păduri pe specii şi grupe de vîrstă" (anexa nr.2);
    F.3 "Date generale  despre  terenurile  fondului  forestier"  (anexa nr.3).
    4. Modificarea  şi  completarea  materialelor evidenţei  de  stat  a fondului   forestier   se  face  de  către  Asociaţia  de  Stat   pentru Silvicultură  "Moldsilva",  denumită în continuare  autoritatea  silvică centrală.
    5. Principala   sursă   de  informaţie,  utilizată   la   întocmirea materialelor  evidenţei  de stat a fondului forestier, sînt  materialele evidenţei anterioare a fondului forestier.
III. Măsurile tehnice şi organizatorice de realizare
a evidenţei de stat a fondului forestier
    6. După stabilirea de către Guvern a termenelor efectuării evidenţei de  stat  a  fondului forestier pe întreaga  ţară,  autoritatea  silvică centrală   asigură  familiarizarea  cu  respectiva  hotărîre  a  tuturor deţinătorilor permanenţi ai fondului forestier.
    7. În anul precedent celui în care urmează să se desfăşoare evidenţa de stat a fondului forestier pe întreaga ţară, deţinătorii permanenţi ai fondului forestier execută următoarele lucrări pregătitoare:
    a) prezintă,  în  caz  de necesitate, propuneri  privind  precizarea clasificării pădurilor pe grupe şi categorii funcţionale;
    b) cercetează  în  natură,  cu întocmirea  actelor  corespunzătoare, modificările  produse în anul curent şi în anii precedenţi în  structura terenurilor   fondului  forestier,  inclusiv  a  terenurilor  aflate  în folosinţa provizorie a altor deţinători;
    c) verifică plenitudinea    şi   autenticitatea   modificărilor   de structură,   care   au  fost  introduse  în   caracteristica   situaţiei terenurilor fondului forestier şi a volumului masei lemnoase.
    8. În perioada  efectuării lucrărilor pregătitoare organele  silvice de stat sînt obligate:
    a) să asigure   deţinătorii  permanenţi  ai  fondului  forestier  cu tipizate şi cu informaţia necesară, inclusiv cu clasificatoare elaborate de   autoritatea   silvică  centrală,  pentru  întocmirea   materialelor evidenţei de stat a fondului forestier;
    b) să definească întreprinderile, instituţiile şi organizaţiile care vor  centraliza datele evidenţei de stat a fondului forestier pe raioane administrative;
    c) să organizeze  seminare pentru instruirea persoanelor cu  funcţii de  răspundere  privitor  la cerinţele, modul  şi  termenele  întocmirii materialelor evidenţei de stat a fondului forestier;
    d) să comunice  deţinătorilor  permanenţi  de  terenuri  din  fondul forestier   denumirea  şi  amplasarea  întreprinderilor  din  subordinea organelor silvice de stat în a căror rază de activitate sînt situate.
    9. Centralizarea  datelor evidenţei de stat a fondului forestier  pe ansamblul ţării o va efectua autoritatea silvică centrală.
    IV. Cerinţele privind întocmirea materialelor
    evidenţei de stat a fondului forestier
    10. Conform situaţiei  la  1  ianuarie a  fiecărui  an,  deţinătorii permanenţi ai fondului forestier vor introduce în materialele primare de evidenţă  a  fondului  forestier  modificările  survenite  în  structura terenurilor acestuia. Organele silvice execută toate lucrările legate de introducerea  modificărilor  şi de elaborarea materialelor evidenţei  de stat a fondului forestier pentru toţi deţinătorii de terenuri din fondul forestier,  precum  şi  de  prelucrarea  informaţiei  despre  terenurile fondului  forestier, concentrate în memoria maşinilor de calcul, în baza caracteristicii  dendrometrice a terenurilor pe subparcele din banca  de informaţii .
    11. Întreprinderile  de  stat  pentru  silvicultură  acordă  tuturor deţinătorilor  permanenţi ai fondului forestier, amplasaţi în zonele lor de  activitate,  ajutor  metodologic  şi consultativ  privind  modul  de întocmire a materialelor evidenţei de stat a fondului forestier.
    12. Evidenţa de stat a fondului forestier se ţine pe grupe de păduri şi  categorii funcţionale, cu separarea terenurilor acoperite cu  păduri care pot fi exploatate.
    13. Datele privind  terenurile  acoperite  cu  păduri  care  pot  fi exploatate  se  deduc  prin scăderea din întreg  cuprinsul  terenurilor, acoperite  cu păduri, a suprafeţei ariilor protejate cu regim special de gospodărire  şi  a  terenurilor pe care, conform  actelor  normative  în vigoare, tăierile de produse principale sînt interzise.
    14. La completarea   tipizatelor   evidenţei  de  stat  a   fondului forestier  suprafaţa  se indică în hectare (cifre întregi), iar  volumul masei lemnoase - în mii m3 (cu două cifre după virgulă).
    În materialele  centralizatoare, datele ce caracterizează  suprafaţa fondului  forestier  pe  ţară sînt indicate în mii ha (cu o  cifră  după virgulă), iar volumul masei lemnoase - înmilioane m3 (cu două cifre după virgulă).
    15. Toţi deţinătorii  permanenţi  ai  fondului  forestier  întocmesc materialele  evidenţei de stat a fondului forestier conform  tipizatelor F.1 şi F.2. La efectuarea evidenţei de stat curente a fondului forestier un  exemplar  al tipizatelor completate se expediază  întreprinderii  de stat  pentru  silvicultură  în  a  cărei  zonă  de  activitate  se  află terenurile fondului forestier ale deţinătorului.
    Întreprinderile   de   stat  pentru  silvicultură  acordă   ajutorul metodologic şi tehnic necesar la întocmirea materialelor menţionate.
    16. Întreprinderile  de stat pentru silvicultură în temeiul  datelor din  F.1 şi F.2 însumează numărul deţinătorilor fondului forestier  care au  în  administrare permanentă mai puţin de un ha de teren  din  fondul forestier din zonele lor de activitate.
    17. Deţinătorii permanenţi ai fondului forestier, ale căror terenuri sînt   situate  în  raza  teritorială  a  două  raioane  administrative, întocmesc  materialele  evidenţei  de stat a fondului  forestier  pentru totalul  suprafeţelor  deţinute  şi separat pentru pădurile  situate  în limitele fiecărui raion.
    Materialele evidenţei  de  stat  a fondului forestier  se  întocmesc separat şi pentru pădurile din zonele urbane.
    18. Datele din  F.1  a evidenţei de stat a fondului  forestier  sînt coordonate cu serviciile cadastrale.
    19. La efectuarea  evidenţei  de stat curente a  fondului  forestier întreprinderile  de  stat pentru silvicultură completează, în  afară  de cele    două   formulare   sus-indicate,   tipizata   F.3.   Materialele centralizatoare  pe  zona de activitate se întocmesc în trei  exemplare, două dintre care se remit autorităţii silvice centrale.
    20. Materialele  evidenţei  de stat a fondului forestier pe  raioane administrative,  municipii  şi  U.T.A.  Găgăuzia  (Gagauz-Yeri)  vor  fi însoţite  de  o  notă  explicativă (anexa nr.4) în care,  în  baza  unei analize   detaliate,  se  vor  indica  modificările  produse  în  fondul forestier  în  perioada  dintre  două evidenţe  şi  cauzele  care  le-au condiţionat.
