HGO1009/1998
ID intern unic:  297080
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
GUVERNUL
HOTĂRÎRE Nr. 1009
din  30.09.1998
despre aprobarea Regulamentului privind organizarea activităţii de evidenţă
şi sistematizare a actelor juridice
Publicat : 15.10.1998 în Monitorul Oficial Nr. 094     Promulgat : 30.09.1998
Întru executarea  Legii nr.1325-XIII din 25 septembrie 1997 "Pentru aprobarea Clasificatorului general al legislaţiei", Guvernul Republicii Moldova HOTĂRĂŞTE:
1. Se aprobă   Regulamentul   privind  organizarea  activităţii   de evidenţă şi sistematizare a actelor juridice (se anexează).
2. Ministerul Justiţiei:
va acorda organelor  interesate, la solicitarea acestora, asistenţă organizatorică   şi  metodică  la  sistematizarea  legislaţiei  în  baza Clasificatorului general al legislaţiei;
de comun acord  cu Ministerul Transporturilor şi Comunicaţiilor,  va acorda  asistenţă organizatorică şi practică la introducerea informaţiei prelucrate în sistemele computerizate.
3. Finanţarea cheltuielilor legate de implementarea Clasificatorului general  al legislaţiei se va efectua din fondul de întreţinere a bazei tehnico-materiale  a  instanţelor  judecătoreşti format de  la  amenzile aplicate de instanţele judecătoreşti în cauzele administrative şi penale.
PRIM-MINISTRU
AL REPUBLICII MOLDOVA                           Ion CIUBUC
Chişinău, 30 septembrie 1998.
Nr. 1009.
APROBAT
prin Hotărîrea Guvernului          
Republicii Moldova  
nr.1009 din 30 septembrie 1998
REGULAMENTUL
privind organizarea activităţii de evidenţă şi sistematizare a
actelor juridice
I. Dispoziţii generale
1. Prezentul Regulament stabileşte modul activităţii de evidenţă şi sistematizare a actelor  juridice  în  ministere,   departamente, autorităţile  administraţiei  publice centrale şi locale, în  instanţele judecătoreşti, precum şi în alte instituţii şi organizaţii din Republica Moldova (în continuare - instituţii).
2. Activitatea  de  evidenţă  şi sistematizare  a  actelor  juridice constă în:
asigurarea evidenţei  complete a  actelor juridice  ale  Republicii Moldova,  actelor juridice internaţionale la care Republica Moldova este parte, legislaţiei altor state, precum şi a actelor departamentale în conformitate cu   Clasificatorul  general  al  legislaţiei,  în   baza fişierului;
menţinerea actelor juridice în stare de control;
respectarea regulilor de utilizare a exemplarelor de control;
asigurarea integrităţii fondului legislativ.
3. Instituţiile  în  care  informaţia  se  prelucrează  cu  ajutorul sistemelor  computerizate, întocmesc baza de date a actelor juridice  în conformitate  cu  Clasificatorul  general al  legislaţiei  şi  prezentul Regulament.
4. Activitatea de  evidenţă şi sistematizare a actelor juridice  în instituţii  este  înfăptuită  de specialistul  principal  (superior)  al serviciului   juridic.  În  lipsa  serviciului  juridic  activitatea  de evidenţă  şi  sistematizare a legislaţiei, prin ordinul  conducătorului, poate fi pusă în sarcina unui alt lucrător al instituţiei respective.
În instanţele  judecătoreşti  activitatea de evidenţă a  legislaţiei este înfăptuită de un consultant, iar în instanţele unde această unitate nu  este  prevăzută  -  acest lucru poate fi pus  în  sarcina  unui  alt lucrător, printr-o dispoziţie specială a preşedintelui judecătoriei.
5. Persoana responsabilă pentru evidenţa şi sistematizarea legislaţiei este obligată:
    să informeze sistematic lucrătorii aparatului despre actele legislative primite;
    să ţină fişierul de evidenţă şi sistematizare a actelor juridice;
    să menţină actele juridice în stare de control;
    să asigure evidenţa şi integritatea actelor juridice.
II. Fişierul de evidenţă şi sistematizare a legislaţiei
6. Fişierul de  evidenţă şi sistematizare a legislaţiei se aplică în baza  Clasificatorului  general al legislaţiei, aprobat prin  Legea  nr. 1325-XIII din 25 septembrie 1997.