    Termenul prezentării  notei  explicative  se  va  stabili  de  către autoritatea silvică centrală.
    21. Materialele evidenţei de stat şi notele explicative se întocmesc în  trei  exemplare,  două dintre care se transmit  autorităţii  silvice centrale.
    22. Responsabilitatea  pentru  autenticitatea datelor  evidenţei  de stat  a fondului forestier şi pentru prezentarea lor în termen o  poartă deţinătorii permanenţi ai fondului forestier.
V. Cerinţele generale privind întocmirea tipizatelor
evidenţei de stat a fondului forestier
    23. În titlul  tipizatelor  F.1  şi F.2, în  rîndul  "Relieful",  se înscrie textul "de cîmpie şi de deal".
    24. În F.1 "Repartizarea   fondului   forestier  pe   categorii   de terenuri, grupe şi categorii funcţionale" se introduce:
    coloana 1 - suma indicilor din coloanele 12 şi 24;
    coloana 2 - suprafaţa totală a terenurilor acoperite cu păduri;
    coloana 3 - suprafaţa    acoperită   cu   păduri   de    provenienţă artificială.  Aici  sînt incluse sectoarele cu culturi silvice  (de  tip landşaft, geografice, plantaţii etc.) cu suprafaţa de 0,1 ha şi mai mult;
    coloana 4 - suprafaţa  culturilor silvice care, conform situaţiei la data efectuării evidenţei, nu au realizat starea de masiv;
    coloana 5 - suprafaţa pepinierelor silvice, plantaţiilor pomicole şi şcoalelor  de  toate  tipurile,  parcurilor dendrologice,  precum  şi  a serelor şi oranjeriilor destinate creşterii materialului săditor;
    coloana 6 - suprafaţa rariştilor (consistenţa sub 0,3);
    coloana 7 - suprafaţa  arboreturilor  pierite în  urma  incendiilor, vătămării  de  boli  şi dăunători, calamităţilor naturale, precum  şi  a celor prejudiciate de factorii tehnogeni;
    coloana 8 - suprafaţa parchetelor neregenerate;
    coloana 9 - suprafaţa poienelor, golurilor, terenurilor recultivate, remizelor,  terenurilor  sportive,  poienelor decorative,  locurilor  de agrement, neincluse în alte categorii de terenuri;
    coloana 10 - suma indicilor din coloanele 6-9;
    coloana 11 -  suprafaţa  terenurilor ocupate de căi ferate,  drumuri auto  (de toate tipurile), linii parcelare, căi de colectare,  coridoare tehnologice, poteci, viziere, breşe antiincendiare;
    coloana 12 - suma indicilor din coloanele 2, 4, 5, 6, 10 şi 11;
    coloana 13 -   suprafaţa   terenurilor  arabile  şi  a   terenurilor destinate nevoilor gospodăriei cinegetice;
    coloana 14 - suprafaţa fînaţelor;
    coloana 15 -  suprafaţa  păşunilor,  imaşurilor,  drumurilor  pentru mînatul vitelor la păşunat;
    coloana 16 -  suprafaţa plantaţiilor cu culturi perene (livezi, vii, plantaţii de dud, arbuşti fructiferi);
    coloana 17 - suma indicilor din coloanele 13-16;
    coloana 18 -  suprafaţa  lacurilor,  rîurilor,  pîrăielor,  albiilor vechi,  iazurilor,  lacurilor de acumulare, canalurilor,  sistemelor  de desecare sau ameliorare a solului;
    coloana 19 - suprafaţa mlaştinilor şi bălţilor;
    coloana 20 -   suprafaţa   ocupată  de  edificii  de  producere   şi administrative, de cantoane silvice, depozite, depozite silvice, prisăci staţionare,  staţiuni  meteorologice, piste pentru  helicoptere,  plaje, parcaje, cariere;
    coloana 21 -  liniile de transport al energiei electrice, liniile de comunicaţii, conductele de gaze, petrol, apă etc.;
    coloana 22 - suprafaţa terenurilor incluse în categoria nisipuri;     coloana 23 -   suprafaţa  rîpilor,  vîlcelelor,  pantelor   abrupte, denudărilor,  grohotişurilor,  soloneţurilor, alunecărilor de  teren  şi altor terenuri impracticabile pentru creşterea pădurilor;
    coloana 24 - suma indicilor din coloanele 17-23;
    coloana 25 - evaluarea economică. Se efectuează conform metodologiei aprobate în cazurile cerute de anumite scopuri practice.
    25. F.2 "Repartizarea  terenurilor acoperite cu păduri pe specii  şi categorii de vîrstă".
    Arboreturile  în care specia principală este stejarul de provenienţă semincieră  cu  bonitatea  de  clasa  III şi  mai  ridicată,  precum  şi arboreturile  de stejar de provenienţă vegetativă cu bonitatea de  clasa II  şi  mai  ridicată  vor  fi incluse  în  categoria  arboreturilor  de productivitate   superioară,   iar  restul  -  în  categoria  celor   de productivitate inferioară.
    Datele coloanei  1 din rîndul "Total pe compartimentele1 + 2 + 3" al F.2  de  prima categorie funcţională trebuie să corespundă  datelor  din coloana 2 a F.1.
    Numărul tipizatelor F.2 completate trebuie să fie egal cu numărul de rînduri  completate  în  F.1,  inclusiv rîndurile  cu  textul  "din  ele pasibile de exploatare".
    În coloanele de mai jos se va introduce:
    coloana .    -    indicii   minimi   ai   diapazonului    vîrstei exploatabilităţii.    În   cazul   prelucrării   datelor   cu   ajutorul calculatoarelor,   în   coloana     se  va  înscrie   codul   vîrstei exploatabilităţii conform clasificatorului 10100004.
    La întocmirea  F.2 cu codurile categoriilor funcţionale 01, 02,  03, 09,  21,  30,  41  şi  44,  coloana    nu  se  completează  (codurile categoriilor funcţionale sînt indicate în coloana B a F.1).
    În cazul cînd în limitele unei categorii funcţionale pentru o specie de  arbori predominantă sînt stabilite cîteva diapazoane ale vîrstei  de exploatabilitate,  în F.2 sînt înscrise datele pentru toate diapazoanele respective;
    coloanele 1 şi  9  - datele generale privind  suprafaţa  terenurilor acoperite cu păduri şi volumul masei lemnoase;
    coloanele 2-8, 10-15 - repartizarea terenurilor şi a volumului masei lemnoase pe grupe de vîrstă;
    coloana 16 -  indicele  creşterii  medii totale  a  volumului  masei lemnoase.  Valoarea  indicelui  se calculează ca  suma  creşterii  medii totale a volumului masei lemnoase pe clase de vîrstă.
    Creşterea medie  totală  a  volumului masei lemnoase de clasa  I  de vîrstă  se obţine conform tabelelor claselor de vîrstă - prin împărţirea volumului masei lemnoase de clasa I de vîrstă la vîrsta medie a acesteia.
    Ca excepţie,  la determinarea acestui indice pentru arboreturile din clasa  I  de vîrstă se stabileşte că creşterea medie a  volumului  masei lemnoase la un ha constituie 40% din valoarea creşterii medii la un ha a volumului  masei lemnoase de clasa II de vîrstă la răşinoase şi 60% - la foioase.
    Anterior întocmirii  tabelelor  claselor de vîrstă,  în  materialele evidenţei  fondului forestier se introduc toate modificările produse  în respectivul fond în perioada ce a urmat amenajamentului silvic precedent;
    coloana 17 - vîrsta medie a arboreturilor. În cazul lipsei băncii de date,  vîrsta  medie se determină în baza tabelelor claselor  de  vîrstă conform formulei:
            a1 x s1 + a2 x s2 + ... an x sn
    A = --------------------------------, unde
                                S
    A înseamnă vîrsta medie a arboreturilor;
    a1, a2,..., an - vîrsta medie a claselor de vîrstă;
    s1, s2,..., sn - suprafaţa arboreturilor pe clase de vîrstă;
    S - suprafaţa terenurilor acoperite cu păduri.
    26. F.3 "Date  generale despre terenurile fondului forestier" - este constituită din 5 capitole.
    Capitolul 1.   Date   despre  terenurile  fondului   forestier   din teritoriul  unităţii administrative (zona de activitate a întreprinderii de stat pentru silvicultură).
    Capitolul se   întocmeşte   pe  raioane,   ministere,   departamente (cetăţeni),  ce au în subordine întreprinderi, societăţi şi  organizaţii care sînt deţinători permanenţi ai fondului forestier.
    În cazul cînd  zona  de activitate a întreprinderii de  stat  pentru silvicultură  cuprinde  mai mult de patru raioane sau părţi din ele,  pe prima pagină se va înscrie un rînd cu codul 75 şi se va completa încă un formular  pentru capitolul 1, în care rîndurile se vor numerota începînd cu  25. Concomitent, fiecare al şaselea rînd (30, 36, 42, 48) trebuie să indice  totalul  pe  ansamblul raionului. Dacă în zona de  activitate  a respectivei  întreprinderi există 9-12 raioane, se va adăuga al  treilea formular, numerotarea rîndurilor efectuîndu-se începînd cu 49. Rîndurile 54, 60, 66 şi 72 vor indica totalurile pe raioane.
    Totalul pe capitol se înscrie în rîndul codului 75.
    În situaţia în care pe teritoriul unui raion sînt amplasate mai mult de  5 ministere şi departamente, datele ce le caracterizează se introduc în succesiune, cu excepţia rîndurilor cu textul "Total pe raion". Pentru primele cinci rînduri se adună cifrele din coloanele 4-10, 12-14. Sumele obţinute se înscriu în primul rînd totalizator pe raion.
    În acelaşi mod se completează cu celelalte ministere şi departamente şi al doilea rînd totalizator pe raion.
    În coloana 3  a  rîndului  doi totalizator se înscrie  şi  suprafaţa totală  a teritoriului raionului în zona de activitate a  întreprinderii de  stat  pentru silvicultură. Şi în primul şi în cel de al  doilea  caz codul raionului (coloana 1) se introduce în mod obligatoriu.
    Capitolul se completează astfel:
    coloana 1 - codul  raionului  sau al altor obiective  ale  divizării administrativ-teritoriale în fiecare al şaselea rînd (06, 12, 18, 24, 30 etc.).  Se înscriu codurile indicilor conform clasificatorului 15500005. Celelalte rînduri ale coloanei nu se completează;
    coloana 2 - codurile ministerelor şi departamentelor. Sînt enumerate şi li se atribuie coduri conform clasificatorului 15500002.
    În limitele unui raion codurile se înscriu în ordine crescîndă;
    coloana 3 - suprafaţa  unităţilor administrativ-teritoriale în  zona de  activitate a întreprinderilor de stat pentru silvicultură în km2 (cu o cifră după virgulă);
    coloana 4 - suprafaţa totală a terenurilor fondului forestier;
    coloanele 5 şi  6  -  clasificarea suprafeţei totale  a  terenurilor fondului forestier pe grupe de păduri;
    coloana 7 - suprafaţa terenurilor silvice;
    coloanele 8-10  -  indicii ce caracterizează  suprafaţa  terenurilor acoperite  cu  păduri  şi,  respectiv, cu  arboreturi  de  foioase  tari exploatabile şi trecute de vîrsta exploatabilităţii;
    coloana 11 -  suprafaţa  acoperită cu păduri (în %, cu o cifră  după virgulă).  Valoarea  indicelui  se deduce prin  împărţirea  datelor  din coloana 8 la datele din coloana 3;
    coloanele 12-14  - indicii ce caracterizează volumul total al  masei lemnoase,  volumul  arboreturilor  exploatabile  şi  trecute  de  vîrsta exploatabilităţii, precum şi al arboreturilor de foioase tari.
    Capitolul 2.  Repartizarea  arboreturilor  conform  consistenţei  şi clasei de bonitate.
    Repartizarea  este reflectată în formă de matrice de gradul doi,  în care  pe orizontală sînt caracterizate suprafeţele acoperite cu  păduri, ocupate  cu arboreturi din principalele specii silvoformante pe grupe de specii şi pe clase de bonitate, iar pe verticală - pe grupe de vîrstă şi de consistenţă.
    Capitolul 3. Modificarea suprafeţelor terenurilor fondului forestier şi a volumului masei lemnoase în perioada dintre două evidenţe.
    Toate rîndurile  coloanei  1  din acest capitol  se  completează  cu datele  evidenţei anterioare a fondului forestier, iar ale coloanei 2  -  cu  datele conform situaţiei la 1 ianuarie a anului în care s-a efectuat evidenţa de stat a fondului forestier.
    În coloanele  3  şi 4 se indică diferenţa dintre valorile  indicilor coloanelor 1 şi 2.
    Diferenţele pozitive se înscriu în coloana 4, iar cele negative - în coloana 3.
    Indicatorii capitolului  se constituie în baza datelor evidenţei  de stat anterioare a fondului forestier, cuprinse în F.1 şi F.2.
    Capitolul 4. Caracteristica amenajării antiincendiare a teritoriului.
    Capitolul include  informaţia despre amenajarea terenurilor fondului forestier   în   scopul  protecţiei  acestora  de  incendii  şi   despre repartizarea lor pe clasele securităţii antiincendiare.
    Capitolul 5. Caracteristicile căilor de comunicaţie.
    Se înscriu datele despre drumurile existente în limitele terenurilor fondului   forestier  administrat  de  întreprinderile  de  stat  pentru silvicultură,  cu  clasificarea lor în drumuri forestiere şi drumuri  de folosinţă generală.
    27. În cazul  cînd prelucrarea datelor evidenţei de stat a  fondului forestier   se  efectuează  centralizat  cu  ajutorul   calculatoarelor, organele  silvice  de  stat sistematizează  materialele  respective  ale deţinătorilor permanenţi ai fondului forestier.
    Termenele prezentării    informaţiei   sînt   reglementate   conform graficului aprobat de executare a lucrărilor.
    Concomitent cu  materialele evidenţei de stat a fondului  forestier, se  prezintă  situaţia  privind  repartizarea zonelor  de  activitate  a întreprinderilor   de  stat  pentru  silvicultură  pe  raioane,  conform modelului de mai jos.