Clasificatorul  general al legislaţiei stabileşte schema generală de sistematizare  pe  ramuri  a actelor juridice. Fiecare  ramură  are,  la rîndul său, un cod respectiv.
7. Fişierul de evidenţă şi sistematizare a legislaţiei se constituie din actele juridice  adoptate, emise  sau  aprobate  de   Parlament, Preşedintele  Republicii Moldova, Guvern, Curtea Constituţională,  Banca Naţională  a  Moldovei, ministere, departamente, de alte autorităţi  ale administraţiei  publice centrale, precum şi din actele internaţionale la care Republica Moldova este parte.
În corespundere cu Clasificatorul general al legislaţiei, în instanţele  judecătoreşti se iau la evidenţă  şi  hotărîrile  Plenului Curţii Supreme de Justiţie şi practica judiciară.
8. Evidenţa şi  sistematizarea legislaţiei constă în atribuirea unui cod actului juridic şi în reflectarea acestui fapt în fişe (anexa nr. 1).
9. Pe actul ce  urmează  a  fi luat la evidenţă în  corespundere  cu Clasificatorul general al legislaţiei se indică codul.
Dacă în act sînt  cuprinse norme ce au importanţă pentru activitatea practică  a instituţiei, instanţei judecătoreşti respective, dar care se referă   la  diferite  compartimente  ale  Clasificatorului  general  al legislaţiei, atunci acest act se ia la evidenţă cu cîteva coduri.
Codul, cu care  actul juridic a fost luat la evidenţă în  întregime, se plasează pe prima pagină a actului în partea ei de jos. Dacă se ia la evidenţă  un singur articol (punct), codul se indică pe cîmp în  dreptul articolului (punctului) corespunzător.
10. În corespundere  cu codul aplicat pe act se completează şi fişa, în  care se indică tipul actului (lege, decret, hotărîre etc.), organul care  l-a  emis, numărul şi data adoptării, denumirea lui (în  caz  dacă lipseşte - cuprinsul succint al actului) şi sursa oficială a actului sau organul de presă în care este publicat.
Pe fişele de  evidenţă  a articolului (punctului) actului, pe lîngă denumirea  lui se indică şi numărul articolului (punctului), iar dacă  e posibil - şi cuprinsul lui succint.
11. Fişele se întocmesc în limba de stat.
Pentru instanţele  de  judecată şi alte instituţii de  justiţie, în care  lucrările  de secretariat se ţin şi în alte limbi, fişele  se  vor întocmi şi în limbile respective.
12. Fişa cu dimensiunile  stabilite (19,5 cm x 13 cm) se împarte  în două părţi. În partea de sus sînt prevăzute trei rubrici:
    în prima rubrică  se  indică tipul actului juridic, organul  carel-a emis, numărul şi data adoptării lui;
    în rubrica a  doua se indică sursa oficială sau organul de presă  în care este publicat actul;
    în rubrica a treia se indică codul.
    În partea de  jos a fişei se indică denumirea oficială a actului (în lipsa ei - cuprinsul lui succint).
13. Fişele se  plasează  în fişiere, pe care se notează codurile şi denumirea corespunzătoare a ramurilor  Clasificatorului  general  al legislaţiei.
Ramurile se despart  una  de  alta prin fişe de demarcare,  care  să depăşească  cu 1,5 cm în înălţime fişele (anexa nr. 2). În partea de sus a acestor fişe se indică codul şi denumirea ramurii.
Fişele se plasează  în  fişier  pe ramuri în ordine  cronologică  în corespundere  cu  codurile indicate pe ele. Fişele actelor  adoptate  în aceeaşi zi se plasează după număr (în ordine ascendentă).
14. Fişierul  de evidenţă şi sistematizare a legislaţiei se  menţine în  stare  de control. Dacă actul a fost modificat sau  abrogat,  despre aceasta  pe  fişa de evidenţă se face o menţiune cu  indicarea  tipului, numărului  şi  datei  actului juridic, prin care a  fost  modificat  sau abrogat.
III. Exemplarele de control ale actelor juridice
15. Exemplar  de control al actului juridic se consideră exemplarul, în  care  sînt introduse toate datele privind  publicarea, modificarea, completarea, extinderea, prelungirea sau menţinerea acţiunii şi abrogarea actului (articolului, punctului).