Fişa de control
privind repartizarea zonelor de activitate a
întreprinderilor de stat pentru silvicultură pe raioane
-----------------------+-----------------------------+------------------
Întreprinderea de stat |Suprafaţa terenurilor aflate |Suprafaţa totală a
pentru silvicultură,   |în zona de activitate a în-  |zonei de activita-
adresa, telefonul con- |treprinderii de stat pentru  |te, km2
ducătorului            |      silvicultură, km2      |
                       +-----------------------------+
                       |           Raionul           |
                       +----+----+----+----+----+----+
                       |    |    |    |    |    |    |
                       +----+----+----+----+----+----+
                       |    |    |    |    |    |    |
                       +----+----+----+----+----+----+
                       |    |    |    |    |    |    |
                       +----+----+----+----+----+----+
                       |    |    |    |    |    |    |
-----------------------+----+----+----+----+----+----+------------------
           1           |  2 |  3 |  4 |  5 |  6 |  7 |         8
-----------------------+----+----+----+----+----+----+------------------
    28. Materialele  centralizatoare  ale evidenţei de stat  a  fondului forestier  se  întocmesc în patru exemplare şi se prezintă,  cîte  unul, Guvernului,   Ministerului   Economiei   şi   Reformelor,   Ministerului Securităţii Naţionale şi autorităţii silvice centrale.
Anexa nr.1
la Regulamentul privind modul
de ţinere a evidenţei de stat
a fondului forestier
F.1
    Evidenţa de stat a fondului forestier conform situaţiei
    la 1 ianuarie 19__
    Repartizarea fondului forestier pe categorii de terenuri,
    grupe şi categorii funcţionale
    Republica Moldova, Ministerul (departamentul)______________________
    Asociaţia, direcţia________________________________________________
    Deţinătorul fondului forestier_____________________________________
    Raionul_________________ Primăria, municipiul______________________
    Relieful___________________ Suprafaţa ha (mii ha)__________________
--------------------------+---+--------+-----------------------------------------------------------------
                          |Co-|Suprafa-|                         Terenuri silvice
                          |dul|ţa tere-+---------+--------+-----+---------------------------+------+-----
                          |   |nurilor |Suprafaţa|Culturi |Pepi-|    Terenuri neacoperite   |Dru-  |Total
Grupele şi categoriile   |   |din fon-|acoperită|silvice |niere|         cu păduri         |muri  |tere-
funcţionale ale pădurilor |   |dul fo- |cu păduri|pînă la |sil- +---+------+-----+----+-----+fores-|nuri
                          |   |restier |---+-----+realiza-|vice,|Ra-|Arbo- |Par- |Go- |Total|tiere |sil-
                          |   |al deţi-|To-|In-  |rea stă-|plan-|ri-|returi|chete|luri|tere-|linii |vice
                          |   |nătoru- |tal|clu- |rii de  |taţii|şti|afec- |nere-|    |nuri |parce-|(2+4
                          |   |lui per-|   |siv  |masiv   |     |   |tate  |gene-|    |nea- |lare, |+5+10
                          |   |manent  |   |cul- |        |     |   |de in-|rate |    |cope-|breşe |+11)
                          |   |(12+24) |   |turi |        |     |   |cendii|     |    |rite |anti- |
                          |   |        |   |vice |        |     |   |returi|     |    |duri |diare |
                          |   |        |   |     |        |     |   |dis-  |     |    |(6+7+|      |
                          |   |        |   |     |        |     |   |truse |     |    | 8+9)|      |
--------------------------+---+--------+---+-----+--------+-----+---+------+-----+----+-----+------+-----
             A            | B |    1   | 2 |  3  |    4   |   5 | 6 |   7  |   8 |  9 |  10 |   11 |  12
--------------------------+---+--------+---+-----+--------+-----+---+------+-----+----+-----+------+-----
------------------------------------------------------------------------------
    Terenuri care servesc nevoile de producţie şi de administraţie
---------------------------------+---+-----+------+----+-----+-----+---+------
        Terenuri agricole        |Ape|Mlaş-|Con-  |Dru-|Nisi-|Alte |To-|Evalu-
----+---+----+-----------+-------+   |tini |struc-|muri|puri |tere-|tal|area
Te- |Fî-|Pă- |Plantaţii  |Total  |   |     |ţii,  |    |     |nuri |   |eco-
ren |na-|şuni|multianuale|tere-  |   |     |edi-  |    |     |     |   |nomi-
ara-|ţe |    |(livezi,ar-|nuri   |   |     |ficii |    |     |     |   |că
bil |   |    |bori şi ar-|agrico-|   |     |      |    |     |     |   |
    |   |    |buşti fruc-|le (13+|   |     |      |    |     |     |   |
    |   |    |tiferi etc)|+14+15 |   |     |      |    |     |     |   |
    |   |    |           | +16)  |   |     |      |    |     |     |   |
----+---+----+-----------+-------+---+-----+------+----+-----+-----+---+------
13 | 14| 15 |     16    |   17  | 18|  19 |  20  |  21|  22 |  23 | 24|  25
----+---+----+-----------+-------+---+-----+------+----+-----+-----+---+------
--------------------------+---+--------+---+-----+--------+-----+---+------+-----+----+-----+------+-----
             A            | B |    1   | 2 |  3  |    4   |   5 | 6 |   7  |   8 |  9 |  10 |   11 |  12
--------------------------+---+--------+---+-----+--------+-----+---+------+-----+----+-----+------+-----
Total păduri de grupele
I şi II                         01
Total păduri de grupa I       02
din ele:
a) păduri cu funcţii pre-
ponderent de protecţie a
apelor                          03
  inclusiv:
  perdele forestiere de
  protecţie a rîurilor, la-
  curilor, iazurilor şi al-
  tor bazine acvatice         04
din ele pasibile de ex-
ploatare                       05
  perdele forestiere de
  protecţie a locurilor
  de depunere a icrelor
  speciilor valoroase de
  peşti                         06
din ele pasibile de ex-
ploatare                07
  arboreturi de protecţie
  limitrofe canalelor           08
b) păduri cu funcţii pre-
ponderent de protecţie        09
  inclusiv:
  păduri antierozionale       10
din ele sectoare situate
pe pante montane abrupte     11
  păduri subalpine            12
  perdele forestiere de
  protecţie limitrofe că-
  ilor ferate şi drumuri-
  lor auto naţionale            13
din ele pasibile de ex-
ploatare                       14
  masive de păduri deose-
  bit de valoroase            15
  perdele forestiere de
  protecţie aparţinînd
  statului                      16
  alte păduri din zonele
  de stepă şi silvostepă
  de importanţă deosebită
  pentru protecţia mediu-
  lui înconjurător              17
din ele pasibile de ex-
ploatare                       18
  perdele forestiere de
  protecţie a cîmpurilor      19
  arboreturi de protecţie
  de pe acostamentul căi-
  lor ferate şi drumurilor
  auto                          20
c) păduri cu funcţii pre-
ponderent sanitaro-igieni-
ce şi de asanare              21
  inclusiv:
  pădurile localităţilor        22
  pădurile din zonele verzi
  din jurul localităţilor
  şi întreprinderilor in-
  dustriale                     23
din ele pădurile-parc din
zonele verzi                   24
  pădurile din zonele verzi
  pasibile de exploatare      25
  pădurile din prima şi a
  doua zonă de protecţie
  sanitară a surselor de
  alimentare cu apă           26