16. Exemplarele de control ale actelor juridice se ţin:
în aparatele  Parlamentului,  Preşedinţiei  şi  Guvernului  -  toate actele  juridice adoptate, emise sau aprobate de Parlament, Preşedintele Republicii Moldova, Guvern şi Curtea Constituţională;
la Ministerul  Justiţiei - toate actele juridice indicate în pct.  7 al prezentului Regulament;
în instanţele de judecată - codurile Republicii Moldova, hotărîrile Plenului Curţii Supreme de Justiţie,  instrucţiunile   Ministerului Justiţiei.
În ministere,  departamente,  alte  autorităţi  ale  administraţiei publice  centrale, locale şi instituţii exemplarele de control se ţin în funcţie de specificul lucrului.
17. Pe fiecare exemplar de control se aplică menţiunea: "de control".
La menţinerea  exemplarelor   în  stare  de  control  se   respectă următoarele cerinţe:
a) dacă există  indicaţii despre modificarea, completarea, extinderea, prelungirea acţiunii actului sau alte indicaţii, atunci în exemplarul  de  control al actului se introduce  menţiunea respectivă  cu indicarea tipului, numărului şi a datei actului.
    Spre exemplu:
    "se mod. - L. nr. 812-XIII din 12.09.95";
    "se compl. - H.G. nr. 129 din 3.02.96";
    "se abr. - H.P. nr. 361-XII din 12.03.96" etc.;
b) dacă se dă   o  nouă  redacţie  a   articolului   (punctului, alineatului),  articolul  (punctul,  alineatul) respectiv se taie  cu  o linie  punctată  şi  în dreptul lui se aplică menţiunea "red.  nouă"  cu indicarea  tipului, numărului şi datei actului juridic. Dacă se modifică şi  se  completează  articole  din coduri, pe lîngă  menţiuni,  în  mod obligatoriu se alătură şi noile lor texte;
c) dacă actul a fost abrogat, el se taie pe diagonală cu  indicarea tipului, numărului şi datei actului juridic prin care a fost abrogat;
d) menţiunile  în  exemplarul de control al actului juridic dacă  se referă  la  întregul act, - se aplică în partea stîngă de sus  a  primei pagini  în ordine cronologică, iar cele ce se referă la un anume articol (punct) al actului - în dreptul articolului (punctului) respectiv;
e) la primirea  noilor  emisii de acte, exemplarele de  control  ale celor  vechi se înlocuiesc cu exemplarele de control ale emisiilor  noi.
Toate  modificările  şi  completările  ulterioare se  introduc  doar  în exemplarele emisiilor noi. Exemplarele de control ale emisiilor vechi se păstrează doar ca informare.
IV. Evidenţa şi păstrarea actelor juridice
18. Actele juridice  primite se supun evidenţei şi păstrării, precum şi inventarierii periodice.
Toate ediţiile  oficiale şi actele juridice se copertează în  ordine cronologică şi se înregistrează într-un registru special.
Eliberarea actelor  juridice spre utilizare se  efectuează  conform fişelor-abonament  sau conform registrului, în care trebuie să  figureze data şi semnătura persoanei care a primit la mînă cartea.
În scopul asigurării   integrităţii   exemplarelor  de  control   şi ediţiilor  oficiale ale actelor juridice, se interzice scoaterea lor din incinta instituţiilor.
19. Răspunderea  pentru  înregistrarea  şi  asigurarea  integrităţii actelor  juridice  se pune în sarcina persoanei, care ia la evidenţă  şi sistematizează aceste acte.
    Model de completare a fişei
Anexa nr. 1
la Regulamentul privind organizarea    
activităţii  de  evidenţă  şi
sistematizare a actelor juridice

Tipul actului juridic   Publicat Cod
Legea nr. 949-XIII din19 iulie 1996 Monitorul Oficial, 1996,nr.61-62, art. 605   06.04.07.00

    Cu privire la colegiul de calificare şi atestare a judecătorilor
Anexa nr. 2
la Regulamentul privind organizarea
activităţii  de  evidenţă  şi
sistematizare a actelor juridice
    Modelul fişei de demarcare
________________________________________________________________________________________
    06.04.00.00                     Autoritatea judecătorească. Justiţia