  pădurile din zonele de
  protecţie sanitară a
  staţiunilor balneare        27
din ele pădurile din zona
a treia de protecţie sani-
tară a staţiunilor balne-
are                            28
  inclusiv păduri pasibile
  de exploatare                 29
d) păduri cu destinaţie
specială                        30
  inclusiv: rezervaţii na-
  turale                        31
din ele pasibile de ex-
ploatare                       32
  parcuri naturale şi na-
  ţionale                       33
din ele pasibile de ex-
ploatare                       34
  parcuri-landşaft regio-
  nale                          35
din ele pasibile de ex-
ploatare                       36
  monumente ale naturii,
  branişti                      37
  păduri de importanţă
  ştiinţifică şi istori-
  că, inclusiv rezervaţii
  genetice                      38
  arboreturi de specii
  fructifere                    39
  arbori şi grupe de arbuşti
  subalpini                     40
  Total :
  Păduri de grupa I           41
  pasibile de exploatare
  Păduri de grupa II          42
  din ele pasibile de ex-
  ploatare                      43
  Total păduri de grupele
  I şi II pasibile de ex-
  ploatare                      44
  Conducător_________      Inginer____________       Coordonat:
                      silvic-şef                     Inginer-cadastral__________
Anexa nr.2
la Regulamentul privind modul
de ţinere a evidenţei de stat
a fondului forestier
F.2
    Evidenţa de stat a fondului forestier conform situaţiei
    la 1 ianuarie 199_____
    Repartizarea terenurilor acoperite cu păduri pe specii
    preponderente şi grupe de vîrstă
    Republica Moldova, Ministerul (departamentul)_______________________
    Asociaţia, direcţia, concernul _____________________________________
    Deţinătorul fondului forestier______________________________________
    Raionul ___________________ Primăria, municipiul____________________
    Relieful __________________ Grupa de pădure ________________________
    Categoria funcţională ______________________________________________
                                      (denumirea şi codul conform F.1)
-----------------+---+------+--------------------------------------------+----------------------------------------------+------+------+----
Speciile predomi-|Co-|Limita|  Terenuri acoperite cu păduri, ha (mii ha) |Volumul total la masei lemnoase, mii (mil.) m3|Total |Vîrsta|Eva-
nate de arbori   |dul|mini- +---+----------------------------------------+----------------------------------------------+creş- |medie |lua
                 |   |mală a|To-|      Inclusiv pe grupe de vîrstă       |To-|       Inclusiv pe grupe de vîrstă        |terea |a arbo|eco-
                 |   |vîrsteital+---------+----------+------+------------|tal+---------+----------+-------+-------------+medie |returi- no-
                 |   |de tă-|   |Arbore-  |Arboreturi|Arbo- |Arboreturi  |   |Arbore-  |Arboreturi|Arbore-|Arboreturi   |curen-|lor,  |mică
                 |   |iere  |   |turi ti- |de vîrstă |returi|exploata-   |   |turi ti- |de vîrstă |turi   |exploata-    |tă a  |ani   |
                 |   |      |   |nere     |medie     |preex-|bile şi     |   |nere     |medie     |preex- |bile şi      |volu- |      |
                 |   |      |   |         |          |ploa- |trecute de  |   |         |          |ploa-  |trecute de   |mului |      |
                 |   |      |   |         |          |tabile|vîrsta ex-  |   |         |          |tabile |vîrsta ex-   |masei |      |
                 |   |      |   |         |          |      |ploatabili- |   |         |          |       |ploatabili-  |lem-  |      |
                 |   |      |   |         |          |      |tăţii       |   |         |          |       |tăţii        |noase,|      |
                 |   |      |   +----+----+---+------+      +------------|   +----+----+          |       +-------------|mii   |      |
                 |   |      |   |Cla-|Cla-|To-|Inclu-|      |To-|Inclu-  |   |Cla-|Cla-|          |       |To-|Inclu-   |(mil.)|      |
                 |   |      |   |sa I|saII|tal|siv   |      |tal|siv tre-|   |sa I|saII|          |       |tal|siv tre- |m3    |      |
                 |   |      |   |    |    |   |cele  |      |   |cute de |   |    |    |          |       |   |cute de  |      |      |
                 |   |      |   |    |    |   |luate |      |   |vîrsta  |   |    |    |          |       |   |vîrsta   |      |      |
                 |   |      |   |    |    |   |în    |      |   |exploa- |   |    |    |          |       |   |exploa-  |      |      |
                 |   |      |   |    |    |   |calcul|      |   |tabili- |   |    |    |          |       |   |tabili-  |      |      |
                 |   |      |   |    |    |   |      |      |   |tăţii   |   |    |    |          |       |   |tăţii    |      |      |
-----------------+---+------+---+----+----+---+------+------+---+--------+---+----+----+----------+-------+---+---------+------+------+----
        A        | B |   C  | 1 |  2 |  3 | 4 |   5  |   6  | 7 |    8   | 9 | 10 | 11 |    12    |   13  | 14|    15   |   16 |   17 | 18
-----------------+---+------+---+----+----+---+------+------+---+--------+---+----+----+----------+-------+---+---------+------+------+----
1. Specii predominante de
   arbori
    Răşinoase
Pin                    01
Brad                   02
Larice                 03
Molid                 04
Total răşinoase      09
    Foioase tari
Stejar de producti-
vitate superioară    10
Stejar de producti-
vitate inferioară    11
Fag                    12
Carpen               13
Frasin                 14
Paltin                 15
Ulm                    16
Salcîm                 17
Glădită                18
Total foioase tari   29
    Foioase moi
Mesteacăn            30
Plop tremurător      31
Anin                   32
Tei                    33
Plop                   34
Salcie                 35
Total foioase moi    39
Total comparti-
mentul 1               40
2. Alte specii
de arbori              41
3. Arbuşti           42
Total comparti-
mentele 1+2+3        43
  Alte specii de
  arbori
Cais                   50
Cenuşer              51
Arbore de plută      52
Vişin                  53
Castan porcesc       54
Nuc                    55
Scoruş                 56
r                    57
Simbovină            58
Castan                 59
Pseudoţugă           60
Prun                   61
Pin cembra           62
Soforă                 63
Tisă                   64
Mălin                  65
Dud                    66
Măr                    67
Ienupăr                68
Alte specii de
arbori                 69
  Arbuşti
Gutui                  75
Afin roşu              76
Soc                    77
Sălcii arborescente  78
Păducel              79
Porumbar             80
Caprifoi               81
Irga                   82
Caragană             83
Alun                   84
Sălcioară            85
Cătină albă          86
Sînger                 87
Scumpie              88
Coacăz               89
Pin montan           90
Cătină roşie         91
Măcieş               92
Cetină de-negi       93
Alte specii de
arbuşti                94
    Notă. Totalul pentru alte specii de arbori se face pe compartimentul 2  "Alte  specii  de  arbori",  iar pentru  speciile  de  arbuşti  -  pe compartimentul 3 "Arbuşti".
  Conducător _________________    Inginer silvic-şef ___________________
Anexa nr.3
la Regulamentul privind modul
de ţinere a evidenţei de stat
a fondului forestier
F.3
Date generale despre terenurile fondului forestier
    Republica Moldova
    Ministerul (departamentul) _________________________________________
    Asociaţia __________________________________________________________
   Întreprinderea de stat pentru silvicultură _________________________
    Adresa _____________________________________________________________
    Conducător         ________________   ______________________________
                            (semnătura)         (numele de familie, prenumele)
    Inginer silvic-şef ________________   _____________________________
                            (semnătura)         (numele de familie, prenumele)
F.3
         Capitolul 1.   Date despre terenurile fondului forestier
                          din teritoriul unităţii administrative (zona
                          de activitate a întreprinderii de stat pentru
                          silvicultură)
---------+--------+-------+-------+----------------------------------------+------+-------------------
  Codul  |Unitatea|Minis- |Supra- |     Terenurile fondului forestier,     |Gradul|Volumul masei
         |adminis-|terul  |faţa   |               ha (mii ha)              |de îm-|lemnoase, mii          
         |trativ  |departa|unită- +---+---------+-----+--------------------+pădu- | (mil.) m3
         |teri-   |mentul |ţii ad-|To-|Inclusiv |Tere-|Acoperite cu păduri |rire,%+---+---------------
         |torială |(codul)|minis- |tal|pe grupe |nuri +---+----------------+      |To-|Inclusiv al    
         |(codul) |       |trativ-|   |de păduri|sil- |To-|Inclusiv exploa |      |tal|arboreturilor  
         |        |       |terito-|   +----+----+vice |tal|tabile şi tre-  |      |   |exploatabile
         |        |       |riale, |   |  I | II |     |   |cute de vîrsta  |      |   |şi trecute de
         |        |       | km2   |   |    |    |     |   |exploatabilităţii      |   |vîrsta ex-
         |        |       |       |   |    |    |     |   +------+---------+      |   |ploatabilităţii
         |        |       |       |   |    |    |     |   |Total |Din ele  |      |   +---+-----------
         |        |       |       |   |    |    |     |   |      | foioase |      |   |To-|Din ele fo-
         |        |       |       |   |    |    |     |   |      |tari     |      |   |tal|ioase tari
---------+--------+-------+-------+---+----+----+-----+---+------+---------+------+---+---+-----------
     A   |    1   |   2   |   3   | 4 |  5 |  6 |  7  | 8 |   9  |   10    |  11  | 12| 13|   14
---------+--------+-------+-------+---+----+----+-----+---+------+---------+------+---+---+-----------
    01
    02
    03
    04
    05
Total pe raion
    06
    07
    08
    09
    10
    11
Total pe raion
    12
    13
    14
    15
    16
    17
Total pe raion
    18
    19
    20
    21
    22
    23
Total pe raion
    24
Total general
    75
F.3
          Capitolul 2.   Repartizarea arboreturilor conform  
                           consistenţei şi clasei de bonitate
---------------------+-----+--------------------------------------------------------------------------------------
Grupele de vîrstă şi |Codul|     Suprafaţa arboreturilor pe grupe de specii şi clase de bonitate, ha (mii ha)
consistenţele        |     +----------------------+-----+----------------------+-----+----------------------+-----
                     |     |       Răşinoase      |Total|      Foioase tari    |Total|      Foioase moi     |Total
                     |     +-----+---+---+---+----+-----+-----+---+---+---+----+-----+-----+---+---+---+----+-----
                     |     |II şi|III|IV | V |V şi|     |II şi|III|IV | V |V şi|     |II şi|III|IV | V |V şi|    
                     |     |mai  |   |   |   |mai |     |mai  |   |   |   |mai |     |mai  |   |   |   |mai |
                     |     |sus  |   |   |   |jos |     |sus  |   |   |   |jos |     |sus  |   |   |   |jos |
---------------------+-----+-----+---+---+---+----+-----+-----+---+---+---+----+-----+-----+---+---+---+----+-----
          A          |  B  |  1  | 2 | 3 | 4 |  5 |  6  |  7  | 8 | 9 | 10| 11 |  12 |  13 | 14| 15| 16| 17 |  18
---------------------+-----+-----+---+---+---+----+-----+-----+---+---+---+----+-----+-----+---+---+---+----+-----
Arboreturi tinere
0,4                       10
0,5                       11
0,6                       12
0,7                       13
0,8                       14
0,9-1,0                   15
Total                    16
Arboreturi de vîrstă medie
0,3-0,4                   20
0,5                       21
0,6                       22
0,7                       23
0,8                       24
0,9-1,0                 25
Total                    26
Arboreturi preexploatabile
0,3-0,4                   30
0,5                       31
0,6                       32
0,7                       33
0,8                       34
0,9-1,0                   35
  Total                   36
Arboreturi exploatabile
şi trecute de vîrsta
exploatabilităţii
0,3-0,4                   40
0,5                       41
0,6                       42
0,7                       43
0,8                       44
0,9-1,0                   45
Total                    46
Total general
0,3-0,4                   50
0,5                       51
0,6                       52
0,7                       53
0,8                       54
0,9-1,0                   55
Total general             56
F.3
        Capitolul 3.   Modificările suprafeţelor terenurilor fondului
                         forestier şi a volumului masei lemnoase în
                         perioada dintre două evidenţe
---------------------------------------+-------+---------+------------+---------------
               Indicatori                 |Co-  |La 01.01.|La 01.01.  |Diferenţa faţă
                                        |dul  |  19__     |  19___    | de evidenţa
                                        |     |               |           | precedentă
                                        |     |               |           +------+-------
                                        |     |               |           |     -      |   +
---------------------------------------+-------+---------+------------+------+-------
                       A                  |     B   |       1      |      2      |     3    |    4
---------------------------------------+-------+---------+------------+------+-------
   Suprafaţa totală a terenurilor
   fondului forestier, ha (mii ha)      01
   Terenuri acoperite cu păduri         02
   inclusiv cu predominarea:
   speciilor răşinoase                    03
   din ele: pin                           04
            molid, brad                   05
   arboreturilor tinere de răşinoa-
   se cu vîrsta pînă la 20 de ani       06
   speciilor de foioase tari              07
   din ele: stejar de productivitate
            superioară                    08
            stejar de productivitate
            inferioară                    09
            fag                           10
   arboreturilor tinere de foioase  
   tari cu vîrsta pînă la 20 de ani     11
   speciilor de foioase moi             12
   din ele arboreturi cu vîrsta pînă
   la 20 de ani                           13
   Volumul total al masei lemnoase,
   mii (mil) m3                           14
   inclusiv exploatabile şi trecute
   de vîrsta exploatabilităţii            15
   Din volumul total al masei lem-
   noase cu predominarea:
   speciilor de răşinoase               16
   din ele exploatabile şi trecute
   de vîrsta exploatabilităţii            17
   speciilor de foioase tari              18
   speciilor de foioase moi             19
   Creşterea medie curentă (totală)
   a volumului masei lemnoase, mii
   (mil.) m3                              20
   Culturi silvice după realizarea
   stării de masiv, ha (mii ha)         21
   Culturi pînă la realizarea stării
   de masiv, ha (mii ha)                22
   Terenuri neacoperite cu păduri,
   total, ha (mii ha)                     23
       din care:
   asigurate cu regenerare naturală     24
   necesită ajutorarea regenerării
   naturale                               25
   necesită plantarea culturilor
   silvice                                26
   nu sînt stabilite să fie împădu-
   rite (terenuri destinate hranei
   animalelor şi vînatului etc.)        27
   Terenuri destinate nevoilor de
   producţie şi de administraţie sil-
   vică, stabilite să fie împădurite
   (terenuri agricole etc.), ha (mii
   ha)                                    28
F.3
    Capitolul 4.   Caracteristica amenajării antiincendiare a teritoriului
-------------------------------------------------------+-----+------------------
Denumirea elementelor amenajării antiincendiare         |Codul|Existenţa de facto
-------------------------------------------------------+-----+------------------
                          A                                 |   B   |          1
-------------------------------------------------------+-----+------------------
Numărul întreprinderilor de stat pentru silvicultură       01
Numărul ocoalelor silvice                                    02
Repartizarea terenurilor fondului forestier pe clasele
securităţii antiincendiare, ha (mii ha):
clasa I                                                        10
clasa II                                                     11
clasa III                                                    12                                    
clasa IV                                                     13
clasa V                                                      14
F.3
             Capitolul 5.   Caracteristica căilor de comunicaţie
------------------------+------+-----------------------------------------------
                          |Codul  |               Lungimea, km
                          |       +------+--------------+------------------------
                          |       | total   | forestiere   | de folosinţă generală
------------------------+------+------+---------------+-----------------------
    A                     |  B    |   1     |         2      |            3
------------------------+------+------+---------------+-----------------------
Drumuri, total               01
inclusiv:
a) căi ferate                02
b) drumuri auto              04
   din ele cu pavaj dur    05
Anexa nr. 4
la Regulamentul privind modul
de ţinere a evidenţei de stat
a fondului forestier
Notă explicativă
la materialele evidenţei de stat a fondului
forestier conform situaţiei la 01.01.19___
    1. Explicaţiile   la  materialele  evidenţei  de  stat  a   fondului forestier  se  întocmesc  de către organele silvice de stat  pe  raioane administrative  şi  în  ansamblu  pe  ţară  pentru  sectoarele  fondului forestier,  aflate  în gestiunea permanentă a întreprinderilor  de  stat pentru  silvicultură,  organizaţiilor, societăţilor  (asociaţiilor)  din subordinea Asociaţiei de Stat pentru Silvicultură "Moldsilva".
    2. Explicaţiile  sînt constituite din 7 tabele, care se  completează în  baza datelor cuprinse în tipizatele F.1, F.2 şi F.3 ale evidenţei de stat a fondului forestier, materialele amenajamentului silvic, precum şi ale altor materiale de evidenţă şi generalizatoare.
    3. Valorile indicilor incluşi în tabelele sus-menţionate sînt redate în  aceleaşi  unităţi ca şi în F.1, F.2 şi F.3 ale evidenţei de  stat  a fondului   forestier.   Diferenţa  de  valori  relative  dintre   datele penultimei şi ultimei evidenţe se introduc în tabele cu precizia de pînă la 1%.
    4. În cazul în  care  după evidenţa precedentă în  fondul  forestier s-au produs modificări cantitative şi calitative esenţiale, la sfîrşitul fiecărei tabele se vor arăta cauzele care le-au condiţionat.
Tabela 1 la anexa nr.4
D I N A M I C A
repartizării suprafeţei totale a terenurilor fondului
forestier pe deţinători permanenţi, ha (mii ha)
---------------------------------------+-------+--------------+---------------+-----------
                                         |Co-  |Conform date-  |Conform date-  |Diferenţa
       Denumirea indicatorilor         |dul  |lor evidenţei  |lor evidenţei  +---+---+---
                                         |     |anterioare     |curente din    |   +   |   - | %
                                         |     |din anul_____  |anul_______    |        |     |
---------------------------------------+-------+--------------+---------------+----+---+---
                       1                   |     2   |        3        |        4        |   5   |  6 | 7
---------------------------------------+-------+--------------+---------------+----+---+---
Suprafaţa totală a fondului forestier
inclusiv pe deţinătorii fondului fo-
restier, subordonaţi:
Asociaţiei de Stat pentru Silvicultu-
ră "Moldsilva"
Ministerului Agriculturii şi Alimen-
taţiei
Ministerului Apărării
Ministerului Transporturilor şi Gos-
podăriei Drumurilor
Ministerului Dezvoltării Teritoriu-
lui, Construcţiilor şi Gospodăriei
Comunale
Altor ministere şi departamente
NotĂ. Lista ministerelor şi departamentelor poate fi precizată.
Tabela 2 la anexa nr.4
D I N A M I C A
repartizării suprafeţei totale a terenurilor
fondului forestier pe grupe şi categorii
funcţionale, ha (mii ha)
---------------------------------------+-------+--------------+---------------+--------------
                                         |Co-  |Conform date-  |Conform date-  |Diferenţa
       Denumirea indicatorilor         |dul  |lor evidenţei  |lor evidenţei  +----+---+---
                                         |     |anterioare     |curente din    |   +  |   -   | %
                                         |     |din anul_____  |anul_______    |       |        |
---------------------------------------+-------+--------------+---------------+----+----+---
                       1                   |     2   |        3        |        4        |   5  |    6  | 7
---------------------------------------+-------+--------------+---------------+----+----+---
Total păduri de grupele I şi II
Total păduri de grupa I
     din ele:
   a) păduri cu funcţii preponderent
de protecţie a apelor
   inclusiv: perdele forestiere de
protecţie a rîurilor, lacurilor, ia-
zurilor şi altor bazine acvatice
   din ele pasibile de exploatare
perdele forestiere de protecţie a lo-
curilor de depunere a icrelor specii-
lor valoroase de peşti
   din ele pasibile de exploatare ar-
boreturi de protecţie limitrofe cana-
lelor
   b) păduri cu funcţii preponderent
de protecţie
   inclusiv: păduri antierozionale
   din ele sectoare situate pe pante
montane abrupte
   păduri subalpine
perdele forestiere de protecţie
limitrofe căilor ferate şi drumurilor
auto naţionale                
   din ele pasibile de exploatare
   masive de păduri deosebit de valo-
roase
   perdele forestiere de protecţie
aparţinînd statului
   alte păduri din zonele de stepă şi
silvostepă de importanţă deosebită
pentru protecţia mediului înconjurător  
   din ele pasibile de exploatare
   perdele forestiere de protecţie a
cîmpurilor
   arboreturi de protecţie de pe acos-
tamentul căilor ferate şi drumurilor
auto    
   c) păduri cu funcţii preponderent
sanitaro-igienice şi de asanare
   inclusiv:
   pădurile localităţilor
   pădurile din zonele verzi din jurul
localităţilor şi întreprinderilor in-
dustriale
   din ele pădurile-parc din zonele
verzi
   pădurile din zonele verzi pasibile
de exploatare
   pădurile din prima şi a doua zonă de
protecţie a surselor de alimentare cu
apă
   pădurile din zonele de protecţie
sanitară a staţiunilor balneare
   din ele pădurile din zona a treia
de protecţie sanitară a staţiunilor
balneare    
   inclusiv pădurile pasibile de ex-
ploatare      
   d) păduri cu destinaţie specială
   inclusiv: rezervaţii naturale
   din ele pasibile de exploatare
   parcuri naturale şi naţionale
   din ele pasibile de exploatare
   parcuri-landşaft regionale
   din ele pasibile de exploatare
   monumente ale naturii, branişti
   trupuri de pădure şi păduri de im-
portanţă ştiinţifică sau istorică    
   inclusiv rezervaţii ale genofon-
dului      
   arboreturi de specii fructifere
   vegetaţia forestieră din zona su-
balpină  
   Total:
   Păduri de grupa I
   pasibile de exploatare  
   Păduri de grupa II  
   din ele pasibile de exploatare
   Total păduri de grupele I şi II
pasibile de exploatare
Tabela 3 la anexa nr.4
D I N A M I C A
repartizării suprafeţei totale a terenurilor
fondului forestier pe categori de terenuri, ha (mii ha)
---------------------------------------+-------+--------------+---------------+-----------
                                        |Co-  |Conform date-  |Conform date-  |Diferenţa
       Denumirea indicatorilor         |dul  |lor evidenţei  |lor evidenţei  +---+---+---
                                         |     |anterioare     |curente din    |   +  |  -  | %
                                         |     |din anul_____  |anul_______    |       |      |
---------------------------------------+-------+--------------+---------------+---+---+---
                       1                   |     2    |        3        |        4        |   5  |  6  | 7
---------------------------------------+-------+--------------+---------------+----+---+---
    Suprafaţa terenurilor fondului
forestier aflate în folosinţă per-
manentă
    Terenuri silvice
    inclusiv acoperite cu păduri
    din ele culturi silvice
    culturi silvice pînă la realiza-
rea stării de masiv
    pepiniere silvice, plantaţii,
terenuri neacoperite cu păduri
    din ele:
    rarişti
    arboreturi distruse de incendii
    parchete neregenerate
    goluri, virane, drumuri foresti-
ere, linii parcelare, breşe antiin-
cendiare
    terenuri care servesc nevoile de
producţie şi de administraţie
    inclusiv: terenuri agricole
    din ele:
    teren arabil
    fînaţe
    păşuni
    plantaţii multianuale
    ape
    mlaştini
    edificii, construcţii
    conducte
    nisipuri
    alte terenuri
Tabela 4 la anexa nr. 4
D I N A M I C A
structurii pe vîrste a terenurilor acoperite cu păduri, ha (mii ha)
---------------------------------------+-------+--------------+---------------+-----------
                                         |Co-  |Conform date-  |Conform date-  |Diferenţa
       Denumirea indicatorilor         |dul  |lor evidenţei  |lor evidenţei  +---+---+---
                                         |     |anterioare     |curente din    |   +  |  -  | %
                                         |     |din anul_____  |anul_______    |       |      |
---------------------------------------+-------+--------------+---------------+----+---+---
                       1                   |     2    |        3        |        4        |   5  |   6  | 7
---------------------------------------+-------+--------------+---------------+----+---+---
Terenuri acoperite cu păduri
    inclusiv:
răşinoase
    din ele:
tineret
de vîrstă mijlocie preexploatabile
exploatabile şi trecute de vîrsta
exploatabilităţii
    Foioase tari
    din ele:
tineret
de vîsrtă mijlocie preexploatabile
exploatabile şi trecute de vîrsta
exploatabilităţii
    Foioase moi
    din ele:
tineret
de vîrstă mijlocie
preexploatabile
exploatabile şi trecute de vîrsta
exploatabilităţii
                                            Tabela 5 la anexa nr. 4
                              D I N A M I C A
       compoziţiei pe specii a pădurilor (terenurilor acoperite
                          cu păduri), ha (mii ha)
-------------------------------------+---+-------------+-------------+-----------
                                     |Co-|Conform date-|Conform date-|Diferenţa
       Denumirea indicatorilor       |dul|lor evidenţei|lor evidenţei+---+---+---
                                     |   |anterioare   |curente din  | + | - | %
                                     |   |din anul_____|anul_______  |   |   |
-------------------------------------+---+-------------+-------------+---+---+---
                     1               | 2 |      3      |      4      | 5 | 6 | 7
-------------------------------------+---+-------------+-------------+---+---+---
    1. Specii silvoformante de bază
Răşinoase - total
    inclusiv:
Pin
Molid
Larice
    Foioase tari - total
inclusiv:
Stejar de productivitate
superioară
Stejar de productivitate
inferioară
Fag
Carpen
Frasin
    Foioase moi - total
inclusiv:
Mesteacăn
Plop
Tei
Total compartimentul 1
    2. Alte specii de arbori
    3. Arbuşti
Total compartimentele 1+2+3
                                           Tabela 6 la anexa nr. 4
                                 D I N A M I C A
              resurselor de materie primă forestieră, mii (mil.) m3
-------------------------------------+---+-------------+-------------+-----------
                                     |Co-|Conform date-|Conform date-|Diferenţa
       Denumirea indicatorilor       |dul|lor evidenţei|lor evidenţei+---+---+---
                                     |   |anterioare   |curente din  | + | - | %
                                     |   |din anul_____|anul_______  |   |   |
-------------------------------------+---+-------------+-------------+---+---+---
                     1               | 2 |      3      |      4      | 5 | 6 | 7
-------------------------------------+---+-------------+-------------+---+---+---
    Volumul total al arboreturilor
    Volumul arboreturilor exploata-
bile şi trecute de vîrsta exploata-
bilităţii
    din ele pasibile de exploatare
    Volumul arboreturilor preexploa-
tabile
    Volumul total al răşinoaselor
    Volumul arboreturilor  cu predo-
minarea răşinoaselor exploatabile şi
trecute de vîrsta exploatabilităţii
    din ele pasibile de exploatare
    Volumul total al arboreturilor
de foioase tari
    Volumul arboreturilor cu pre-
dominarea foioaselor tari exploata-
bile şi trecute de vîrsta exploata-
bilităţii
    din ele pasibile de exploatare
    Volumul arboreturilor preexploa-
tabile cu predominarea foioaselor
tari
    Volumul arboreturilor de foioase
moi
    Volumul arboreturilor cu predo-
minarea foioaselor moi exploatabile
şi trecute de vîrsta exploatabili-
tăţii
    din ele pasibile de exploatare
    Volumul arboreturilor preexploa-
tabile cu predominarea foioaselor moi
Tabela 7 la anexa nr. 4
D I N A M I C A
productivităţii pădurilor
---------------------------------------+-------+--------------+---------------+-----------
                                        |Co-  |Conform date-  |Conform date-  |Diferenţa
       Denumirea indicatorilor         |dul  |lor evidenţei  |lor evidenţei  +---+---+---
                                         |     |anterioare     |curente din    |   +  |  -  | %
                                         |     |din anul_____  |anul_______    |       |      |
---------------------------------------+-------+--------------+---------------+----+---+---
                       1                   |     2   |        3        |        4        |   5  |  6  | 7
---------------------------------------+-------+--------------+---------------+---+----+---
    Răşinoase
    Creşterea medie totală a masei
lemnoase, mii m3
    Creşterea medie a masei lemnoase
la un ha de terenuri acoperite cu
păduri, m3
    Volumul mediu al masei lemnoase
la un ha de terenuri acoperite cu
păduri, m3
    Volumul mediu al masei lemnoase
la un ha de arboreturi exploatabile
şi trecute de vîrsta exploatabili-
tăţii, m3
    Foioase tari
    Creşterea medie totală a masei
lemnoase, mii m3
    Creşterea medie a masei lemnoase
la un ha de terenuri acoperite cu
păduri, m3
    Volumul mediu al masei lemnoase
la un ha de terenuri acoperite cu
păduri, m3
    Volumul mediu al masei lemnoase
la un ha de arboreturi exploatabile
şi trecute de vîrsta exploatabili-
tăţii, m3
    Foioase moi
    Creşterea medie totală a masei
lemnoase, mii m3
    Creşterea medie a masei lemnoase
la un ha de terenuri acoperite cu
păduri, m3
    Volumul mediu al masei lemnoase
la un ha de terenuri acoperite cu
păduri, m3
    Volumul mediu al masei lemnoase
la un ha de arboreturi exploatabile
şi trecute de vîrsta exploatabili-
tăţii, m3
    Procentul împăduririi.